Vydáno: 26. 4. 1991

 

Zákon č. 173/1991 Sb.

o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž


Schválený 26. 4. 1991 Účinný od 24. 5. 1991 do 31. 12. 9999

 
 
 

Správa hospodářské soutěže.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.;

173/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 26. dubna 1991 o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž Česká rada se usnesla na tomto zákoně: Čl. I § 1 Zřizuje se Český úřad pro hospodářskou soutěž jako ústřední orgán státní správy České republiky. § 2 Český úřad pro hospodářskou soutěž a) vytváří podmínky pro ochranu hospodářské soutěže a její další vývoj,b) působí proti vzniku a udržování monopolního nebo dominantního postavení právnických a fyzických osob při jejich podnikatelské činnosti (dále jen "podnikatelé"), pokud znemožňuje nebo omezuje hospodářskou soutěž. § 3 Do působnosti Českého úřadu pro hospodářskou soutěž náleží a) schvalovat dohody a fúze a přezkoumávat monopolní nebo dominantní postavení podnikatelů podle § 3, 4, 8 a 9 zákona o ochraně hospodářské soutěže 1) (dále jen "zákon"),b) rozhodovat podle § 5 odst. 2 zákona o povolení výjimek ze zákazů, stanovit pro povolení výjimek případné podmínky a jejich dodržování sledovat,c) provádět podle § 6 zákona řízení o odvolání povolených výjimek a výjimky odvolávat, jestliže nebyly přes upozornění dodrženy stanovené podmínky nebo jestliže odpadly důvody, které k povolení výjimek vedly,d) zakázat plnění dohod a fúzí, popřípadě jejich částí, jakož i zneužívání dominantního nebo monopolního postavení na trhu, odporují-li zákazům uvedeným v § 3, 4, 8 a 9 zákona a nebyla-li pro ně povolena výjimka, popřípadě byla-li výjimka odvolána,e) ukládat při zjištění závad povinnosti k nápravě a stanovit k jejímu splnění přiměřenou lhůtu,f) vydávat rozhodnutí o tom, zda určité jednání má povahu zneužití monopolního nebo dominantního postavení podnikatelů ve smyslu § 9 odst. 3 zákona,g) vydávat v řízení zahájeném před úřadem předběžná opatření podle § 12 odst. 4 zákona,h) ukládat podnikatelům peněžité pokuty za porušení povinností stanovených zákonem,i) vyžadovat od podnikatelů podklady a informace potřebné pro jeho činnost a pro tento účel zkoumat u podnikatele právní a obchodní podklady a zjišťovat, zda nedochází k porušení povinností uložených zákonem,j) zveřejňovat žádosti o souhlas s uzavřením dohody nebo s fúzí, uveřejňovat svá rozhodnutí, která nabyla právní moci, o neschválení dohod a fúzí, o zneužití monopolního nebo dominantního postavení a o uložených pokutách a o dalších nápravných opatřeních. Čl.II Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb., se doplňuje takto: V § 2 odst. 1 se připojuje bod 6, který zní: "6. Český úřad pro hospodářskou soutěž." Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Burešová v.r. Pithart v.r. 1) Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.