Vydáno: 20. 3. 1992

 

Zákon č. 167/1992 Sb.

o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky


Schválený 20. 3. 1992 Účinný od 1. 6. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

SPRÁVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;

167/1992 Sb. Zákon České národní rady ze dne 20. března 1992 o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zřizuje se ministerstvo mezinárodních vztahů České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky, v jehož čele stojí člen vlády České republiky. Čl.II Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákona České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 1 se zařazuje bod 4 tohoto znění: "4. ministerstvo mezinárodních vztahů". 2. V § 3 odst. 3 se vypouštějí slova "a zahraniční pomoci". 3. Na místo zrušeného § 6 se zařazuje nový § 6 tohoto znění: "§ 6 (1) Ministerstvo mezinárodních vztahů je ústředním orgánem státní správy pro oblast mezinárodních vztahů České republiky. (2) Ministerstvo mezinárodních vztahů: a) koordinuje přípravu a projednání dohod o spolupráci se součástmi spolkových a federativních států v oblastech svěřených do působnosti České republiky,b) koordinuje přípravu a projednání mezinárodních dohod, které v oblasti zákonodárné působnosti České republiky mohou být uzavřeny na základě pověření Českou a Slovenskou Federativní Republikou,c) zastupuje Českou republiku a přejímá zahraniční zastoupení subjektů v oblastech uvedených v ustanovení písmena a),d) připravuje koncepci mezinárodních vztahů České republiky v koordinaci se zahraniční politikou České a Slovenské Federativní Republiky a s činnostmi Slovenské republiky v oblasti mezinárodních vztahů,e) koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti mezinárodních vztahů na jim svěřených úsecích státní správy; působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, z dohod o spolupráci se součástmi spolkových a federativních států, jakož i z členství České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních organizacích,f) koordinuje zahraniční regionální spolupráci,g) zabezpečuje styk s krajanskými komunitami,h) zabezpečuje další působnost České republiky v oblasti mezinárodních vztahů.". Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992. Burešová v. r. Pithart v. r.