Obsah dokumentu

Vydáno: 26. 3. 1991

 

Zákon č. 143/1991 Sb.

, kterým se doplňuje zákon o myslivosti


Schválený 26. 3. 1991 Účinný od 26. 4. 1991 do 31. 12. 9999

 
 
 

MYSLIVOST.;

143/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 26. března 1991, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, se s působností pro Českou republiku doplňuje takto: Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní: "§ 44a (1) Platnost smluv o postoupení výkonu práva myslivosti platných ke dni účinnosti tohoto zákona, s výjimkou jejich ustanovení o výši úplaty za toto postoupení, uzavřených před účinností tohoto zákona, se prodlužuje do 31. prosince 1993. (2) Prodloužení platnosti se týká pouze smluv, u nichž by platnost skončila uplynutím doby.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Burešová v. r. Pithart v. r.