Vydáno: 23. 1. 1990

 

Zákon č. 16/1990 Sb.

novela zákona o hospodářském zabezpečení církví


Schválený 23. 1. 1990 Účinný od 23. 1. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Církve, řeholní řády, kongregace, náboženské společnosti.;

16/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1990, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, se mění takto: 1. První věta § 1 zní : "Stát poskytuje podle dalších ustanovení zákona osobní požitky duchovním církví a náboženských společností, kteří působí v duchovní správě, církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních a jde-li o duchovní těch církví a náboženských společností, jejichž duchovním byly osobní požitky státem poskytovány ke dni 31. prosince 1989, a to v rozsahu, který stanoví státní rozpočty České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.". 2. § 2 zní: "§ 2 Duchovenskou činnost v církvích a náboženských společnostech mohou vykonávat jen osoby, které jsou bezúhonné.". 3. Ustanovení § 7 se zrušuje. Čl.II Všechna ustanovení prováděcích předpisů k zákonu č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, která odporují tomuto zákonu, pozbývají platnosti. Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. V. Havel v. r. A. Dubček v. r. M. Čalfa v. r.