Obsah dokumentu

Vydáno: 20. 7. 1990

 

Zákon č. 303/1990 Sb.

, kterým se mění a doplňuje trestní řád


Schválený 20. 7. 1990 Účinný od 20. 7. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zajištění osoby obviněného. Vazba.; TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ.;

303/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. července 1990, kterým se mění a doplňuje trestní řád Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb. a č. 178/1990 Sb., se mění a doplňuje takto: § 71 odst. 2 zní: "(2) V řízení před soudem může vazba trvat nejvýše jeden rok. Je-li však obviněný stíhán pro trestný čin teroru (§ 93 a 93a), obecného ohrožení (§ 179 odst. 2, 3), nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů (§ 187 odst. 3), vraždy (§ 219), loupeže (§ 234 odst. 2, 3), braní rukojmí (§ 234a odst. 3), znásilnění (§ 241 odst. 2, 3) a pohlavního zneužívání (§ 242 odst. 3, 4), může vazba v řízení před soudem trvat takovou dobu, která spolu s vazbou vykonanou v přípravném řízení nepřesáhne dva roky. Je-li takový obviněný vzat do vazby až v řízení před soudem, vazba může trvat nejvýše dva roky. Není-li v těchto lhůtách trestní stíhání skončeno, musí být obviněný propuštěn na svobodu.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Havel v. r. Dubček v. r. Čalfa v. r.