Vydáno: 31. 10. 1983

 

Zákon č. 118/1983 Sb.

Novela zákona o zřízení ministerstev a ostat. orgánů státní správy


Schválený 31. 10. 1983 Účinný od 1. 11. 1983 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;

118/1983 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 31. října 1983, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky Změna: 60/1988 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I zrušen Čl.II Zrušuje se ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky. Jeho působnost, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí na Českou komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1983. Kempný v. r. Korčák v. r.