Obsah dokumentu

Vydáno: 28. 3. 1990

 

Zákon č. 87/1990 Sb.

, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník


Schválený 28. 3. 1990 Účinný od 29. 3. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ochrana osobnosti.; OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ.;

87/1990 Sb. ZÁKON ze dne 28. března 1990, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.) a zákona č. 188/1988 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 13 zní: "§ 13 (1) Občan má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu jeho osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost občana nebo jeho vážnost ve společnosti, má občan též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Havel v. r. Dubček v. r. Čalfa v. r.