Vydáno: 4. 5. 1990

 

Zákon č. 180/1990 Sb.

o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení


Schválený 4. 5. 1990 Účinný od 1. 7. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ochrana zdraví a života družstevníků.; Rekreace.; ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.; SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.; Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.; SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.; Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.; Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;

180/1990 Sb. Zákon ze dne 4. května 1990 o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů Změna: 189/2006 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III zrušen Čl.IV zrušen Čl.V Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, se mění a doplňuje takto: 1. § 5 včetně nadpisu zní: "§ 5 Organizace Organizacemi se pro účely předpisů sociálního zabezpečení rozumějí právnické osoby a občané, kteří zaměstnávají jiné občany (§ 1 odst. 7).". 2. § 73 odst. 3 zní: "(3) Při plnění úkolů sociální péče státní orgány úzce spolupracují se společenskými a jinými organizacemi.". 3. Za § 73 se vkládá další § 73a, který zní: "§ 73a (1) Sociální služby mohou poskytovat též organizace a občané. (2) Stát může organizacím a občanům, poskytujícím sociální služby, poskytovat příspěvky na úhradu nákladů za tyto služby; v těchto případech mají příslušné orgány sociálního zabezpečení právo kontrolovat hospodaření s poskytnutými příspěvky a požadovat vyúčtování a právo na vrácení poskytnutých příspěvků, jestliže byly použity v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty. (3) Příslušné státní orgány mají právo sledovat úroveň poskytovaných sociálních služeb a dodržování nezbytných, zejména zdravotnických a hygienických podmínek, a ukládat opatření k odstranění zjištěných závad.". 4. V § 74 odst. 1 a 2, § 81 odst. 2, § 82 odst. 2 a 3, § 84, 85, § 86 odst. 1, § 88, § 91 odst. 1, § 92 odst. 1, 3 a 4, § 102 odst. 2, 3 a 5, § 106 odst. 5, § 112, 118, § 120 odst. 3, 4 a 6, § 125 odst. 2, § 144 odst. 1 a § 177 odst. 2 písm. n) se slova "národní výbor", "národní výbory", "národního výboru" a "národním výborem" nahrazují slovy "příslušný státní orgán", "příslušné státní orgány", "příslušného státního orgánu" a "příslušným státním orgánem". 5. § 114 odst. 1 zní: "(1) Orgány sociálního zabezpečení jsou federální ministerstvo práce a sociálních věcí a další státní orgány určené zákony národních rad.". 6. V § 116 odst. 2 se slova "úřady důchodového zabezpečení a národní výbory" nahrazují slovy "státní orgány republik". 7. § 117 se vypouští. 8. § 120 odst. 1 písm. b) až d) zní: "b) členové družstva, u nichž součástí členství je též pracovní vztah, u družstva, jehož jsou členy, c) občané, kteří mají v důchodovém zabezpečení práva a povinnosti jako pracovníci v pracovním poměru, u organizace (orgánu), která pro ně vede záznamy a plní další povinnosti důchodového zabezpečení, d) ostatní občané u příslušného státního orgánu.". 9. V § 120 odst.1 se vypouští ustanovení písmene e). 10. § 120 odst. 5 zní: "(5) Organizace, která sepsala žádost o dávku důchodového zabezpečení, je povinna ji předložit příslušnému státnímu orgánu bez prodlení, nejdéle do osmi dnů ode dne sepsání žádosti o tuto dávku. Příslušná organizace (státní orgán) nesmí odmítnout sepsání žádosti o dávku důchodového zabezpečení, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na důchod nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.". 11. § 122 odst. 1 a 2 zní: "(1) O opravném prostředku proti rozhodnutí o zákonném nároku na dávku důchodového zabezpečení uvedenou v § 7 písm. a) č. 1 až 7, písm. b) a c) rozhoduje soud;15) jde-li však o rozhodnutí o výchovném a zvýšení pro bezmocnost k sociálnímu důchodu, rozhoduje soud o opravném prostředku až proti rozhodnutí odvolacího orgánu. (2) Opravný prostředek není přípustný a) proti rozhodnutí, které je podkladem pro rozhodnutí o zákonném nároku na dávku důchodového zabezpečení; soud přezkoumává taková rozhodnutí jen při rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí státního orgánu. Zruší-li soud rozhodnutí státního orgánu, vydá tento orgán nové rozhodnutí;b) proti rozhodnutí o žádosti o odstranění tvrdosti zákona.". 15) § 244 a násl. občanského soudního řádu. 12. § 174 zní: "174 Odstraňování tvrdosti Tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Sboru národní bezpečnosti a příslušníků sborů nápravné výchovy podle tohoto zákona, mohou odstraňovat v oborech své působnosti ministři národní obrany a vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a v ostatních případech státní orgány určené zákony národních rad.". 13. V § 177 odst. 2 písm. p) se vypouštějí slova "národního výboru". Čl.VI zrušen Čl.VII zrušen Čl.VIII zrušen Čl.IX zrušen Čl.X zrušen Čl.XI Zrušují se: 1. ustanovení § 244 odst. 2 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 78/1983 Sb.), a označení odstavce 1, 2. čl. III zákona č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, 3. vyhláška č. 88/1967 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev. Čl.XII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990. Havel v. r. Dubček v. r. Čalfa v. r. 1) § 8 a 10b vyhlášky předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 178/1968 Sb.