Obsah dokumentu

Vydáno: 11. 6. 1992

 

Zákonné opatření č. 350/1992 Sb.

novela zákona ČNR o zřízení ministerstev


Schválený 11. 6. 1992 Účinný od 30. 6. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;

350/1992 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření: Čl.I Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 34/1970 Sb., zákona ČNR č. 60/1988 Sb., zákona ČNR č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 9/1990 Sb., zákona ČNR č. 126/1990 Sb., zákona ČNR č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 305/1990 Sb., zákona ČNR č. 575/1990 Sb., zákona ČNR č. 173/1991 Sb. a zákona ČNR č. 283/1991 Sb., se mění a doplňuje takto: V § 3 odst. 4 se vypouštějí slova "námořní dopravu", slovo "říční" se nahrazuje slovem "vnitrozemskou" a na konec věty se připojují slova "s výjimkou letecké dopravy". Čl.II Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Burešová v. r. Pithart v. r.