Obsah dokumentu

Vydáno: 20. 3. 1992

 

Zákon č. 166/1992 Sb.

novela zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostř. ČR


Schválený 20. 3. 1992 Účinný od 15. 4. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;

166/1992 Sb. Zákon České národní rady ze dne 20. března 1992, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 4 odst. 3 se v první větě za slova "prostředků získaných" vkládají slova "úvěrem nebo". 2. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "výdaje na emisi státních cenných papírů a na úhradu výnosů jejich vlastníkům" nahrazují slovy "výdaje na emisi státních cenných papírů a na její správu, na úhradu výnosů vlastníkům, včetně odkupu emise po skončení lhůty splatnosti". 3. V § 5 odst. 1 písm. c) se na konci vypouští čárka a připojují se slova "a případné splátky závazků vyplývající z převzatých záruk za úvěry,". 4. § 36 písm. b) zní: b) schvalovat až do výše 10% objemu příjmů státního rozpočtu republiky schváleného zákonem o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok státní záruky, zejména za úvěry poskytované právnickým osobám.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Burešová v. r. Pithart v. r.