Vydáno: 5. 5. 1992

 

Zákon č. 271/1992 Sb.

novela zákona ČNR o soudních poplatcích


Schválený 5. 5. 1992 Účinný od 1. 1. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Poplatky soudní.; Rejstřík trestů. Trestní rejstřík.;

271/1992 Sb. Zákon České národní rady ze dne 5. května 1992, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, se mění a doplňuje takto: 1. V § 7 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a za středníkem se připojují tato slova: "ve věcech obchodních je poplatek splatný na základě výzvy soudu,2a) a to do tří dnů ode dne doručení výzvy, není-li poplatek placen kolkovými známkami.". 2a) § 9 odst. 3 a 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. 2. V § 7 odst. 4 se za větu prvou vkládá tato věta: "Ve věcech obchodních je v těchto případech poplatek splatný ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1.". 3. V § 8 první větě se za slova "1000 Kčs" vkládají tato slova: "a ve věcech obchodních 5000 Kčs,". 4. V § 9 odst. 1 úvodní větě se za slova "zahájení řízení" vkládají tato slova: "nebo na základě výzvy příslušného soudu". 5. V § 10 odst. 2 úvodní větě se za slova "zahájení řízení" vkládají tato slova: "nebo na základě výzvy příslušného soudu". 6. V § 11 odst. 1 se vypouští ustanovení písmena c). Čl.II Sazebník soudních poplatků, uvedený v příloze k zákonu České národní rady č. 549/1991 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V položce 1 se vypouští z poznámek bod 9. 2. V položce 19 se za slova "jiných soudních spisů" vkládají tato slova: ", spisů zrušených státních notářství". 3. V položce 22 poznámka v bodě 1 zní: "1. Poplatek se neplatí za ověření opisů listin, kterých je třeba pro účely evidence právních vztahů k nemovitostem. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.". 4. Za položku 24 se vkládají nové položky 24A a 24B, které znějí:
"Položka 24A
Z návrhu na přijetí movitých věcí do úschovy za účelem splnění
závazku, z ceny věcí 1%
                     nejméně 50 Kčs

Položka 24B
Z návrhu na umoření listiny
                        200 Kčs".
Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993. Burešová v. r. Pithart v. r.