Vydáno: 31. 8. 1991

 

Vyhláška č. 394/1991 Sb.

o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic ČR


Schválený 31. 8. 1991 Účinný od 10. 10. 1991 do 31. 12. 9999

 
 
 

Organizace zdravotní správy.; Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.; Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..; Hygienická a protiepidemická péče.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;

394/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 31. srpna 1991 o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky Změna: 259/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 42 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení § 1 Tato vyhláška upravuje postavení, organizaci a činnost fakultních nemocnic a dalších nemocnic, které kromě základní léčebné péče poskytují obyvatelstvu také specializovanou a zvláště specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, vybraných odborných léčebných ústavů (dále jen "léčebná zařízení") a krajských hygienických stanic a hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "hygienické stanice"). § 2 Léčebná zařízení a hygienické stanice uvedené v § 1 zřizuje ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo", zřizovatel") 1) jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní subjektivitou. 2) § 3 Úkoly léčebných zařízení a hygienických stanic (1) Základním úkolem léčebných zařízení a hygienických stanic je poskytovat obyvatelstvu zdravotní péči a služby v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů v oborech uvedených ve statutu, a to na dosud závazně stanoveném území, 3) popřípadě vykonávat na svěřeném úseku státní správu. (2) Změnu dosud závazně stanoveného spádového území, na němž léčebná zařízení a hygienické stanice plní své úkoly, stanoví, po projednání se zdravotnickými zařízeními, okresními úřady a obcemi, ministerstvo. (3) Léčebná zařízení a hygienické stanice mohou provádět podle zásad stanovených ministerstvem a na základě dohod s tuzemskými nebo zahraničními specializovanými organizacemi, Státním ústavem pro kontrolu léčiv klinické hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky. (4) Léčebná zařízení a hygienické stanice mohou na základě dohod s ostatními zdravotnickými zařízeními převzít plnění jejich úkolů ve zdravotnických službách, poskytovat jim konsiliární služby a při dostatečném materiálním a personálním zajištění převzít i péči o určité skupiny nemocných. (5) Léčebná zařízení a hygienické stanice poskytují na základě dohod uzavřených s univerzitami, lékařskými a farmaceutickými fakultami, Institutem pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Institutem pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků a dalšími výchovně vzdělávacími zařízeními či organizacemi (dále jen "zadavatelé úkolů") svá pracoviště k dalšímu postgraduálnímu vzdělávání lékařů a farmaceutů, ostatních zdravotnických pracovníků a k dalšímu vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. (6) Léčebná zařízení a hygienické stanice se na základě dohod s příslušnými zdravotnickými školami podílejí na odborné výuce žáků a případně i zřizují jednotlivé třídy středních zdravotnických škol. (7) Léčebná zařízení a hygienické stanice mohou provádět doškolování středních nižších a pomocných zdravotnických pracovníků a rekvalifikace osob bez zdravotnického vzdělání pro funkce nižších a pomocných zdravotnických pracovníků. § 4 Vnitřní řídící vztahy v léčebných zařízeních a hygienických stanicích (1) Ředitele léčebných zařízení a hygienických stanic jmenuje 4) a odvolává ministr zdravotnictví České republiky. Jmenování se děje na základě konkursního řízení. 5) (2) Řediteli jsou přímo podřízeni zástupce ředitele a náměstek pro hospodářské a technické služby (vedoucí provozu nebo správce) a další vedoucí pracovníci, které určí. Jejich výčet uvede v organizačním řádu. 6) (3) Ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce. § 5 Společné úkoly vedoucích pracovníků (1) Vedoucí zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát o úroveň a kvalitu poskytované zdravotní péče, účelné a hospodárné vynakládání prostředků určených na tuto činnost, o hospodaření s léky a o zdravotní výchovu nemocných. (2) Rozsah dalších úkolů jednotlivých vedoucích pracovníků stanoví ředitelé s ohledem na místní podmínky v organizačním řádu. § 6 Poradní orgány Ředitel léčebného zařízení a hygienické stanice rozhodne podle konkrétních podmínek jaké poradní orgány zřídí. Jedním z těchto orgánů je etická komise. ČÁST DRUHÁ Oddíl 1 Fakultní nemocnice § 7 (1) Fakultní nemocnice jsou vybraná zdravotnická a vzdělávací zařízení určená ministerstvem. Jejich odborná pracoviště jsou výukovými základnami lékařských a farmaceutických fakult a pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Vybraná lůžková oddělení se označují jako kliniky. (2) Postup při přijímání nemocných do fakultní nemocnice stanoví ředitel v organizačním řádu. Přitom dbá na to, aby přednostně byli přijímáni nemocní, kterým je poskytována nutná a neodkladná diagnostická a zvláště specializovaná léčebná péče, případně nemocní pro potřeby vzdělávání a výzkumu. (3) Fakultní nemocnice poskytují na svých pracovištích též ambulantní služby. § 8 Vztah fakultní nemocnice k fakultě a k jiným vzdělávacím zařízením (1) Podíl fakultní nemocnice na výchově a vzdělávání studentů lékařských a farmaceutických fakult se stanoví dohodou mezi ředitelem fakultní nemocnice a děkanem příslušné fakulty. Nevyřešené otázky, u kterých nebylo možno dosáhnout dohody, řeší ministerstvo s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. (2) Podíl fakultní nemocnice na dalším vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných pracovníků se řídí možnostmi fakultní nemocnice. Další vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví se ve fakultní nemocnici uskutečňuje na pracovištích, kterým akreditační komise takové oprávnění udělí. Nevyřešené otázky mezi fakultní nemocnicí a zadavatelem úkolů v postgraduálním studiu, u kterých nebylo možno dosáhnout dohody, řeší ministerstvo samostatně, jde-li o další vzdělávání organizované Institutem pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, nebo v ostatních případech spolu s příslušnými státními či nestátními orgány. (3) Podíl fakultní nemocnice na odborné výuce žáků středních škol se stanoví dohodou s příslušnými školami. Nevyřešené otázky, u kterých nebylo možno dosáhnout dohody, řeší ministerstvo. (4) Potřebná koordinace činností uvedených v odstavcích 1 a 2 je podle statutů lékařských a farmaceutických fakult zajišťována jednak účastí ředitele fakultní nemocnice v orgánech fakult, případně Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů nebo v Institutu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, jednak podle statutu fakultních nemocnic účastí představitelů uvedených organizací v poradních orgánech ředitele fakultní nemocnice. § 9 Organizační členění fakultní nemocnice a řídící vztahy (1) Fakultní nemocnice se člení na kliniky, ústavy, oddělení, oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek, nemocniční lékárnu a další zdravotnická pracoviště. (2) Pokud je místně a organizačně začleněno do fakultní nemocnice sdružené ambulantní zařízení, může se členit na oddělení. § 10 (1) V čele kliniky (ústavu) je přednosta, který má zástupce pro léčebnou péči (primáře). V dohodě s děkanem příslušné fakulty a ředitelem fakultní nemocnice může zřídit funkce zástupců pro výchovnou a vědeckou činnost. Přednostu v případě jeho nepřítomnosti zastupuje jím stanovený zástupce v rozsahu všech pravomocí. Případné rozpory řeší ředitel fakultní nemocnice. (2) Přednosty klinik (ústavů) jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví České republiky po dohodě s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zástupce přednosty pro léčebnou péči jmenuje a odvolává ředitel fakultní nemocnice. Jmenování se provádí na základě konkursního řízení. (3) V čele nemocničních oddělení jsou primáři nebo vedoucí oddělení. (4) Ambulantní část stejného medicínského oboru může být řízena určeným vedoucím pracovníkem lůžkové části fakultní nemocnice. § 11 (1) Při plnění povinnosti v zajišťování diagnostické a léčebné péče podléhají přednostové klinik (ústavů), zástupci přednostů pro léčebnou péči (primáři) a další pracovníci klinik (ústavů) řediteli fakultní nemocnice. (2) V otázkách vysokoškolského vzdělávání podléhají přednostové klinik (ústavů) děkanovi fakulty; v otázkách postgraduálního vzdělávání podléhají řediteli fakultní nemocnice a děkanovi fakulty nebo řediteli Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. V otázkách vědecké a výzkumné činnosti podléhají řediteli fakultní nemocnice a děkanovi fakulty nebo jiným zadavatelům úkolů. Oddíl 2 Další nemocnice poskytující specializovanou a zvlášť specializovanou diagnostickou a léčebnou péči v působnosti ministerstva. § 12 Organizační členění a řídící vztahy dalších nemocnic v působnosti ministerstva (1) Na organizační členění dalších nemocnic v působnosti ministerstva (dále jen "nemocnice") se obdobně vztahuje § 9. (2) V čele nemocničních oddělení jsou primáři nebo vedoucí oddělení. (3) Ambulantní oddělení stejného medicínského oboru může být řízeno primářem nemocničního lůžkového oddělení. Oddíl 3 Vybrané odborné léčebné ústavy § 13 Vybrané odborné léčebné ústavy (dále jen "léčebné ústavy") jsou uvedeny i se základním zaměřením jejich činnosti v příloze této vyhlášky. Bližší vymezení jejich činnosti a oblastí, ze kterých budou přijímat nemocné, bude po dohodě s příslušnými okresními úřady a ministerstvem vyjádřeno ve statutu léčebného ústavu, které vydá ředitel. § 14 Zásady organizačního členění léčebných ústavů (1) Léčebné ústavy se člení na oddělení. Podle potřeby mohou být v léčebných ústavech zřízeny laboratoře a některé společné vyšetřovací a léčebné složky. (2) V čele oddělení léčebných ústavů jsou primáři nebo vedoucí oddělení. Oddíl 4 Zabezpečení nemocnic a léčebných ústavů léčivy § 15 (1) Zabezpečení nemocnic, popřípadě i léčebných ústavů a obyvatelstva léčivy a zdravotnickými potřebami zajišťuji nemocniční lékárny. (2) Nemocniční lékárny se člení podle potřeby na oddělení a specializovaná pracoviště. Členění lékárny se uvede v organizačním řádu léčebného zařízení. § 16 V čele nemocniční lékárny je vedoucí lékárník, kterým je farmaceut a který je přímo podřízen řediteli léčebného zařízení. V době nepřítomnosti jej v plném rozsahu práv a povinností zastupuje farmaceut, kterého určí. Oddíl 5 Hygienické stanice § 17 (1) Hygienické stanice jsou v řídící působnosti ministerstva prostřednictvím hlavního hygienika České republiky (dále jen "hlavní hygienik"). (2) Hygienické stanice provádějí specializovaná vyšetření a výkony, které nemohou být zajištěny okresními hygienickými stanicemi nebo které svým rozsahem přesahují rámec okresu anebo které si krajský hygienik (hygienik hlavního města Prahy) vyhradí, a dále úkoly uložené hlavním hygienikem. (3) Hygienické stanice připravují podklady pro rozhodnutí a opatření krajského hygienika (hygienika hlavního města Prahy) a podílejí se na jejich výkonu. Spolupracují při odborném vedení okresních hygienických stanic, zabezpečují další vzdělávání jejich pracovníků. V oboru své působnosti usměrňují ostatní zdravotnická zařízení. (4) Hygienické stanice plní úkoly uložené krajským hygienikem (hygienikem hlavního města Prahy) při provádění hygienického dozoru a stanovení opatření pro předcházení vzniku a šíření přenosných nemocí, nemocí z povolání a hromadně se vyskytujících onemocnění. (5) Hygienické stanice mohou na základě dohod při dostatečném materiálním a personálním vybavení spolupůsobit při péči o určité skupiny zdravotně oslabených osob. § 18 (1) Ředitele hygienické stanice a jeho zástupce jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika ministr zdravotnictví České republiky. (2) Podřízenost pracovníků hygienické stanice stanoví ředitel v organizačním řádu tak, aby bylo zabezpečeno plnění úkolů stanovených právními předpisy a uložených krajským a hlavním hygienikem. § 19 Za prováděnou výchovnou a vzdělávací činnost odpovídají ředitelé hygienických stanic děkanům fakult. Za provádění dalšího vzdělávání odpovídají ředitelé děkanům fakult nebo řediteli Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. ČÁST TŘETÍ Závěrečná ustanovení § 20 Ředitelé vydají statut a organizační řád do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky, ve kterém také jmenovitě uvedou jednotlivá zařízení a organizační celky léčebných zařízení či hygienických stanic. Statut podléhá schválení ministerstva. § 21 Zrušují se směrnice č. 19/1982 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, registrované v částce 16/1983 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic s poliklinikou - Statut. § 22 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: MUDr. Bojar CSc. v.r. Příl 1 Seznam vybraných odborných léčebných ústavů, které přímo řídí ministerstvo zdravotnictví České republiky

Psychiatrická léčebna v Praze 8 - Bohnicích

Ústav radiační onkologie v Praze 8 - Libni

TRN - léčebna v Prosečnici

Psychiatrická léčebna v Kosmonosech

Rehabilitační ústav v Kladrubech

TRN - léčebna v Nové Vsi pod Pleší

TRN - léčebna v Mirošově - Janově

Psychiatrická léčebna v Dobřanech

Psychiatrická léčebna v Horních Beřkovicích

Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě

Hamzova dětská léčebna v Luži - Košumberku

Psychiatrická léčebna v Opařanech

Psychiatrická léčebna v Brně - Černovicích

Psychiatrická léčebna v Opavě

Psychiatrická léčebna ve Štenberku

Rehabilitační ústav v Hrabyni.

1) § 33 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění vyplývajícím ze zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících. 2) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky). 3) § 2 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení. 4) § 27 odst.4 zákoníku práce. 5) Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věci České republiky o obsazování některých funkcí konkursem č.j. OP-602-24. 4. 1990 ze dne 27. 4. 1990 oznámený v částce 28/1990 Sb. 6) Například příloha č. 1 výnosu ministerstva zdravotnictví České republiky č.j. EP-600-30. 7. 1991 ze dne 2. srpna 1991 a ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j. 522-1112-2. 8. 91 ze dne 2. srpna 1991, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky ze dne 20. dubna 1990 č.j. EP-600-19. 4. 1990.