Vydáno: 10. 7. 1990

 

Zákon č. 288/1990 Sb.

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR


Schválený 10. 7. 1990 Účinný od 1. 8. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;

288/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10. července 1990 o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I (1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky: a) ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,b) ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,c) ministerstvo zemědělství,d) ministerstvo státní kontroly. (2) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky: a) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,b) ministerstvo zemědělství a výživy,c) ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,d) Výbor lidové kontroly České republiky,e) Český geologický úřad. (3) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází a) z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,b) z ministerstva financí ve věcech odstátnění a následné privatizace národního majetku na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,c) z ministerstva výstavby a stavebnictví ve věcech výroby stavebních hmot s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství na ministerstvo průmyslu,d) z ministerstva zemědělství a výživy 1. ve věcech ochrany zemědělského půdního fondu na ministerstvo životního prostředí,2. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,e) z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu 1. ve věcech průmyslu papíru a celulózy a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu,2. ve věcech ochrany lesního půdního fondu a lesního hospodářského plánu na ministerstvo životního prostředí, 3. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,f) z ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, na ministerstvo zemědělství,g) z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,h) z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí. (4) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona a) z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,b) z ministerstva financí na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,c) z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo průmyslu,d) z ministerstva zemědělství a výživy na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,e) z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu, na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,f) z ministerstva životního prostředí na ministerstvo zemědělství,g) z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,h) z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí. (5) O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 písm. b) až f) uzavřou uvedené ústřední orgány státní správy České republiky dohodu, kterou blíže vymezí mezi sebou tato práva a povinnosti. V dohodě zejména určí, kteří pracovníci přecházejí do pracovního poměru k ústředním orgánům státní správy České republiky, na které přechází působnost podle tohoto zákona. Čl.II Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 1 zní: "§ 1 V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky: 1. ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj, 2. ministerstvo financí, 3. ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, 4. ministerstvo výstavby a stavebnictví, 5. ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 6. ministerstvo kultury, 7. ministerstvo práce a sociálních věcí, 8. ministerstvo zdravotnictví, 9. ministerstvo spravedlnosti, 10. ministerstvo vnitra, 11. ministerstvo průmyslu, 12. ministerstvo zemědělství, 13. ministerstvo obchodu a cestovního ruchu, 14. ministerstvo státní kontroly, 15. ministerstvo životního prostředí.". 2. V § 2 odst. 1 se vypouští bod 4. 3. § 3 odst. 1 zní: "(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je ústředním orgánem státní správy na úseku tvorby hospodářské politiky a strategie rozvoje ekonomiky, vědy a techniky.". 4. V § 3 odst. 2 se slova "Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj" nahrazují slovy "Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj". 5. V § 4 se za slova "národním majetkem" vkládají slova "s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci,". 6. Za § 4 se vkládá nový § 5, který zní: "§ 5 Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci je ústředním orgánem státní správy pro správu, odstátnění a následnou privatizaci národního majetku.". 7. § 6 zní: "§ 6 Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, stavební výrobu, kamenoprůmysl, prefabrikované výrobky a stavební strojírenství.". 8. V § 13 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují tato slova: "papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství.". 9. § 15 odst. 1 zní: "(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva životního prostředí, dále pro potravinářský průmysl, myslivost a pro rybářství.". 10. V § 15 odst. 2 se slova "Ministerstvu zemědělství a výživy" nahrazují slovy "Ministerstvu zemědělství". 11. § 16 se vypouští. 12. V § 18 se slova "Výbor lidové kontroly České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo státní kontroly" a za slovo "úseku" se doplňuje slovo "státní". 13. § 19 odst. 2 zní: "(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, pro územní plánování a stavební řád, pro oblast geologického výzkumu a průzkumu, pro ekologický dohled nad těžbou a pro technické a ekonomické otázky nakládání s odpady.". Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990. Burešová v.r. Pithart v.r.