Vydáno: 16. 9. 1988

 

Vyhláška č. 149/1988 Sb.

, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení


Schválený 16. 9. 1988 Účinný od 1. 10. 1988 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.; Pohřebné. Příspěvek na pohřeb.; Podpora při narození dítěte. Porodné.; CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.; ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; Vojenská služba.; Odbojová protifašistická činnost.; Zabezpečení v nezaměstnanosti.; Nemoci z povolání.; Péče o dítě.; Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.; Jiné pracovněprávní vztahy (aspirantů ap.).; Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení; Pracovní podmínky odsouzených.; PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; Péče o dítě.; Nemoci z povolání.; Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.; Zařízení sociální péče. Domovy důchodců.; Ústavy pro tělesně postižené.; Domovy s pečovatelskou službou.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; Poslanci. Senátoři.; Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.; Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.; Pracovní úrazy.; Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.; Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.; SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ZEMĚDĚLCI. SOUKROMÍ ROLNÍCI.; Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;

149/1988 Sb. VYHLÁŠKA federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. září 1988, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení Změna: 123/1990 Sb. Změna: 260/1990 Sb. Změna: 313/1990 Sb. Změna: 260/1990 Sb. (část) Změna: 501/1990 Sb. Změna: 1/1991 Sb., 20/1991 Sb. Změna: 182/1991 Sb., 183/1991 Sb. Změna: 306/1991 Sb. Změna: 463/1991 Sb. Změna: 545/1991 Sb., 578/1991 Sb., 582/1991 Sb. Změna: 115/1992 Sb. Změna: 235/1992 Sb. Změna: 590/1992 Sb., 30/1993 Sb., 37/1993 Sb. Změna: 82/1993 Sb. Změna: 177/1993 Sb. Změna: 309/1993 Sb. Změna: 161/1994 Sb. Změna: 207/1995 Sb. Změna: 284/1995 Sb., 290/1995 Sb. Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177 odst. 1 až 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"), v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra, zemědělství a výživy, s ministerstvy zdravotnictví a sociálních věcí a spravedlnosti republik a Ústřední radou odborů a po projednání se Svazem družstevních rolníků: ČÁST PRVNÍ Důchodové zabezpečení HLAVA PRVNÍ Obecná ustanovení Zaměstnání § 1 zrušen § 2 zrušen § 3 zrušen Náhradní doby § 4 zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen § 10 zrušen nadpis vypuštěn § 11 zrušen § 11a zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen § 14 zrušen § 15 zrušen § 16 zrušen nadpis vypuštěn § 17 zrušen § 18 zrušen § 19 zrušen § 20 zrušen § 21 zrušen § 22 zrušen § 23 zrušen § 24 zrušen § 25 zrušen § 26 zrušen § 27 zrušen § 28 zrušen nadpis vypuštěn § 29 zrušen § 30 zrušen § 31 zrušen § 32 zrušen § 33 zrušen nadpis vypuštěn § 34 zrušen § 35 zrušen § 36 zrušen § 37 zrušen HLAVA DRUHÁ vypuštěna § 38 zrušen § 39 zrušen § 40 zrušen § 41 zrušen § 42 zrušen § 43 zrušen § 44 zrušen § 45 zrušen § 46 zrušen nadpis vypuštěn § 47 zrušen § 48 zrušen § 49 zrušen § 50 zrušen § 51 zrušen nadpis vypuštěn § 52 zrušen § 53 zrušen § 54 zrušen § 55 zrušen § 56 zrušen § 56a zrušen § 57 zrušen § 58 zrušen nadpis vypuštěn § 59 zrušen § 60 zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena HLAVA PRVNÍ zrušena DÍL PRVNÍ zrušen § 61 zrušen nadpis vypuštěn § 62 zrušen § 63 zrušen zrušen § 64 zrušen Nadpis zrušen § 65 zrušen § 66 zrušen zrušen § 67 zrušen § 68 zrušen § 69 zrušen Nadpis vypuštěn § 70 zrušen § 71 zrušen nadpis vypuštěn § 72 zrušen HLAVA DRUHÁ zrušena nadpis vypuštěn § 73 zrušen nadpis vypuštěn § 74 zrušen zrušen § 75 zrušen § 76 zrušen § 77 zrušen § 78 zrušen nadpis vypuštěn § 79 zrušen Nadpis zrušen § 80 zrušen Nadpis zrušen § 81 zrušen Nadpis zrušen Nadpis zrušen od 1.5.1990 Nadpis zrušen od 1.5.1990 § 82 zrušen § 83 zrušen § 84 zrušen Nadpis zrušen od 1.5.1990 § 85 zrušen § 86 zrušen § 87 zrušen Nadpis zrušen § 88 zrušen § 89 zrušen § 90 zrušen § 91 zrušen § 92 zrušen § 93 zrušen § 94 zrušen § 95 zrušen § 96 zrušen § 97 zrušen § 98 zrušen § 99 zrušen zrušen § 100 zrušen § 101 zrušen § 102 zrušen Nadpis zrušen § 103 zrušen § 104 zrušen § 105 zrušen Nadpis zrušen § 106 zrušen ČÁST TŘETÍ vypuštěna HLAVA PRVNÍ vypuštěna § 107 zrušen § 108 zrušen § 109 zrušen HLAVA DRUHÁ zrušen § 110 zrušen § 111 zrušen § 112 zrušen § 112a zrušen HLAVA TŘETÍ vypuštěna § 113 zrušen § 114 zrušen § 115 zrušen § 116 zrušen § 117 zrušen § 118 zrušen § 119 zrušen § 120 Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění (1) Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění náleží občanu se změněnou pracovní schopností, který se v rámci pracovní rehabilitace připravuje pro pracovní uplatnění podle doporučení příslušného orgánu a nepobírá po dobu přípravy mzdu (pracovní odměnu, náhradu mzdy, podnikové nebo krajské stipendium) nebo dávky nemocenského zabezpečení nahrazující pracovní příjem. (2) Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se připravuje pro povolání (včetně zaškolení), náleží příspěvek ve výši mzdového tarifu stanoveného podle mzdových předpisů pro odměňování práce, pro kterou se připravuje, a je-li mzdový tarif stanoven rozpětím, až do středu rozpětí. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o částku, o niž součet příspěvku a vypláceného důchodu (úhrnu důchodů) převyšuje průměrný měsíční výdělek, z něhož byl důchod vyměřen, nebo, jestliže je to pro občana výhodnější, o tento důchod (úhrn důchodů). Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod. (3) Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se účastní přípravy k práci, náleží příspěvek ve výši příspěvku před umístěním zvýšený o 200 Kčs měsíčně. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o výši vypláceného důchodu (úhrnu důchodů), popřípadě o výši odměny. Příspěvek po snížení nesmí činit méně než 300 Kčs měsíčně. Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod. (4) Občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let náleží příspěvek v částce 300 Kčs měsíčně, jestliže na tohoto občana nenáležejí přídavky na děti. (5) Je-li občan se změněnou pracovní schopností starší 18 let při přípravě pro pracovní uplatnění bezplatně ubytován a stravován nebo jen bezplatně stravován, náleží mu příspěvek ve výši 400 Kčs měsíčně. Občanu se změněnou pracovní schopností, který pobírá důchod nebo na něhož náležejí přídavky na děti a občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let, který se připravuje pro pracovní uplatnění podle § 116 odst. 4 písm. b), náleží příspěvek ve výši 100 Kčs měsíčně. (6) zrušen (7) Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění může národní výbor zvýšit až o 20%, a jde-li o příspěvek poskytovaný podle odstavce 5 občanům starším 18 let, až o 100 Kčs měsíčně, dosahuje-li občan v této přípravě výsledků hodných uznání. Neplní-li účastník přípravy pro pracovní uplatnění uložené povinnosti, může být příspěvek snížen, popřípadě jeho výplata zastavena. (8) V době pracovní neschopnosti nebo po dobu karantény se vyplácí příspěvek občanům se změněnou pracovní schopností starším 18 let nejdéle po dobu 60 pracovních dnů v kalendářním roce a občanům mladším 18 let po dobu po kterou by se poskytovalo nemocenské 56); jestliže občan dovrší v době pracovní neschopnosti 18 let věku, výše příspěvku se do skončení pracovní neschopnosti nemění. (9) O přiznání příspěvku rozhoduje na žádost příslušný orgán. Příspěvek se poskytuje ode dne, kdy občan se změněnou pracovní schopností nastoupil přípravu pro pracovní uplatnění, do dne skončení přípravy; vyplácí se v měsíčních splátkách pozadu. § 121 zrušen nadpis vypuštěn § 121a zrušen nadpis vypuštěn DÍL PRVNÍ vypuštěn § 122 zrušen § 123 zrušen § 124 zrušen DÍL DRUHÝ vypuštěn § 125 zrušen § 126 zrušen § 127 zrušen § 128 zrušen DÍL TŘETÍ vypuštěn § 129 zrušen § 130 zrušen § 131 zrušen Výpočet úhrady § 132 zrušen § 133 zrušen § 134 zrušen § 135 zrušen § 136 zrušen § 137 zrušen § 138 zrušen HLAVA ŠESTÁ zrušena § 139 zrušen § 140 zrušen § 141 zrušen HLAVA SEDMÁ vypuštěna § 142 zrušen ČÁST ČTVRTÁ vypuštěna HLAVA PRVNÍ vypuštěna § 143 zrušen HLAVA DRUHÁ vypuštěna DÍL PRVNÍ vypuštěn § 144 zrušen § 145 zrušen DÍL DRUHÝ vypuštěn § 146 zrušen nadpis vypuštěn § 147 zrušen § 148 zrušen nadpis vypuštěn § 149 zrušen § 150 zrušen § 151 zrušen § 152 zrušen § 153 zrušen § 154 zrušen § 155 zrušen § 156 zrušen HLAVA TŘETÍ Řízení DÍL PRVNÍ Zahájení řízení a rozhodování K § 119 až 122 zákona § 157 Podávání žádostí o dávky a služby Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podat žádost o dávku nebo službu sociální péče, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. § 158 zrušen § 159 zrušen § 160 zrušen DÍL DRUHÝ Náhrada nákladů řízení K § 125 zákona § 161 Osobní rozsah Náhrada nákladů řízení ve věcech sociální péče náleží a) žadatelům o dávky nebo služby sociální péče a rodinným příslušníkům těchto občanů, kteří se v řízení o těchto dávkách nebo službách na vyzvání dostavili k jednání příslušného orgánu nebo se pro potřeby příslušného orgánu podrobili vyšetření zdravotního stavu, popřípadě jinému odbornému vyšetření (dále jen "vyšetření"), b) průvodcům občanů uvedených v ustanovení písmene a), potvrdil-li lékař, že tito občané potřebují průvodce k cestě k vyšetření nebo k jednání příslušného orgánu, c) zákonným zástupcům občanů, jestliže je doprovázejí na vyzvání k vyšetření nebo k jednání příslušného orgánu.

(dále jen "účastníci řízení").

§ 162 Náhrada jízdních výdajů (1) Náhrada jízdních výdajů náleží při použití veřejných hromadných dopravních prostředků, s výjimkou místních dopravních prostředků, za cestu z místa pobytu do místa předvolání a zpět. (2) Při jízdě vlakem se hradí jízdné za druhou vozovou třídu; příplatek na rychlík se hradí jen tehdy, jestliže vzdálenost místa pobytu od místa předvolání je delší než 100 km. Jízdními výdaji jsou výdaje za jízdenku, místenku a bylo-li nezbytné použít lůžkového nebo lehátkového vozu, též výdaje s tím spojené. (3) Má-li účastník řízení možnost uplatnit nárok na slevu jízdného, náleží mu náhrada jen ve výši zlevněného jízdného; má-li možnost používat volné jízdenky, náhrada jízdného nenáleží. (4) Náhrada jízdného při použití vozidla taxislužby a náhrada jízdních výdajů při použití vlastního motorového vozidla, se poskytne jen tehdy, uzná-li lékař se zřetelem na zdravotní stav žadatele nutnost takové dopravy. Výše náhrady se řídí sazbami stanovenými obecnými předpisy. Při použití vlastního motorového vozidla se vyjádření lékaře nevyžaduje, jestliže byl oprávněnému poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla. § 163 Náhrada ušlého výdělku (1) Náhrada ušlého výdělku náleží za dobu, za kterou v souvislosti s vyšetřením nebo jednáním ušel účastníku řízení výdělek. (2) Náhrada ušlého výdělku nenáleží za dobu, za kterou účastníku řízení náleží nemocenské nebo za kterou mu organizace poskytne náhradu mzdy (pracovní odměny). § 164 Stravné a nocležné (1) Stravné a nocležné se poskytuje ve výši podle obecných předpisů o cestovních náhradách. 64) (2) Nocležné náleží, jestliže účastník řízení by se nemohl při použití veřejného hromadného dopravního prostředku vrátit do místa svého pobytu do 24. hodiny téhož dne, kdy skončilo vyšetření nebo jednání příslušného orgánu. (3) Stravné a nocležné nenáleží za dobu pobytu v léčebném ústavu; rovněž nenáleží, je-li stravování a ubytování poskytnuto bezplatně. § 165 Náhrada jiných nutných výloh Jiné nutné výlohy, které měli účastníci řízení, se nahrazují v prokázané výši. § 166 Uplatnění nároků na náhrady Nároky na náhrady se uplatňují do dvou měsíců ode dne vyšetření nebo jednání u příslušného orgánu, u něhož proběhlo jednání, nebo pro jehož potřeby se občan podrobil vyšetření; žádost o náhradu je třeba doložit příslušnými doklady. Tento příslušný orgán rozhodne o náhradách a provede jejich výplatu.
ČÁST PÁTÁ vypuštěna § 167 zrušen § 168 zrušen § 169 zrušen § 170 zrušen § 171 zrušen § 172 zrušen § 173 zrušen § 174 zrušen ČÁST ŠESTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení § 175 zrušen § 176 zrušen § 177 zrušen § 178 zrušen § 179 zrušen § 180 zrušen § 181 zrušen § 182 zrušen § 183 zrušen § 184 zrušen § 185 zrušen § 186 Zrušovací ustanovení Zrušují se: 1. směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení čj. S/1-8301 z 28.9.1964 o ústavní sociální péči, ve znění pozdějších předpisů; 2. směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení o provádění posudkové činnosti sociálního zabezpečení a péče o občany se změněnou pracovní schopností (Věstník SÚSZ č. 1/1965 poř. č. 13) - (reg.) - částka 45/1965 Sb.; 3. § 1 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 5 písm. b) a § 3 odst. 1 vyhlášky ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež; 4. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 108/1979 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 15/1982 Sb., č. 78/1982 Sb., č. 141/1983 Sb., č. 144/1983 Sb., č. 73/1984 Sb., č. 131/1984 Sb. a č. 57/1987 Sb., s výjimkou § 132 až 134, § 139, části páté a přílohy č. 2; 5. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. prosince 1975 čj. V/2-1614/75-1102(2276) o započítávání doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let - (reg.) - částka 35/1975 Sb.; 6. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. července 1980 čj. F 32-867/80-1110 o poskytování výhod ze sociálního zabezpečení pracovníkům zaměstnaným v hornictví pod zemí v hlubinných dolech; 7. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstev školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstev zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky čj. 42-317/80-8314 o změnách ve výši úhrady nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež - (reg.) - částka 34/1980 Sb., a to v části upravující úhradu nákladů za péči poskytovanou v ústavech sociální péče pro mládež; 8. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1984 čj. F 72-10727-4303 o úhradách za ubytování a základní péči poskytovanou v domovech - penziónech pro důchodce - (reg.) - částka 20/1984 Sb. § 187 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1988. Ministr: M.Boďa v.r. Příl 1 zrušena Příl 2 zrušena Příl 3 zrušena 56) § 15 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb. 64) § 7 a 8 vyhlášky č. 33/1984 Sb.