Vydáno: 14. 12. 1988

 

Zákon č. 188/1988 Sb.

, kterým se mění a doplňuje zákoník práce


Schválený 14. 12. 1988 Účinný od 1. 1. 1989 do 31. 12. 9999

 
 
 

Vedlejší pracovní poměr.; MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.; Překážky v práci.; Změna pracovního poměru. Převedení na jinou práci.; Zánik pracovního poměru. Výpověď.; Souběžný pracovní poměr.; Dny pracovního klidu a volna. Památné dny. Státní svátky.; Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).; Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.; Čas odpočinku. Dovolená na zotavenou.; Pracovní doba. Doba služby.; Noční práce. Noční směny.; Práva a povinnosti vedoucích pracovníků.; Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.; Subjekty pracovněprávních vztahů.; Práva a povinnosti pracovníků.; PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.; PRACOVNÍ PRÁVO.; Právo na práci a povinnost pracovat.; Členství v JZD, práva a povinnosti členů.; Počítání času v občanském právu.; Ušlý zisk (výdělek) v občanském právu.; BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ. NEOPRÁVNĚNÝ MAJETKOVÝ PROSPĚCH V OBČAN. PRÁVU.; Zákonné zastoupení v občanském právu.; Občanskoprávní úkony, druhy, náležitosti.; Způsobilost k právům a povinnostem v občan. právu.; Pokuty. Blokové pokuty.; Technický odborný dozor.; Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.; Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.; Odpovědnost pracovníka vůči organizaci.; ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH SPORŮ.; Prevence vůči škodám v pracovním právu.; Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.; Jiné formy péče o pracovníky.; Péče o pracovní prostředí.; Péče o stravování pracovníků.; Pracovní úrazy.; BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.; Odborové organizace v pracovním právu.; ŘÍZENÍ PRÁCE A ÚČAST PRACOVNÍKŮ NA ŘÍZENÍ.; Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.; Jiné zvláštní pracovní podmínky.; Uzavření pracovní smlouvy.; Změna pracovní smlouvy.; DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR.; Pracovní podmínky těhotných žen a matek.; Pracovní podmínky mladistvých.; Učební poměr. Učni.; Pracovní podmínky žen.; CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;

188/1988 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1988, kterým se mění a doplňuje zákoník práce Změna: 264/2006 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 70/1983 Sb.), se mění a doplňuje takto: 1. § 447a zní: "§ 447a Náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou občan pobíral v období rozhodném pro vyměření důchodu.". 2. Za § 507b se vkládá nový § 507c, který včetně nadpisu zní: "§ 507c Přechodné ustanovení k úpravě náhrady za ztrátu na důchodu účinné od 1. ledna 1989 Nárok na náhradu za ztrátu na důchodu, který vznikl před 1. lednem 1989, se posuzuje podle dosavadních předpisů.". Čl.IV zrušen Čl.V Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonů. Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989. Husák v.r. Indra v.r. Adamec v.r. 13) uveřejněny ve Sbírce zákonů pod č. 119/1985.