Vydáno: 25. 6. 1990

 

Vyhláška č. 263/1990 Sb.

novela vyhlášky o poskytování peněžitých dávek v nem. pojištění


Schválený 25. 6. 1990 Účinný od 1. 7. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Civilní služba.; ODSOUZENÍ.; Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.; Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; Pracovní podmínky odsouzených.;

263/1990 Sb. VYHLÁŠKA federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. června 1990, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a některé další předpisy o nemocenském pojištění Změna: 306/1991 Sb. Změna: 117/1995 Sb. Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 3 písm. b), § 9, § 51 odst. 1 a 2 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 148/1983 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb., a podle § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění: Čl.I Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 178/1968 Sb., vyhlášky č. 113/1975 Sb., vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 79/1982 Sb., vyhlášky č. 154/1983 Sb., vyhlášky č. 80/1984 Sb., vyhlášky č. 134/1984 Sb. a vyhlášky č. 239/1988 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 2 odst. 4 se vypouští. 2. § 11 odst. 3 zní: "(3) Závod může postupovat podle předchozích odstavců jen se souhlasem příslušného orgánu nemocenského pojištění.". 3. V § 12 odst. 1 se slova "Ústřední rada odborů" nahrazují slovy "Federální ministerstvo práce a sociálních věcí" a vypouští se slovo "závazné". 4. Za § 12 se vkládá § 12a, který zní: "§ 12a Při stanovení a výpočtu nemocenského u pracovníků, jejichž mzdy se vypočítávají na počítačích, se postupuje podle ustanovení § 1 až 10 s těmito odchylkami: a) při stanovení a výpočtu nemocenského se vychází z průměrné hrubé hodinové mzdy, b) podmínka stanovená v § 4 odst. 3 se zjišťuje u pracovníků s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou na základě přepočtu odpracovaných hodin na pracovní dny podle průměrné délky pracovního dne (směny), přičemž z odpracovaných hodin se vylučují hodiny práce přesčas a u pracovníků se zkráceným pracovním úvazkem hodiny odpracované nad sjednaný pracovní úvazek, c) na celé koruny se zaokrouhluje až celková částka nemocenského určená k výplatě; ustanovení § 12 odst. 3 platí obdobně.". 5. V § 21 odst. 2 písm. d) a e) se vypouštějí slova "která je složkou Národní fronty". 6. § 23 se doplňuje odstavci 3 a 4, které zní: "(3) U pracovníků, jejichž mzdy se vypočítávají na počítačích, se nemocenské poskytuje za tolik hodin, kolik by jich pracovník jinak odpracoval podle rozvržení pracovní doby pro něj určené, přičemž v nižší procentní sazbě1) se poskytuje za tolik hodin, kolik by jich jinak pracovník odpracoval podle rozvržení pracovní doby v prvních třech pracovních dnech pracovní neschopnosti. (4) Při uplatnění pružné pracovní doby jako pružného pracovního týdne při rovnoměrně rozvržené pracovní době nebo jako pružného čtyřtýdenního pracovního období při nerovnoměrně rozvržené pracovní době se pracovníkům odměňovaným hodinovou mzdou, pracovníkům, u nichž se stanoví nemocenské na hodiny, a pracovníkům, jejichž mzdy se vypočítávají na počítačích, poskytuje nemocenské v jednotlivých pracovních dnech za tolik hodin, kolik jich v průměru připadá podle rozvrhu pracovní doby platného pro pracovníka na pracovní den (směnu); stejně se postupuje u pracovníků odměňovaných měsíční mzdou, jestliže se jim tato mzda přepočítává v jednotlivých obdobích podle počtu pracovních hodin určených na příslušný měsíc harmonogramem směn.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5. 1) § 18 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 148/1983 Sb. 7. § 32 odst. 1 zní: "(1) Jestliže pracovník za trvání zaměstnání v jedné organizaci vstoupil do zaměstnání v druhé organizaci, v tomto zaměstnání koná práci místo práce v první organizaci (nikoliv souběžně s ní) a pracovní neschopnost (karanténa) vznikla za trvání zaměstnání v druhé organizaci, náleží mu nemocenské ze zaměstnání, v němž dosahuje vyššího výdělku.". 8. V § 33 odst. 3 se vypouští věta druhá. 9. V § 35 se slova "posudkové komise sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "příslušného orgánu" a slova "odborový orgán" se nahrazují slovy "orgán nemocenského pojištění". 10. § 36 zní: "§ 36 Zvýšení nemocenského při aktivní tuberkulóze (1) Skutečnost, že jde o pracovní neschopnost pro aktivní tuberkulózu, se dokládá potvrzením o pracovní neschopnosti ověřeným příslušným odborným oddělením zdravotnického zařízení, popřípadě jiným k tomu pověřeným zdravotnickým zařízením. (2) Nemocenské zvýšené při aktivní tuberkulóze se poskytuje od počátku druhého měsíce trvání pracovní neschopnosti pro aktivní tuberkulózu, a to po dobu, po kterou je pracovník neschopen práce z tohoto důvodu, nejdéle však do uplynutí podpůrčí doby, popřípadě do uplynutí doby, na kterou mu bylo povoleno prodloužení výplaty nemocenského podle § 35.". 11. V § 37 odst. 2 se slova "způsobem stanoveným Ústřední radou odborů v dohodě s ministerstvem zdravotnictví" nahrazují slovy "stanoveným způsobem". 12. V § 39 se slova "Ústřední rada odborů" nahrazují slovy "Příslušný orgán nemocenského pojištění". 13. V § 53 se v první větě slova "Ústřední rada odborů" nahrazují slovy "Federální ministerstvo práce a sociálních věcí" a vypouští se slovo "závazné" a ve druhé větě se slova "Ústřední rada odborů" nahrazují slovy "Příslušný orgán nemocenského pojištění". 14. § 62 se doplňuje odstavcem 3, který zní: "(3) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro pracovníky po skončení civilní služby.". 15. V § 63 odst. 2 se slova "okresní správy nemocenského pojištění příslušné" nahrazují slovy "orgánu nemocenského pojištění příslušného". 16. V § 72 odst. 2 se slova "Okresní správa" nahrazují slovy "Příslušný orgán". 17. V § 75 odst. 1 se v úvodní větě vypouštějí slova "v úzké součinnosti s odborovými orgány", v písmenu c) věta za středníkem zní: "jinak předkládají neprodleně věc společně se všemi doklady orgánům příslušným k rozhodování ve věcech nemocenského pojištění;", v písmenu d) se vypouští slovo "odborové", v písmenu e) se slova "odborové orgány" nahrazují slovy "příslušné orgány nemocenského pojištění", v písmenu f) se slova "přiznané dávky" nahrazují slovy "dávky přiznané rozhodnutím příslušného orgánu" a písmeno g) se vypouští. 18. § 75 odst. 2 věta první zní: "Závod (organizace) je povinen vydat pracovníku, jehož zaměstnání skončilo, potvrzení o skutečnostech rozhodných pro dávky nemocenského pojištění.". 19. V § 75 odst. 3 se vypouští slovo "odborovým". 20. V nadpise § 76 se slova "odborových orgánů v závodě" nahrazují slovy "orgánů nemocenského pojištění". 21. V § 76 odst. 1 se slova "Odborové orgány v závodě" nahrazují slovy "Příslušné orgány nemocenského pojištění". 22. § 76 odst. 2 zní: "(2) Zjistí-li příslušný orgán nemocenského pojištění, že závod poskytl dávku podle § 75 odst. 1 písm. c) v rozporu s platnými předpisy, dá příkaz, aby další poskytování dávky bylo zastaveno. Závod je povinen tento příkaz ihned provést.". 23. § 76 odst. 3 a 4 se vypouštějí. 24. § 77 odst. 1 písm. e) a f) zní: "e) umožnit zdravotnickým pracovníkům a zástupcům závodu a příslušného orgánu nemocenského pojištění potřebnou návštěvu v bytě, jde-li o práce neschopného pracovníka, i jiné přezkoumání skutečností rozhodných pro vznik nebo trvání nároku; f) vyžádat si ke změně pobytu za trvání pracovní neschopnosti nebo karantény předchozí souhlas ošetřujícího lékaře.". 25. § 78 odst. 1 zní: "(1) Dávky se vyplácejí podle příslušných dokladů.". 26. V § 78 odst. 2 se vypouští věta druhá a třetí. 27. V § 78 odst. 3 se vypouštějí slova "v dohodě s odborovým orgánem v závodě". 28. V § 78 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: "Na žádost oprávněného je závod povinen po provedení případných srážek podle příslušných právních předpisů2) poukazovat dávky na jeho účet u československého peněžního ústavu.". 2) Např. § 299 odst. 1 občanského soudního řádu. 29. § 79 zní: "§ 79 (1) Kde se v této vyhlášce mluví o zaměstnání, rozumí se tím i členství v nezemědělském družstvu, jehož součástí je též pracovní vztah. (2) Kde se v této vyhlášce mluví o organizaci, rozumí se tím pro účely nemocenského pojištění i občan, který zaměstnává jiné občany v zaměstnání zakládajícím nemocenské pojištění. Má-li takový občan povahu tzv. malého závodu, není povinen plnit úkoly uvedené v § 75 odst. 1 a 2.". 30. V § 80 se vypouští odstavec 1 a zrušuje se označení odstavce 2. 31. V § 80 se slova "Ústřední rada odborů v dohodě s příslušným ústředním úřadem" nahrazují slovy "zvláštní právní předpis". Čl.II Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb., vyhlášky č. 79/1984 Sb., vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 59/1987 Sb., vyhlášky č. 148/1988 Sb. a vyhlášky č. 123/1990 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 3 odst. 2 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d) a § 21 odst. 1 písm. d) se na konci připojují tato slova: "anebo civilní službu,". 2. V § 13 se vypouštějí odstavce 2 a 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2. 3. § 35 odst. 1 zní: "(1) Za experty v zahraničí (dále jen "experti") se pro účely nemocenského pojištění považují českoslovenští občané, kteří byli vysláni ústředním orgánem státní správy do zahraničí k výkonu činnosti pro mezinárodní organizaci.". 4. V § 39 věta druhá zní: "V ostatních případech plní tyto povinnosti vysílající orgán.". 5. V § 46 písm. b) se vypouští slovo "zvláštních". 6. V § 47 se v odstavci 1 vypouští slovo "zvláštního" a v odstavci 3 se slova "ve zvláštním" nahrazují slovem "v". 7. V § 49 odst. 2 se slova "středního nebo zvláštního odborného učiliště" nahrazují slovy "středního odborného nebo jiného učiliště". 8. V § 50 odst. 3 se slova "okresní správa nemocenského pojištění příslušná" nahrazují slovy "orgán nemocenského pojištění příslušný" a slova "tato správa" se nahrazují slovy "tento orgán". 9. V nadpisech § 50a a 51a se slova "nebo zvláštních odborných" nahrazují slovy "odborných nebo jiných". 10. V § 51 odst. 5 se slova "okresní správy nemocenského pojištění příslušné" nahrazují slovy "orgánu nemocenského pojištění příslušného" a slova "tato správa" se nahrazují slovy "tento orgán". 11. V § 69 odst. 2 písm. d) a v § 81 odst. 2 písm. d) se slovo "a" nahrazuje slovy "anebo civilní službu,". 12. V § 102b se vypouští věta druhá. 13. Za § 102d se vkládá nový § 102e, který zní: "§ 102e Poměr k jinému pojištění (zabezpečení) Přídavky na děti a jednorázové dávky nemocenského pojištění (podpora při narození dítěte a pohřebné) nenáleží z pojištění podle tohoto oddílu, jestliže je již na ně nárok z pojištění (zabezpečení) občana vykonávajícího civilní službu z jiného důvodu.". 14. V § 105 odst. 3 se slova "okresní správy nemocenského pojištění příslušné" nahrazují slovy "orgánu nemocenského pojištění příslušného". Čl.III zrušen Čl.IV Vyhláška č. 141/1958 Ú. l., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzených, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb., vyhlášky č. 143/1965 Sb., vyhlášky č. 95/1968 Sb. a vyhlášky č. 155/1983 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 3 odst. 2, § 5, 7 a § 10 odst. 1 se slova "ministerstva vnitra" nahrazují slovy "ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky". 2. V § 12 odst. 3 se slova "ministerstvo vnitra" nahrazují slovy "ve své příslušnosti ministerstvo spravedlnosti České republiky a ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky". 3. § 13 odst. 2 zní: "(2) Vězeňský ústav zúčtuje pojistné a dávky nemocenského pojištění odsouzených měsíčně podle své příslušnosti s ministerstvem spravedlnosti České republiky nebo ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky; tato ministerstva zúčtují úhrn pojistného a dávek měsíčně za všechny vězeňské ústavy s příslušnými orgány nemocenského pojištění určenými zákony národních rad.". 4. § 23 se vypouští. Čl.V (1) zrušen (2) Jestliže vznikl advokátu nárok na peněžitou dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu před 1. červencem 1990 a důvod pro její poskytování trvá i po 30. červnu 1990, poskytuje se taková dávka dále z nemocenského pojištění zaměstnanců; z tohoto pojištění se poskytnou i jednorázové dávky a přídavky na děti, jestliže podmínky rozhodné pro jejich přiznání trvají nebo se splnily během doby, po kterou advokát pobírá peněžitou dávku nahrazující mzdu. Povinnosti závodu vyplývající z předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců plní v takovém případě právní nástupce krajského sdružení advokátů, jehož byl advokát členem. Čl.VI Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990. Ministr: Miller v. r.