Obsah dokumentu

Vydáno: 20. 12. 1991

 

Zákon č. 22/1992 Sb.

o Státní bance československé


Schválený 20. 12. 1991 Účinný od 1. 2. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní banka československá.; MĚNA. OBĚH PENĚZ.; Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.; Vláda ČSFR (ČSR, ČSSR).; Vláda ČR.; Vláda SR.; Obecné zásady obchodních závazkových vztahů.; CENNÉ PAPÍRY.; Devizové hospodářství.; PLATEBNÍ VZTAHY, ZÚČTOVACÍ A ÚVĚROVÝ STYK.; Ostatní banky.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; Pokuty. Blokové pokuty.; Účetnictví.; Bankovky. Státovky.; Mince.; Odvody do státního rozpočtu.;

22/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o Státní bance československé Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první Základní ustanovení § 1 (1) Státní banka československá je ústřední bankou České a Slovenské Federativní Republiky. (2) Státní banka československá je právnickou osobou se sídlem v Praze; nezapisuje se do obchodního rejstříku. (3) Státní banka československá působí jako federální ústřední orgán v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony.1) (4) Státní banka československá má v majetkoprávních vztazích při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele. § 2 Hlavním cílem Státní banky československé je zabezpečovat stabilitu československé měny. Za tím účelem Státní banka československá a) určuje měnovou politiku;b) vydává bankovky a mince;c) řídí peněžní oběh, koordinuje platební styk a zúčtování bank a pečuje o jejich plynulost a hospodárnost;d) vykonává dohled nad prováděním bankovních činností a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České a Slovenské Federativní Republice;e) provádí další činnosti podle tohoto zákona. § 3 (1) Státní banka československá je povinna podávat Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji; současně o něm informuje Českou národní radu a Slovenskou národní radu. (2) Státní banka československá je povinna informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji veřejnost. Část druhá Organizace Státní banky československé § 4 Obecné ustanovení Státní banku československou tvoří a) federální ústředí se sídlem v Praze;b) ústředí pro Českou republiku se sídlem v Praze a ústředí pro Slovenskou republiku se sídlem v Bratislavě;c) pobočky;d) účelové organizační jednotky. Bankovní rada § 5 (1) Nejvyšším řídícím orgánem Státní banky československé je bankovní rada Státní banky československé (dále jen "bankovní rada"). Bankovní rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o měnově politických opatřeních Státní banky československé. (2) Bankovní rada dále zejména a) stanoví zásady činností a obchodů Státní banky československé a příslušnost federálního ústředí, ústředí pro Českou republiku a ústředí pro Slovenskou republiku při provádění těchto činností a obchodů, pokud to není stanoveno tímto zákonem;b) schvaluje rozpočet Státní banky československé (§ 51);c) stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek Státní banky československé;d) stanoví druhy fondů Státní banky československé, jejich výši a použití;e) stanoví rozsah úvěrů podle § 35 odst. 2;f) stanoví mzdové, popř. jiné požitky guvernéra;g) uděluje souhlas s působením zaměstnanců Státní banky československé v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech obchodních společností a bank. § 6 (1) Členy bankovní rady jsou guvernér Státní banky československé, dva viceguvernéři Státní banky československé, z nichž jeden je občanem České republiky a druhý občanem Slovenské republiky, a dále viceguvernér pověřený řízením ústředí Státní banky československé pro Českou republiku a jeho zástupce a viceguvernér pověřený řízením ústředí Státní banky československé pro Slovenskou republiku a jeho zástupce. (2) Guvernéra jmenuje a odvolává na období uvedené v zákoně prezident České a Slovenské Federativní Republiky na návrh vlády České a Slovenské Federativní Republiky. (3) Viceguvernéry Státní banky československé jmenuje a odvolává prezident České a Slovenské Federativní Republiky na návrh guvernéra projednaný s vládou České a Slovenské Federativní Republiky. (4) Viceguvernéra pověřeného řízením ústředí Státní banky československé pro Českou republiku a jeho zástupce a viceguvernéra pověřeného řízením ústředí Státní banky československé pro Slovenskou republiku a jeho zástupce jmenuje a odvolává prezident České a Slovenské Federativní Republiky na návrh guvernéra projednaný s vládou příslušné republiky. (5) Vedoucí pracovníci uvedení v odstavci 1 jsou jmenováni na dobu šesti roků. (6) S členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce poslance zákonodárných sborů a členství ve vládě České a Slovenské Federativní Republiky, vládách republik a v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank a obchodních společností. (7) Vedoucí pracovník, který je podle tohoto zákona členem bankovní rady, může být odvolán, jen pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin, nebo podle rozhodnutí bankovní rady pozbyl schopnost vykonávat svou funkci, nebo na vlastní žádost předanou bankovní radě. Odvolán bude rovněž, ujal-li se výkonu funkce uvedené v odstavci 6. § 7 (1) Jednání bankovní rady předsedá guvernér, v jeho nepřítomnosti jím pověřený viceguvernér. Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Bankovní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér nebo jím pověřený předsedající viceguvernér a alespoň další tři její členové. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. (2) Člen bankovní rady může být při jednání a hlasování bankovní rady zastoupen jiným členem bankovní rady na základě písemného zmocnění. (3) Jednací řád bankovní rady vydá guvernér. § 8 Státní banku československou navenek zastupuje guvernér. Federální ústředí Státní banky československé § 9 (1) Federální ústředí Státní banky československé připravuje zasedání bankovní rady a v rámci své působnosti uskutečňuje rozhodnutí bankovní rady. (2) Federálnímu ústředí Státní banky československé přísluší zejména a) obchody s Českou a Slovenskou Federativní Republikou podle tohoto zákona (§ 35 a 36);b) správa měnových rezerv ve zlatě a devizových prostředcích, obchody s devizovými hodnotami a provádění platebního styku se zahraničím;c) emise cenných papírů Státní banky československé a obchody s nimi;d) operace s cennými papíry;e) metodické řízení bankovního dohledu a v rozsahu stanoveném bankovní radou jeho provádění;f) řízení účelových organizačních jednotek při federálním ústředí Státní banky československé. § 10 Federální ústředí Státní banky československé řídí guvernér. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený viceguvernér. Poradním orgánem guvernéra je rada ředitelů federálního ústředí, jejíž členy jmenuje a odvolává guvernér. Ústředí Státní banky československé pro Českou republiku a ústředí Státní banky československé pro Slovenskou republiku § 11 (1) Ústředí Státní banky československé pro Českou republiku a ústředí Státní banky československé pro Slovenskou republiku (dále jen "republiková ústředí") se v rámci své působnosti podílejí na přípravě zasedání bankovní rady a zabezpečují provádění jejích rozhodnutí. (2) Republikovým ústředím přísluší zejména a) obchody s příslušnou republikou podle tohoto zákona (§ 35 a 36);b) obchody s bankami se sídlem na území příslušné republiky podle tohoto zákona;c) provádění bankovního dohledu v rozsahu stanoveném bankovní radou;d) kontrola plnění povinností při hospodaření devizovými hodnotami jinými osobami než bankami se sídlem na území příslušné republiky, kterou Státní banka československá provádí podle zvláštního zákona.2) (3) Republiková ústředí řídí pobočky a účelové organizační jednotky Státní banky československé na území příslušné republiky s výjimkou účelových organizačních jednotek při federálním ústředí Státní banky československé. § 12 Republikové ústředí řídí viceguvernér pověřený řízením příslušného republikového ústředí, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Poradním orgánem viceguvernéra je rada ředitelů republikového ústředí, jejíž členy jmenuje a odvolává viceguvernér pověřený řízením příslušného republikového ústředí. § 13 Sbory poradců Při federálním ústředí Státní banky československé a při republikových ústředích mohou být ustaveny sbory poradců složené z odborníků, kteří nejsou zaměstnanci Státní banky československé. O ustavení sboru poradců při federálním ústředí rozhoduje a jeho členy jmenuje guvernér; o ustavení sboru poradců při republikovém ústředí rozhoduje a jeho členy jmenuje viceguvernér pověřený řízením příslušného republikového ústředí. Jednání sboru poradců při federálním ústředí předsedá guvernér nebo jím pověřený viceguvernér, sboru poradců při republikovém ústředí předsedá viceguvernér pověřený řízením příslušného republikového ústředí nebo jeho zástupce. Část třetí Vztahy k vládám § 14 (1) Při zabezpečování svého hlavního cíle (§ 2) je Státní banka československá nezávislá na pokynech vlády České a Slovenské Federativní Republiky, vlády České republiky a vlády Slovenské republiky. (2) Jednání bankovní rady se může zúčastnit s hlasem poradním člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky, vlády České republiky nebo vlády Slovenské republiky pověřený příslušnou vládou. § 15 (1) Státní banka československá zaujímá stanovisko k návrhům, předkládaným k projednání vládě České a Slovenské Federativní Republiky, vládě České republiky nebo vládě Slovenské republiky, které se dotýkají působnosti Státní banky československé. (2) Státní banka československá plní poradní funkce vůči vládě České a Slovenské Federativní Republiky, vládě České republiky a vládě Slovenské republiky v záležitostech měnově politické povahy a bankovnictví. § 16 Guvernér Státní banky československé je oprávněn se zúčastnit schůzí vlády České a Slovenské Federativní Republiky a viceguvernér pověřený řízením příslušného republikového ústředí schůzí vlády příslušné republiky. Část čtvrtá Emise bankovek a mincí § 17 Státní banka československá má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i mince pamětní (dále jen "bankovky a mince"). § 18 Peněžní jednotkou v České a Slovenské Federativní Republice je koruna československá; zkratka názvu je "Kčs". Koruna československá se dělí na sto haléřů. § 19 Státní banka československá spravuje zásoby bankovek a mincí a organizuje dodávky bankovek a mincí od výrobců v souladu s požadavky peněžního oběhu. § 20 Státní banka československá sjednává tisk bankovek a ražbu mincí a dozírá na ochranu a bezpečnost do oběhu nevydaných bankovek a mincí a na úschovu a ničení tiskových desek, razidel a neplatných a vyřazených bankovek a mincí. § 21 (1) Platné bankovky a mince vydané Státní bankou československou jsou zákonnými penězi ve své nominální hodnotě při všech platbách na území České a Slovenské Federativní Republiky. (2) Mince z drahých kovů, pamětní mince a mince ve zvláštním provedení určené ke sběratelským účelům mohou být prodávány za ceny odlišné od jejich nominální hodnoty. § 22 (1) Státní banka československá vyměňuje na požádání poškozené bankovky a mince, které vydala, za bankovky a mince nepoškozené. (2) Státní banka československá může odmítnout vyměnit bankovky nebo mince, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný nebo proděravělý, a zbytky bankovek menší než čtvrtina původní plochy bankovek. Takové bankovky a mince se předložiteli odeberou bez náhrady a zničí; v odůvodněných případech může Státní banka československá výjimečně náhradu poskytnout. (3) Státní banka československá neposkytuje náhrady za bankovky a mince, které byly zničeny nebo ztraceny. Bez náhrady mohou být odebrány bankovky, jejichž vzhled byl pozměněn, zejména bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány, nebo které byly zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem. § 23 Bankovky a mince opotřebované oběhem Státní banka československá stahuje z oběhu, ničí je a nahrazuje bankovkami a mincemi novými. § 24 (1) Státní banka československá může prohlásit za neplatné a stáhnout z oběhu bankovky a mince, které vydala. Jejich nominální hodnotu uhradí výměnou za jiné nově vydané bankovky a mince. Doba, po kterou je možno výměnu provádět, nesmí být kratší pěti roků. (2) Na konci období stanoveného pro výměnu se úhrnná částka bankovek a mincí prohlášených za neplatné, ale nepředložených k výměně, odečte od množství peněz v oběhu v účtech Státní banky československé. Tato částka je příjmem Státní banky československé. § 25 Jakékoliv reprodukce bankovek, mincí, šeků, cenných papírů nebo platebních karet znějících na koruny československé nebo na cizí měnu (dále jen "symboly peněz"), nebo předměty úpravou je napodobující, mohou být zhotoveny pouze za podmínek stanovených prováděcím předpisem. § 26 Padělané bankovky a mince znějící na koruny československé nebo na cizí měnu odebírají právnické osoby proti potvrzení bez náhrady a předávají je Státní bance československé. Právnické osoby jsou oprávněny požadovat od osoby, která padělané bankovky nebo mince předložila, aby věrohodným způsobem prokázala svou totožnost. Odebrání padělaných bankovek a mincí oznámí právnická osoba, která padělek odebrala, orgánům činným v trestním řízení. § 27 Státní banka československá stanoví právním předpisem a) nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a mincí a jejich vydání do oběhu;b) postup fyzických i právnických osob při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi, včetně postupu při zjištění, že bankovky a mince jsou padělané nebo pozměněné, nebo vznikne-li takové podezření;c) poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince;d) ukončení platnosti bankovek a mincí a způsob a dobu jejich výměny za jiné bankovky a mince;e) podmínky, za kterých lze vyrábět reprodukce symbolů peněz nebo předměty, které je úpravou napodobují. Část pátá Nástroje měnové regulace Státní banky československé § 28 (1) Státní banka československá stanoví úrokové sazby, rámce, splatnosti a další podmínky obchodů, které provádí podle tohoto zákona. (2) Státní banka československá může stanovit minimální úrokové sazby z vkladů přijímaných bankami a pobočkami zahraničních bank (dále jen "banky") a maximální úrokové sazby z úvěrů jimi poskytovaných; tyto sazby vyhlašuje opatřením3) ve Sbírce zákonů. (3) Státní banka československá může určit bankám maximální rozsah jimi poskytovaných úvěrů. § 29 Státní banka československá stanoví a vyhlašuje podle zvláštního zákona4) pravidla likvidity, kapitálového vybavení a další pravidla obezřetného podnikání bank. § 30 (1) Státní banka československá může požadovat, aby banky měly na účtě u Státní banky československé uloženu stanovenou část svých zdrojů (dále jen "povinné minimální rezervy"), které se zpravidla neúročí. (2) Povinné minimální rezervy mohou činit nejvýše 30 % celkových závazků banky snížených o závazky banky vůči jiným bankám, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3. (3) K omezení nadměrné likvidity a překonání inflačních tlaků je Státní banka československá oprávněna požadovat povinné minimální rezervy v rozsahu vyšším, než je vymezeno v odstavci 2; v tomto případě jsou v rozsahu překračujícím rozsah vymezený v odstavci 2 úročeny platnou diskontní sazbou. § 31 (1) Pokud banka neudržuje stanovenou povinnou minimální rezervu, je Státní banka československá oprávněna účtovat jí z částky, o kterou není stanovená povinná minimální rezerva naplněna, úrok ve výši odpovídající až trojnásobku platné diskontní sazby. (2) Při zvýšení úrovně povinných minimálních rezerv určí Státní banka československá lhůtu, ve které se banka musí se zvýšením vyrovnat. Část šestá Obchody Státní banky československé Obchody s bankami § 32 Státní banka československá vede účty bank a přijímá jejich vklady. § 33 Státní banka československá může od bank nakupovat, popřípadě jim prodávat a) směnky splatné do šesti měsíců ode dne nákupu Státní bankou československou a opatřené alespoň dvěma podpisy, z toho alespoň jedním podpisem za banku;b) státní dluhopisy nebo jiné cenné papíry se státní zárukou, splatné do jednoho roku ode dne jejich nákupu Státní bankou československou. § 34 (1) Státní banka československá může poskytnout bankám na dobu nejvýše tří měsíců úvěr zajištěný cennými papíry uvedenými v § 33, popřípadě státními dluhopisy nebo jinými cennými papíry se státní zárukou se splatností delší, než je uvedeno v § 33 písm. b), nebo skladištními listy pro zboží hromadného charakteru plně pojištěné proti ztrátě a poškození, jakož i jinými majetkovými hodnotami. (2) V zájmu zachování likvidity banky může Státní banka československá výjimečně poskytnout bance krátkodobý úvěr, a to na dobu nejvýše tří měsíců. Obchody s Českou a Slovenskou Federativní Republikou, s Českou republikou a Slovenskou republikou § 35 (1) Státní banka československá vede příjmové a výdajové účty státního rozpočtu federace, státních rozpočtů republik, státních fondů a státních finančních aktiv a pasív, pokud příslušné ministerstvo financí nedohodne vedení těchto účtů s jinou bankou. Platby z výdajových účtů se provádějí do výše souhrnného zůstatku na příjmových účtech. Souhrnný zůstatek nelze přečerpat. (2) Státní banka československá může na základě rozhodnutí bankovní rady poskytnout České a Slovenské Federativní Republice, České republice a Slovenské republice krátkodobý úvěr nákupem státních pokladničních poukázek splatných do tří měsíců od jejich nákupu na krytí výkyvů v hospodaření státních rozpočtů v průběhu roku. Celkový stav těchto úvěrů nesmí překročit 5 % příjmů příslušného rozpočtu v uplynulém roce. § 36 Státní banka československá dává do prodeje podle zvláštního zákona5) státní dluhopisy a v dohodě s federálním ministerstvem financí, s ministerstvem financí České republiky nebo ministerstvem financí Slovenské republiky může z jejich pověření a za dohodnutou úplatu vykonávat i činnosti spojené se správou a splácením a převody státních dluhopisů, s výplatou úroků z těchto dluhopisů, popřípadě další požadované činnosti. Jiné obchody Státní banky československé § 37 Státní banka československá může k usměrnění peněžního trhu kupovat a prodávat obchodovatelné cenné papíry. § 38 Státní banka československá může vydávat krátkodobé cenné papíry se splatností do šesti měsíců a obchodovat s nimi. § 39 (1) Státní banka československá může vést účty svých zaměstnanců a poskytovat jim další bankovní služby. Tuto činnost může výjimečně provádět i pro právnické osoby. (2) Pro provádění činností uvedených v odstavci 1 platí zvláštní zákon4) obdobně. Část sedmá Pravomoc Státní banky československé v devizovém hospodářství § 40 Státní banka československá a) vyhlašuje kurs československé měny k cizím měnám;b) stanoví cenu zlata v bankovních operacích Státní banky československé;c) má v úschově a spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích a disponuje s nimi. § 41 Státní banka československá a) obchoduje se zlatem a ostatními devizovými hodnotami a provádí všechny druhy bankovních obchodů s tuzemskými a zahraničními bankami;b) určuje podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky a vyhlašuje je opatřením3) ve Sbírce zákonů;c) určuje podmínky pro obchod se zlatem a ostatními devizovými hodnotami prováděný bankami a jinými osobami podle zvláštního zákona2) a vyhlašuje je opatřením3) ve Sbírce zákonů;d) vydává cenné papíry znějící na cizí měnu. Část osmá Další činnosti a oprávnění Státní banky československé § 42 (1) Státní banka československá předkládá vládě České a Slovenské Federativní Republiky návrhy zákonných úprav v oblasti měny a peněžního oběhu. (2) Státní banka československá spolu s federálním ministerstvem financí předkládá vládě České a Slovenské Federativní Republiky návrhy zákonných úprav devizového hospodářství a návrhy zákonných úprav v oblasti bankovnictví. § 43 (1) Státní banka československá řídí hotovostní peněžní oběh a za tím účelem může stanovit právním předpisem případy, kdy nelze platit v hotovosti. (2) Státní banka československá stanoví k zajištění jednotného platebního styku a zúčtování v České a Slovenské Federativní Republice právním předpisem a) zásady platebního styku mezi bankami a zúčtování na účtech u bank;b) způsob používání platebních prostředků používaných bankami v platebním styku. § 44 Státní banka československá provádí registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí (dále jen "zastoupení") působících na území České a Slovenské Federativní Republiky. Zahraniční banka nebo finanční instituce je povinna přihlásit zastoupení k registraci před počátkem jeho působení. § 45 Státní banka československá sjednává v rámci své působnosti podle tohoto zákona platební a jiné dohody se zahraničními bankami a mezinárodními finančními institucemi. § 46 (1) Státní banka československá koordinuje rozvoj bankovního informačního systému v České a Slovenské Federativní Republice. Za tím účelem právním předpisem stanoví zásady bankovního informačního systému. (2) Státní banka československá je oprávněna vyžadovat od bank4) a od jiných osob, kterým udělila povolení podle zvláštního zákona,2) potřebné informace a podklady. Za tím účelem Státní banka československá stanoví v souladu se zvláštním zákonem6) opatřením3) vyhlášeným ve Sbírce zákonů metodiku a podmínky pro předkládání požadovaných informací a podkladů, kterými vymezí zejména obsah, formu, členění, termíny a způsob předávání informací a podkladů. Pokud předložené informace a podklady neodpovídají stanovené metodice a podmínkám, nebo pokud vzniknou důvodné pochybnosti o jejich správnosti nebo úplnosti, je Státní banka československá oprávněna vyžádat si odpovídající upřesnění nebo vysvětlení. Jestliže banka nebo jiná osoba, které bylo uděleno povolení podle zvláštního zákona, požadované informace a podklady nepředloží, nebo tyto informace a podklady jsou opakovaně neúplné nebo nesprávné, postupuje se vůči bankám podle zvláštního zákona,4) vůči jiným osobám podle § 50. § 47 Státní banka československá je oprávněna provádět investiční a obchodní činnost v rozsahu nezbytném pro zajištění jejích činností. Část devátá Bankovní dohled § 48 (1) Státní banka československá vykonává bankovní dohled nad a) činností bank a nad bezpečným fungováním bankovního systému;b) činností jiných osob než bank, které mají povolení podle zvláštních zákonů.7) (2) Bankovní dohled zahrnuje a) posuzování žádostí o udělení povolení působit jako banka podle zvláštního zákona;4)b) dohled nad dodržováním podmínek stanovených povoleními podle písmene a), jakož i povoleními podle zvláštních zákonů;7)c) kontrolu dodržování právních předpisů a opatření vydaných Státní bankou československou, jakož i kontrolu dodržování zákonů, kdy je k tomu tímto zákonem a zvláštními zákony1) zmocněna;d) ukládání opatření k nápravě a pokut při zjištění nedostatků podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.4) § 49 Při výkonu bankovního dohledu formou kontroly na místě se vztahy mezi Státní bankou československou a kontrolovanými osobami řídí základními pravidly kontrolní činnosti, stanovenými zvláštním zákonem8) pro orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, s výjimkou ustanovení o ověřování odborné způsobilosti pracovníků pověřených výkonem kontroly,9) ustanovení o zveřejňování výsledků kontroly10) a ustanovení o spolupráci v oblasti kontroly.11) § 50 (1) Zjistí-li Státní banka československá nedostatky při činnosti vykonávané jinými osobami než bankami na základě povolení podle zvláštních zákonů,7) může uložit těmto osobám a) opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků, zejména přikáže upustit od nesprávného postupu nebo ukončit činnost;b) pokutu podle závažnosti zjištěných nedostatků až do výše 1 000 000 Kčs. (2) Nedostatky podle odstavce 1 se rozumí porušení podmínek stanovených v povolení podle zvláštních zákonů,7) jakož i porušení tohoto zákona, zvláštního zákona,2) právních předpisů a opatření vydaných Státní bankou československou. (3) Pokutu podle odstavce 1 písm. b) uloží Státní banka československá i osobám, které vykonávají bez povolení činnosti, k nimž je třeba povolení podle zvláštních zákonů.7) (4) Uložením pokuty není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů. (5) Na řízení o uložení pokuty podle odstavce 1 písm. b) se vztahují předpisy o správním řízení.12) O rozkladu proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje bankovní rada. (6) Uložené pokuty jsou příjmem státního rozpočtu republiky, na jejímž území má příslušná osoba sídlo, popřípadě bydliště. (7) Státní banka československá může uložit pokutu podle odstavce 1 písm. b) do jednoho roku ode dne zjištění nedostatků, nejpozději však do deseti let ode dne, ve kterém tyto nedostatky vznikly. Část desátá Hospodaření Státní banky československé § 51 (1) Státní banka československá hospodaří podle rozpočtu schváleného bankovní radou. (2) Státní banka československá ze svých výnosů hradí nezbytné náklady na svoji činnost. Vytvořený zisk používá k doplňování rezervního fondu a dalších fondů vytvářených ze zisku a k ostatnímu použití v rozpočtované výši. Zbývající zisk odvádí do státního rozpočtu federace. (3) Roční zprávu o výsledku svého hospodaření Státní banka československá předkládá do tří měsíců po skončení kalendářního roku ke schválení Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky. Pokud ji Federální shromáždění neschválí, je Státní banka československá povinna do šesti týdnů předložit zprávu zpřesněnou a doplněnou podle jeho požadavku. § 52 (1) Státní banka československá vede účetnictví podle zvláštních předpisů.6) (2) Účetní závěrka Státní banky československé je ověřována auditory. (3) Státní banka československá vydává za účelem zveřejnění výroční zprávu, která obsahuje základní údaje o měnovém vývoji. (4) Státní banka československá zpracovává a poskytuje dekádně ke zveřejnění výkaz o své finanční pozici. Část jedenáctá Všeobecná ustanovení § 53 Na všechny bankovní operace Státní banky československé včetně stavů na účtech, které vede, se vztahuje bankovní tajemství. § 54 (1) Zaměstnanci Státní banky československé jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného vztahu. Členové bankovní rady, zaměstnanci federálního ústředí a účelových organizačních jednotek při federálním ústředí Státní banky československé mohou být zproštěni této povinnosti z důvodu veřejného zájmu guvernérem. Zaměstnanci republikových ústředí, poboček a ostatních účelových organizačních jednotek Státní banky československé mohou být zproštěni této povinnosti z důvodu veřejného zájmu viceguvernérem příslušného republikového ústředí. (2) Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce, platí i pro členy sborů poradců. (3) Zaměstnanci Státní banky československé mohou působit v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech obchodních společností a bank jen se souhlasem bankovní rady [§ 5 odst. 2 písm. g)]. Část dvanáctá Přechodná a závěrečná ustanovení § 55 (1) Bankovky a mince, které byly ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v oběhu jako zákonné peníze na základě zvláštních předpisů,13) se považují za zákonné peníze ve smyslu § 21 tohoto zákona. (2) Možnost výměny neplatných bankovek, stanovená zvláštními předpisy,14) není tímto zákonem dotčena. § 56 (1) Na Státní banku československou se vztahuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace, s výjimkou § 8 odst. 3., § 11 odst. 3, § 15, 16 a 18. Na Státní banku československou se vztahuje zákon č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, s výjimkou § 7, 8, 10, 15, 19, 21 a 25. (2) Vydávání cenných papírů podle § 38 a § 41 písm. d) tohoto zákona nepodléhá povolení federálního ministerstva financí. § 57 Zrušují se 1. zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé; 2. § 24 odst. 1 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu; 3. § 2, 3 a 9 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 25/1961 Sb., kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb., zákona č. 175/1988 Sb., kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, a zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé; 4. vládní nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích, ve znění zákona č. 130/1989 Sb.,o Státní bance československé; 5. vyhláška č. 302/1991 Sb., o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb. § 58 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1992. Havel v.r. Dubček v.r. Čalfa v.r. 1) Např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2) Devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3) § 8 zákona č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů. 4) Zákon č. 21/1992 Sb. 5) § 19 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech. 6) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 7) Devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 8) Část druhá zákona č. 405/1991 Sb., o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice. 9) § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 405/1991 Sb. 10) § 19 zákona č. 405/1991 Sb. 11) § 22 až 26 zákona č. 405/1991 Sb. 12) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 13) Vyhlášky o vydání a stažení bankovek, mincí a pamětních stříbrných mincí, publikované ve Sbírce zákonů od 1. června 1953 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 14) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 8/1988 Sb., o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960. Vyhláška Státní banky československé č. 412/1990 Sb., o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989. Vyhláška Státní banky československé č. 413/1990 Sb., o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960.