Vydáno: 22. 4. 1992

 

Zákon č. 228/1992 Sb.

, kterým se mění a doplňuje devizový zákon


Schválený 22. 4. 1992 Účinný od 1. 7. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Devizové hospodářství.;

228/1992 Sb. Zákon ze dne 22. dubna 1992, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I Devizový zákon č. 528/1990 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 2 písm. e) se za slova "zahraniční cenné papíry" doplňují čárka a slova "vkladové listy znějící na cizí měnu". 2. V § 2 písm. f) se spojka "a" mezi slovy "koupě" a "prodej" nahrazuje čárkou a v textu v závorce se vypouští slovo "půjčka". 3. § 3 zní: "§ 3 (1) Devizovou bankou se pro účely tohoto zákona rozumí banka se sídlem v tuzemsku a pobočka zahraniční banky, pokud z povolení působit jako banka1) nebylo vyloučeno obchodování s devizovými hodnotami nebo provádění platebního styku se zahraničím. (2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na devizovou banku, s výjimkou pobočky zahraniční banky, ustanovení upravující právní postavení devizových tuzemců - právnických osob. Pobočka zahraniční banky není při výkonu své činnosti vyplývající z povolení působit jako banka považována za devizového cizozemce.". Odkaz č. 1 zní: "1) § 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.". 4. § 5 zní: "§ 5 (1) Devizovými tuzemci jsou fyzické osoby, které mají v tuzemsku trvalý pobyt,2) a právnické osoby, které mají v tuzemsku své sídlo. (2) Ostatní fyzické a právnické osoby jsou devizovými cizozemci. Devizovými cizozemci jsou rovněž mezinárodní organizace se sídlem v tuzemsku, zřízené a vyvíjející činnost v České a Slovenské Federativní Republice podle zvláštních předpisů.3) (3) Práva a povinnosti devizových tuzemců - právnických osob se vztahují rovněž na devizové tuzemce, kteří jsou fyzickými osobami - podnikateli,3a) při vykonávání jejich podnikatelské činnosti.". Odkazy č. 2, 3 a 3a znějí: "2) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky. 3) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. 3a) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.". 5. V § 6 odst. 2 písm. b) se za slovo "církvím" vkládají čárka a slova "náboženským společnostem4)" a v § 6 odst. 2 písm. b) se doplňují čárka a slova "pokud se nejedná o jejich podnikatelskou činnost;". Odkaz č. 4 zní: "4) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.". 6. V § 6 odst. 2 písm. c) se doplňují slova "a fyzickým osobám - podnikatelům při vykonávání jejich podnikatelské činnosti.". 7. § 7 odst. 2 písm. a) zní: "a) s devizovými hodnotami, které podléhají nabídkové povinnosti (§ 11 odst. 1, § 17 odst. 1) a které devizová banka odmítla koupit (§ 12 odst. 3, § 17 odst. 7) a vydala jim o tom potvrzení,". 8. V § 7 odst. 4 se vypouštějí slova "-fyzické osoby". 9. § 7 odst. 5 zní: "(5) Jiné osoby, kterým Státní banka československá udělila povolení k obchodování s devizovými hodnotami a k provádění platebního styku se zahraničím, mají v rozsahu tohoto povolení práva a povinnosti stanovené tímto zákonem devizové bance. Státní banka československá stanoví opatřením vyhlášeným ve Sbírce zákonů podmínky pro provádění směnárenské činnosti těmito osobami.". 10. § 8 odst. 1 zní: "(1) Devizový tuzemec může platit do zahraničí a přijímat platby ze zahraničí, pokud z prováděcího předpisu nebo z povolení Státní banky československé nebo z povolení jiného devizového orgánu učiněného v dohodě se Státní bankou československou nevyplývá jinak, výhradně prostřednictvím devizové banky, pokud se platební styk uskutečňuje bezhotovostně.". 11. Z nadpisu třetí části se vypouštějí slova "a devizových cizozemců". 12. V § 9 odst. 1 se slova "na výzvu příslušného devizového orgánu ve stanovené lhůtě ohlásit mu" nahrazují slovy "Státní bance československé ohlásit" a slova "na podnikání" se vypouštějí. 13. § 9 odst. 2 zní: "(2) Prováděcí předpis stanoví lhůtu pro splnění ohlašovací povinnosti podle odstavce 1 a může stanovit, na které případy se tato povinnost nevztahuje. V odůvodněných případech může být devizový tuzemec - právnická osoba zproštěna ohlašovací povinnosti zcela nebo zčásti udělením devizového povolení.". 14. V § 11 odst. 3 se slovo "kmenového" nahrazuje slovem "základního". Odkaz č. 6 zní: "6) Obchodní zákoník.". 15. V § 11 odst. 6 se slova "obchodování s devizovými prostředky (§ 7 odst. 3)" nahrazují slovy "případů uvedených v § 7 odst. 3 a § 14 odst. 1, a pokud nebylo vydáno devizové povolení podle odstavce 4 s účelovým určením použití těchto devizových prostředků". 16. V § 12 odst. 2 se druhá věta nahrazuje tímto textem: "Koupě deviz se uskutečňuje podle kursu platného v den uvedený v platebním příkazu zahraniční banky. Není-li den uveden, uskutečňuje se koupě deviz podle kursu platného v den, kdy devizová banka obdržela platební příkaz zahraniční banky ve prospěch devizového tuzemce - právnické osoby. Pouze v případě, kdy devizová banka nemůže zjistit částku poukazovanou zahraniční bankou ve prospěch devizového tuzemce - právnické osoby jinak, než na základě výpisu z příslušného účtu, přepočte se tato částka podle kursu platného v den uvedený ve výpisu z účtu zahraniční banky.". 17. V § 13 odst. 1 se za slova "na základě" vkládá slovo "jiného" a doplňuje se druhá věta, která zní: "To neplatí, pokud jde o peněžní závazek devizového tuzemce - právnické osoby vyplývající z dluhopisů znějících na československou měnu se splatností do jednoho roku.". 18. § 13 odst. 2 a 3 znějí: "(2) Úhrada devizových prostředků podle odstavce 1 se uskutečňuje podle kursu platného v den provedení úhrady, který je nezbytný pro dodržení splatnosti peněžního závazku. Není-li den splatnosti uveden, uskutečňuje se úhrada devizových prostředků podle kursu dohodnutého mezi devizovou bankou a devizovým tuzemcem - právnickou osobou. V ostatních případech se úhrada uskutečňuje podle kursu platného v den přijetí příkazu devizového tuzemce - právnické osoby k úhradě devizovou bankou. (3) Státní banka československá určuje postup devizových bank při uskutečňování úhrad podle odstavce 1 a vyhlašuje jej opatřením ve Sbírce zákonů.". 19. Za § 13 se vkládají § 13a, 13b a 13c, které znějí: "§ 13a (1) Devizová banka je povinna prodat devizovému tuzemci - právnické osobě za československou měnu devizové prostředky k úhradě výloh fyzické osoby spojených s jejím vysláním na zahraniční pracovní cestu touto právnickou osobou v rozsahu stanoveném ve zvláštním předpise.6a) (2) Devizová banka je povinna převést do zahraničí úhradu v devizových prostředcích, odpovídající protihodnotě československé měny složené devizovým tuzemcem - právnickou osobou, určenou na krytí nákladů činnosti její organizační složky v zahraničí. (3) Devizová banka je povinna prodat devizovému tuzemci - právnické osobě na její žádost devizové prostředky nebo provést úhradu devizových prostředků devizovému cizozemci v rozsahu nezbytném a) k zajištění obrany a bezpečnosti státu,b) k úhradě výloh spojených s poskytováním služeb v oblasti zahraničního cestovního ruchu a placených v zahraničí. (4) Prováděcí předpis stanoví, kterým devizovým tuzemcům - právnickým osobám je devizová banka povinna prodat devizové prostředky nebo které mají právo úhrady devizových prostředků podle odstavce 3 písm. a). § 13b Devizový orgán příslušný podle § 6 odst. 2 může v odůvodněných případech udělit devizovému tuzemci - právnické osobě devizové povolení k výjimečnému nákupu devizových prostředků nad rámec případů uvedených v § 13 odst. 1 nebo v § 13a odst. 1 až 3. § 13c Devizová banka je povinna prodat devizovému tuzemci - právnické osobě devizové prostředky nezbytné ke splnění peněžního závazku vyplývajícího z emise tuzemských cenných papírů znějících na cizí měnu.6b)". Odkazy č. 6a a 6b znějí: "6a) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. 6b) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.". 20. § 14 zní: "§ 14 (1) Devizový tuzemec - právnická osoba se může bez devizového povolení smluvně zavázat k peněžitému plnění vůči devizovému cizozemci, může-li ke splnění tohoto závazku použít své peněžní prostředky, s výjimkou: a) nákupu nemovitostí v zahraničí,b) nákupu zahraničních cenných papírů,c) přijetí peněžního úvěru od devizového cizozemce. (2) V případech, na které se nevztahuje odstavec 1, se může devizový tuzemec - právnická osoba smluvně zavázat k peněžitému plnění vůči devizovému cizozemci pouze po udělení devizového povolení. Prováděcí předpis může stanovit další případy, k nimž se toto povolení nevyžaduje.". 21. V § 15 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova "na podnikání". 22. § 15 odst. 2 se vypouští. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 23. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Devizový tuzemec - fyzická osoba zaměstnaná v zahraničí musí povinnost stanovenou v odstavci 1 splnit bez odkladu po návratu do tuzemska po skončení této nepřetržité pracovní činnosti v zahraničí.". Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 24. V § 17 odst. 4 a v § 17 odst. 6 se slova "obchodování (§ 7 odst. 3), bez omezení" nahrazují slovy "případů uvedených v § 7 odst. 3 a v § 23". 25. V § 20 odst. 1 se za slovo "povolení" vkládá čárka a slova "k placení devizovému cizozemci do zahraničí" se nahrazují slovy "které v odůvodněných případech může vydat devizový orgán příslušný podle § 6 odst. 2 písm. b).". 26. V § 22 odst. 1 se doplňuje druhá věta, která zní: "Tím není dotčen postup devizové banky podle zvláštního předpisu.6c)". Odkaz č. 6c zní: "6c) § 37 zákona č. 21/1992 Sb.". 27. V § 22 odst. 2 se nahrazují slova "obchodování (§ 7 odst. 3), bez omezení" slovy "případů uvedených v § 7 odst. 3 a § 23". 28. § 23 zní: "§ 23 (1) Devizový tuzemec - fyzická osoba se může bez devizového povolení smluvně zavázat k peněžitému plnění vůči devizovému cizozemci v cizí měně, s výjimkou nákupu nemovitostí v zahraničí, nákupu zahraničních cenných papírů a přijetí peněžního úvěru od devizového cizozemce, jestliže ke splnění tohoto závazku může použít v souladu s tímto zákonem: a) devizové prostředky uložené na devizovém účtu u devizové banky,b) devizové prostředky, které jí devizová banka je povinna prodat podle § 20 a 21,c) devizové prostředky, které devizová banka odmítla od ní koupit a vydala jí o tom potvrzení,d) devizové prostředky, které získá během svého pobytu v zahraničí,e) devizové prostředky, na které se nevztahují povinnosti podle § 17. (2) Devizový tuzemec - fyzická osoba se může bez devizového povolení smluvně zavázat k peněžitému plnění v československé měně vůči devizovému cizozemci, s výjimkou a) nákupu nemovitostí v zahraničí,b) nákupu zahraničních cenných papírů ac) přijetí peněžního úvěru od devizového cizozemce. (3) V případech, na které se nevztahují odstavce 1 a 2, se může devizový tuzemec - fyzická osoba smluvně zavázat k peněžitému plnění vůči devizovému cizozemci pouze po udělení devizového povolení. Prováděcí předpis může stanovit další případy, v nichž se toto povolení nevyžaduje.". 29. V § 24 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "v tuzemsku a ". 30. § 25 zní: "§ 25 Devizový cizozemec může nabývat vlastnické právo k nemovitostem v České a Slovenské Federativní Republice pouze: a) děděním,b) pro diplomatické zastoupení cizího státu za podmínky vzájemnosti,c) jde-li o nemovitost nabývanou do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, z nichž pouze jeden je devizovým cizozemcem, nebo má-li nabýt nemovitost devizový cizozemec - fyzická osoba od manžela, rodičů nebo prarodičů,d) výměnou tuzemské nemovitosti, kterou vlastní, za jinou tuzemskou nemovitost, jejíž hodnota nepřevyšuje hodnotu původní nemovitosti,e) pokud má předkupní právo z titulu podílového spoluvlastnictví nemovitosti,6d)f) pokud jde o stavbu, kterou devizový cizozemec vystavěl na vlastním pozemku,g) pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon.7)". Odkazy č. 6d a 7 znějí: "6d) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.). 7) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb.". 31. V § 28 se za slova "zahraniční platební dokumenty" vkládá čárka a slova "vkladní knížky znějící na cizí měnu". 32. V § 29 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní: "(3) Státní banka československá může stanovit opatřením ve Sbírce zákonů maximální částky devizových prostředků, které lze vyvézt do zahraničí v hotovosti.". 33. V § 31 odst. 3 písm. b) se za slovo "zděděné" doplňuje slovo "zlaté". 34. Část sedmá zní: "Část sedmá Majetková účast v zahraničí § 34 (1) Devizový tuzemec se může majetkově účastnit v zahraničí jen s devizovým povolením Státní banky československé vydaným v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničního obchodu. (2) Majetkovou účastí v zahraničí se rozumí pro účely tohoto zákona majetkový podíl devizového tuzemce na právnické osobě, která je devizovým cizozemcem, nebo majetková účast devizového tuzemce na podnikání devizového cizozemce, jestliže s touto účastí je spojeno právo devizového tuzemce podílet se na zisku a jeho povinnost podílet se na ztrátě. (3) Devizový tuzemec může převádět svou majetkovou účast v zahraničí na devizového cizozemce jen s devizovým povolením Státní banky československé vydaným v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničního obchodu. (4) Prováděcí předpis federálního ministerstva financí, Státní banky československé a federálního ministerstva zahraničního obchodu může stanovit, kdy se povolení podle odstavců 1 a 3 nevyžaduje a stanovit náležitosti takového povolení. Devizová povolení podle odstavců 1 a 3 nahrazují devizová povolení vyžadovaná podle § 14 a § 23 odst. 3, popřípadě podle § 10 odst. 2 a § 16 odst. 3.". 35. V § 35 odst. 1 se za slova "v československé nebo v" vkládá slovo "dohodnuté" a na konci se doplňuje věta, která zní: "Tím není dotčen postup devizové banky podle zvláštního předpisu.6c)". 36. § 35 odst. 2 zní: "(2) Za cizozemský účet se považuje rovněž: a) vkladový účet u banky8a) v případě, že se vlastník účtu stal devizovým cizozemcem nebo proto, že jej devizový cizozemec zdědil,b) vkladový list vydaný bankou v případě, že jeho vlastník je devizovým cizozemcem nebo se jeho vlastník stal devizovým cizozemcem nebo jej devizový cizozemec zdědil.". Odkaz č. 8a zní: "8a) Zákon č. 21/1992 Sb.". 37. V § 36 odst. 3 se doplňují druhá a třetí věta, které znějí: "Toto povolení se nevyžaduje, jde-li o převod dědictví nebo výživného (§ 31 a 32). Prováděcí předpis může stanovit další případy, kdy se devizové povolení nevyžaduje.". 38. § 38 zní: "§ 38 (1) Zjistí-li devizový orgán, že osoba, u níž provádí devizovou kontrolu podle § 37, porušila povinnosti, které jsou jí stanoveny tímto zákonem, uloží jí, aby zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě odstranila. (2) Devizový orgán může uložit devizovému tuzemci - právnické osobě, která porušila povinnosti stanovené jí tímto zákonem, pokutu až do výše 1 miliónu Kčs. Devizový orgán přitom postupuje podle předpisů o správním řízení.8b) (3) Pokuta uložená podle odstavce 2 je splatná do 30 dnů ode dne doručení pravomocného rozhodnutí devizového orgánu o uložení pokuty osobě uvedené v odstavci 2. Pokuty jsou odváděny do státního rozpočtu republiky příslušné podle sídla nebo bydliště osoby, které byla pokuta uložena. (4) Devizový orgán může uložit pokutu podle odstavce 2 do jednoho roku ode dne zjištění porušení tohoto zákona, nejpozději však do 10 let ode dne, ve kterém byla povinnost porušena.". Odkaz č. 8b zní: "8b) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).". 39. V § 41 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Orgány celní správy přijímají na hraničních přechodech do úschovy rovněž československou měnu, k jejímuž dovozu se vyžaduje devizové povolení, jestliže osoba cestující do tuzemska toto povolení nemá.". Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3 a vkládají se v něm za slova "odstavce 1" slova "a 2". 40. V § 43 písm. f) se slova "přijímá úvěr v devizových prostředcích od devizového cizozemce" nahrazují slovy "přijímá peněžní úvěr od devizového cizozemce", v písmenu g) se na konci vypouštějí slova "a v tuzemsku" a za písmenem m) se doplňuje nové písmeno n), které zní: "n) neposkytuje součinnost devizovému orgánu provádějícímu devizovou kontrolu (§ 37 odst. 3).". 41. § 44 první věta zní: "Devizové přestupky podle § 43 písm. a) až j) projednávají příslušné orgány místní správy,10) přestupky podle § 43 písm. k), l), m) orgány celní správy, a jedná-li se o devizový přestupek podle § 43 písm. n), devizové orgány.". Odkaz č. 10 zní: "10) Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona Slovenské národní rady č. 524/1990 Sb.Zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.Zákon Slovenské národní rady č. 472/1990 Sb., o organizaci místní státní správy.". 42. V § 44 odst. 2 se slova "Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovem "policie11a)". Odkaz č. 11a zní: "11a) Zákon Slovenské národní rady č. 204/1991 Sb., o Policejním sboru Slovenské republiky. Zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.". 43. § 45 odst. 1 písm. b) zní: "b) pokutu až do výše 20 000 Kčs za devizové přestupky uvedené v § 43 písm. b) až n),". 44. Za § 46 se zařazuje nový oddíl 3, který včetně nadpisu zní: "Oddíl 3 § 46a Blokové řízení Devizový přestupek, který byl spolehlivě zjištěn, a nestačí-li domluva osobě, která se přestupku dopustila, mohou orgány uvedené v § 44 se souhlasem této osoby projednat v blokovém řízení a uložit blokovou pokutu až do výše 5 000 Kčs.". 45. § 48 odst. 1 zní: "(1) Na rozhodování o devizovém povolení podle tohoto zákona se vztahují předpisy o správním řízení, 8b) s výjimkou uvedenou v odstavci 2.". 46. § 48 odst. 2 se vypouští a odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 47. V § 49 se za slova "Státní banka československá" vkládají slova "po dohodě s ministerstvy financí republik". 48. Za § 49 se vkládají nové § 49a a 49b, které znějí: "§ 49a (1) Federální ministerstvo financí v dohodě se Státní bankou československou a federálním ministerstvem zahraničního obchodu upraví prováděcím předpisem způsob vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a ze zůstatků účtů v nich vedených. (2) Nároky podle odstavce 1 lze uplatnit do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona. § 49b Státní banka československá v dohodě s federálním ministerstvem financí stanoví opatřením vyhlášeným ve Sbírce zákonů postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví.". 49. § 51 odst. 2 zní: "(2) Devizové účty devizových tuzemců - právnických osob (§ 5 odst. 1 a 3) zřízené podle dosavadních předpisů zůstávají zachovány, a to s výjimkou devizových účtů zřízených podle § 11 odst. 3, do jejich vyčerpání. Pro použití zůstatků na devizových účtech platí ustanovení § 11 odst. 6. Devizové účty devizových tuzemců - právnických osob zřízené na základě devizového povolení se řídí podmínkami stanovenými v tomto povolení.". Čl.II Pokud se v devizovém zákoně používá pojmu "devizový peněžní ústav", rozumí se tím nadále "devizová banka". Čl.III (1) Zrušují se: 1. § 17 odst. 2 písm. c), § 18 odst. 1, § 19 odst. 1 písm. i) a § 22 písm. j) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, 2. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí č. 8/1981 Sb., o odběrních poukazech PZO Tuzex, 3. vyhláška federálního ministerstva financí č. 370/1990 Sb., o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky, 4. vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 583/1990 Sb., kterou se provádí devizový zákon. (2) Povolení k prodeji zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území České a Slovenské Federativní Republiky vydaná podle zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.IV Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění devizového zákona č. 528/1990 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem. Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992. Havel v. r. Dubček v. r. Čalfa v. r.