Vydáno: 19. 4. 1990

 

Zákon č. 113/1990 Sb.

novela zákona o hospodářských stycích se zahraničím


Schválený 19. 4. 1990 Účinný od 1. 5. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zahraničněobchodní činnost.; Hospodářské styky se zahraničím.;

113/1990 Sb. ZÁKON ze dne 19. dubna 1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 1 se za slovy "zřizování organizačních složek československých" vypouští slovo "právnických". 2. V § 4 se vypouštějí písmena c), d) a e). 3. V § 5 se vypouštějí odstavce 1 až 3; zároveň se zrušuje číslování odstavců. Začátek textu zbylého odstavce zní: "Stát řídí a kontroluje zahraničně hospodářskou činnost pouze na základě zákona tak, aby se podnikatelská činnost . . . ". 4. § 6 odst. 1 písm. a) zní: "a) vývoz věcí z Československé federativní republiky a dovoz věcí do Československé federativní republiky za účelem prodeje nebo jiného úplatného zcizení nebo využití ve výrobě nebo při poskytování služeb nebo výkonu povolání, jakož i vývoz z Československé federativní republiky a dovoz do Československé federativní republiky při jejich jiné hospodářské činnosti (obchodní vývoz a dovoz);". 5. V § 6 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene f). 6. § 6 odst. 2 písm. a) zní: "a) vývoz věcí z Československé federativní republiky a dovoz věcí do Československé federativní republiky za účelem prodeje nebo jiného úplatného zcizení, nebo využití ve výrobě nebo při poskytování služeb nebo výkonu povolání, jakož i vývoz z Československé federativní republiky a dovoz do Československé federativní republiky při jejich jiné hospodářské činnosti (obchodní vývoz a dovoz);". 7. V § 6 se vypouští odstavec 3. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označí jako odstavce 3 a 4. 8. V § 6 odst. 4 se v úvodní větě tohoto odstavce nahrazuje slovo "odstavcích" slovem "odstavci" a slova "a 3" se vypouštějí. 9. V § 6 odst. 5 se v ustanovení písmene c) slova "v oblasti advokacie" nahrazují slovy "osobami k tomu oprávněnými podle československých obecně závazných právních předpisů;". 10. V § 6 odst. 5 se vypouští ustanovení písmene e). 11. Nadpis oddílu 2 v části II hlavě 2 zní: "Registrace a povolování zahraničně obchodní činnosti". 12. § 7 zní: "§ 7 (1) Zahraničně obchodní činnost mohou provádět pouze a) československé osoby zapsané v podnikovém rejstříku - na základě registrace, pokud nejde o případy, kdy se podle tohoto zákona registrace nevyžaduje, a pokud nejde o případy, kdy se podle tohoto zákona vyžaduje k takové činnosti povolení;b) zahraniční osoby - na základě uděleného povolení, pokud nejde o případy, kdy se povolení nevyžaduje. (2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na osoby, kterým jiný právní předpis přiznává oprávnění provádět zahraničně hospodářskou činnost s tím, že toto jejich oprávnění může být omezeno pouze zákonem, popřípadě pouze v případech a za podmínek stanovených zákonem. (3) Povolení k provádění zahraničně obchodní činnosti se vyžaduje u československých osob, pokud a) předmětem dovozu jsou věci jiné než určené k využití ve výrobě osoby provádějící dovoz, popřípadě jiné než určené k výkonu povolání takové osoby a nebo předmětem vývozu jsou věci jiné než z vlastní výroby osoby, provádějící jejich vývoz; věcmi z vlastní výroby se rozumějí výrobky, u nichž technologický postup zpracování znamená podstatnou změnu kvality a užitkovosti nakupovaných surovin, materiálů a polotovarů a v jejichž kalkulaci přesahuje přidaná hodnota vlastní výroby (přímé mzdy, režie, přímé a odbytové náklady a zisk) 30 procent hodnoty ceny věci;b) předmětem této činnosti je zprostředkování pracovní činnosti československé fyzické osoby v zahraničí nebo zahraniční fyzické osoby v Československé federativní republice;c) jde o vývoz nebo dovoz věcí anebo provádění i jiných činností, stanovených nařízením vlády Československé federativní republiky;d) československá osoba nesplňuje podmínky pro registraci uvedené v § 7c. (4) Registrace nebo povolení k zahraničně obchodní činnosti se nevyžaduje a) u zahraničních osob k uzavření smluv, které uzavírají svým jménem s československými osobami oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti, a k plnění těchto smluv;9a)b) v dalších případech, kdy z hlediska zájmů národního hospodářství Československé federativní republiky není účelné vázat provádění zahraničně obchodní činnosti na povolení ani na registraci, a to za podmínek a v rozsahu stanovených v prováděcích předpisech vydaných podle § 9.". 9a) § 600 až 624 zákoníku mezinárodního obchodu. 13. Za § 7 se vkládají nové § 7a, 7b a 7c, které znějí: "§ 7a Zahraničně obchodní činnost československých osob registruje, registraci zrušuje a povolení k zahraničně obchodní činnosti uděluje, mění a odnímá federální ministerstvo zahraničního obchodu. § 7b (1) Před podáním návrhu na registraci zahraničně obchodní činnosti je navrhovatel povinen složit na zvlášť k tomu účelu zřízený vinkulovaný účet u banky nebo spořitelny9b) (dále jen "peněžní ústav") peněžitou částku uvedenou v odstavci 4 (dále jen "kauce"). Nevyplyne-li z rozhodnutí učiněného podle odstavce 2 jinak, má navrhovatel právo na vrácení kauce do 15 dnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zrušení registrace jeho zahraničně obchodní činnosti, nebo rozhodnutí o odmítnutí registrace. (2) Poruší-li navrhovatel při provádění zahraničně obchodní činnosti opětovně nebo závažným způsobem povinnosti stanovené pro provádění takové činnosti v obecně závazném právním předpisu nebo v opatření orgánu hospodářského řízení anebo ohrozí-li při takové činnosti navrhovatel, který je československou osobou, opětovně nebo závažným způsobem dobré jméno československých podnikatelů, popřípadě jiných československých subjektů vyvíjejících hospodářskou činnost ve vztahu k zahraničí, může federální ministerstvo zahraničního obchodu po dohodě s federálním ministerstvem financí rozhodnout, že navrhovatel právo na vrácení kauce nebo její části ztrácí. Finanční prostředky, na jejichž vrácení ztratil navrhovatel právo, převede federální ministerstvo zahraničního obchodu do státního rozpočtu. Federální ministerstvo zahraničního obchodu může v souvislosti s ukončením zahraničně obchodní činnosti navrhovatelem na jeho žádost rozhodnout, že kauce nebo její část bude navrhovateli vrácena ještě přede dnem ukončení této činnosti a kauci nebo její část vrátit. Při ztrátě kauce nebo její části je navrhovatel povinen, pokračuje-li v zahraničně obchodní činnosti, doplnit kauci na původní výši. (3) Pro provádění zahraničně obchodní činnosti na základě povolení platí ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně. (4) Kauce činí a) 20 000 Kčs u československé fyzické osoby,b) 100 000 Kčs u jiné osoby. (5) Peněžitá částka složená jako kauce podle ustanovení odstavce 1 je úročena ve prospěch vkladatele za stejných podmínek jako jiné dlouhodobé vklady. § 7c (1) Návrh na registraci obsahuje, pokud jde o a) právnickou osobu, její název, sídlo, právní formu, statutární orgány, identifikační číslo organizace a její předmět činnosti, jakož i kopii dohody s československou osobou, která k registraci navrhovanou zahraničně obchodní činnost pro navrhovatele dosud provádí, o způsobu vypořádání pohledávek nebo jiných práv a povinností vůči zahraničním osobám souvisejících s majetkoprávními vztahy vzniklými při provádění této činnosti mezi navrhovatelem a touto československou osobou, anebo prohlášení, že předmětná zahraničně obchodní činnost pro něho dosud prováděna není a nebyla;b) fyzickou osobu, její jméno a příjmení, název pod kterým podniká, identifikační číslo, bydliště, rodné číslo a hospodářskou činnost, ke které je oprávněna na základě zvláštních předpisů. (2) Návrh dále obsahuje a) druh a rozsah navrhované zahraničně obchodní činnosti a u vývozu věcí též vyznačení nomenklatury podle celního sazebníku;b) označení rozhodnutí o vydaných povoleních podle zvláštních předpisů k provádění hospodářské činnosti na území Československé federativní republiky, pokud navrhovanou zahraničně obchodní činnost nelze vykonávat bez takových povolení;c) výpis z podnikového rejstříku o zápisu československé osoby do tohoto rejstříku včetně jejího předmětu činnosti. (3) Údaje uvedené v odstavci 1 a odstavci 2 písm. b) doloží navrhovatel příslušnými doklady. (4) Československá osoba dále předloží ověřenou informaci o finanční způsobilosti k navrhované činnosti, jakož i doklad o složení kauce. (5) Neobsahuje-li návrh na registraci údaje podle odstavců 1 a 2 nebo není-li doložen doklady podle odstavce 3 a informací podle odstavce 4, federální ministerstvo zahraničního obchodu registraci odmítne, a to do 15 dnů od obdržení návrhu. (6) Změní-li se v průběhu registrace nebo po registraci skutečnosti uvedené v návrhu na registraci, je československá osoba povinna tyto změny oznámit federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu do 15 dnů ode dne, kdy se o těchto změnách dozvěděla. (7) Federální ministerstvo zahraničního obchodu může registraci zrušit, jestliže československá osoba opětovně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené pro provádění zahraničně obchodní činnosti obecně závazným právním předpisem nebo opatřením orgánu hospodářského řízení9c), jakož i v případě, že nesplní povinnost stanovenou v odstavci 6. Platí, že po dobu jednoho roku ode dne právní moci rozhodnutí o zrušení registrace učiněného podle předchozí věty nejsou splněny podmínky pro registraci téže činnosti pro dotčenou československou osobu. Federální ministerstvo zahraničního obchodu zruší registraci na žádost navrhovatele, jestliže tento ukončil provádění zaregistrované zahraničně obchodní činnosti. Federální ministerstvo zahraničního obchodu může registraci zrušit, zjistí-li, že zaregistrovaná činnost není československou osobou déle než dva roky prováděna. Zrušení registrace oznamuje federální ministerstvo zahraničního obchodu peněžnímu ústavu československé osoby. (8) Na řízení o registraci, s výjimkou jejího zrušení a řízení o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí nebo zrušení registrace, se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (správní řád). Registrace se nepovažuje za opatření orgánu hospodářského řízení.9c) O řádném návrhu na registraci musí být rozhodnuto bezodkladně, nejdéle však do 15 dnů od jeho doručení. Rozhodnutí o registraci obsahuje přesné vymezení druhu a rozsahu zaregistrované zahraničně obchodní činnosti, konstatování, že tato činnost byla zaregistrována, přidělené registrační číslo, označení osoby, pro níž byla tato činnost zaregistrována, poučení o možnosti odvolání, datum registrace, označení pracovníka, který registraci provedl, a jeho podpis; rozhodnutí o registraci, jímž není plně vyhověno návrhu na registraci, obsahuje též výrok o odmítnutí části návrhu a odůvodnění odmítnutí registrace. Obdobné náležitosti má rozhodnutí, jímž se plně odmítá návrh na registraci. Proti odmítnutí registrace se může československá osoba odvolat k ministru zahraničního obchodu do 15 dnů ode dne, kdy jí bylo odmítnutí registrace doručeno. Rozhodnutí o registraci, jímž se plně vyhovuje návrhu na registraci, lze provést vyznačením na kopii návrhu na registraci, kterou obdrží navrhovatel, konstatování o zaregistrování, přiděleného registračního čísla, data provedení registrace a připojením označení pracovníka, který registraci provedl, a jeho podpisu. (9) Návrh na registraci předkládá navrhovatel federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu ve dvou vyhotoveních.". 9b) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách. 9c) § 26a a násl. hospodářského zákoníku. 14. V § 8 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3. 15. V § 8 odst. 1 se v první větě vypouštějí slova "jež je socialistickou organizací". 16. V § 8 odst. 1 se ve třetí větě slovo "Jiným" nahrazuje slovem "Zahraničním". 17. V § 8 odst. 2 se v první větě vypouštějí slova "právnická osoba". 18. V § 8 odst. 2 druhá věta zní: "Federální ministerstvo zahraničního obchodu může československé nebo zahraniční osobě povolení k zahraničně obchodní činnosti odejmout nebo omezit, jestliže se změnily okolnosti rozhodné pro jeho udělení podle odstavce 1.". 19. § 8 odst. 3 zní: "(3) Zahraničně obchodní činnost, její změna a odnětí se zapisuje u československých osob do podnikového rejstříku.". 20. V § 9 se slova "vyžadující povolení podle tohoto zákona, mohou být prováděny bez tohoto povolení, za jakých podmínek a v jakém rozsahu." nahrazují slovy "vyžadující registraci nebo povolení podle tohoto zákona, mohou být prováděny bez registrace nebo bez povolení, za jakých podmínek a v jakém rozsahu.". 21. V § 10 se vypouštějí odstavce 1 a 2 a v odstavci 3 se vypouští slovo "právnické"; zároveň se zrušuje číslování odstavců. 22. § 11 se vypouští. 23. V § 12 odst. 1 se vypouští věta druhá. 24. V § 12 odst. 3 se vypouští slovo "právnických" a slova "kterým k této činnosti bylo uděleno povolení, nebo které mohou tuto činnost vykonávat bez povolení (§ 7 odst. 2)." se nahrazují slovy "které tuto činnost vykonávají na základě registrace nebo uděleného povolení, nebo které mohou tuto činnost vykonávat bez registrace nebo povolení (§ 7 odst. 4).". 25. V § 12a odst. 3 se za slovo "nahrazuje" vkládají slova "registraci, popřípadě". 26. V § 13 odst. 3 ve třetí větě se za slovo "sídlo" vkládají slova "identifikační číslo" a za poslední větu odstavce se připojuje věta "Návrh na zápis podniku do podnikového rejstříku podává federální ministerstvo zahraničního obchodu, které k takovému návrhu připojí a) zakládací listinu,b) souhlas příslušného orgánu státní správy s předmětem podnikání, pokud zvláštní předpis takový souhlas vyžaduje.". 27. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: "(4) Federální ministerstvo zahraničního obchodu vykonává vůči podniku zahraničního obchodu funkci orgánu hospodářského řízení za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem a v tomto postavení kontroluje hospodářskou a sociální činnost podniku.". 28. § 13a zní: "§ 13a (1) Stát vytváří podmínky pro podnikatelskou činnost podniku zahraničního obchodu a tuto činnost reguluje především právními předpisy. (2) Činnost a územní působnost podniku lze omezovat nebo do ní zasahovat za podmínek a způsobem stanoveným zákonem.". 29. § 14 zní: "§ 14 (1) V čele podniku zahraničního obchodu je generální ředitel, který jako jediný vedoucí řídí činnost podniku, je za ní a její výsledky odpovědný federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu; jako statutární orgán jedná jménem podniku. Generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu. Generální ředitel jmenuje a odvolává své náměstky, kteří jsou statutárními orgány podniku zahraničního obchodu. Generální ředitel a jeho náměstci se zapisují do podnikového rejstříku jako statutární orgány podniku zahraničního obchodu. Způsobilost jednat jménem podniku zahraničního obchodu nabývá generální ředitel a jeho náměstci dnem jmenování. Účinky ukončení jejich funkce vůči třetím osobám nastávají ode dne zápisu změn do podnikového rejstříku. (2) Vnitřní organizace podniku zahraničního obchodu a organizace vnitřního řízení je ve výhradní působnosti podniku. Vnitřní organizaci podniku zahraničního obchodu upravuje organizační řád, popřípadě jiný podnikový organizační předpis. V označení vnitřní organizační jednotky podniku zahraničního obchodu nesmí být použito slovo "podnik" nebo "organizace". Podnik zahraničního obchodu může stanovit, které vnitřní organizační jednotky se zapíší do podnikového rejstříku jako odštěpné závody. Vedoucí odštěpného závodu se zapisuje do podnikového rejstříku a je oprávněn činit jménem podniku všechny právní úkony týkající se tohoto odštěpného závodu. (3) Podnik zahraničního obchodu je povinen pečovat o to, aby jeho majetek byl plně, účelně a hospodárně využíván a chráněn. Federální ministerstvo zahraničního obchodu upraví v dohodě s federálním ministerstvem financí a Státní bankou československou obecně závazným právním předpisem podrobnosti o hospodaření s majetkem podniků zahraničního obchodu. (4) Podnik zahraničního obchodu vede předepsaným způsobem účetnictví, sestavuje roční účetní závěrku a poskytuje ji příslušným orgánům státní správy. Přezkušování roční účetní závěrky podniku zahraničního obchodu provádí odborník, případně skupina odborníků určená federálním ministerstvem zahraničního obchodu, nebo ověřovatel (auditor). Náklady spojené s přezkušováním hradí podnik. (5) Podnik zahraničního obchodu je povinen spolupracovat ve své hospodářské a sociální činnosti s příslušnými národními výbory a podílet se na komplexním hospodářském a sociálním rozvoji jejich územních obvodů způsobem a za podmínek stanovených zákonem. Je rovněž povinen úzce spolupracovat s příslušným národním výborem při realizaci opatření k ochraně životního prostředí.". 30. V § 15 odst. 1 se v první větě slova "druhá věta" nahrazují slovy "první a druhá věta. K opatření podle předchozí věty se vyjadřuje příslušný odborový orgán." a na konci odstavce se připojují věty: "Rozdělený podnik zaniká a jeho majetek a závazky a práva přecházejí v rozsahu určeném federálním ministerstvem zahraničního obchodu na nově vzniklé, popřípadě přejímající podniky zahraničního obchodu. Slučovaný podnik zaniká a jeho majetek, práva a závazky přecházejí na přejímající podnik zahraničního obchodu. Při splynutí podniků dosavadní podniky zahraničního obchodu zanikají a jejich majetek, práva a závazky přecházejí na nově vzniklý podnik zahraničního obchodu.". 31. V § 15 odst. 2 se na konci připojuje věta: "Návrh na zápis podává federální ministerstvo zahraničního obchodu.". 32. § 15 odst. 4 zní: "(4) Při zrušení podniku zahraničního obchodu federální ministerstvo zahraničního obchodu rozhodne o převodu práv a závazků zrušovaného podniku zahraničního obchodu na jinou československou právnickou osobu nebo o provedení jeho majetkové likvidace. K rozhodnutí o převodu práv a závazků zrušovaného podniku zahraničního obchodu na jinou československou právnickou osobu než na podnik zahraničního obchodu je nutný předchozí souhlas přejímající osoby.". 33. Za § 15 se vkládají nové § 15a až 15e, které znějí: "§ 15a (1) Účelem majetkové likvidace (dále jen "likvidace") podniku je vypořádat majetkové poměry zrušovaného podniku. (2) Podnik zaniká po provedené likvidaci výmazem podniku z podnikového rejstříku. § 15b (1) Podnik navrhuje zápis své likvidace a likvidátora popř. likvidátory (dále jen "likvidátor"), kterého jmenoval, do podnikového rejstříku. Po dobu likvidace užívá svého názvu s dodatkem "v likvidaci". (2) Dnem, k němuž byl likvidátor zapsán do podnikového rejstříku, zanikají orgány podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem podniku ve věcech spojených s likvidací. § 15c (1) Ke dni zahájení likvidace podnik sestaví účetní závěrku a předá ji likvidátorovi a příslušným orgánům. (2) Likvidátor sestaví do třiceti dnů po svém zápisu do podnikového rejstříku zahajovací rozvahu ke dni zahájení likvidace a předá ji federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu spolu s likvidačním plánem, rozpočtem likvidace a s inventarizačním zápisem o mimořádné inventarizaci hospodářských prostředků provedené ke dni zahájení likvidace. (3) Likvidátor je v průběhu likvidace povinen zejména a) soustředit peněžní prostředky u jednoho československého peněžního ústavu,b) dokončit běžné záležitosti,c) vypořádat daně a poplatky,d) vypořádat závazky a pohledávky,e) zpeněžit majetek podniku nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem nebo s ním jinak naložit podle rozhodnutí federálního ministerstva zahraničního obchodu,f) podávat federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu čtvrtletní a roční hlášení o průběhu likvidace doložená čtvrtletní a roční závěrkou. § 15d (1) Likvidátor sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předloží ji federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu ke schválení spolu s konečnou zprávou o celém průběhu likvidace. (2) Likvidátor po prověření a schválení účetní závěrky federálním ministerstvem zahraničního obchodu a po splnění daňových povinností a) naloží s konečným zůstatkem likvidace podle rozhodnutí federálního ministerstva zahraničního obchodu,b) postará se o bezpečné uložení spisového materiálu a účetních písemností,c) oznámí skončení likvidace soudu s návrhem na výmaz podniku z podnikového rejstříku. § 15e Likvidace podniku při jeho předlužení se řídí zvláštními předpisy.9d)". 9d) § 352 až 354 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. 34. V § 17 odst. 2 písm. a) se vypouští slovo "právnickými". 35. V § 17 odst. 2 se za ustanovení písmene b) vkládá ustanovení písmene c), které zní: "c) prodej zboží a poskytování služeb na území Československé federativní republiky za devizové prostředky (dále jen "prodej za devizové prostředky").". 36. Nadpis oddílu 2 v hlavě 3 části II zní: "Registrace a povolování zahraničně hospodářských služeb". 37. § 18 odst. 1 zní: "(1) Zahraničně hospodářské služby mohou poskytovat pouze a) československé právnické osoby založené k tomu účelu se souhlasem podle § 19 odst. 3;b) jiné československé osoby na základě registrace, pokud nejde o případ, kdy se registrace nevyžaduje a pokud nejde o služby uvedené v § 17 odst. 2 písm. c), které smějí být poskytovány jen na základě a v mezích uděleného povolení;c) zahraniční osoby na základě uděleného povolení, pokud nejde o případ, kdy se povolení nevyžaduje.". 38. V § 18 odst. 2 se slova "Povolení k poskytování" nahrazují slovy "Registrace nebo povolení k poskytování". 39. V § 18 odst. 2 písm. b) se slova "udělení povolení" nahrazují slovy "registraci nebo na udělení povolení". 40. § 19 zní: "§ 19 (1) Poskytování zahraničně hospodářských služeb registruje, registraci zrušuje a povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb uděluje, mění a odnímá v oblasti a) uskutečňování železniční, letecké, říční a říčně námořní dopravy federální ministerstvo dopravy;b) spojů federální ministerstvo spojů;c) silniční dopravy a pohřebnictví ministerstvo vnitra republiky, v případě povolení v dohodě s federálním ministerstvem dopravy;d) kultury ministerstvo kultury republiky;e) školství ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy republiky;f) pojišťovnictví ministerstvo financí, cen a mezd republiky; v případě povolení v dohodě s federálním ministerstvem financí;g) zdravotnictví ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí republiky;h) bankovně finanční Státní banka československá; v případě povolení v dohodě s federálním ministerstvem financí;i) prodeje za devizové prostředky federální ministerstvo financí v dohodě se Státní bankou československou a s federálním ministerstvem zahraničního obchodu. (2) Pokud podle odstavce 1 přísluší rozhodování ministerstvu republiky, rozumí se tím ministerstvo republiky, v níž má československý poskytovatel služby sídlo, popřípadě bydliště nebo zahraniční poskytovatel služby sídlo své organizační jednotky. (3) Československou právnickou osobu, jejíž předmět podnikání zahrnuje zahraničně hospodářské služby, lze založit nebo tento její předmět činnosti podnikání měnit jen se souhlasem orgánu příslušného obdobně podle odstavce 1. (4) Orgán, který poskytování zahraničně hospodářských služeb zaregistroval nebo registraci zrušil, udělil k jejich poskytování povolení nebo takové povolení změnil nebo odejmul, anebo udělil, změnil nebo zrušil souhlas se založením právnické osoby podle odstavce 3, je povinen doručit o tom do 10 dnů oznámení federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu. Federální ministerstvo zahraničního obchodu vede centrální evidenci těchto registrací, povolení a souhlasů na základě přiděleného centrálního evidenčního čísla zahraničně hospodářské činnosti. (5) Pro udělování, změnu a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb platí obdobně ustanovení § 7b a 8. Ustanovení § 7b a § 7c odst. 8 platí obdobně i pro registraci těchto služeb. Ustanovení § 8 odst. 1 platí v případě prodeje za devizové prostředky, však s tím, že povolení nelze udělit, jestliže by jeho udělení bylo nežádoucí s ohledem na československou měnu.". 41. V § 20 se vypouští odstavec 1. 42. V § 20 odst. 2 se vypouští slovo "právnické"; zároveň se zrušuje číslování odstavce. 43. V § 21 odst. 1 věta první se za slovo "které" vkládají slova "tuto činnost zaregistrovaly nebo". Věta třetí tohoto ustanovení se vypouští. 44. § 22 zní: "§ 22 V oblasti a) uskutečňování železniční, letecké, říční a říčně námořní dopravy federální ministerstvo dopravy;b) spojů federální ministerstvo spojů;c) silniční dopravy federální ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvy vnitra republik;d) kultury ministerstva kultury republik;e) školství ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy republik;f) pojišťovnictví ministerstva financí, cen a mezd republik v dohodě s federálním ministerstvem financí;g) zdravotnictví ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí republik;h) bankovně finanční Státní banka československá v dohodě s federálním ministerstvem financí;i) pohřebnictví ministerstva vnitra republik;j) prodeje za devizové prostředky federální ministerstvo financí v dohodě se Státní bankou československou upraví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu obecně závazným právním předpisem1. náležitosti návrhu na registraci zahraničně hospodářských služeb, případy, kdy lze jejich registraci odmítnout nebo zrušit a které služby, za jakých podmínek a v jakém rozsahu mohou být poskytovány bez registrace;2. podrobnosti postupu při udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb a které služby, za jakých podmínek a v jakém rozsahu mohou být poskytovány bez tohoto povolení;3. postup československých osob při poskytování zahraničně hospodářských služeb a organizování a kontrolu této činnosti; v případě prodeje za devizové prostředky může být, vedle podmínek pro uskutečňování takového prodeje, upravena též jeho právní forma.". 45. § 23 až 36 včetně nadpisů hlavy 4, 5 a 6 části II se vypouštějí. 46. V § 37 odstavce 2 a 3 zní: "(2) Zahraniční osoba může zřídit své obchodní zastupitelství a provozovat jeho činnost jen na základě registrace, pokud nejde o případ, kdy se registrace nevyžaduje. (3) Registrace se nevyžaduje, jestliže z hlediska zájmů národního hospodářství Československé federativní republiky není účelné vázat zřízení obchodního zastupitelství zahraniční osoby na registraci, a to za podmínek a v rozsahu stanovených v prováděcích předpisech vydaných podle § 39.". 47. § 38 zní: "§ 38 (1) Zřízení obchodního zastupitelství registruje a registraci zrušuje v oblasti a) uskutečňování mezinárodní železniční, letecké, říční a říčně námořní dopravy federální ministerstvo dopravy;b) uskutečňování silniční dopravy ministerstvo vnitra republiky, na jejímž území má obchodní zastupitelství vyvíjet činnost;c) bankovně finanční Státní banka československá;d) pojišťovnictví ministerstvo financí, cen a mezd republiky, na jejímž území má obchodní zastupitelství vyvíjet činnost. (2) Zřízení obchodního zastupitelství v ostatních oblastech registruje a registraci zrušuje federální ministerstvo zahraničního obchodu. (3) Orgán, který zřízení obchodního zastupitelství zaregistroval, nebo takovou registraci změnil anebo zrušil, je povinen doručit o tom do 10 dnů oznámení federálnímu ministerstvu financí, jde-li o obchodní zastupitelství v oblasti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) též federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu. Federální ministerstvo financí vede centrální evidenci registrací obchodních zastupitelství na základě přiděleného centrálního evidenčního čísla.". 48. § 39 zní: "§ 39 Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem dopravy, federálním ministerstvem spojů a Státní bankou československou upraví obecně závazným právním předpisem způsob a rozsah činnosti obchodních zastupitelství a podrobnosti o provádění registrace a jejího zrušení, jakož i o tom, kdy se registrace nevyžaduje.". 49. V nadpise části IV se vypouští slovo "právnických". 50. V § 40 odst. 1 se vypouští slovo "právnická", slova "uděleného povolení" se nahrazují slovy "její registrace" a slovo "povolení" se nahrazuje slovem "registrace". 51. V § 40 odst. 2 se slovo "Povolení" nahrazuje slovem "Registrace", slovo "právnické" se vypouští a slova "udělení povolení" se nahrazují slovem "registraci". 52. § 41 zní: "§ 41 Organizační složku československé osoby v zahraničí registruje a registraci zrušuje a) v oblasti uskutečňování mezinárodní dopravy železniční, letecké, říční a říčně námořní federální ministerstvo dopravy;b) v oblasti silniční dopravy ministerstvo vnitra republiky, na jejímž území má československá osoba sídlo, popř. bydliště;c) v oblasti bankovně finanční Státní banka československá;d) v ostatních oblastech federální ministerstvo zahraničního obchodu.". 53. § 42 zní: "§ 42 Federální ministerstvo zahraničního obchodu upraví v dohodě s federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem dopravy a Státní bankou československou obecně závazným právním předpisem podrobnosti o náležitostech návrhu na registraci organizačních složek a o tom, kdy lze registraci organizačních složek odmítnout nebo zrušit.". 54. V § 43 odst. 2 se vypouští slovo "právnické". Text odstavce 3 zní: "(3) Sídlem Československé obchodní a průmyslové komory je Praha. Její oblastní orgány mohou působit v různých oblastech Československé federativní republiky podle zájmů svých členů.". 55. V § 49 odst. 1 se vypouštějí slovo "právnické" a slova "jež jsou socialistickými organizacemi". 56. V § 49 odst. 2 se vypouštějí slovo "právnické" a slova "jež jsou socialistickými organizacemi". 57. V § 56 se vypouští slovo "výjimečně" a za slova "federální ministerstvo zahraničního obchodu" se vkládají slova "obecně závazným právním předpisem" a celé ustanovení se označuje jako odstavec 1. 58. Do § 56 se vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Způsob zveřejnění seznamu položek zboží a služeb, které podléhají vydání úředního povolení nebo předložení stanovených dokladů, určí federální ministerstvo zahraničního obchodu v předpise vydaném podle odstavce 1.". 59. V § 57 odst. 1 se vypouštějí slova "kterou řídí" a text v závorce zní: "(dále jen "kontrolní organizace").". 60. § 57 odst. 2 zní: "(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu je oprávněno stanovit povinnost československé osoby dodávající zboží pro vývoz opatřit kontrolní osvědčení u některých druhů zboží.". 61. V § 63a se vypouštějí odstavce 2 a 3; současně se zrušuje číslování odstavců. Čl.II (1) Oprávnění nebo povolení k zahraničně obchodní činnosti a k zahraničně hospodářským službám, jakož i ke zřízení obchodního zastupitelství a provozování jeho činnosti a ke zřízení organizačních složek československých právnických osob v zahraničí, udělená podle dosavadních předpisů, se považují za povolení, popřípadě registrace, podle tohoto zákona. (2) Federální ministerstvo přidělí centrální evidenční číslo osobám, kterým bylo vydáno oprávnění k zahraničně obchodní činnosti nebo k zahraničně hospodářským službám do doby účinnosti tohoto zákona; orgány státní správy uvedené v § 19 jsou povinny oznámit federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu do 30 dnů po dni účinnosti tohoto zákona seznam osob, kterým bylo vydáno oprávnění k zahraničně hospodářským službám, a obsah vydaného oprávnění. (3) Obecně závazné právní předpisy13) vydané podle § 11 se považují za obecně závazné právní předpisy vydané podle § 22. Povolení k provádění zahraničně obchodní činnosti podle § 6 odst. 1 písm. f) se považují za povolení k provádění zahraničně hospodářských služeb podle § 19 odst. 1 písm. i). (4) K vývozům a dovozům prováděným československou osobou, které by tato osoba byla oprávněna provádět bez povolení podle § 7 odst. 2 písm. b) dosavadního znění zákona, uskutečňují-li se ke splnění závazku k dodávce vzniklého smlouvou o výrobní kooperaci (§ 23 dosavadního znění zákona) platně uzavřené ještě před účinností tohoto zákona, nebo závazku k dodávce vzniklého před účinností tohoto zákona na základě takové smlouvy o kooperaci, se po dobu tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona nevyžaduje povolení ani registrace. (5) Orgány socialistické samosprávy podniku zahraničního obchodu zanikají a volební období generálního ředitele podniku zahraničního obchodu končí dnem, jímž nabývá tento zákon účinnosti; generální ředitel však plní svou funkci až do dne, kdy nabude způsobilost jednat jménem podniku zahraničního obchodu generální ředitel jmenovaný ministrem zahraničního obchodu (§ 14 odst. 1). (6) Pokud se v zákoně č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb., používá pojem Československá socialistická republika, rozumí se tím Československá federativní republika. Čl.III Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze zákonů jej měnících a doplňujících. Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990. Havel v. r. Dubček v. r. Čalfa v. r. 13) Např. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí č. 8/1981 Sb., o odběrních poukazech PZO Tuzex, a vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí č. 83/1988 Sb., o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky.