Vydáno: 16. 12. 1991

 

Zákon č. 23/1992 Sb.

novela zákona ČNR o státní správě ve vodním hospodářství


Schválený 16. 12. 1991 Účinný od 20. 1. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.; Vodohospodářské orgány. Vodoprávní úřady.; Vodohospodářský dozor.; STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.; ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA POZEMCÍCH.; Pokuty. Blokové pokuty.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.; Obce jako subjekty práv a povinností.;

23/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 16. prosince 1991, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů Změna: 254/2001 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto: 1. V § 15 odst. 1 se vypouštějí slova "a vodní". Za slova "potravinářský průmysl", se vkládají slova "veřejné vodovody a veřejné kanalizace". 2. V § 19 odst. 2 se slova "ochranu přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod" nahrazují slovy "vodní hospodářství s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství". Čl.IV Zrušují se: 1. Nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1975 Sb., o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství. 2. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 66/1987 Sb., o České vodohospodářské inspekci. Čl.V Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, jak vyplývá z pozdějších zákonů. Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Burešová v. r. Pithart v. r. Příl Rozdělení výrob podle jednotlivých kategorií
I. kategorie:                    Technické jednotky:     Rozhodující ukazatel:

 1. výroba sulfitové celulózy (nebělené)       1 t výrobku          BSK5
 2. výroba viskózových vláken            1 t výrobku          CHSK
 3. výroba klihu a želatiny             1 t suroviny          BSK5
 4. tepelné zpracování hnědého uhlí         10 t prosazeného uhlí      fenoly
 5. prádla vlny                  200 kg prané vlny        BSK5
 6. výroba kyanovodíku a kyanidů          100 kg výrobku          CN-
 7. máčírny lnu a konopí               1 t suchého stonku       BSK5
 8. koželužny                    1 t suroviny          BSK5
 9. galvanizovny a provozovny           0,5 kg spotřebovaných
  s tepelnou úpravou kovů                chemikálií obsahujících
                             kyanidy nebo těžké kovy
                             nebo 5 kg ostatních druhů
                             spotřebovaných chemikálií +
10. dělení butadienu měďnými solemi         1 kg spotřebovaných měďných
                             solí           CHSK
11. suchá destilace dřeva              2 t zpracovaného dřeva     BSK5
12. chemická úprava uranové rudy           5 t rudniny          U
13. výroba pesticidních látek s obsahem
  fosforu, chlorovaných uhlovodíků
  a na bázi pentachlorfenolu           100 kg vyrobeného prostředku   CHSK
14. výroba biologicky neodbouratelných
  saponátů a saponátových detergentů       100 kg aktivní látky ve výrobku CHSK
15. výroba mazacích olejů              10 t suroviny          ropné látky
16. výroba syntetického fenolu            1 t výrobku          fenoly
17. výroba syntetického lihu             1 t výrobku          BSK5
18. výroba farmaceutických a čistých
  chemikálií organickou syntézou         100 kg výrobku          BSK5
19. výroba čistých chemikálií
  s obsahem těžkých kovů
  a radioaktivních látek             100 kg výrobku          +
20. zpracování technických tuků           1 t zpracovaného tuku     BSK5
21. veterinární asanační ústavy           2 t zpracované suroviny    BSK5
22. fosfátovny                    1 kg spotřebovaných chemikálií
                             obsahujících těžké kovy
                             nebo 10 kg ostatních druhů
                             spotřebovaných chemikálií +
23. koželužská výroba kožešin
  ze zvířecích kožek               500 kg zpracované suroviny    BSK5
24. výroba výbušnin ve strojírenském         1 kg spotřebovaných chemikálií
  závodě                        obsahujících těžké kovy  +
25. výroba slinutých karbidů,            10 kg spotřebovaných chemikálií
  měkkých feritů apod.                 obsahujících těžké kovy
                             nebo 100 kg ostatních
                             spotřebovaných chemikálií +
26. výroba chromočinící lázně            1 kg zpracovaného dichromanu
                             sodného          Cr
27. výroba baterií (akumulátory,           1 kg spotřebovaných chemikálií
  suché články apod.)                  obsahujících těžké kovy  +
28. chemické čistírny oděvů             25 kg vyčištěných oděvů     CHSK

II. kategorie:                     Technické jednotky:   Rozhodující ukazatel:

 1. tepelné zpracování
  černého uhlí                  10 t prosazeného uhlí      fenoly
 2. výroba chemické dřevoviny            1 t výrobku          BSK5
 3. výroba sulfátové celulózy            1 t výrobku          BSK5
 4. zpracování dehtu                 1 t zpracovaného dehtu     CHSK
 5. výroba škrobu                 500 kg zpracovaných brambor   BSK5
 6. výroba kyseliny citronové            1 t zpracované suroviny    BSK5
 7. výroba droždí                 500 kg zpracované suroviny    BSK5
 8. výroba krmiv kvasnou cestou           1 t suroviny          BSK5
 9. výroba plastické kůže             100 m2 vyrobené kůže       CHSK
10. sýrárny                    500 l zpracovaného mléka     BSK5
11. jatky                     100 kg masa v živé váze     BSK5
12. zpracování drůbeže               100 kg zpracované drůbeže    BSK5
13. výroba umělých klihkových střev        200 kg zpracované suroviny    BSK5
14. výroba mýdla                   1 t výrobku          ext. látky
15. výroba jedlých tuků               3 t výrobku          BSK5
16. výroba biologicky odbouratelných
  saponátů a saponátových detergentů       100 kg aktivní látky ve výrobku BSK5
17. chemická úprava rud               10 t suroviny          +
18. výroba pesticidních látek (pokud
  nejsou uvedeny v I. kategorii)         100 kg vyrobeného prostředku   CHSK
19. výroba organické chemie s výjimkou
  výrob uvedených v ostatních kategoriích    100 kg výrobku          +
20. výroba dřevovláknitých desek          500 kg výrobku          BSK5
21. mokré odkorňování dřeva, paření
  dřeva                      1 t suroviny          CHSK
22. výroba chloroprenového kaučuku          1 t výrobku          BSK5
23. výroba antibiotik                1 t suroviny na živnou půdu  CHSK
24. mokrá přádelna provozu lýkových
  vláken                      1 m3 použité vody       CHSK
25. vaječná výroba v drůbežářských         50 kg nezahuštěného vaječného
  závodech                       obsahu          BSK5
26. výroba cukru                   1 t zpracované řepy      BSK5
27. infekční oddělení zdravotnických
  zařízení                     5 m3 použité vody       BSK5
28. masná výroba                  100 kg masných výrobků      BSK5
29. sušárny brambor                200 kg suroviny         BSK5
30. sídliště                    0,5 připojeného ekv. obyvatele  BSK5
31. čokoládovny-výroba poločokoládového
  želé a žvýkací gumy               1 t výrobku          BSK5
32. strojírenská výroba-použití
  řezných a chladících emulzí           5 kg použitých ropných látek  ropné látky
33. výkrmny vepřů                 0,2 chovaného kusu        BSK5
34. lihovary                    500 kg suroviny         BSK5
35. restaurace a ubytovací zařízení         1 připojený obyvatel
                            (počet připojených obyvatel se
                            vyjádří jako součet
                            pětinásobku ubytovací
                            kapacity a počtu
                            hlavních jídel připravovaných
                            průměrně za den)       BSK5
36. mísírny tekutých krmiv             100 l vyrobeného krmiva     BSK5
37. mrazírny (výroba předsmažených
  bramborových hranolků,
  smetanových krémů s čokoládovou
  polevou, zpracování ryb a
  zeleniny apod.)                 1 t výrobku          BSK5
38. výroba krystalické glukózy
  a glukózového cukru               1 m3 použité vody       BSK5
39. výroba škrobu v obilných škrobárnách      500 kg zpracované mouky     BSK5
40. výroba pektinu                 100 kg zpracované suroviny,
                             tj. jablečných výlisků  BSK5
41. výroba skleněných vláken             1 m3 apretační emulze     +
42. výroba škrobových lepidel           200 kg suroviny         BSK5
43. loupárny brambor                100 kg zpracované suroviny    BSK5
44. výroba sulfitové celulózy
  s regenerací varného louhu            1 t výrobku          BSK5
45. paření brambor                 100 kg zpracované suroviny    BSK5
46. praní peří                   500 kg zpracovaného peří     BSK5
47. výroba kostní moučky              100 kg výrobku          BSK5
48. lakovny s mokrými odlučovači          20 kg spotřebovaných barev   CHSK

III. kategorie:                   Technické jednotky:     Rozhodující ukazatel:

 1. výroba lepenky (ze starého
  papíru nebo hadrů)               0,5 t výrobků          NL
 2. pivovary                     1 m3 vystaveného piva     BSK5
 3. sladovny                    0,5 t výrobku          BSK5
 4. konzervárny ovoce, zeleniny
  a masa                     100 kg výrobků          BSK5
 5. výroba polévkového koření            1 t suroviny          BSK5
 6. výkrmny kachen                 10 chovaných kachen       BSK5
 7. mořírny barevných kovů             200 l použité vody        +
 8. mořírny železa                  1 m3 použité vody       celkové Fe
 9. výroba anorganické chemie
  s výjimkou výrob uvedených
  v ostatních kategoriích             1 t výrobku          +
10. výroba butadienového kaučuku           1 t výrobku          BSK5
11. výroba gumárenského regenerátu          1 t výrobku          BSK5
12. praní prádla                  20 kg prádla          BSK5
13. rafinerie benzolu                1 t suroviny          CHSK
14. výroba průmyslových hnojiv           10 t výrobku tel quel      +
15. výroba papíru                 0,5 t výrobku          NL
16. výroba dřevité lepenky
  a bílé dřevoviny                 1 t výrobku          NL
17. válcovny kovů, tažírny
  drátů                      10 t výrobků          ropné látky
18. konzumní mlékárny               500 l mléka           BSK5
19. sušárny mléka                  2 m3 mléka           BSK5
20. bělení celulózy                 10 t bělené suroviny      BSK5
21. zušlechťování textilu
  a karbonizace vlny               20 kg výrobku          BSK5
22. mytí dopravních, stavebních,
  zemědělských strojů a jejich součástí     100 l použité vody        ropné látky
23. gumárenská výroba                1 t směsi           CHSK
24. výroba čistých chemikálií
  s výjimkou výrob uvedených
  v I. kategorii                 100 kg výrobků          +
25. výroba polymerů s výjimkou
  kaučuku                     1 t výrobku          CHSK
26. finální výroba a adjustace
  léků                      100 kg výrobku          BSK5
27. neinfekční oddělení
  zdravotnických zařízení             5 m3 použité vody       BSK5
28. ošetření a tavení sýrů             500 kg výrobků          BSK5
29. rumplovny skla                 100 kg rumplovaného skla     NL
30. lodní doprava                  20 kg spotřebovaných
                             pohonných hmot      ropné látky
31. výroba nealkoholických
  nápojů                      5 m3 výrobků          BSK5
32. mlýnský provoz                  1 t vypraného obilí      BSK5
33. alkalické odmašťování kovů           100 l použité vody        ropné látky
34. opravny strojů kromě alkalického
  odmašťování kovů                200 l použité vody        ropné látky
35. flotační úprava rud               5 t vsázky rudy        NL
36. výroba hliníkových slitin            1 t výrobku          NL
37. výroba olova a olověných slitin         5 t výrobku          Pb
38. kotelny na kapalná paliva
  (jen při vypouštění odpadních
  vod, jejichž vznik je technologicky       1 t spotřebovaného kapalného
  odůvodněn)                      paliva           ropné látky
39. sklady ropných látek (jen při
  vypouštění odpadních vod, jejichž
  vznik je technologicky odůvodněn)        10 t skladovací kapacity    ropné látky
40. výroba panelů                  1 m3 použité vody       NL
41. dezinfekční stanice (ČSD)            1 m3 použité vody       ropné látky
42. brusírny skla                 200 l použité vody        NL
43. broušení tmelu                  1 m3 použité vody       NL
44. strojírenská výroba (pokud není
  v jiných kategoriích)              1 m3 použité vody       +
45. lahůdkářská výroba (výrobky studené
  kuchyně, zavináče, saláty apod.)        50 kg výrobků          BSK5
46. slévárenská výroba                1 t výrobku          NL
47. lokodepo ČSD                  100 l použité vody        ropné látky
48. řezání a broušení kamene             1 t zpracované suroviny    NL
49. pekárny a cukrárny                1 t výrobku          BSK5
50. výroba eternitu                 1 m3 použité vody       NL
51. výroba geoditu (kysličník železitý
  pro magnetofonové pásky)            100 kg výrobku          Fe
52. výroba chmelového extraktu           500 kg zpracovaného chmele    BSK5
53. výroba technických plynů            100 kg acetylenu nebo
                             100 m3 kyslíku      ropné látky
54. opravny akumulátorů              100 l použité vody        +
55. odpadní vody z mléčnic             50 l nadojeného mléka      BSK5
56. zpracování ovoce (výroba moštů,
  sirupů a ovocných vín a koncentrátů)      200 kg výrobků          BSK5
57. výroba inkoustů, tuší, kancelářských lepidel,
  vodových, anilinových, razítkovacích,
  temperových a plakátových barev,
  průmyslových, krejčovských a školních
  kříd, modelovacích hmot apod.          1 m3 použité vody       +
58. polygrafický průmysl               4 m3 použité vody       +
59. výroba vín                   100 kg zpracovaných hroznů    BSK5
60. lisování výrobků z plastů           500 kg zpracované suroviny    ropné látky
61. výroba nábytku, lignátových          0,5 m3 zpracované základní
  a cembalitových desek                 suroviny         CHSK
62. výroba tenkostěnných gumových výrobků     100 kg latexu v suché váze    CHSK
63. skladování nitrocelulózy             1 m3 odpadní vody       NL
64. výroba montovaných bytových jader        1 m3 použité vody        +
65. stáčení vín                   5 m3 výrobku          BSK5
66. výroba vína (od kvašení moštů)          1 m3 výrobku          BSK5
67. rafinace surového cukru             5 t rafinády          BSK5
68. výroba obvazové a buničité vaty
  rozdělení na:
  papírenská výroba                1 t výrobku          NL
  zušlechťování textilu             100 kg výrobku          NL
69. výroba hliníkových fólií a obalů
  pro potravinářský průmysl            1 t výrobku          ropné látky
70. mytí lahví v potravinářském průmyslu       1 m3 oplachové vody      + (pH)
71. eloxovny                    500 l použité vody        +
72. leštění skla (kyselé odpadní vody
  z adsorberů)                  500 l odpadní vody        + (pH)
73. výroba lihovin (destilace ovocných
  kvasů a vína na destiláty, příprava
  lihovin, plnění do lahví)            1 m3 odpadní vody       BSK5
74. zpevněné odstavné plochy
  motorových vozidel               10 m2 využívané odstavné plochy ropné látky
75. odpadní vody z kotelen             100 W instalovaného       rozpuštěné
                             výkonu kotlů        látky
76. chemické matování a leptání skla        500 l odpadní vody        + (pH)
77. zpracování ropy na paliva            5 t zpracované ropy      CHSK
78. těžba ropy                    5 t vytěžené ropy       ropné látky
79. strojní výroba skla               1 t výrobku          ropné látky
90. výroba keramiky                 1 t výrobku          NL

IV. kategorie:                   Technické jednotky:     Rozhodující ukazatel:

 1. briketárny                    5 t výrobku          NL
 2. hydraulická doprava popílku a škváry       2 t prosazeného uhlí      NL
 3. granulace strusky                5 t suroviny          NL
 4. prádla uhlí                   2 t suroviny          NL
 5. výroba železa                  2 t výrobku          NL
 6. plavírny kaolínu a hlín             1 t suroviny          NL
 7. těžba uranu                   1 t rudniny          U
 8. chemická úpravna vody              10 m3 upravené vody       NL
 9. magnetická a mechanická
  úprava rudy                   1 t zpracované rudniny     NL
10. odpadní vody ze skrápění
  uhlí při vykládce                10 t vyloženého uhlí      NL
11. těžba a úprava slévárenských písků        1 t vytěženého a upraveného
                             písku           NL
12. odpadní vody z praní pískových filtrů     100 m3 upravené vody       NL
13. živičné obalovny                 1 t vyrobené směsi       NL
14. výroba cementu                  5 t výrobku (cementu)     NL
15. těžba a praní kamene               3 t vytěženého kamene     NL
16. příprava betonových směsí            1 m3 betonové směsi      NL
17. odpadní vody z koupališť             1 m3 objemu koupaliště     +
18. oteplené odpadní vody (změna
  jakosti spočívá pouze ve změně
  teploty)                     1 m3 odpadní vody       nestanovuje se
19. výroba elektrické energie
  v jaderné elektrárně
  - provozovaná elektrárna           5000 kWh vyrobené elektrické
                            energie           +
  - odstavená elektrárna,
   případně blok                 1 kW instalovaného výkonu   +