Obsah dokumentu

Vydáno: 16. 7. 1987

 

Vyhláška č. 73/1987 Sb.

novela vyhlášky o zvláštní způsobilosti na činnosti ve výstavbě


Schválený 16. 7. 1987 Účinný od 1. 10. 1987 do 31. 12. 9999

 
 
 

SPRÁVA STAVEBNICTVÍ. STAVEBNICTVÍ.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;

73/1987 Sb. VYHLÁŠKA Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj ze dne 16. července 1987, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 k provedení § 46 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb.: Čl.I Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, se mění a doplňuje takto: 1. § 1 se doplňuje odstavcem 4, který zní: "(4) Pro účely této vyhlášky se považují krajské národní výbory, Národní výbor hl. m. Prahy, Národní výbor hl. m. SSR Bratislavy a ústřední orgány družstevních a společenských organizací za ústřední orgány státní správy.". 2. Za § 2 se vkládá § 2a, který zní: "§ 2a (1) Druhá etapa se stanoví na období od 1. října 1987 do 31. března 1990. (2) Systém ověřování zvláštní způsobilosti ve výstavbě pro funkce určené ve stanovených etapách platí i po skončení etap.". 3. Nadpis pod pořadovým číslem § 3 se přesouvá nad pořadové číslo tohoto paragrafu. 4. Za § 3 se vkládá § 3a, který zní: "§ 3a V druhé etapě se určují k ověření zvláštní způsobilosti tyto vybrané činnosti (funkce)1a) a) v oboru investorské činnosti - ve výrobních hospodářských jednotkách vedoucí samostatných oddělení a vedoucí oddělení řídící investorskou a posuzovací činnost,1b)- v podnicích a účelových organizacích vedoucí oddělení řídící investorskou a posuzovací činnost;1b)b) v oboru projektové činnosti1c) - v projektových organizacích i v projektových složkách organizací s jiným hlavním předmětem činnosti, náměstci ředitele organizace (závodu, pobočky) na úseku projektové činnosti, vedoucí technického útvaru, vedoucí útvarů projektové činnosti, hlavní specialisté,1d)c) v oboru inženýrské činnosti1e) odborní ředitelé příslušní pro řízení inženýrské činnosti, náměstci ředitele příslušní pro řízení inženýrské činnosti, vedoucí odborů, vedoucí samostatných oddělení, vedoucí oddělení řídící inženýrskou činnost.1f)". 1a) Znění funkcí je shodné, s výjimkami uvedenými v poznámkách 1b), 1d) a 1f) se zněním funkcí podle výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí čj. 51-12430-3156 ze dne 12. 9. 1984 o odměňování technickohospodářských pracovníků (oznámeno v částce 22/1984 Sb.). 1b) Ve výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí čj. 51-12430-3156 z 12. 9. 1984 vedeno pod funkcí vedoucí útvarů řídící investorskou a posuzovací činnost (pojmy "útvar" a "oddělení" jsou definovány v bodech 4 a 6 oddílu IV citovaného výnosu). 1c) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti. Na ověřování způsobilosti pro výkon funkce odpovědný geodet se vztahuje vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 38/1974 Sb. a vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie č. 11/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě. 1d) Ve výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí čj. 51-12430-3156 z 12. 9. 1984 vedeno pod funkcí vedoucí projektanti specialisté. 1e) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 89/1976 Sb., o oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě. 1f) Ve výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí čj. 51-12430-3156 z 12. 9. 1984 vedeno pod funkcí vedoucí útvarů řídící inženýrskou činnost. 5. Nadpis pod pořadovým číslem § 4 se přesouvá nad pořadové číslo tohoto paragrafu. 6. Za § 4 se vkládá § 4a, který zní: "§ 4a Ústřední orgány státní správy, které řídí organizace provádějící stavební a montážní činnost, určí, v dohodě se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, vybrané činnosti (funkce) pro druhou etapu nejpozději do 31. prosince 1987.". 7. Nadpis pod pořadovým číslem § 5 se přesouvá nad pořadové číslo tohoto paragrafu. 8. Za § 5 se vkládá § 5a, který zní: "§ 5a Vybrané činnosti (funkce) na speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadech určí ústřední orgány státní správy v dohodě se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj pro druhou etapu nejpozději do 31. prosince 1987.". 9. § 6 včetně nadpisu zní: "§ 6 Způsob ověřování zvláštní způsobilosti (1) Zvláštní způsobilost se ověřuje zkouškou. Ústřední orgány státní správy, které řídí pracovní činnosti určené k ověřování zvláštní způsobilosti, stanoví3) pro podřízené orgány a organizace v dohodě se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj zkušební řády a věcné náplně zkoušek včetně rozdílových zkoušek (§ 10 odst. 7); využívají přitom vzorový zkušební řád uvedený v příloze č. 1 této vyhlášky. (2) Věcná náplň zkoušek musí odpovídat požadavkům specifického zaměření činnosti (funkcí) určených k ověření zvláštní způsobilosti podle § 3 až 5a.". 10. § 7 odst. 5 zní: "(5) Zástupce Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj je oprávněn zúčastnit se jednání zkušebních komisí při zkouškách. Zástupce České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj nebo Slovenské komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj je oprávněn zúčastnit se jednání zkušebních komisí zřízených krajskými národními výbory, Národním výborem hl. m. Prahy a Národním výborem hl. m. SSR Bratislavy pro obor investorské, projektové a inženýrské činnosti. K tomu účelu jsou ústřední orgány státní správy povinny Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj každoročně včas sdělit termíny zkoušek. Krajské národní výbory, Národní výbor hl. m. Prahy a Národní výbor hl. m. SSR Bratislavy sdělují termíny zkoušek podle působnosti České komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj nebo Slovenské komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.". 11. § 10 se doplňuje odstavcem 7, který zní: "(7) Pokud pracovník vykonává nebo bude vykonávat funkci, pro kterou je stanoveno ověření zvláštní způsobilosti, a má platný průkaz zvláštní způsobilosti pro jinou funkci ve stejném oboru nebo v jiném oboru, může zkušební komise v souladu se zkušebním řádem rozhodnout tak, že omezí zkoušku jen na ústní část (pohovor) a zaměří ji na případný rozdíl požadavků daných funkcí a oborem činnosti (rozdílová zkouška). Má-li pracovník vykonávat funkci ve stejném oboru činnosti zařazenou podle kvalifikačního katalogu do nižších tarifních tříd, platí § 11 odst. 2.". 12. § 12 včetně nadpisu zní: "§ 12 Doplňkové školení držitelů průkazů zvláštní způsobilosti (1) Ústřední orgány státní správy, popřípadě jimi pověřené organizace, jsou povinny nejméně jednou za pět let zabezpečit doplňkové školení držitelů průkazů, aby si osvojili společensky dosažený stupeň poznání ve vybraných oborech činností. Držitelé průkazů jsou povinni zúčastnit se doplňkového školení a podrobit se písemnému testu nebo jiné formě ověření poznatků z doplňkového školení. (2) Pokud držitel průkazu zvláštní způsobilosti nevykonává po dobu delší než pět let pracovní činnost (funkci), pro kterou byl průkaz vystaven, může dále tuto činnost vykonávat jen po předchozím absolvování doplňkového školení podle odstavce 1.". 13. V § 15 odst. 1 písm. a) se na konci připojují tato slova: "činnost (funkci) určenou pro 2. etapu podle § 3a, 4a, 5a od 1. dubna 1990,". 14. V § 15 odst. 2 se prvá věta nahrazuje větou: "Organizace, které nemají alespoň 75 % pracovníků s předepsaným průkazem zvláštní způsobilosti pro výkon vybraných pracovních činností (funkcí) v prvé a druhé etapě, nesmějí od 1. dubna 1986 u prvé etapy a od 1. dubna 1990 u druhé etapy vykonávat tyto činnosti,6) i když k nim mají oprávnění podle zvláštních předpisů.6a)". 6) § 45 odst. 4 stavebního zákona. 6a) Vyhláška č. 88/1976 Sb. Vyhláška č. 89/1976 Sb. 15. § 15 se doplňuje odstavcem 3, který zní: "(3) Ústřední orgány státní správy kontrolují, zda organizace v jejich působnosti řízení předepsaný počet pracovníků s průkazem zvláštní způsobilosti dodržují.". 16. § 16 zní: "§ 16 Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj může v odůvodněných případech na žádost příslušného ústředního orgánu státní správy povolit výjimku z ustanovení § 11 odst. 5, § 12 odst. 2 a § 15 odst. 1 a 2.". 17. V § 17 v prvé větě se za pořadové číslo "§ 3" vkládá "a 3a". Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1987. Místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.