Obsah dokumentu

Vydáno: 15. 5. 1992

 

Vyhláška č. 288/1992 Sb.

o osvobození od dovozního cla zboží dováženého do tuzemska


Schválený 15. 5. 1992 Účinný od 18. 6. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.; Clo a jeho ukládání.; Osvobození od cla a celní prohlídky.; Muzea, galerie, veletrhy, výstavy, sbírky.; Tisk (všeobecně).; Televize.; Rozhlas.; Reklama. Marketing. Propagace.; SPRÁVA VĚDY A VÝZKUMU.; TĚLESNÁ VÝCHOVA (TĚLOVÝCHOVA), TĚLESNÁ KULTURA A SPORT.; Turistika.; Tisk (všeobecně).; Televize.; Rozhlas.; Kina.; Divadlo.; PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.; Reklama. Marketing. Propagace.; SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.; SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.; SPRÁVA VĚDY A VÝZKUMU.; SPRÁVA KULTURY.; Vývoz a dovoz věcí.; TĚLESNÁ VÝCHOVA (TĚLOVÝCHOVA), TĚLESNÁ KULTURA A SPORT.; Turistika.;

288/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 15. května 1992 o úplném osvobození od dovozního cla zboží dováženého do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb. stanoví: Oddíl první Zboží určené k vystavení, předvedení nebo používané při vystavování nebo předvádění § 1 Pro účely této vyhlášky se vystavováním nebo předváděním rozumí a) obchodní, průmyslové, zemědělské nebo živnostenské výstavy, veletrhy nebo jiné podobné přehlídky,b) výstavy nebo zasedání pořádané hlavně pro dobročinné účely,c) výstavy nebo zasedání pořádané hlavně k podpoře všeho druhu vědění, umění, živností, sportu nebo vědecké, výchovné nebo kulturní činnosti a přátelství mezi národy nebo k podnícení náboženského poznání nebo bohoslužeb,d) zasedání představitelů mezinárodních organizací nebo mezinárodních skupin organizací,e) reprezentační zasedání úřední nebo pamětní povahy, mimo výstav pořádaných pro soukromé účely v prodejnách nebo obchodních prostorech s úmyslem prodeje cizího zboží,(dále jen "vystavování"). § 2 (1) Celnice propustí do záznamního oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla a) zboží určené k vystavení nebo k předvedení,b) zboží určené pro používání ve spojení s vystavením cizích výrobků, včetně 1. zboží nezbytného pro předvádění cizích vystavených strojů nebo přístrojů, 2. stavebního a dekoračního materiálu včetně elektrického zařízení pro dočasné stánky zahraničních vystavovatelů, 3. reklamního a předváděcího materiálu, který je prokazatelně reklamním materiálem pro cizí vystavované zboží, např. zvukové a obrazové záznamy, filmy a diapozitivy, jakož i přístroje nezbytné k jejich použití,c) zařízení, včetně překladatelského zařízení, přístrojů pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu, jakož i filmů výchovného, vědeckého a kulturního charakteru, určených k použití na mezinárodních zasedáních, konferencích a kongresech. (2) Ustanovení odstavce 1 se použije pouze tehdy, jestliže a) dovezené zboží lze ztotožnit při zpětném vývozu,b) počet a množství zboží jsou úměrné k účelu dovozu,c) jsou splněny všechny podmínky, za kterých celnice propustila uvedené zboží do záznamního oběhu. § 3 Zboží propuštěné do záznamního oběhu v tuzemsku, pokud se na ně vztahují ustanovení tohoto oddílu, nesmí být a) zapůjčeno, pronajato nebo použito za odměnu, nebo b) odvezeno z místa vystavování. § 4 (1) Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného k vystavení nebo použití při vystavování činí nejméně šest měsíců ode dne, kdy celnice propustila zboží do záznamního oběhu, ne však více než jeden měsíc po skončení vystavování. (2) Celnice povolí na žádost účastníka celního řízení, aby zboží uvedené v odstavci 1, které má být vystaveno nebo použito při dalším vystavování, zůstalo v její evidenci, budou-li splněny podmínky stanovené pro tento oběh a bude-li zboží vyvezeno zpět ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy celnice propustila zboží do záznamního oběhu. § 5 (1) Při propouštění zboží do volného oběhu v tuzemsku se osvobození od dovozního cla vztahuje na a) malé vzorky představující vystavené cizí zboží včetně vzorků potravin a nápojů, které byly dovezeny ve formě vzorků nebo vyrobených z převážné části z dovezeného materiálu při vystavování za předpokladu, že 1. se jedná o cizí zboží poskytnuté zdarma, které slouží výlučně k bezplatnému rozdávání návštěvníkům, k použití a spotřebě osobami, kterým jsou rozdávány při vystavování,2. toto zboží lze označit za propagační vzorky jednotlivě malých hodnot,3. nejsou použitelné pro obchodní účely a jsou případně baleny v podstatně menším množství, než je nejmenší balení v prodeji,4. vzorky potravin a nápojů, které nejsou rozdávány v balení uvedeném v bodě 3., jsou spotřebovány při vystavování.Celková hodnota a množství vzorků jsou podle posouzení celnice úměrné povaze vystavování, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele při vystavování,b) zboží dovezené pouze k předvádění nebo účelům předvádění vystaveného zahraničního stroje nebo přístroje, které je spotřebováno nebo zničeno v průběhu předvádění, jestliže celková hodnota a množství takového zboží jsou úměrné povaze vystavování, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele při vystavování,c) zboží nízké hodnoty používané při vystavování k zařízení a výzdobě dočasných stánků zahraničního vystavovatele (nákresy, nátěry, tapety a pod.), zničené při jeho použití,d) tiskoviny, katalogy, prospekty, ceníky, plakáty, kalendáře (ilustrované nebo neilustrované) a nezarámované fotografie, které jsou reklamním materiálem cizího zboží, jestliže 1. se jedná o cizí výrobky poskytované zdarma, které jsou rozdávány výlučně zdarma návštěvníkům při vystavování,2. celková hodnota a množství takového zboží jsou úměrné povaze vystavování, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele,e) spisy, archivní materiál, tiskopisy a jiné doklady, určené k použití v průběhu nebo při příležitosti mezinárodních zasedání, konferencí nebo kongresů. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na alkoholické nápoje, tabákové výrobky a pohonné látky. § 6 Celní řízení při dovozu a při zpětném vývozu zboží, které má být nebo bylo vystaveno nebo použito při vystavování, bude, pokud je to vhodné a možné, provedeno v místě vystavování. § 7 Na výrobky získané příležitostně během vystavování z dočasně dovezeného zboží jako výsledek předvádění vystavovaného stroje nebo přístroje, se vztahují ustanovení tohoto oddílu. Oddíl druhý Zařízení k výkonu povolání § 8 Pro účely této vyhlášky se zařízením k výkonu povolání rozumí a) zařízení pro tisk, rozhlasové nebo televizní vysílání, které je potřebné pro zástupce tisku, rozhlasu nebo televize, kteří přijíždějí do tuzemska, aby pořizovali reportáže, nahrávky nebo vysílání pořadů. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze 1 k této vyhlášce,b) kinematografické zařízení nezbytné pro osobu přijíždějící do tuzemska natočit jeden nebo více filmů. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze 2 k této vyhlášce,c) jiné zařízení, než uvedené v písmenech a) a b) nezbytné pro výkon zaměstnání nebo povolání osoby přijíždějící do tuzemska, aby zde splnila určené úkoly. Vyloučeno je zařízení, které má být použito pro průmyslovou výrobu nebo úpravu zboží, nebo s výjimkou ručního nářadí, pro využívání přírodních zdrojů, pro stavbu, opravu nebo údržbu budov, pro výkon zemních nebo podobných prací. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze 3 k této vyhlášce,d) pomocné přístroje pro zařízení uvedená v písmenech a), b) a c) a příslušenství k nim. § 9 Celnice propustí do záznamního oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla a) zařízení k výkonu povolání,b) náhradní díly dovážené pro opravu zařízení k výkonu povolání, nacházejícího se v záznamním oběhu podle písmena a). § 10 (1) Ustanovení § 9 se vztahuje pouze na zařízení k výkonu povolání, které a) náleží osobě, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině, ab) bylo dovezeno osobou, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině, ac) je používáno výlučně osobou, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině, přijíždějící do tuzemska nebo je používáno pod jejím přímým dohledem. (2) Ustanovení odstavce 1 písm. c) se nevztahuje na zařízení dovezená pro výrobu filmu, televizního nebo audiovizuálního programu podle koprodukční smlouvy, jejíž stranou je oprávněná osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku. (3) Zařízení kinematografické, tiskové, pro rozhlasové nebo televizní vysílání nesmí být předmětem nájemní nebo podobné smlouvy, jejíž stranou je osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku, s tím, že tato podmínka neplatí v případě společných rozhlasových nebo televizních programů. § 11 (1) Písemný návrh na celní řízení a složení celní jistoty celnice nevyžaduje na zařízení dovážené do záznamního oběhu za účelem výroby a zhotovování rozhlasových a televizních reportáží a na vozidla speciálně upravená pro rozhlasové a televizní reportáže a jejich vybavení, dovezené se souhlasem celnice veřejnými nebo soukromými společnostmi. (2) Celnice může požadovat předložení podrobného seznamu zařízení uvedeného v odstavci 1 spolu s písemným závazkem zpětného vývozu. § 12 Lhůta pro zpětný vývoz zařízení k výkonu povolání je nejméně 12 měsíců ode dne propuštění zboží do záznamního oběhu v tuzemsku. Lhůta pro zpětný vývoz vozidel však může být stanovena se zřetelem k účelu a předpokládanému trvání pobytu v tuzemsku. § 13 Úplné osvobození od dovozního cla se nevztahuje na vozidla uvedená v příloze 1 až 3 k této vyhlášce, jestliže, byť jen příležitostně, převážejí osoby za úplatu nebo nakládají zboží v tuzemsku, aby bylo v tuzemsku vyloženo. Oddíl třetí Zboží dovážené v rámci obchodní operace § 14 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) zbožím dováženým v rámci obchodní operace obaly, kontejnery, palety, vzorky, reklamní filmy, jakož i zboží všeho druhu dovážené v rámci obchodní operace, s výjimkou případů, kdy dovoz zboží je samostatnou obchodní operací,b) obalem všechny předměty a materiály používané nebo určené k použití ve stavu, v jakém jsou dovezeny, k balení, ochraně, uložení nebo oddělení zboží, s výjimkou takových materiálů jako sláma, papír, skleněná vlákna, hobliny atd., které jsou dovezeny volně ložené. Vyňaty jsou kontejnery a palety definované pod písmeny c) a d),c) kontejnerem přepravní zařízení (přepravní skříně, snímatelná cisterna nebo jiné podobné zařízení) 1. mající zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k umístění zboží, a2. trvalé povahy a dostatečně pevné, schopné opětovného použití, a3. speciálně konstruované tak, aby byla usnadněna přeprava zboží jedním nebo více druhy dopravy bez změny nákladu, a 4. konstruované tak, aby s ním bylo možno snadno manipulovat, zejména při jeho překládce z jednoho druhu dopravy na jiný, a5. konstruované tak, aby je bylo možno snadno nakládat a vykládat, a6. mající vnitřní objem nejméně jeden krychlový metr.Jsou-li příslušenství a nedílné součásti kontejneru, podle jeho typu, přepravovány spolu s kontejnerem, propustí je celnice za stejných podmínek jako kontejner. Za kontejner se nepovažují vozidla, výstroj nebo náhradní díly vozidel, obaly nebo palety. Snímatelné karosérie se považují za kontejnery,d) paletou zařízení, na jehož plošině může být narovnáno určité množství zboží tak, aby utvořilo nakládací jednotku pro jeho dopravu nebo manipulaci či k skládání pomocí mechanických přístrojů. Toto zařízení má buď dvě plošiny spojené nosnými příčkami, nebo jednu plošinu spočívající na nožkách. Jeho celková výše je snížená na minimum vhodné k manipulaci vidlicí nakládacích vozíků a paletových vozíků; může nebo nemusí mít nástavku,e) vzorkem předměty, které představují určitý druh již vyráběného zboží nebo modely zboží, jehož výroba se předpokládá, s výjimkou totožných předmětů dovezených toutéž osobou nebo poslaných témuž adresátu v množství, které ve svém celku již nepředstavuje vzorky podle normálních obchodních zvyklostí,f) reklamním filmem obrazové záznamy s ozvučením nebo bez něho, reprodukující v zásadě povahu nebo funkci výrobků nebo zařízení daných do prodeje nebo pronajatých osobou, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině, s tím, že jsou vhodné pro předvádění případným spotřebitelům, nikoliv však pro předvádění veřejnosti, a že jsou dovezeny v zásilce, obsahující ne více než jednu kopii každého filmu a která není částí větší zásilky filmů,g) vnitřní přepravou přeprava zboží naloženého v tuzemsku, které je určeno k vyložení v tuzemsku. § 15 Celnice propustí od záznamního oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla a) obaly, které jsou dováženy buď naplněné, aby byly vyvezeny prázdné nebo plné, anebo jsou dováženy prázdné, aby byly vyvezeny zpět plné,b) kontejnery naložené nebo nenaložené zbožím, jakož i výstroj a vybavení kontejnerů dovážených do záznamního oběhu, které je dováženo spolu s kontejnerem, aby bylo vyvezeno zpět odděleně nebo s jiným kontejnerem, anebo je dováženo odděleně, aby bylo vyvezeno zpět s kontejnerem,c) náhradní díly dovážené pro opravu kontejnerů propuštěných do záznamního oběhu podle písmena b),d) palety,e) vzorky,f) reklamní filmy,g) jiné zboží dovážené pro některý z účelů uvedených v příloze 4 k této vyhlášce v rámci obchodní operace, pokud sám jeho dovoz není obchodní operací. § 16 Ustanovením § 15 nejsou dotčena ustanovení jiných celních předpisů, která upravují dovoz zboží přepravovaného v kontejnerech nebo obalech, anebo na paletách. § 17 (1) Ustanovení § 15 se použije pouze tehdy, jestliže a) obaly budou vyvezeny zpět výlučně osobou, které byly propuštěny do záznamního oběhu v tuzemsku. Tyto obaly nemohou být, a to ani příležitostně, použity ve vnitřní přepravě,b) kontejnery musí být označeny způsobem uvedeným v mezinárodní smlouvě, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána.1) Ve vnitřní přepravě mohou být použity, jestliže 1. trasa kontejneru povede přímo do místa nebo do okolí místa, kde má být naloženo vyvážené zboží nebo odkud má být kontejner vyvezen zpět prázdný, nebo 2. kontejner bude použit ve vnitřní přepravě pouze jednou před jeho zpětným vývozem,c) palety nebo úměrný počet palet téhož typu a téže hodnoty musí být vyvezeny zpět,d) vzorky a reklamní filmy musejí náležet osobě, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině a musejí být dovezeny výlučně za účelem vystavení nebo předvedení v tuzemsku s cílem získání objednávek na zboží, které bude do tuzemska dovezeno. Nesmějí být zcizeny za úplatu nebo bezúplatně a mohou sloužit pouze pro účely předvádění,e) zboží uvedené v § 14 a v příloze 4 k této vyhlášce nesmí být použito za náhradu. (2) Celnice nepropustí do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla kontejnery, palety a obaly, které jsou předmětem kupní, nájemní, pronájemní nebo obdobné smlouvy, uzavřené osobou, která má trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku. § 18 (1) Kontejnery, palety a obaly propustí celnice do záznamního oběhu v tuzemsku na ústní návrh na celní řízení a bez složení celní jistoty. (2) Osoba, které byl kontejner propuštěn do záznamního oběhu v tuzemsku, je na výzvu celnice povinna písemně se zavázat, že a) poskytne celnici na její žádost podrobné informace o pohybu každého kontejneru, který byl propuštěn do záznamního oběhu v tuzemsku, včetně času a místa vstupu do tuzemska a místa výstupu z tuzemska, nebo seznam kontejnerů s potvrzením, že budou vyvezeny zpět,b) zaplatí dovozní clo, které je celnice oprávněna požadovat, jestliže nejsou splněny podmínky záznamního oběhu. (3) Na žádost celnice je osoba, které byly palety a obaly propuštěny do záznamního oběhu v tuzemsku, povinna zavázat se písemně, že budou vyvezeny zpět. (4) Osoba, které je zboží uvedené v § 14 pravidelně propouštěno do záznamního oběhu v tuzemsku, se může jedním písemným prohlášením zavázat, že veškeré zboží, které jí je propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku, bude vyvezeno zpět (globální závazek). § 19 Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného v rámci obchodní operace činí nejméně šest měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku. Oddíl čtvrtý Zboží dovážené v rámci výrobní operace § 20 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) zbožím dováženým v rámci výrobní operace 1. matrice, štočky, formy, kresby, plány, modely a jiné podobné předměty, 2. měřící, kontrolní a zkušební nástroje a jiné podobné předměty,3. speciální nářadí a nástroje, dovážené k výrobě zboží,b) náhradními výrobními prostředky nástroje, přístroje a stroje dané dodavatelem nebo opravcem k dispozici zákazníkovi po dobu, po kterou čeká na dodání nebo opravu podobného zboží. § 21 Celnice propustí zboží dovážené v rámci výrobní operace do záznamního oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla. § 22 Ustanovení § 21 se použije jen tehdy, jestliže a) zboží dovážené v rámci výrobní operace náleží osobě, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině, a toto zboží je určeno pro osobu, která má trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku,b) celá výroba nebo její část, která je výsledkem použití zboží dovezeného v rámci výrobní operace, bude vyvezena do ciziny,c) dodávka výrobních prostředků je opožděna nebo tyto výrobní prostředky budou opraveny z podnětu dodavatele výrobních prostředků a náhradní výrobní prostředky budou dány dodavatelem výrobních prostředků předběžně a bezplatně k dispozici osobě, která má trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku. § 23 (1) Lhůta pro zpětný vývoz zboží uvedeného v § 20 písm. a) je nejméně dvanáct měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku. (2) Lhůta pro zpětný vývoz náhradních výrobních prostředků uvedených v § 20 písm. b) je nejméně šest měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku. Oddíl pátý Zboží dovážené pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely § 24 (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí a) zbožím dováženým pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely, vědecký a pedagogický materiál, popř. jiné zboží dovážené v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti,b) vědeckým a pedagogickým materiálem modely, nástroje, přístroje, stroje a příslušenství k nim, používané k účelům vědeckého výzkumu, výuky nebo přípravy pro výkon povolání. (2) Seznamy pedagogického materiálu a jiného zboží dováženého v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti jsou uvedeny v přílohách 5 a 6 k této vyhlášce. § 25 Celnice propustí do záznamního oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla a) zboží dovážené výlučně pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely,b) náhradní díly pro vědecký a pedagogický materiál, který je propuštěn do záznamního oběhu v tuzemsku, jakož i nářadí, určené speciálně pro údržbu, kontrolu, měření nebo opravu tohoto materiálu. § 26 Ustanovení § 25 se použije tehdy, jestliže zboží dovezené pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely náleží osobě, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině a které bylo dovezeno oprávněnými osobami v množství úměrném účelu dovozu; toto zboží nesmí být použito k obchodním účelům. § 27 Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného pro výchovné,vědecké nebo kulturní účely je dvanáct měsíců ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku. Oddíl šestý Osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům § 28 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) cestujícím každá osoba, která má trvalý pobyt v cizině a která vstupuje do tuzemska za účelem turistiky, sportu, obchodních záležitostí, odborných jednání, léčení, studia a pod., nebo vystupuje zpět do ciziny,b) osobními svršky veškeré předměty, nové nebo použité, které cestující užívá během své cesty, a které jsou přiměřené k účelu a délce cesty, s výjimkou veškerého zboží dováženého k obchodním účelům. Informativní seznam zboží, které je považováno za osobní svršky, je uveden v příloze 7 k této vyhlášce,c) zbožím dováženým ke sportovním účelům, sportovní výrobky a jiné předměty určené pro potřebu cestujících při sportovních závodech nebo přehlídkách nebo pro trénink v tuzemsku. Informativní seznam zboží, které je považováno za zboží dovážené ke sportovním účelům, je uveden v příloze 8 k této vyhlášce. § 29 Celnice propustí osobní svršky a zboží ke sportovním účelům do záznamního oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla. § 30 Ustanovení § 29 se použije tehdy, jestliže a) osobní svršky jsou dováženy osobně cestujícím nebo v jeho zavazadlech (bez ohledu na to, zda ho doprovázejí či nikoliv),b) zboží dovážené ke sportovním účelům náleží osobě, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině a je dováženo v přiměřeném množství vzhledem k účelu jeho použití. § 31 (1) Celnice propustí osobní svršky do záznamního oběhu v tuzemsku na ústní návrh na celní řízení a bez složení celní jistoty. Písemný návrh na celní řízení a složení celní jistoty může celnice požadovat při dovozu zboží, z něhož se vyměřuje vysoké dovozní clo. (2) Místo písemného návrhu na celní řízení a složení celní jistoty může celnice při dovozu zboží ke sportovním účelům přijmout seznam zboží a písemný závazek o jeho zpětném vývozu. § 32 (1) Zpětný vývoz osobních svršků musí být uskutečněn nejpozději v okamžiku, kdy osoba, která je do tuzemska dovezla, vystupuje do ciziny. (2) Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného ke sportovním účelům činí nejméně dvanáct měsíců ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku. Oddíl sedmý Turistický propagační materiál § 33 Pro účely této vyhlášky se turistickým propagačním materiálem rozumí zboží dovážené do tuzemska s cílem získat veřejnost, aby navštívila stát vývozce materiálu, zejména, aby se tam zúčastnila zasedání nebo kulturních, náboženských, turistických, sportovních nebo odborných akcí. Informativní seznam zboží, které je považováno za turistický propagační materiál, je uveden v příloze 9 k této vyhlášce. § 34 Celnice propustí do záznamního oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla turistický propagační materiál uvedený v příloze 9 k této vyhlášce. § 35 Ustanovení § 34 se použije tehdy, jestliže turistický propagační materiál náleží osobě, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině, a jeho množství je úměrné účelu jeho určení. § 36 Lhůta pro zpětný vývoz turistického propagačního materiálu je nejméně dvanáct měsíců ode dne, kdy byl tento materiál propuštěn do záznamního oběhu v tuzemsku. § 37 Celnice propustí do volného oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla tento turistický propagační materiál a) dokumenty (prospekty, brožury, knihy, časopisy, průvodci, zarámované nebo nezarámované plakáty, nezarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, ilustrované nebo neilustrované zeměpisné mapy, transparenty), určené k bezplatnému rozdávání, pokud tyto dokumenty neobsahují více než 25 % soukromé obchodní reklamy a pokud je zřejmý jejich propagační účel obecné povahy,b) seznamy a ročenky zahraničních hotelů vydávané úředními orgány pro turistiku nebo s jejich souhlasem a jízdní řády dopravních služeb v cizině, jsou-li tyto dokumenty určeny k bezplatnému rozdávání a neobsahují-li více než 25 % soukromé obchodní reklamy,c) technický materiál zasílaný pověřeným zástupcům nebo korespondentům jmenovaným národními úředními orgány pro turistiku, který není určen k rozdávání, tj. ročenky, telefonní seznamy, seznamy hotelů, katalogy veletrhů, vzorky řemeslných výrobků nepatrné hodnoty, dokumentace o muzeích, univerzitách, vřídlech nebo jiných podobných zařízeních. Oddíl osmý Zboží dovážené v pohraničním styku § 38 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) zbožím dováženým v pohraničním styku 1. zboží, které s sebou přivážejí hraničáři při výkonu svého zaměstnání nebo povolání (řemeslníci, lékaři atd.),2. osobní svršky nebo domácí předměty hraničářů, které přivážejí k opravě, zpracování nebo přepracování,3. zboží určené k využití nemovitostí, které se nacházejí v pohraničním pásmu v tuzemsku, 4. zboží náležející oprávněné osobě, dovážené v rámci pomoci (požár, povodeň apod.),b) pohraničním pásmem celní územní pásmo přilehlé k pozemní hranici, jehož hloubka je stanovena mezinárodní smlouvou, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, a jehož vymezení slouží k odlišení pohraničního styku od jiných styků,c) hraničářem osoba, která má trvalý nebo přechodný pobyt v hraničním pásmu,d) pohraničním stykem dovozy uskutečňované hraničáři mezi dvěma přilehlými pohraničními pásmy. § 39 Celnice propustí zboží dovážené v pohraničním styku do záznamního oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla. § 40 Ustanovení § 39 se použije pouze tehdy, jestliže a) zboží dovážené v pohraničním styku náleží hraničáři pohraničního pásma přilehlého k pohraničnímu pásmu v tuzemsku,b) zboží určené k využití nemovitosti použije hraničář pohraničního pásma přilehlého k pohraničnímu pásmu v tuzemsku, který obdělává půdu v tomto pohraničním pásmu. Toto zboží musí být použito k výkonu zemědělských nebo lesních prací při zpracování dřeva nebo přepravě dřeva, anebo při rybářských pracích,c) pohraniční styk k opravám, zpracování nebo přepracování nemá obchodní povahu. § 41 (1) Celnice propustí zboží dovážené v pohraničním styku do záznamního oběhu v tuzemsku na ústní návrh na celní řízení a bez složení celní jistoty. (2) Celnice může požadovat, aby osoba, která zboží v pohraničním styku dováží, předložila jeho seznam a písemně se zavázala, že toto zboží vyveze zpět. (3) Ustanovení § 39 se použije i na zboží vedené pouze v evidenci celnice. § 42 (1) Lhůta k zpětnému vývozu zboží dovezeného v pohraničním styku je nejméně dvanáct měsíců ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku. (2) Zboží určené k využití nemovitosti musí být vyvezeno zpět nejpozději po provedení práce. Oddíl devátý Zboží dovážené k humanitárním účelům § 43 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) zbožím dováženým k humanitárním účelům lékařské a laboratorní zboží a zásilky s pomocí,b) zásilkou s pomocí veškeré zboží, jako vozidla nebo jiné dopravní prostředky, přikrývky, stany, prefabrikované domy, nebo jiné zboží první potřeby, vypravené za účelem pomoci obětem přírodních katastrof nebo podobných událostí. § 44 Celnice propustí zboží dovážené k humanitárním účelům do záznamního oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla. § 45 Ustanovení § 44 se použije pouze tehdy, náleží-li zboží dovážené k humanitárním účelům osobě, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině, a je zasíláno zdarma, jestliže a) lékařské a laboratorní zboží je určeno pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, která jej, vzhledem k výjimečným okolnostem, naléhavě potřebují a toto zboží se nenachází v tuzemsku v dostatečném množství, ab) zásilky s pomocí jsou určeny oprávněným osobám. § 46 (1) Písemný návrh na celní řízení a složení celní jistoty při dovozu lékařského a laboratorního zboží může být podle uvážení celnice nahrazen seznamem zboží a písemným závazkem jeho zpětného vývozu. (2) Zásilky s pomocí propustí celnice do záznamního oběhu v tuzemsku na ústní návrh na celní řízení a bez složení celní jistoty. Celnice může požadovat předložení soupisu uvedeného zboží spolu s písemným závazkem jeho zpětného vývozu. § 47 (1) Lhůtu ke zpětnému vývozu lékařského a laboratorního zboží stanoví celnice podle potřeby jeho použití. (2) Lhůta ke zpětnému vývozu zásilek s pomocí je nejméně dvanáct měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku. Oddíl desátý Dopravní prostředky § 48 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) dopravním prostředkem každé plavidlo (včetně nosičů člunů a bárek, i přepravovaných na palubě lodi, a lodních kluzáků), vzdušný kluzák, letadlo, motorové silniční vozidlo (včetně motorových kol), přívěsy, návěsy a soupravy vozidel nebo železniční vozový park, jakož i jejich náhradní díly, příslušenství a normální vybavení (včetně speciálního nářadí potřebného k nakládání, vykládání, manipulaci a k ochraně zboží),b) obchodním použitím přeprava osob za úplatu nebo průmyslová či obchodní přeprava zboží za úplatu nebo bezúplatně,c) soukromým použitím použití pouze dovážející osobou pro osobní potřebu, s výjimkou veškeré přepravy k obchodnímu použití,d) vnitřní přepravou přeprava osob, které nastoupily v tuzemsku, aby v tuzemsku vystoupily, nebo přeprava zboží, které bylo v tuzemsku naloženo, aby bylo v tuzemsku vyloženo,e) normálními nádržemi nádrže předepsané na všech dopravních prostředcích téhož typu jako daný prostředek a jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití jednoho druhu paliva pro chod dopravního prostředku i pro činnost chladících a jiných systémů během dopravy. Za normální nádrže jsou rovněž považovány nádrže zabudované na dopravním prostředku, které umožňují přímé použití jiných druhů paliva, i nádrže přizpůsobené jiným systémům, jimiž mohou být dopravní prostředky vybaveny. § 49 Celnice propustí do záznamního oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla a) dopravní prostředky k obchodnímu použití a dopravní prostředky k soukromému použití,b) náhradní díly a výstroj dovezené pro opravu dopravního prostředku již dočasně dovezeného. Náhradní díly a výstroj, které nebudou vyvezeny zpět, nejsou od dovozního cla osvobozeny. § 50 Běžná údržba a opravy dopravních prostředků, jejichž provedení je nezbytné během cesty k místu určení nebo v tuzemsku a které jsou prováděny v průběhu záznamního oběhu, nepředstavují změnu stavu zboží propuštěného do záznamního oběhu. § 51 Palivo a pohonné látky obsažené v normálních nádržích dočasně dovážených dopravních prostředků, jakož i mazací oleje určené pro normální potřebu těchto dopravních prostředků, propustí celnice s úplným osvobozením od dovozního cla. § 52 Ustanovení § 49 a 51 se použije pouze tehdy, jestliže a) dopravní prostředky k obchodnímu použití jsou evidovány v cizině na jméno osoby, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině, nebo osoby, která má trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku a dočasně pobývá v cizině, a jsou dovezeny a používány osobami vykonávajícími svou činnost z ciziny,b) dopravní prostředky k soukromému použití jsou evidovány v cizině na jméno osoby, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině, nebo osoby, která má trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku a dočasně pobývá v cizině, a jsou dovezeny a používány osobami, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v cizině nebo osobami, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku a dočasně pobývají v cizině. § 53 Celnice propustí dopravní prostředky do záznamního oběhu v tuzemsku na ústní návrh na celní řízení a bez složení celní jistoty. § 54 (1) Dopravní prostředky k obchodnímu použití mohou být použity jinými osobami, které mají trvalý nebo přechodný pobyt v tuzemsku a které jsou zmocněny tím, komu byl dopravní prostředek propuštěn do záznamního oběhu v tuzemsku, jestliže vykonávají svou činnost v jeho zájmu. (2) Dopravní prostředky k soukromému použití mohou být použity jinými osobami, které jsou k tomu zmocněny osobou, které byl dopravní prostředek propuštěn do záznamního oběhu v tuzemsku. Celnice může povolit, aby osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku, použila dopravní prostředek k soukromému účelu, zejména když jej použije v zájmu a podle pokynů osoby, které byl dopravní prostředek propuštěn do záznamního oběhu v tuzemsku. § 55 Celnice nepřizná nárok nebo zruší přiznané úplné osvobození od dovozního cla, jestliže a) dopravní prostředky k obchodnímu použití byly použity ve vnitřní přepravě,b) dopravní prostředky k soukromému použití byly použity k obchodnímu účelu ve vnitřní přepravě,c) dopravní prostředky, které jsou najaty po dovozu nebo najaté dovezeny, budou znovu najaty nebo pronajaty za jiným účelem než účelem bezprostředního zpětného vývozu. § 56 (1) Dopravní prostředky k obchodnímu použití musí být vyvezeny zpět po skončení účelu, k němuž byly dovezeny. (2) Dopravní prostředky k soukromému použití mohou být užívány v tuzemsku nepřetržitě po dobu šesti měsíců nebo přerušovaně po dobu šesti měsíců v období dvanácti měsíců. Oddíl jedenáctý Zvířata § 57 Pro účely této vyhlášky se zvířaty rozumí živí živočichové všeho druhu. § 58 Celnice propustí do záznamního oběhu v tuzemsku s úplným osvobozením od dovozního cla zvířata dovážená k a) výcviku,b) tréninku,c) rozmnožování,d) kování nebo vážení,e) veterinárnímu léčení,f) zkouškám (např. s úmyslem koupě),g) účasti na přehlídkách, výstavách, soutěžích,závodech nebo předvádění,h) vystoupení (cirkusová zvířata a pod.),i) doprovodu osob na turistických cestách,j) aktivnímu výcviku (policejní psi nebo koně, hledací psi, psi slepců apod.),k) záchranným operacím,l) stěhování stád nebo pastvě,m) výkonu práce nebo převedení,n) lékařskému použití (výroba jedu atd.). § 59 Ustanovení § 58 se použije pouze tehdy, jestliže a) zvíře náleží osobě, která má trvalý pobyt nebo sídlo v cizině,b) tažná zvířata dovážená k obdělávání půdy v pohraničním pásmu v tuzemsku jsou používána hraničáři pohraničního pásma přilehlého k pohraničnímu pásmu v tuzemsku. § 60 (1) Celnice propustí zvířata uvedená v § 59 písm. b) nebo zvířata dovážená v rámci stěhování stád nebo pasení na půdě v pohraničním pásmu do záznamního oběhu v tuzemsku na ústní návrh na celní řízení a bez složení celní jistoty. (2) Celnice může na zvířata uvedená v odstavci 1 požadovat jejich soupis a písemný závazek, že tato zvířata budou vyvezena zpět. § 61 Zvířata musí být vyvezena zpět nejméně 12 měsíců ode dne, kdy byla propuštěna do záznamního oběhu v tuzemsku. § 62 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: Ing. Bakšay v. r. Příl 1 Zařízení pro tisk, rozhlasové nebo televizní vysílání 1. Zařízení pro tisk, zejména a) osobní počítače,b) faxy,c) psací stroje,d) kamery všech typů (filmové a elektronické),e) přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),f) nosiče zvuku nebo obrazu, čisté nebo nahrané,g) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory apod.),h) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),i) příslušenství (kazety, expozimetry, objektivy, stativy, akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory). 2. Zařízení pro rozhlasové vysílání, zejména a) telekomunikační zařízení, např. vysílačky-přijímačky, rozhlasové vysílačky, síťové nebo kabelové terminály, satelitní spoje,b) zařízení pro zvukové vysílání (přístroje pro příjem zvuku, záznam a reprodukci),c) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory atd.),d) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, mikrofony, zařízení pro mixáž, zvukové magnetické pásky, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),e) zvukové pásky čisté nebo nahrané. 3. Zařízení pro televizní vysílání, zejména a) televizní kamery,b) projektory,c) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje,d) přístroje pro přenos a zpětný přenos,e) komunikační přístroje,f) přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),g) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),h) vybavení pro montáž,i) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, objektivy, expozimetry, stativy, nabíječky baterií, kazety, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),j) zvukové nebo obrazové pásky, čisté nebo nahrané (titulky, znělky stanic, hudební vložky apod.),k) filmy pro promítání denní práce,l) hudební nástroje, kostýmy, dekorace a jiné divadelní příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů. 4. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 a) televizní přenosová vozidla,b) vozidla pro televizní příslušenství,c) vozidla pro videozáznamy,d) vozidla pro záznam a reprodukci zvuku,e) vozidla pro zpomalený pohyb,f) osvětlovací vozidla. Příl 2 Kinematografická zařízení 1. Zařízení, zejména a) kamery všeho typu (filmové a elektronické),b) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (osciloskopy, kontrolní systémy magnetofonů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory a pod.),c) pojížděcí zařízení a jeřáby,d) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),e) montážní zařízení,f) přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),g) zvukové nebo obrazové nosiče čisté nebo nahrané (titulky, znělky stanic, hudební vložky apod.),h) filmy pro promítání denní práce,i) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, mikrofony, zařízení pro mixáž, magnetické pásky, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),j) hudební nástroje, kostýmy, dekorace a jiné divadelní příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů. 2. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro účely uvedené v odstavci 1. Příl 3 Jiná zařízení 1. Zařízení pro montáž, zkoušku, uvedení do chodu, kontrolu, prohlídku, údržbu nebo opravu strojů, instalaci, dopravní zařízení, zejména a) nářadí,b) zařízení a přístroje pro měření, ověřování a kontrolu (teploty, tlaku, vzdálenosti, výšky, povrchu, rychlosti atd.), včetně elektrických přístrojů (voltmetry, ampérmetry, měřící kabely, komparátory, transformátory, záznamní přístroje atd.) a kladky,c) přístroje a zařízení pro fotografování strojů a instalaci během jejich montáže a po ní,d) přístroje pro technickou kontrolu lodí. 2. Zařízení pro podnikatele, experty na vědeckou a technickou organizaci práce, na produktivitu, účetnictví a pro osoby podobných povolání, zejména a) osobní počítače,b) psací stroje,c) přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu,d) nástroje a kalkulačky. 3. Zařízení pro experty pověřené topografickým dozorem nebo geofyzikálními průzkumnými pracemi, zejména a) měřící nástroje a přístroje,b) vrtné zařízení,c) přenosné a sdělovací zařízení. 4. Zařízení pro experty pověřené zamezováním znečišťování ovzduší 5. Nástroje a přístroje pro lékaře, chirurgy, veterináře, porodní asistentky a pro osoby podobných povolání 6. Zařízení pro archeology, paleontology, zeměpisce, zoology apod. 7. Zařízení pro umělce, divadelní společnosti a orchestry, zejména a) všechny předměty pro vystoupení,b) hudební nástroje, dekorace, kostýmy atd. 8. Zařízení pro konferenciéry k ilustraci jejich výkladu 9. Zařízení pro fotografy při jejich cestách zejména fotografické přístroje všech druhů, kazety, expozimetry, objektivy, stativy, akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory, osvětlovací zařízení, módní zboží a vybavení pro manekýny. 10. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro shora uvedené účely, zejména a) pojízdné kontrolní jednotky,b) pojízdné dílny, laboratoře. Příl 4 Seznam zboží podle § 15 písm. g) a) zboží dovážené na zkoušku, ke kontrole, k pokusům nebo k předvádění, b) zboží k použití při zkouškách, kontrole, pokusech nebo předvádění,c) natočené a vyvolané kinematografické filmy, pozitivní a jiné obrazové záznamy určené k promítání před jejich obchodním využitím,d) filmy, magnetické pásky, magnetické a jiné zvukové nebo obrazové záznamy určené k ozvučení, dabingu nebo reprodukci,e) nahrané informační záznamy zasílané zdarma a určené k použití při automatickém zpracování údajů,f) předměty (včetně vozidel), které vzhledem ke své povaze jsou vhodné pouze pro reklamu určeného zboží nebo pro jeho propagaci. Příl 5 Seznam pedagogického materiálu 1. Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, zejména a) promítačky diapozitivů nebo filmů,b) kinematografické promítačky,c) promítačky pro zpětnou projekci a episkopy,d) magnetofony, magnetoskopy a kineskopy,e) uzavřené televizní okruhy. 2. Nosiče zvuku a obrazu, zejména a) diapozitivy, filmy a mikrofilmy,b) kinematografické filmy,c) zvukové záznamy (magnetické pásky, desky),d) videopásky. 3. Speciální materiál, zejména a) bibliografický a audiovizuální materiál pro knihovny,b) pojízdné knihovny,c) laboratoře pro výuku jazyků,d) zařízení pro simultánní překlad,e) mechanické nebo elektronické stroje s programovanou výukou,f) speciální materiál určený pro výuku a přípravu k výkonu povolání invalidů. 4. Jiný materiál, zejména a) nástěnná vyobrazení, modely, grafy, mapy, plány, fotografie a kresby,b) nástroje, přístroje a modely určené pro předvádění,c) sbírky předmětů s vizuální nebo zvukovou pedagogickou informací připravené pro výuku látky (studijní soubory),d) nástroje, přístroje, nářadí a strojní nářadí pro technickou výuku nebo pro výuku řemesla,e) materiál, včetně určených nebo zvlášť upravených vozidel, k použití za účelem poskytování pomoci, určený ke vzdělávání osob, kterým poskytují pomoc. Příl 6 Seznam jiného zboží dováženého v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti a) kostýmy a scénické příslušenství zasílané dramatickým společnostem nebo divadlům, b) zásilky knih půjčených osobám, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku, c) hudební partitury zasílané hudebním divadlům nebo orchestrům. Příl 7 Seznam osobních svršků zejména a) šatstvo,b) hygienické potřeby,c) osobní šperky,d) fotografické a kinematografické aparáty spolu s úměrným množstvím filmů a příslušenství,e) přenosné promítací aparáty na diapozitivy nebo filmy a jejich příslušenství, jakož i úměrné množství diapozitivů nebo filmů,f) videokamery a přenosné magnetoskopy spolu s úměrným množstvím pásek,g) přenosné hudební nástroje,h) přenosné gramofony s deskami,i) přenosné přístroje pro záznam a reprodukci zvuku včetně diktafonů, s páskami,j) přenosné radiopřijímače,k) přenosné televizory,l) přenosné psací stroje,m) kalkulačky,n) přenosné osobní počítače,o) dalekohledy,p) dětské kočárky,q) invalidní vozíky,r) sportovní nářadí a vybavení jako stany a jiné kempingové věci, rybářské náčiní, vybavení pro horolezce, vybavení pro potápěče, lovecké zbraně s náboji, bezmotorová kola, kanoe nebo kajaky s vnitřní délkou maximálně 5,5 metru, lyže, tenisové rakety, surfing, windsurfing, golfové vybavení, deltaplány, výstroj pro seskoky z horských masívů,s) přenosné přístroje pro dialýzu a podobné lékařské zboží včetně hnacích aparátů dovážených k použití s tímto zbožím,t) jiné předměty průkazně sloužící k uspokojování osobních potřeb. Příl 8 Seznam zboží ke sportovním účelům 1. Atletické nářadí, zejména a) překážky pro skok,b) oštěpy, disky, tyče, koule, kladiva. 2. Vybavení pro míčové hry, zejména a) míče všeho druhu,b) rakety, pálky, golfové hole, hokejky, palice apod.,c) sítě všeho druhu,d) branky. 3. Vybavení pro zimní sporty, zejména a) lyže a hole,b) brusle,c) sáňky a boby,d) předměty pro lední metanou. 4. Sportovní oděvy, obuv a rukavice, pokrývky hlavy apod. pro provozování sportů všeho druhu 5. Vybavení pro provozování vodních sportů, zejména a) kanoe a kajaky,b) plachetnice a veslice, plachty, vesla, pádla,c) akvaplány a plachty. 6. Vozidla, automobily, motocykly, čluny 7. Vybavení pro sportovní soutěže, zejména a) sportovní střelné zbraně a munice,b) bezmotorová kola,c) luky a šípy,d) šermířské náčiní,e) gymnastické náčiní,f) kompasy,g) zápasnické koberce a žíněnky,h) vzpěračské náčiní,i) náčiní pro jezdecké a klusácké závody,j) výstroj pro deltaplány, windsurfing, seskoky z horských masivů,k) horolezecké náčiní,l) hudební kazety určené pro doprovod při soutěžích. 8. Pomocné náčiní, zejména a) předměty pro měření a vyhlašování výsledků,b) přístroje pro zkoušky krve a moči. Příl 9 Seznam turistického propagačního materiálu a) předměty určené k vystavení v kancelářích pověřených zástupců nebo korespondentů jmenovaných úředními národními orgány pro turistiku nebo na jiných místech schválených orgány celní správy: obrazy a kresby, zarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, umělecké knihy, malby, rytiny nebo litografie, sochy a tapisérie a jiné podobné umělecké předměty, b) instalační materiál (vitríny, podstavce a podobné předměty), včetně elektrických nebo mechanických přístrojů nutných k zajištění funkce instalačního materiálu, c) dokumentární filmy, desky, nahrané magnetické pásky a jiné zvukové záznamy určené k bezplatnému předvádění, s výjimkou těch, jejichž obsah se zabývá obchodní reklamou, a těch, které jsou běžně v prodeji v tuzemsku, d) prapory v úměrném množství, e) diorámy, makety, diapozitivy, tiskařské štočky, fotografické negativy, f) vzorky výrobků národní řemeslné výroby v úměrném počtu, národní kroje a jiné předměty folkloristické povahy. 1) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 57/1976 Sb., o Celní úmluvě o kontejnerech 1972.