Obsah dokumentu

Vydáno: 12. 1. 1990

 

Zákonné opatření č. 9/1990 Sb.

novela zákona ČNR o zřízení min. a ústř. orgánů st. správy ČSR


Schválený 12. 1. 1990 Účinný od 12. 1. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ostatní ústřední orgány státní správy.; Ministerstva a ministři obecně.;

9/1990 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ předsednictva České národní rady ze dne 12. ledna 1990, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření: Čl.I Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, se mění takto: 1. § 8 zní: "§ 8 Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku a jiných informačních prostředků, včetně vydávání neperiodického tisku, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.". 2. V § 12 odst. 1 se slova "spolčovacího a shromažďovacího práva" nahrazují slovy "sdružovacího a shromažďovacího práva". Čl.II Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Šafařík v. r. Pitra v. r.