Vydáno: 15. 4. 1992

 

Zákon č. 212/1992 Sb.

o soustavě daní


Schválený 15. 4. 1992 Účinný od 1. 1. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;

212/1992 Sb. ZÁKON ze dne 15. dubna 1992 o soustavě daní Změna: 302/1993 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: § 1 (1) Soustavu daní v České a Slovenské Federativní Republice tvoří 1. Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu.2. Daně spotřební, a to a) daň z uhlovodíkových paliv a maziv,b) daň z lihu a destilátů, c) daň z piva, d) daň z vína, e) daň z tabáku a tabákových výrobků.3. Daně z příjmů: a) daň z příjmů fyzických osob,b) daň z příjmů právnických osob.4. Daň z nemovitostí.5. Daň silniční.6. Daň z dědictví a darování.7. Daň z převodu nemovitostí.8. Daně k ochraně životního prostředí. (2) Jiné daně než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1, nelze stanovit. § 2 (1) Zákon Federálního shromáždění upravuje daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu, daně spotřební a daně z příjmů. (2) U daní z příjmů upravuje zákon Federálního shromáždění okruh poplatníků, předmět daně a základ daně a výchozí daňovou sazbu včetně rozsahu možných odchylek v konstrukci těchto daní v obou republikách. (3) U daní spotřebních upravuje zákon Federálního shromáždění i rozsah případných možných odchylek v sazbě těchto daní. § 3 (1) Poplatníci se sídlem či bydlištěm v zahraničí mají v České a Slovenské Federativní Republice jednotné daňové povinnosti. Úprava způsobu vyloučení dvojího vnitrostátního a mezinárodního zdanění je jednotná. (2) Nemovitosti podléhají zdanění v té republice, ve které leží. § 4 (1) Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok; odchylky může stanovit příslušný zákon. (2) Daň nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník nebo plátce povinen podat přiznání nebo hlášení, popřípadě dlužník srazit daň nebo zálohu na tuto daň. (3) Je-li v této lhůtě proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží lhůta pro vyměření nebo vymáhání znovu od konce kalendářního roku, ve kterém byl poplatník nebo plátce, popřípadě dlužník o tomto úkonu zpraven; vyměřit a vymáhat daň lze však nejpozději do deseti let počítaných od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník nebo plátce povinen podat přiznání nebo hlášení, popřípadě dlužník srazit daň nebo zálohu na tuto daň. (4) Jsou-li ve státě, ve kterém má poplatník sídlo nebo bydliště, stanoveny k vyměření nebo vymáhání daně lhůty delší, než jsou lhůty uvedené v odstavcích 2 a 3, platí pro něho lhůty stanovené v tomto státě. § 5 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993. Havel v.r. Dubček v.r. Čalfa v.r.