Obsah dokumentu

Vydáno: 27. 10. 1983

 

Zákon č. 116/1983 Sb.

, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení


Schválený 27. 10. 1983 Účinný od 1. 11. 1983 do 31. 12. 9999

 
 
 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;

116/1983 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 1983, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 30/1983 Sb.), se mění a doplňuje takto: 1. V § 3 písm. c) se slova "služby a opravy" nahrazují slovy "věcná plnění a výkony (dále jen "služby")". 2. § 77 odst. 2 zní: "(2) Zabezpečení pracujících uvedených v § 3 písm. f) a občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru při vojenském cvičení a dalších druzích služby v ozbrojených silách, s výjimkou základní (náhradní) služby, upravují prováděcí předpisy [§ 172 odst. 1 písm. d) a e)].". 3. § 171 písm. b) zní: "b) příslušné národní výbory, pokud jde o 1. zaopatřovací příspěvek,2. dávky ze zabezpečení v nemoci, ze zabezpečení matky a dítěte pracujících uvedených v § 3 písm. f) a občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru,3. dávky ze zabezpečení matky a dítěte jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a4. zabezpečení důchodců některými dalšími dávkami (§ 72).". 4. § 172 odst. 1 písm. e) zní: "e) pro občany poskytující služby na základě povolení národního výboru zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte, zabezpečení v době vojenského cvičení a důchodové zabezpečení obdobně podle úpravy platné pro pracovníky v pracovním poměru;". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.