Obsah dokumentu

Vydáno: 27. 4. 1984

 

Vyhláška č. 82/1984 Sb.

novela k Evropské dohodě o práci osádek vozidel - AETR


Schválený 27. 4. 1984 Účinný od 3. 8. 1983 do 31. 12. 9999

 
 
 

Mezinárodní smlouvy ve věcech práce.; Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.; Mnohostranné mezinárodní smlouvy.; Změna (revize), suspendování a zánik mezinárodních smluv.;

82/1984 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. dubna 1984 o Změnách a doplňcích k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970) Na zvláštním zasedání Pracovní skupiny pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise OSN, které proběhlo v době od 31. března do 2. dubna 1980, byl vypracován návrh Změn a doplňků k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970), vyhlášené č. 108/1976 Sb., a v roce 1982 byl tento návrh předložen V. Británií Organizaci spojených národů. Listina o přijetí Změn a doplňků vládou Československé socialistické republiky byla uložena u depozitáře generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 8. června 1983. Změny a doplňky vstoupily v platnost na základě článku 23 Evropské dohody AETR dnem 3. srpna 1983 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku. Český překlad Změn a doplňků se vyhlašuje současně. Ministr: Ing. Chňoupek v. r. ZMĚNY A DOPLŇKY k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970) Článek 3 - Uplatnění některých ustanovení Dohody týkajících se silničních přeprav konaných vozidly evidovanými ve státech, které nejsou smluvními stranami Změnit bod 1 takto: "... ustanovení nejméně tak přísná, jako jsou ustanovení článků 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, článku 12 odst. 1, 2, 6 a 7 a článku 12-bis této Dohody". Článek 6-bis - Přerušení doby denního odpočinku při kombinovaných přepravách "V případech, kdy člen osádky doprovází vozidlo určené pro přepravu věcí nebo osob, které je převáženo lodí nebo vlakem, smí být doba jeho denního odpočinku jednou přerušena, pokud jsou dodrženy následující podmínky: a) část denního odpočinku strávená na souši může být využita před nebo po části denního odpočinku strávené na palubě lodi nebo ve vlaku; b) doba přerušení denního odpočinku musí být co nejkratší a v žádném případě nesmí k přerušení dojít dříve než jednu hodinu před nakládkou nebo trvat déle než jednu hodinu po vykládce, přičemž celní formality se zahrnují do vykládacích nebo nakládacích prací;c) během obou částí odpočinku musí mít člen osádky možnost odpočívat na lůžku nebo na lehátku; d) jestliže se doba odpočinku takto přerušuje, musí být prodloužena o dvě hodiny;e) doba strávená na palubě lodi nebo ve vlaku, která se nezapočítává do části doby denního odpočinku, se posuzuje jako přerušení uvedené v článku 8". Článek 10 - Složení osádky Začátek článku zní: "S přihlédnutím k ustanovení článku 12-bis odst. 2 této Dohody, jde-li o ..." Článek 11 - Výjimečné případy Poslední věta zní: "Druh a důvod odchylky je řidič povinen zaznamenat v osobní kontrolní knížce nebo v případě uvedeném v článku 12-bis obdobně v registračním lístku a/nebo v jiných kontrolních dokladech uvedených v odstavci 1 článku 12-bis." Doplnit nový článek následujícího obsahu: "Článek 12-bis - Kontrolní zařízení (1) Jestliže jedna ze smluvních stran ukládá nebo dovoluje zabudování a používání mechanických kontrolních zařízení na vozidlech registrovaných na jejím území, může toto zařízení zcela nebo částečně zprostit řidiče povinnosti vyplňovat osobní kontrolní knížku uvedenou v článku 12, za těchto podmínek: a) typ daného kontrolního zařízení musí být schválen nebo uznán jednou ze smluvních stran;b) jestliže se osádka skládá z více než jedné osoby a záznam se neprovádí v jednotlivých výkazech, nýbrž pouze v jednom výkazu, musí v něm být přesně uvedena část záznamu vztahující se ke každé z těchto osob; c) jestliže zařízení zajišťuje registraci doby, po kterou členové osádky řídí vozidlo, doby strávené plněním služebních povinností mimo dobu řízení a dobu odpočinku a také rychlosti jízdy vozidla a ujeté vzdálenosti, mohou být řidiči zcela zproštěni povinnosti vyplňovat osobní kontrolní knížky;d) jestliže zařízení zajišťuje pouze registraci doby řízení, doby stání vozidla, rychlosti jízdy a ujeté vzdálenosti, může být toto zproštění pouze částečné a omezuje se pouze na záznamy ve služebních registračních výkazech uvedené kontrolní knížky, přičemž jsou členové osádky povinni denně vyplňovat příslušné rubriky týdenního výkazu odpovídajícímu vzoru výkazu (e) uvedenému v příloze této Dohody;e) jestliže normální a náležité používání kontrolního zařízení zabudovaného na vozidle není možné, musí každý člen osádky ručně zaznamenávat údaje o své pracovní činnosti a dobách odpočinku do registračního výkazu nebo do denního výkazu odpovídajícímu vzoru výkazu (c) uvedenému v příloze k této Dohodě; přitom musí používat odpovídajících grafických značek;f) v případech, kdy jsou členové osádky mimo vozidlo a nemohou používat tohoto zařízení, musí zapsat ručně do registračního výkazu nebo do denního výkazu odpovídajícímu vzoru (c) uvedenému v příloze této Dohody, různé úseky doby týkající se jejich odborné činnosti mimo vozidlo; přitom musí používat odpovídajících grafických značek;g) je nezbytné, aby členové osádky měli u sebe registrační výkazy nebo jiné kontrolní doklady, vyplněné podle ustanovení podbodů (c), (d), (e) a (f) tohoto bodu, za sedm předcházejících dní a mohli je v případě potřeby předložit ke kontrole;h) členové osádky musí zajistit včasné zapnutí a řádný chod kontrolního zařízení a v případě jeho poruchy musí v co nejkratší době zajistit jeho opravu. (2) Jestliže kontrolní zařízení odpovídající definici obsažené v bodě 1 je zabudováno a používáno na vozidle registrovaném na území jedné ze smluvních stran, ostatní smluvní strany nemohou pro toto vozidlo vyžadovat použití ustanovení článku 10 této Dohody. (3) Organizace musejí náležitým způsobem uchovávat registrační výkazy nebo jiné kontrolní doklady vyplněné podle ustanovení podbodů (c), (d), (e) a (f) odstavce 1 tohoto článku po dobu nejméně dvanácti měsíců ode dne posledního záznamu a předložit je na vyžádání kontrolním orgánům". Článek 14 - Opatření zajišťující provádění Dohody Změnit odstavec 2 takto: "... každá smluvní strana se zejména zavazuje, že bude namátkovou kontrolou registračních výkazů a jiných kontrolních dokladů zjišťovat, zda ustanovení ..."