Obsah dokumentu

Vydáno: 18. 2. 1992

 

Zákon č. 92/1992 Sb.

novela zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby


Schválený 18. 2. 1992 Účinný od 28. 2. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.; Dražby mimo exekuce.; Zmírnění následků majetkových křivd. "Restituce".; Společné zásady pro činnost obchodních společností. Podíl.; Privatizace národního majetku.; Privatizační projekt.; Převody vlastnictví a práva hospodaření.;

92/1992 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, se mění a doplňuje takto: 1. V § 6 odst. 1 písm. h) zní: "h) při prodeji jeho způsob, stanovení ceny, platebních a dalších podmínek,". 2. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní: "§ 6a (1) Součástí privatizačního projektu předloženého po 29. únoru 1992 musí být vyhodnocení závazků podniku z hlediska ochrany životního prostředí. (2) Vyhodnocení podle odstavce 1 zahrnuje a) zhodnocení, ve kterých směrech podnik dodržuje, popřípadě ve kterých nemůže dodržovat platné právní předpisy na ochranu životního prostředí s vyčíslením nákladů, které budou nezbytné k dosažení souladu s těmito předpisy,b) přehled plateb za znečišťování životního prostředí a za využívání přírodních zdrojů4a) a přehled sankcí za poškozování životního prostředí, uložených podniku podle zákona o životním prostředí a podle jiných zvláštních předpisů,c) vyčíslení škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku.4b)". "4a) § 31 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 4b) Např. § 8 odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb.". 3. § 7 se doplňuje odstavcem 5, který zní: "(5) Vypracovává-li návrh privatizačního projektu jiná osoba než podnik, je podnik povinen neprodleně sdělit písemně této osobě na její žádost údaje podle § 6 odst. 1 písm. a) až d), j) a podle povahy věci též údaje podle písmena i) a dále i údaje uvedené v odstavci 2 písm. d), týkající se privatizovaného majetku. Za splnění této povinnosti podniku odpovídá statutární orgán. Získané údaje lze použít pouze k vypracování privatizačního projektu. Osoba, které byly tyto údaje sděleny, je povinna učinit všechna potřebná opatření, aby je nemohla získat jiná osoba.". 4. V § 12 se v odstavci 2 na konci tečka nahrazuje čárkou a připojuje se nové písmeno e), které zní: "e) k převodu privatizovaného majetku na právnické osoby zřízené zvláštními zákony,5a) jde-li o majetek sloužící zemědělské výrobě.". "5a) Zákon SNR č. 330/1991 Sb., o pozemkových úpravách, uspořádání pozemkového vlastnictví, pozemkových úřadech, pozemkovém fondu a o pozemkových společenstvích. Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.". 5. V § 14 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Tím není dotčeno ustanovení § 19 odst. 3.". 6. § 15 odst. 1 zní: "(1) S vlastnickým právem k privatizovanému majetku přecházejí na jeho nabyvatele i jiná práva a závazky související s privatizovaným majetkem.". 7. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní: "§ 15a (1) Po dobu jednoho roku od uzavření smlouvy o prodeji majetku privatizovaného podniku nebo u vkladu majetku privatizovaného podniku do obchodní společnosti od vzniku této obchodní společnosti může nabyvatel podnikat v rozsahu, ve kterém k tomu byl oprávněn tento podnik. Při prodeji nebo vkladu organizační složky privatizovaného podniku přechází obdobně na nabyvatele oprávnění podnikat v rozsahu činnosti organizační složky. (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně při prodeji podniku anebo jeho organizační složky ve veřejné dražbě.". 8. V § 19 odst. 2 se vypouštějí slova "jakož i vlastnické právo k nim". 9. § 19 odst. 3 zní: "(3) Vlastnické právo k věcem z privatizovaného majetku přechází na nabyvatele dnem sjednané účinnosti smlouvy nebo při vkladu dnem vzniku obchodní společnosti; registrace podle zvláštních předpisů8) se nevyžaduje. Práva třetích osob k majetku, který je předmětem prodeje nebo vkladu podle tohoto zákona, nejsou dotčena.". 10. § 25 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní: "(3) Zvláštní zákon Federálního shromáždění stanoví zejména právní postavení obchodních společností založených podle odstavce 1 písm. b).". 11. V § 45 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Podniky mohou uzavírat nájemní smlouvy a jiné smlouvy o užívání majetku uvedeného v § 1 jinými osobami jen na dobu do dne přechodu tohoto majetku na příslušný fond. Pokud by uvedené smlouvy byly po dni 28. února 1992 uzavřeny na dobu delší, zaniká právo užívat majetek dnem jeho přechodu na příslušný fond.". Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 12. V § 47 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje středníkem a připojuje se tento text: "o schváleném způsobu a rozsahu vypořádání je orgán příslušný ke schválení privatizačního projektu povinen bez zbytečného odkladu po schválení privatizačního projektu písemně vyrozumět oprávněnou osobu, která uplatnila svůj nárok podle odstavce 2.". 13. V § 47 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s vypořádáním svého nároku ve schváleném privatizačním projektu, může se domáhat svého nároku u soudu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla o způsobu vypořádání svého nároku vyrozuměna.". 14. § 47 se doplňuje novým odstavcem 4, který zní: "(4) Pokud nelze nárok oprávněných osob vypořádat postupem uvedeným v odstavcích 1 až 3, protože příslušný privatizační projekt nebyl schválen do 31. prosince 1993, použijí se na vypořádání nároku ustanovení zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Tyto nároky lze uplatnit ve lhůtě do 30. června 1994; nevyhoví-li povinná osoba výzvě k vydání věci, může oprávněná osoba uplatnit svůj nárok u soudu ve lhůtě do 31. prosince 1994.". 15. Za § 47 se vkládají nové § 47a a 47b, které zní: "§ 47a V případě, že k majetku odňatému způsobem uvedeným v § 2 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, nemá právo hospodaření, popřípadě vlastnické právo právnická osoba uvedená v § 1 tohoto zákona, vztahuje se na zmírnění těchto majetkových křivd zákon č. 87/1991 Sb. Tyto nároky lze uplatnit ve lhůtě do 31. července 1992; nevyhoví-li povinná osoba výzvě k vydání věci, může oprávněná osoba uplatnit své nároky u soudu ve lhůtě do 31. prosince 1992. § 47b (1) Při likvidaci organizací uvedených v § 1 zpeněží likvidátor majetek prodejem věcí ve veřejné dražbě. Jiným způsobem může likvidátor postupovat jenom se souhlasem orgánu uvedeného v § 10 odst. 1. (2) Do doby přijetí zvláštního zákona se na postup při veřejných dražbách použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Havel v. r. Dubček v. r. Čalfa v. r.