Vydáno: 28. 4. 1992

 

Zákon č. 264/1992 Sb.

Novela obč. zákoníku


Schválený 28. 4. 1992 Účinný od 1. 1. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.; Zastavení výkonu rozhodnutí. Zastavení exekuce.; Služebnosti a věcná břemena.; OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ.; Pravomoc a příslušnost notářství.; PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.;

264/1992 Sb. Zákon ze dne 28. dubna 1992, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony Změna: 6/2002 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 89/2012 Sb., 91/2012 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I zrušen Čl.II Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 1. § 5 odst. 3 zní: "(3) Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.". 2. § 8 zní: "§ 8 K návrhu na vklad do katastru nemovitostí je oprávněná osoba povinna předložit příslušnému orgánu republiky6a) doklad o odvedení částek uvedených v § 7, případně o tom, že se uzavřela dohoda o splátkách.". Poznámka č. 6a) pod čarou zní: "6a) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.". Čl.III Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, se mění takto: V § 5 odst. 3 druhá věta zní: "Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.". Čl.IV zrušen Čl.V zrušen Čl.VI Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, se mění takto: V § 31 odst. 2 písm. a) se slova "státní notářství" nahrazují slovem "soud". Čl.VII zrušen Čl.VIII zrušen Čl.IX Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, se mění takto: § 38 odst. 4 se vypouští. Čl.X zrušen Čl.XI Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., se mění takto: V § 19 odst. 3 se slova "registrace podle zvláštních předpisů8) se nevyžaduje" nahrazují slovy "vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí". Poznámka č. 8) k § 19 odst. 3 se vypouští. Čl.XII (1) Zrušuje se zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. (2) Zvláštní zákony stanoví, kdo vykonává činnosti náležející podle dosavadních předpisů do působnosti státních notářství. (3) Okresní soud, v jehož obvodu působilo státní notářství, převezme dnem účinnosti tohoto zákona spisy, písemnosti, předměty, úschovy, evidenční pomůcky a úřední razítka státního notářství, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. (4) Zrušuje se vládní nařízení č. 15/1953 Sb., o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory. Čl.XIII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993. Havel v. r. Dubček v. r. Čalfa v. r.