Vydáno: 21. 11. 1984

 

Vyhláška č. 122/1984 Sb.

o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim


Schválený 21. 11. 1984 Účinný od 1. 1. 1985 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zánik vlastnictví. Vyvlastnění.; Osobní užívání pozemku.; Služebnosti a věcná břemena.;

122/1984 Sb. VYHLÁŠKA federálního ministerstva financí ze dne 21. listopadu 1984 o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 143 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanoví: § 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Tato vyhláška upravuje způsob stanovení výše náhrady za vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim (dále jen "náhrada") státem občanům, jiným socialistickým organizacím než státním a jiným organizacím než socialistickým. (2) Náhrada podle této vyhlášky se poskytuje za a) obytné domy, stavby pro individuální rekreaci, garáže, ploty, studně, ostatní stavby, venkovní úpravy, nedokončené stavby, pozemky a porosty;b) odnětí, popřípadě omezení práva osobního užívání pozemku;c) zrušení, popřípadě omezení nebo zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům, stavbám a porostům. (3) Vyhláška se nevztahuje na náhrady při vyvlastnění bytů a místností v osobním vlastnictví nesloužících k bydlení. 1) § 2 Náhrada za stavby, pozemky a porosty (1) Náhrada za stavby, pozemky a porosty občanům a jiným organizacím než socialistickým, se stanoví ve výši ceny zjištěné podle platných cenových předpisů. 2) (2) Náhrada za obytné domy, které nejsou rodinnými domky a které občané získali ze socialistického vlastnictví za cenu vyšší než podle platných cenových předpisů, se poskytne ve výši prokazatelných nabývacích nákladů snížených o odpovídající opotřebení. (3) Náhrada za stavby nesloužící osobní potřebě, které občané nebo jiné organizace než socialistické získali ze socialistického vlastnictví za cenu sjednanou podle zvláštních předpisů, 3) a nebylo u nich do dne vyvlastnění změněno užívání, se poskytne ve výši této sjednané ceny snížené o odpovídající opotřebení. (4) Náhrada za stavby jiným socialistickým organizacím než státním se stanoví ve výši pořizovací ceny snížené o odpovídající opotřebení. (5) Náhrada za pozemky a porosty jiným socialistickým organizacím než státním se stanoví podle § 14 a 17 vyhlášky č. 128/1984 Sb. a § 14 a 17 vyhlášky č. 129/1984 Sb. § 3 Náhrada za odnětí nebo omezení práva osobního užívání pozemku Náhrada za odnětí nebo omezení práva osobního užívání pozemku nebo jeho části se stanoví ve výši úhrady, která byla zaplacena za zřízení tohoto práva 4) s přihlédnutím k nákladům účelně vynaloženým na trvalé zlepšení pozemku (stavby, porosty). Náhrada účelně vynaložených nákladů na trvalé zlepšení se poskytne i za pozemek nebo jeho část, k nimž bylo právo osobního užívání zřízeno bezplatně. § 4 Náhrada za zrušení, omezení nebo zřízení práv odpovídajících věcným břemenům (1) Je-li s vyvlastňovanou stavbou, pozemkem nebo právem osobního užívání pozemku spojeno právo odpovídající věcnému břemenu, 5) na kterém závisí řádné užívání jiné stavby nebo pozemku, poskytne se při jeho zrušení nebo omezení přiměřená náhrada odpovídající nákladům, které bude nutno vynaložit na zajištění řádného užívání stavby nebo pozemku. (2) Obdobně se postupuje při zrušení nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu, aniž současně dochází k vyvlastnění stavby, pozemku nebo práva osobního užívání k němu, s nimiž je toto právo odpovídající věcnému břemenu spojeno. (3) Při zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se poskytne za omezení vlastnictví stavby, pozemku nebo práva osobního užívání k němu přiměřená náhrada odpovídající rozsahu tohoto omezení. Poskytování náhrad § 5 (1) Náhrada se poskytne v penězích. Za právo odpovídající věcnému břemenu lze poskytnout náhradu též ve věcném plnění. (2) Náhradu poskytne státní organizace, do jejíž správy vyvlastněná stavba nebo pozemek přechází a nebo ten, v jehož prospěch bylo vyvlastněním zřízeno právo odpovídající věcnému břemenu. § 6 (1) Náhrada se poskytne tomu, jehož vlastnické právo nebo právo osobního užívání pozemku zaniká, nebo jehož vlastnické právo nebo právo osobního užívání pozemku se omezuje. Náhrada za porosty na pozemcích, které jsou podle zvláštních předpisů v užívání zemědělské družstevní organizace, 6) se poskytne této organizaci. (2) Náhrada za zrušení nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu se poskytne oprávněnému. (3) Náhrada za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se poskytne tomu, jehož vlastnictví nebo právo osobního užívání pozemku bylo zřízením tohoto práva omezeno. § 7 (1) Za odstranění, popřípadě za přemístění nevyvlastněných přenosných staveb z vyvlastňovaného pozemku nebo z pozemku, k němuž bylo odňato nebo omezeno právo osobního užívání, přísluší náhrada ve výši účelně vynaložených nákladů; tato náhrada nepřísluší, jestliže vlastník byl na základě smlouvy nebo úředního rozhodnutí povinen je na svůj náklad odstranit. (2) Za přestěhování svršků a jiného movitého majetku uživatele vyvlastněné stavby do místa nového určení se poskytne náhrada ve výši účelně vynaložených nákladů. Závěrečná ustanovení § 8 Zrušují se ustanovení § 1 odst. 1 písm. c), § 12 až 21 a § 24 vyhlášky č. 43/1969 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí, a ustanovení § 1 odst. 1 písm. c), § 12 až 21 a § 24 vyhlášky č. 47/1969 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí. § 9 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985. Ministr: Lér v.r. 1) § 12 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 160/1983 Sb. 2) § 2 až 14, § 17, § 19 odst. 1, 2 a 3 a § 20 vyhlášky Českého cenového úřadu č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků. § 2 až 14, § 17, § 19 odst. 1, 2 a 3 a § 20 vyhlášky Slovenského cenového úřadu č. 129/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků. 3) § 18 vyhlášky č. 128/1984 Sb. § 18 vyhlášky č. 129/1984 Sb. 4) § 198 odst. 2 občanského zákoníku (úplné znění č. 70/1983 Sb.). 5) § 135b a 135c občanského zákoníku. 6) Zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví. Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby.