Vydáno: 17. 5. 1990

 

Zákon č. 203/1990 Sb.

o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky


Schválený 17. 5. 1990 Účinný od 1. 7. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;

203/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. května 1990 o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zřizuje se ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky. Čl.II Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, a zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky, se mění a doplňuje takto: 1. V § 1 odst. 1 - bod 2 zní: "ministerstvo financí", - bod 6 zní: "ministerstvo práce a sociálních věcí". - bod 7 zní: "ministerstvo zdravotnictví", - dosavadní body 7 až 14 se označují jako body 8 až 15. 2. § 4 zní: "§ 4 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, daně a poplatky, finanční hospodaření, hospodaření s národním majetkem, pro věci pojišťoven a spořitelen a pro ceny.". 3. § 9 zní: "§ 9 (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, zaměstnanost a přeškolování pracovníků, civilní službu, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální školství, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o zdravotně postižené občany a o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky. (2) Ministru práce a sociálních věcí je podřízen Český úřad bezpečnosti práce.". 4. § 10 zní: "§ 10 (1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro léčebně preventivní a hygienickou péči, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnické školství, ústřední zdravotnická zařízení, přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje, pro zdravotnickou výrobu a pro otázky regresních náhrad. (2) Jako orgán hygienické služby je v ministerstvu zdravotnictví ustanoven hlavní hygienik České republiky. (3) Součástí ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.". Čl.III Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze zákonů jej měnících a doplňujících. Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990. Šafařík v.r. Pithart v.r.