Vydáno: 14. 12. 1983

 

Zákon č. 148/1983 Sb.

o sjednocení sazeb nemocenského


Schválený 14. 12. 1983 Účinný od 1. 1. 1984 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;

148/1983 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1983 o sjednocení sazeb nemocenského Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči, zákona č. 83/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení, a zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění, se mění takto: 1. § 18 zní: "§ 18 (1) Výše nemocenského za pracovní den činí 90 % čisté denní mzdy. (2) Za první tři pracovní dny pracovní neschopnosti činí však výše nemocenského 70 % čisté denní mzdy. Při pracovní neschopnosti, která vznikla pracovním úrazem (nemocí z povolání), nebo při karanténě náleží za první tři pracovní dny nemocenské ve výši 90 % čisté denní mzdy; vláda Československé socialistické republiky může nařízením stanovit, že nemocenské v této výši náleží za první tři pracovní dny i v ostatních případech pracovní neschopnosti. (3) Nemocenské činí nejméně 16 Kčs denně; jestliže by však tato částka přesáhla 90 % pracovníkovy čisté denní mzdy, činí nemocenské 90 % této mzdy.". 2. § 51 odst. 1 písm. c) se vypouští. 3. § 61 odst. 2 se vypouští. Čl.II Zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 141/1965 Sb., o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků, zákona č. 116/1967 Sb., o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků, zákona č. 89/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení, zákona č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného, zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení, se mění takto: 1. § 10 zní: "§ 10 (1) Výše nemocenského za pracovní den činí 90 % průměrné denní pracovní odměny. (2) Za první tři pracovní dny pracovní neschopnosti činí však výše nemocenského 70 % průměrné denní pracovní odměny. Při pracovní neschopnosti, která vznikla pracovním úrazem (nemocí z povolání), nebo při karanténě náleží za první tři pracovní dny nemocenské ve výši 90 % průměrné denní pracovní odměny; vláda Československé socialistické republiky může nařízením stanovit, že nemocenské v této výši náleží za první tři pracovní dny i v ostatních případech pracovní neschopnosti. (3) Nemocenské činí nejméně 16 Kčs denně; jestliže by však tato částka přesáhla 90 % průměrné denní pracovní odměny, činí nemocenské 90 % této odměny.". 2. § 14 odst. 2 se vypouští. 3. V § 118 odst. 1 se vypouštějí slova "a druhu". Čl.III (1) Nemocenské vyplácené ve výši stanovené podle dosavadních předpisů se upraví podle čl. I č. 1 a čl. II č. 1 bez žádosti ode dne účinnosti tohoto zákona. (2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně i pro poskytování podpory při ošetřování člena rodiny. Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984. Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.