Vydáno: 18. 6. 1992

 

Vyhláška č. 378/1992 Sb.

novela vyhlášky o podrobnější úpravě územního řízení a stav. řádu


Schválený 18. 6. 1992 Účinný od 17. 7. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Průzkumy pro investiční výstavbu.; Realizace staveb.; Příprava investiční výstavby.; Investiční výstavba. Investování.; Údržba staveb.; Stavební řízení. Stavební řád.; Povolení stavby.; Stavební úřady.; SPRÁVA STAVEBNICTVÍ. STAVEBNICTVÍ.; Územní plánování, investiční výstavba.;

378/1992 Sb. VYHLÁŠKA Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí ze dne 18. června 1992, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. Federální výbor pro životní prostředí stanoví podle § 139 odst. 7 a § 143 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb., v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Slovenskou komisí pro životní prostředí: Čl.I Vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 2 odst. 2 se vypouštějí slova "stavby uvedené v odstavci 1, jejichž součástí je provozovna". 2. V § 3 odst. 3 se vypouštějí slova "stavby uvedené v odstavcích 1 a 2, které jsou provozovnou". 3. § 4 odst. 1 a 2 zní: "(1) Za stavby vojenské správy mimo území vojenských újezdů1) se považují stavby sloužící k obraně státu zřizované v působnosti federálního ministerstva obrany. (2) Za stavby ministerstva vnitra se považují stavby, sloužící pro výkon služby federálního ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní informační služby, Federálního policejního sboru, nebo pro výkon služby ministerstva vnitra České republiky a ministerstva vnitra Slovenské republiky, Policie České republiky a Policejního sboru Slovenské republiky.". 1) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech. 4. V § 4 odst. 4 se vypouštějí slova "organizací federálního ministerstva paliv a energetiky". 5. V § 5 se první věta nahrazuje touto větou: "Za stavby s jaderným zařízením se považují stavby vymezené zvláštními předpisy.1a). 1a) § 2 zákona č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení. 6. V § 6 odst. 1 se slova "seznamem pozemků pro výstavbu rodinných domků" nahrazují slovy "územním plánem sídelního útvaru zpracovaným v měřítku 1 : 5000 nebo měřítku větším". 7. V § 7 odst. 1 písm. d) se slovo "užívacích" nahrazuje slovem "jiných". 8. V § 7 odst. 3 písm. a) na prvním a druhém řádku se slova "v měřítku" nahrazují slovy "na podkladě". 9. V § 7 odst. 3 se vypouští ustanovení písmene b), dosavadní ustanovení pod písmenem c) se označuje písmenem b) a za slovo "stanoviska" se vkládají slova "souhlasy, posouzení". 10. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: "(4) Návrh na umístění stavby doplní navrhovatel podle místa, druhu, rozsahu a předpokládaných účinků stavby dalšími podklady a dokumentací, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména a) navrhované umístění stavby na pozemku včetně jejích odstupů od hranic pozemků a od sousedních staveb, v případě potřeby i s výškovým vyznačením (zpravidla v měřítku 1 : 500),b) architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení,c) údaje o provozu, popřípadě o výrobě včetně základních technických parametrů, navrhovaných technologií a zařízení,d) vliv stavby, provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí a jejich hodnocení včetně návrhu na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,e) nároky stavby na vodní hospodářství, energie, dopravu (včetně parkování), likvidaci odpadů a předpoklady pro napojení stavby na stávající technické vybavení území,f) dotčená ochranná pásma nebo chráněná území,g) ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky včetně informací o vhodnosti geologických a hydrogeologických poměrů v území (neuvádí se u staveb podle § 2 vyhlášky),h) rozsah a uspořádání staveniště,i) ozelenění nezastavěných ploch.". 11. V § 7 se dosavadní odstavce 4, 5 a 6 označují jako odstavce 5, 6 a 7. V nově označeném odstavci 5 se za slovo "energii" vkládají slova "podle zvláštních předpisů3a)". 3a) § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 28/1984 Sb. 12. V § 8 odst. 2 písm. d) se za dosavadní text připojují slova "včetně rozsahu a podrobnosti zpracování projektové dokumentace,". 13. V § 9 odst. 1 ve větě první se slova "zejména jsou-li stanoveny územně plánovací dokumentací" nahrazují slovy "u jiných staveb lze tak postupovat jen tehdy, je-li pro dané území schválen územní plán nebo územní projekt zóny" a vypouští se věta druhá. 14. V § 9 odst. 2 písm. b) se vypouštějí slova "nebo podrobným územním plánem podle dřívějších předpisů". 15. V § 9 odst. 3 se vypouští ustanovení písmene d). 16. V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo "sadů" vkládá slovo "zahrad". 17. V § 10 odst. 4 se vypouštějí slova "a těžebních prací". 18. V § 10 odst. 7 se dosavadní text za slovy "činností a služeb" nahrazuje slovy "federálního ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní informační služby, Federálního policejního sboru, ministerstva vnitra České republiky a ministerstva vnitra Slovenské republiky, Policie České republiky, Policejního sboru Slovenské republiky, Sboru nápravné výchovy České republiky a Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky". 19. V § 11 odst. 1 se za slova "ochrany ovzduší" vkládají slova "ochrany před negativními účinky" a za slovo "podniků" slovo "ochrany". 20. V § 13 odst. 1 se prvá věta a počátek druhé věty před písmenem a) nahrazují touto větou: "Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, která bude provádět stavbu (nebo práce na stavbě) sama pro sebe a nemá stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti nebo podnikání, zabezpečuje odborné vedení stavby autorizovanou osobou, která:". 21. V § 13 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "a montážního". 22. V § 14 odst. 1 písm. b) se vypouští text uvedený za slovy "právo k pozemku". 23. V § 14 odst. 2 druhá věta zní: "Náčrt se předkládá ve dvojím vyhotovení, pokud není příslušným orgán obce, předkládá se ve třech vyhotoveních.". 24. V § 15 odst. 1 se slova "městskému nebo místnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "místně příslušnému obecnímu úřadu". 25. V § 16 odst. 1 písm. c) se slova "socialistická organizace jako uživatel" nahrazují slovy "právnická nebo fyzická osoba jako nájemce". 26. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 2 a nově se vkládá odstavec 1, který zní: "(1) Stavební úřad může stanovit, že ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravu, nebo udržovací práce lze provést jen na základě stavebního povolení (§ 57 odst. 1 zákona). Přitom přihlíží zejména k umístění, stavebně technickému provedení, účelu užívání stavby a jejímu vlivu na životní prostředí. Stavební úřad tato hlediska posuzuje zejména u ohlášené drobné stavby nebo stavební úpravy stavby, jejíž součástí je provozní, výrobní nebo technické zařízení.". 27. Vypouští se nadpis nad § 19 a § 19 zní: "§ 19 Stavební úřad může povolit soubor staveb včetně staveb zařízení staveniště nebo postupně jednotlivé stavby souboru, schopné samostatného užívání, podmiňující přeložky inženýrských sítí a stavby zařízení staveniště. Přitom přihlíží k důležitým veřejným zájmům (ochrana životního prostředí, chráněná území, zajištění komplexnosti výstavby apod.) a může stanovit, že provede stavební řízení až po rozšíření žádosti na další stavby, popř. na celý soubor staveb (§ 62 odst. 1 písm. b) a c) zákona).". 28. § 20 odst. 1, 2 a 3 zní: "(1) V žádosti o stavební povolení stavebník podle povahy stavby uvede a) jméno (název) a adresu stavebníka (u právnické osoby její sídlo),b) druh, účel, místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a u dočasné stavby dobu jejího trvání,c) parcelní čísla a druhy (kultury) stavebního pozemku a sousedních pozemků s uvedením vlastnických nebo jiných práv podle evidence nemovitostí, popřípadě ostatních pozemků, které se mají použít jako staveniště (např. část veřejného prostranství),d) zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky, svépomocí),e) základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na životní prostředí a souvisejících opatřeních,f) seznam a adresy účastníků stavebního řízení, které jsou stavebníkovi známy, u staveb liniových a staveb zvlášť rozsáhlých s velkým počtem účastníků stavebního řízení se seznam a adresy účastníků neuvádějí. (2) K žádosti stavebník připojí a) doklady, jimiž prokazuje vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám, žádá-li o povolení nástavby, stavební úpravy, nebo udržovacích prací na stavbě její nájemce, připojí písemnou dohodu s vlastníkem stavby. Písemnou dohodu s tím, kdo má vlastnická práva, nebo jiná práva k pozemku nebo stavbě (§ 139 odst. 1 zákona), předloží též právnická nebo fyzická osoba, která bude stavbu provádět, žádá-li o povolení dočasné stavby,b) projektovou dokumentaci stavby ve dvou vyhotoveních, není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních,c) doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena a stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, jestliže je předepisují zvláštní předpisy (např. o ochraně zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu, o ochraně ovzduší, o posuzování vlivu na životní prostředí, o ochraně přírody a krajiny),d) územní rozhodnutí, jestliže je vydal jiný orgán než stavební úřad,e) prohlášení autorizované osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení stavby (§ 46a odst. 2 písm. f) zákona), bude-li ji sama pro sebe provádět právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, která nemá stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti nebo podnikání,6a) u staveb ostatních fyzických osob, prováděných svépomocí, pak prohlášení kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborný dozor nad stavbou, není-li stavebník sám způsobilý dozor provádět. (3) U liniové stavby a stavby zvlášť rozsáhlé s velkým počtem účastníků řízení, může stavební úřad určit počet vyhotovení podkladů (popřípadě i jejich členění) uvedených v odstavci 2 nezbytných pro jednání zejména s dotčenými orgány státní správy a obcí.". 6a) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 29. V § 20 odst. 4 se za slovo "energii" vkládají slova "podle zvláštních předpisů3a)". 3a) § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 28/1984 Sb. 30. § 21 zní: "§ 21 U stavby s neobvyklou technologií, u níž má být použit neobvyklý způsob stavění nebo konstrukčního řešení nebo ve které má být instalováno ojedinělé technické zařízení, které není srovnatelné s jinými již vyzkoušenými zařízeními a u níž se nemohou předem spolehlivě určit negativní účinky provozu stavby na životní prostředí, stavebník doloží žádost o stavební povolení posudkem specializovaného pracoviště, vysoké školy nebo soudního znalce.". 31. § 22 zní: "§ 22 (1) Projektová dokumentace stavby (projekt), kterou stavebník předkládá ke stavebnímu řízení, obsahuje zejména a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, pokud nepostačí údaje uvedené v žádosti o stavební povolení, informace o výsledku provedených průzkumů a o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu,b) souhrnnou technickou zprávu, ze které musí být dostatečně zřejmé - navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby, jejích konstrukčních částí a použití stavebních materiálů,- požárně bezpečnostní řešení,- nároky na vodní hospodářství, energie, dopravu (včetně parkování), likvidaci odpadů a řešení napojení stavby na stávající inženýrské sítě a kanalizaci, - údaje o stávajících ochranných pásmech, nadzemních a podzemních objektech včetně inženýrských sítí,- u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o tomto zařízení, o koncepci skladování, řešení vnitřní dopravy a ploch pro obsluhu, údržbu a opravy, popřípadě nároky na provedení zkušebního provozu po dokončení stavby, - uspořádání staveniště a bezpečnostní opatření, jde-li o provádění stavebních prací za mimořádných podmínek, - splnění podmínek na ochranu zdraví a životního prostředí stanovených podle zvláštních předpisů,c) celkovou situaci stavby (zastavovací plán) v měřítku zpravidla 1 : 200 až 1 : 500 s vyznačením hranic pozemků, stávajících staveb na nich, podzemních inženýrských sítí a návrh přípojek na inženýrské sítě, vytyčovací výkresy nebo potřebné geometrické parametry vyznačené v zastavovacím plánu jednoduchých nebo drobných staveb, popřípadě další výkresy podle charakteru a složitosti stavby,d) stavební výkresy pozemních a inženýrských objektů, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav, především půdorysy, řezy, pohledy (v měřítku zpravidla 1 : 100) obsahující jednotlivé druhy konstrukcí stavby a jejích částí (např. základy, nosné konstrukce, schodiště, komíny, střešní konstrukce), polohové a výškové uspořádání stavby a všech jejích prostorů s přesným vyznačením funkčního určení, schematické vyznačení vnitřních rozvodů a instalací (zdravotně technické včetně požárního vodovodu, silnoproudé, slaboproudé, plynové, teplovodní atd.), technická zařízení (kotelny, výtahy a pod.), úpravy a řešení předepsané ke zvláštnímu zajištění staveb z hlediska civilní obrany a požární ochrany. U staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením musí stavební výkresy obsahovat prostorové umístění strojů a zařízení včetně vnitřních komunikací,e) projekt organizace výstavby u staveb se zvláštními nároky na provádění, pokud nestačí údaje uvedené v souhrnné technické zprávě. (3) Žádá-li stavebník o stavební povolení postupně k jednotlivým stavbám souboru, obsahuje projektová dokumentace první stavby celkovou situaci (zastavovací plán celého souboru staveb včetně zařízení staveniště). (4) U jednoduchých staveb a dočasných staveb zařízení staveniště může stavební úřad v jednotlivých případech stanovený rozsah a obsah dokumentace přiměřeně omezit.". 32. Ustanovení § 23 a 24 se vypouštějí. 33. § 26 odst. 1 písm. f) zní: "f) způsob provádění stavby; u staveb, které bude provádět sama pro sebe právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů6a) osobu odpovědnou za odborné vedení stavby (§ 46a odst. 2 písm. f) zákona), nebo u staveb ostatních fyzických osob prováděných svépomocí, osobu, která bude vykonávat odborný dozor nad stavbou.". 6a) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 34. V § 27 odst. 1 se slova "městskému nebo místnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "obecnímu úřadu". 35. V § 28 odst. 3 se slova "městského nebo místního národního výboru" nahrazují slovy "obecního úřadu". 36. Nadpis oddílu 3 v části třetí vyhlášky zní: "Povolení terénních úprav, informačních, reklamních a propagačních zařízení". 37. V nadpisu nad § 29 se vypouštějí slova "a těžebních prací". 38. V § 29 odst. 1 se vypouštějí slova "a těžebních prací", "nebo těžebních prací", "nebo těžební práce". 39. V § 30 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo těžebních prací". 40. V § 30 se vypouští odstavec 2. 41. V § 31 odst. 1 se doplňuje písmeno c), které zní: "c) vytyčovací výkresy, nebo potřebné geometrické parametry určující v situačním výkresu polohové a výškové umístění jednoduchých a nepodstatných terénních úprav.". 42. § 32 se vypouští. 43. V § 33 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo těžebních prací". 44. V § 33 odst. 2 se vypouštějí slova "a těžebních prací". 45. Nadpis oddílu 4 v části třetí vyhlášky zní: "Vytyčování staveb a terénních úprav". 46. V § 35 odst. 1 se vypouštějí slova "a těžebních prací". 47. V § 36 se vypouštějí slova "a těžebních prací na povrchu", "nebo organizacemi" a věta druhá. 48. V § 37 odst. 1 a 2 se vypouštějí slova "popřípadě organizace", "těžebních prací" a "nebo organizacemi". 49. V § 38 se vypouštějí slova "a těžebních prací". 50. § 39 až 41 včetně nadpisu znějí: "Kolaudační řízení § 39 (1) Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje a) označení a místo stavby,b) předpokládaný termín dokončení stavby,c) termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby,d) údaj, zda bude prováděn zkušební provoz a dobu jeho trvání. (2) K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí se připojí a) popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení,b) u staveb, na kterých jsou geodetické práce zajišťovány odpovědnými geodety,10) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních inženýrských sítí ještě před zakrytím),c) geometrický plán podle předpisu o evidenci nemovitostí; tento doklad se nepřipojí v případech, kdy nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby a u drobných staveb,d) u stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, souhlas Československé komise pro atomovou energii podle zvláštních předpisů,3a) udělený na základě posouzení předprovozní bezpečnostní zprávy,e) další doklady, pokud jsou předepsány zvláštními předpisy11) nebo si je stavební úřad vyžádal. § 40 (1) K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením je navrhovatel povinen připravit a) doklady o vytyčení stavby (§ 38),b) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu,11) zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení, popřípadě zkušebního provozu, pokud byl prováděn,c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, nebo při povolování změn stavby,d) výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby; se souhlasem stavebního úřadu mohou být tyto změny vyznačeny v dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s řízením kolaudačním,e) další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení; u staveb povolených po 1. červenci 1992 i doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. (2) U drobných a jednoduchých staveb, zejména u staveb, jejichž stavebníky jsou fyzické osoby, a tyto stavby nesouvisejí s podnikáním podle zvláštních předpisů, mohou být náležitosti návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí a jeho příloh přiměřeně zjednodušeny. § 41 (1) Stavební úřad sepíše o ústním jednání protokol, který obsahuje zejména a) označení stavby,b) zjištění, zda byly dodrženy podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení a zda bylo vyhověno obecným technickým požadavkům na výstavbu,c) porovnání skutečného provedení dokončené stavby s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem,d) soupis zjištěných odchylek od skutečného provedení stavby, popřípadě odkaz na podklady kolaudačního rozhodnutí,e) námitky účastníků řízení,f) stanoviska dotčených orgánů státní správy. (2) Protokol podle odstavce 1 může stavební úřad nahradit jednoduchým záznamem, zejména byla-li stavba dokončena v souladu s ověřenou dokumentací a nejsou-li u ní zjištěny odchylky od skutečného provedení stavby a nebyly podány námitky účastníků řízení.". 10) Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě. Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie č. 11/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě. 3a) § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 28/1984 Sb. 11) Např. § 11 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší). 51. Ustanovení § 42 včetně nadpisu "Kolaudační řízení o stavbách občanů (K § 79 a 81 zákona)" se vypouští. 52. Ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) se vypouští a dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 53. V § 45 písm. b) se za slovo "garáží" vkládá čárka a slova "staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením". 54. V § 46 se v nadpisu i textu vypouštějí slova "těžebních prací a". 55. V § 47 odst. 1 písm. b) se za slovo "chvěním" vkládají slova "účinky elektromagnetického pole,". 56. V § 47 se vypouští odstavec 2 a dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 57. V § 47 odst. 3 se slova "podle odstavce 3" nahrazují slovy "podle odstavce 2". 58. V § 48 odst. 2 písm. e) se doplňují slova ", u stavby s jaderným zařízením souhlas Československé komise pro atomovou energii". 59. V § 51 odst. 3 písm. c) se vypouštějí slova uvedená v závorce. 60. § 51 odst. 3 písm. d) zní: "d) podmínky pro jednání s peněžním ústavem, jehož prostřednictvím bude státní příspěvek proplácen.". 61. § 52 písm. b) zní: "b) práce na stavbě provádějí oprávněné osoby, zda se odborně provádějí a vedou stavební práce, zda je zajištěn a prováděn odborný dozor,". 62. V § 52 písm. c) se slova "jsou řádně vedeny stavební a montážní deníky" nahrazují slovy "je řádně veden stavební deník". 63. V § 52 písm. g) se vypouštějí slova "u provozoven" a slova "provozu, zejména na okolí" se nahrazují slovy "na životní prostředí". 64. § 53 zní: "§ 53 Podmínky pro výkon státního stavebního dohledu (K § 100 zákona) (1) Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení a všechny doklady týkající se prováděné stavby. (2) Jde-li o stavbu, jejímž stavebníkem, popřípadě tím, kdo stavbu pro stavebníka provádí (dále "zhotovitel") je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, musí být na stavbě veden stavební deník. V ostatních případech musí být na stavbě veden alespoň jednoduchý záznam o stavbě. Na stavbách při stavebních úpravách a udržovacích pracích podle § 55 odst. 2 zákona se stavební deník musí vést jen, pokud tak stanoví stavební úřad. (3) Stavební deník se vede ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Vedení stavebního deníku se skončí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. (4) Stavební deník vede zhotovitel, popřípadě stavebník, provádí-li stavbu sám pro sebe (§ 44 odst. 2 zákona). Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Stavební deník slouží též k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů státní správy, které mají oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů. (5) Stavebník sleduje obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojuje svá stanoviska. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Jde-li o technicky jednoduchou stavbu nebo práce menšího rozsahu, mohou být denní záznamy nahrazeny se souhlasem stavebního úřadu jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá. (6) Jednoduchý záznam o stavbě (odstavec 2) vede stavebník a spolupodepisuje jej osoba vykonávající odborný dozor nad prováděním stavby. V tomto záznamu se uvádí též rozsah a druh dílčích stavebních prací, které na stavbě vedle stavebníka provádějí právnické a fyzické osoby.". 65. V § 54 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo montážního". 66. V § 54 odst. 2 se slova "organizace nebo" nahrazují slovy "stavebník, zhotovitel nebo jiná" a v textu označeném písmenem a) se vypouštějí slova "nebo organizace". 67. V § 55 odst. 3 se slova "městský nebo místní národní výbor" nahrazují slovy "místně příslušný orgán obce". 68. V § 56 odst. 1 písm. b) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "osoby". 69. V § 56 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova "nebo organizace". 70. V § 56 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova za středníkem. 71. V § 56 odst. 1 písm. e) se vypouštějí slova "za úplatu odpovídající cenovým předpisům,". 72. V § 56 odst. 2 se vypouští druhá věta a třetí věta se nahrazuje touto větou: "Navrhovatel v takovém případě předloží prohlášení, že ve stanovené lhůtě neobdržel na svou výzvu odpověď, popřípadě, že k převodu nedošlo.". 73. V § 57 písm. b) se vypouštějí slova "nebo organizace" a ustanovení písmene c) zní: "c) označení orgánu státní správy, právnické nebo fyzické osoby, která má předmět vyvlastnění využít k účelu, pro který se vyvlastňuje,". 74. V § 57 se připojuje nové ustanovení písmene f), které zní: "f) poučení o možnosti a podmínkách žádosti o zrušení rozhodnutí o vyvlastnění (§ 116 odst. 1 zákona).". 75. V § 58 odst. 2 se slova "místního národního výboru" nahrazují slovy "obecního úřadu". 76. V § 60 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova "a těžebních prací". Čl.II Pokud se v této vyhlášce používá pojmu "organizace", rozumějí se tím právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů. Čl.III Podklady pro územní řízení o umístění stavby (zadání) a pro povolení stavby (projekt) zpracované podle vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb, na základě smluv uzavřených před účinností této vyhlášky, se mohou použít po její účinnosti jako podklady pro územní a stavební řízení prováděné podle této vyhlášky. Čl.IV Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr-předseda Federálního výboru pro životní prostředí: Vavroušek v. r. Ministr životního prostředí České republiky: Dejmal v. r. Ministr-předseda Slovenské komise pro životní prostředí: Tirpák v. r.