Vydáno: 29. 4. 1992

 

Zákon č. 257/1992 Sb.

o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu ČSFR


Schválený 29. 4. 1992 Účinný od 1. 6. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Poplatky soudní.; Nejvyšší soud ČSFR (ČSR).; Vojenské soudy.; Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.; Poplatky arbitrážní.; Poplatky soudní.;

257/1992 Sb. ZÁKON ze dne 30. dubna 1992 o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů Změna: 375/2011 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: § 1 Účel zákona Účelem zákona je stanovení soudních poplatků (dále jen "poplatky") za úkony nebo řízení (dále jen "poplatný úkon") prováděné Nejvyšším soudem České a Slovenské Federativní Republiky a vojenskými soudy (dále jen "soud"). § 2 Předmět poplatku Předmětem poplatku je poplatný úkon uvedený v sazebníku poplatků (dále jen "sazebník"), který je uveden v příloze k tomuto zákonu. § 3 Poplatníci (1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala návrh na provedení poplatného úkonu, popřípadě fyzická nebo právnická osoba, o níž tak v zákonem stanovených případech rozhodne soud. (2) Vznikne-li více poplatníkům podle odstavce 1 povinnost zaplatit poplatek společně, platí jen společně a nerozdílně. § 4 Osvobození od poplatků (1) Od poplatků jsou osvobozeny: a) Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika a Slovenská republika;b) obce a městské části v hlavním městě České a Slovenské Federativní Republiky v Praze a v hlavním městě Slovenské republiky Bratislavě v případech, kdy se poplatný úkon týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen;c) rozpočtové organizace a nadace;d) diplomatická zastupitelství cizích států, je-li zaručena vzájemnost;e) fyzické a právnické osoby na základě mezinárodních smluv nebo dohod, kterými je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána. (2) Od poplatků jsou dále osvobozeny poplatné úkony: a) ve věcech nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a poskytování zdravotních služeb;b) ve věcech náhrad škod způsobených nezákonným rozhodnutím anebo nesprávným úředním postupem;c) ve věcech volebních stížností;d) ve sporech o pravomoc mezi soudy jedné republiky a státními notářstvími nebo orgány státní správy druhé republiky, jakož i mezi soudy, státními notářstvími a federálními orgány státní správy;e) o určení příslušnosti soudu, jde-li o věc, která patří do pravomoci československého soudu, ale chybějí podmínky místní příslušnosti nebo je nelze zjistit;f) ve věcech soudních rehabilitací podle zvláštních předpisů1). § 5 Sazby poplatků Sazby poplatků jsou pevné a procentní ze základu poplatku a jsou stanoveny v sazebníku za každý předmět poplatku. § 6 Základ poplatku (1) Základem poplatku stanoveného procentní sazbou je cena2), popřípadě hodnota předmětu poplatného úkonu, obvyklá v místě a době splatnosti poplatku. Cenu nebo hodnotu je povinen sdělit soudu poplatník. (2) Nesdělí-li poplatník soudu cenu nebo hodnotu předmětu poplatného úkonu anebo uvede cenu nebo hodnotu zřejmě nízkou, určí ji soud na náklady poplatníka. (3) Rozšíří-li se předmět poplatného úkonu při jednání, soud poplatek doměří, činí-li doměřovaná část poplatku více než 100,- Kčs. Omezí-li se předmět poplatného úkonu před prvním jednáním, vrátí soud odpovídající část poplatku jako přeplatek. (4) Je-li uplatněno jedním návrhem více nároků, vybere se poplatek ve výši součtu poplatků stanovených v sazebníku pro jednotlivé poplatné úkony obsažené v návrhu. (5) Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku součet cen nebo hodnot všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu delší než tři roky, na dobu neurčitou a nebo na dobu života, považuje se za cenu nebo hodnotu plnění trojnásobek ceny nebo hodnoty ročního plnění. (6) Cena, popřípadě hodnota příslušenství předmětu poplatného úkonu, se zahrnuje do základu poplatku, je-li i příslušenství předmětem poplatného úkonu. (7) Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a poplatek na celé koruny dolů. § 7 Vznik poplatkové povinnosti Poplatková povinnost vzniká: a) podáním návrhu na provedení poplatného úkonu; b) sepsáním podání do protokolu u soudu; c) v ostatních případech rozhodnutím soudu. § 8 Splatnost poplatku (1) Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti. V případech, kdy poplatková povinnost vzniká rozhodnutím soudu, stanoví soud v rozhodnutí lhůtu k zaplacení poplatku, která nebude delší než 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. (2) Poplatník je povinen prokázat soudu zaplacení poplatku. Placení poplatku § 9 Poplatky se platí na účet soudu poštovní poukázkou nebo převodem z účtu poplatníka. Poplatky, jejichž sazba nepřevyšuje 500,- Kčs, lze platit i v hotovosti u soudu. § 10 (1) Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu federace. (2) Poplatky zaplacené na účet soudu se převádí vždy za uplynulé čtvrtletí kalendářního roku na účet státního rozpočtu federace vedený územním finančním orgánem místně příslušným podle sídla soudu, nejpozději však do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí. § 11 Následky nezaplacení poplatku (1) Nebyl-li splatný poplatek zaplacen při podání návrhu nebo při sepsání návrhu do protokolu, a to ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, soud poplatný úkon neprovede. Začal-li soud na základě podaného návrhu jednat ve věci, vyměří nebo doměří poplatek v rozhodnutí. Nezačal-li soud jednat ve věci samé, řízení zastaví. (2) Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, poplatková povinnost zaniká. § 12 Vracení poplatku (1) Soud rozhodne o vrácení poplatku a vrátí poplatek nebo jeho část (přeplatek), jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu není povinen nebo bylo-li na poplatku zaplaceno více než činila poplatková povinnost (přeplatek) anebo omezil-li se předmět poplatného úkonu po podání návrhu, a to ještě před prvním jednáním (přeplatek). (2) Soud rozhodne o vrácení poplatku i v případech, kdy bylo řízení zastaveno nebo byl vzat návrh zpět před prvním jednáním, nebo byl návrh zamítnut pro opožděnost či nepřípustnost nebo proto, že návrh podal ten, kdo k tomu není oprávněn. (3) Poplatek podle odstavce 2 se nevrací, nepřevyšuje-li jeho výše 100,- Kčs. (4) Nárok na vrácení poplatku nebo přeplatku zaniká uplynutím tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatek zaplacen. § 13 Zánik práva (1) Poplatek nebo nedoplatek na poplatku nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž nastaly skutečnosti rozhodné pro splatnost poplatku. (2) Je-li v této lhůtě proveden úkon k vyměření nebo vymáhání poplatku nebo nedoplatku, běží lhůta pro vyměření nebo vymáhání znovu od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven; vyměřit a vymáhat poplatek nebo nedoplatek na poplatku lze však nejpozději do deseti let počítaných od konce kalendářního roku, v němž nastaly skutečnosti rozhodné pro splatnost poplatku. (3) Úkonem k vymáhání poplatku nebo nedoplatku je i poplatníkovi doručená upomínka k zaplacení poplatku nebo nedoplatku. § 14 Řízení V řízení ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud podle občanského soudního řádu, jestliže tento zákon, popřípadě zvláštní předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků nestanoví jinak. § 15 Kontrola poplatků Při kontrole správného a včasného vyměření, vybírání a placení poplatků se postupuje podle zvláštních předpisů3), není-li tímto zákonem nebo občanským soudním řádem stanoveno jinak. § 16 Přechodné ustanovení (1) Za poplatné úkony učiněné před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů. (2) Arbitrážní poplatek zaplacený před účinností tohoto zákona podle dosavadních předpisů ve správné výši se započte na poplatek podle tohoto zákona. Případný přeplatek se nevrací ani se nedoměřuje případný nedoplatek. § 17 Zrušují se: 1. Nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky. 2. Pokyny pro placení arbitrážních poplatků, upravené nařízením ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky (částka 24/1961 Ú.l.). § 18 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992. Havel v.r. Dubček v.r. Čalfa v.r. Příloha k zákonu č 257/1992 Sb. SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1
Návrh na přikázání věci jinému soudu nebo
státnímu notářství z důvodu vhodnosti ..... Kčs   200,-
Položka 2
Návrh na uznání cizích rozhodnutí
v manželských věcech a ve věcech zjištění
nebo popření otcovství ..................... Kčs   500,-
Položka 3

Dovolání ve věci ochrany osobnosti podle občanského zákoníku a ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích

a) bez návrhu na peněžní náhradu nemajetkové
  újmy .................................... Kčs  2 000,-
b) s návrhem na peněžní náhradu nemajetkové
  újmy .................................. 4  % z navržené
                       peněžní náhrady,
                       nejméně Kčs 4 000,-
Položka 4

Dovolání ve věci nároku vycházejícího z autorského zákona nebo nároku vycházejícího z obdobných zvláštních předpisů4)

a) nelze-li předmět řízení ocenit ............ Kčs  4 000,-
b) z ceny nebo hodnoty předmětu řízení .... 4 %,
                       nejméně Kčs 4 000,-
Položka 5
a) Dovolání v konkursním řízení ........... 2 %  z konkursní
                       podstaty,
                       nejméně Kčs 1 000,-,
                       nejvýše Kčs 100 000,-
b) Dovolání v konkursním řízení, které
  bylo ukončeno nuceným vyrovnáním ... 1 % z částky
                       použité k uspokojení
                       věřitelů,
                       nejméně Kčs 500,-
                       nejvýše Kčs 50 000,-
c) Dovolání ve věci vyrovnacího řízení .... 0,5 % z částky použité
                       k uspokojení věřitelů,
                       nejméně Kčs 500,-,
                       nejvýše Kčs 100 000,-
Položka 6

Návrh ve věcech, za které není stanovena zvláštní sazba

a) nelze-li předmět řízení
  ocenit .................................. Kčs  2 000,-
b) z ceny (úhrady) nebo hodnoty
  předmětu řízení ......................... 4 %,
                       nejméně Kčs 4 000,-,
                       nejvýše Kčs 200 000,-
Položka 7

Dovolání ve věcech obchodních sporů

a) nelze-li předmět řízení ocenit .......... Kčs  1 000,-
b) z ceny (úhrady) nebo hodnoty předmětu
  řízení .................................. 4 %,
                       nejméně Kčs 5 000,-,
                       nejvýše Kčs 1 000 000,-
Položka 8
Za přezkoumání rozhodnutí ústředních
orgánů státní správy České a Slovenské
Federativní Republiky ...................... Kčs  1 000,-
Položka 9

Za vyhotovení stejnopisů, opisů, kopií nebo výpisů z listin, protokolů, příloh a jiných částí spisů vojenských soudů nebo Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě těch soudů, jejichž spisy jsou u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky uloženy:

a) v českém nebo slovenském jazyce
  - bez ověření za každou i započatou
   stránku ............................... Kčs   50,-
  - s ověřením za každou i započatou
   stránku ............................... Kčs   80,-
b) v cizím jazyce
  - bez ověření za každou i započatou
   stránku ............................... Kčs   100,-
  - s ověřením za každou i započatou
   stránku ............................... Kčs   150,-
Poznámky: 1. Poplatku nepodléhá opis protokolu o jednání soudu vyhotovení průklepem bez záhlaví a bez ověření. 2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích se sníží poplatek o 50 %. Položka 10
Za vyhotovení úředního osvědčení o
skutečnostech známých ze soudních spisů
vojenských soudů nebo Nejvyššího soudů
České a Slovenské Federativní Republiky,
bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě
těch soudů, jejichž spisy jsou uloženy
u Nejvyššího soudu České a Slovenské
Federativní Republiky za každou jen
započatou stránku .......................... Kčs   50,-
Položka 11

Za sepsání návrhu na zahájení řízení do protokolu

a) z ceny nebo hodnoty předmětu řízení ..... 1 %,
                       nejméně Kčs 100,-,
                       nejvýše Kčs 50 000,-
b) nelze-li předmět řízení ocenit .......... Kčs   500,-
Poznámka: Poplatek je splatný sepsáním návrhu do protokolu a soud poplatek vybere po sepsání návrhu. Položka 12
Za zaslání soudních spisů k jinému soudu,
aby do nich nahlédl žadatel ............... Kčs   100,-
Poznámka: Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel poplatníkem v zahájeném řízení.
1) Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. 2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. 3) § 15 zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace. Vyhláška č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků. 4) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.