Vydáno: 11. 6. 1992

 

Vyhláška č. 395/1992 Sb.

prováděcí vyhláška zákona o ochraně přírody a krajiny


Schválený 11. 6. 1992 Účinný od 13. 8. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zoologické zahrady.; Ochrana ostatních objektů přírody.; Převody vlastnictví a práva hospodaření.; Ochrana volně žijících živočichů.; Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.; Stráž přírody.; Ochrana volně žijících živočichů.; OCHRANA ROSTLIN.; Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.; Stráž přírody.; OCHRANA ROSTLIN.; Ochrana stromů rostoucích mimo les. Památné stromy.; Ochrana přírody a krajiny.;

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Změna: 105/1997 Sb. Změna: 200/1999 Sb. Změna: 85/2000 Sb. Změna: 190/2000 Sb. Změna: 116/2004 Sb. Změna: 381/2004 Sb. Změna: 573/2004 Sb., 574/2004 Sb. Změna: 452/2005 Sb. Změna: 175/2006 Sb. Změna: 425/2006 Sb. Změna: 96/2007 Sb. Změna: 141/2007 Sb. Změna: 267/2007 Sb. Změna: 60/2008 Sb. Změna: 75/2008 Sb. Změna: 30/2009 Sb. Změna: 262/2009 Sb. Změna: 189/2010 Sb. Změna: 17/2011 Sb. Změna: 393/2012 Sb. Změna: 189/2013 Sb. Změna: 142/2018 Sb. Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § 8 odst. 3 a 5, § 24 odst. 2, § 38 odst. 3, § 40 odst. 1, § 42 odst. 2 a 5, § 47 odst. 3, § 48 odst. 3, § 49 odst. 5, § 50 odst. 5, § 60 odst. 4, § 67 odst. 1, § 69 odst. 3, § 81 odst. 5, § 82 odst. 2, § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb. (dále jen "zákon"): Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny (k § 4 odst. 1 zákona) § 1 Pro účely této vyhlášky se vymezují následující pojmy územního systému ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability") a) biocentrum je biotop [§ 3 písm. i) zákona] nebo soubor biotop; v krajině [§ 3 písm. k) zákona], který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému [§ 3 písm. j) zákona],b) biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. § 2 (1) Vymezení místního, regionálního i nadregionálního systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické stability. (2) Plán systému ekologické stability obsahuje a) mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s vyznačením zvláště chráněných částí přírody, a to v měřítku 1:50 000 a větším pro nadregionální a regionální systém ekologické stability a v měřítku 1:10 000 a větším pro místní systém ekologické stability,b) tabulkovou a popisnou část charakterizující funkční a prostorové ukazatele, zejména rozmanitost ekosystémů, charakteristiky zvláště chráněných částí přírody, prostorové vazby, nezbytné prostorové údaje (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a jejich minimální nutné šířky) a jejich současný stav,c) bližší odůvodnění včetně návrhů rámcových opatření k jeho zachování a zlepšení. (3) Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty systému ekologické stability podle § 4, provádění pozemkových úprav,1) pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány2) a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Zpracování plánu systému ekologické stability provádějí odborně způsobilé osoby.3) § 3 (1) Orgán ochrany přírody průběžně provádí hodnocení systému ekologické stability (dále jen "hodnocení") z hlediska jeho stabilizační funkce. (2) Hodnocení obsahuje zejména upřesnění hranic, úroveň biologické diverzity, hodnocení druhové skladby porostů a schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí. Jeho výsledkem je určení, zda systém ekologické stability je vyhovující, tj. přesně vymezený a schopný bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině, nebo nevyhovující, tj. vyžadující vymezení či doplnění biocenter a biokoridorů. § 4 (1) Projekty k vytváření systému ekologické stability (dále jen "projekty") jsou souborem přírodovědné, technické, ekonomické, organizační a majetkoprávní dokumentace; jsou nezbytným podkladem zejména k provádění pozemkových úprav. (2) Podkladem pro zpracování projektu je schválená územně plánovací dokumentace4) nebo plán systému ekologické stability. (3) Projekty podle odstavce 1 zajišťují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona. Jejich zpracování provádějí odborně způsobilé osoby.3) § 5 (1) Plán systému ekologické stability a projekt systému ekologické stability schvalují příslušné orgány územního plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí. (2) Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické stability nebo zpracovaný projekt systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení. (3) Pro objektivní posouzení návrhu plánu systému ekologické stability nebo zpracovaného projektu systému ekologické stability si před jeho schválením mohou orgány ochrany přírody zajistit posouzení u odborně způsobilých právnických či fyzických osob.3) § 6 (1) Opatřením k vytváření systému ekologické stability se rozumí návrh a realizace dílčích či jednoduchých doplnění systému ekologické stability, zejména místního, které vzhledem k nenáročným technickým, ekonomický, organizačním a majetkoprávním podmínkám nevyžaduje předchozí zpracování plánu či projektu podle § 4 a 5 (např. doplňková výsadba stávajícího biocentra či biokoridoru, založení nevelkého remízu, výsadba či dosadba liniové zeleně). (2) Opatření podle odstavce 1 zabezpečují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona. § 7 Ochrana významných krajinných prvků (k § 4 odst. 2 zákona) (1) Registrace (§ 6 zákona) se provádí zápisem do seznamu významných krajinných prvků. Zápis obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků i nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení (§ 6 odst. 1 a 2 zákona), případně o výsledku projednání (§ 6 odst. 3 zákona) či o zrušení registrace (§ 6 odst. 4 zákona) a zákres v mapách přiměřeného měřítka (1:5 000 a většího). (2) Zrušení registrace významného krajinného prvku sdělí orgán ochrany přírody vlastníkovi, případně i nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci. § 8 zrušen § 9 Maximální výše a způsob vyměření poplatku za jízdu motorovými vozidly v národních parcích (k § 24 odst. 2 zákona) (1) Za jízdu motorovými vozidly na území národního parku může orgán ochrany přírody stanovit poplatek v maximální výši 20 Kčs za jeden den, a jde-li o autobus, v maximální výši 50 Kčs za jeden den. Den, v němž byl zaplacen poplatek za vjezd na území národního parku (§ 24 odst. 1 zákona), již nepodléhá poplatku za jízdu na území národního parku. (2) Poplatek za jízdu motorovými vozidly na území národního parku lze též vybírat ročním paušálem ve výši maximálně 1000 Kčs za jedno motorové vozidlo, a jde-li o autobus, v maximální výši 3000 Kčs. (3) Forma poplatku podle odstavců 1 a 2 je na vůli plátce. (4) Je-li v motorovém vozidle přepravován držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P6) a je-li toto vozidlo řádně označeno příslušným symbolem,7) poplatky stanovené v odstavcích + a 2 se nevyžadují. Od poplatků jsou osvobozeny též autobusové zájezdy organizované pro zdravotně postižené občany za podmínky, že je v autobuse přepravována alespoň polovina takovýchto občanů. § 10 zrušen § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen § 14 Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (k § 48 odst. 3 zákona) (1) Seznam druhů rostlin, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. II této vyhlášky. (2) Seznam druhů živočichů, které jsou zvláště chráněny a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. III této vyhlášky. § 15 Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin (k § 49 odst. 5 zákona) (1) Základem ochrany zvláště chráněných rostlin je komplexní ochrana jejich stanovišť a bezprostředního okolí, Bezprostředním okolím rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří základní podmínky pro její existenci a do něhož nelze zasahovat aniž by rostlina na tento zásah nereagovala. (2) Za zásahy, při nichž může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů, se považuje zejména odvodňování, zavlažování, zásahy do vodotečí, manipulace s výškou hladiny vodních ploch. (3) Za zásahy do půdního povrchu se považuje veškeré narušování drnu i hrabání steliva v lese. (4) Za zásahy měnící chemismus prostředí se považuje hnojení organickými i průmyslovými hnojivy a používání jakýchkoli chemických přípravků, pokud nejde o zásah, který zajistí podmínky existence zvláště chráněných druhů rostlin. (5) Zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v příloze č. II této vyhlášky, které jsou označovány jako škůdci,9) se nesmějí hubit. (6) V případě neodvratného zásahu do prostředí či bezprostředního okolí zvláště chráněných druhů rostlin je možno provést přenesení (§ 52 zákona) celých rostlin či jejich částí v kterémkoliv jejich vývojovém stádiu na náhradní stanoviště. K přenesení je nezbytná výjimka z ochrany zvláště chráněného druhu podle § 56 zákona. Toto přenesení musí být písemně dokumentováno. § 16 Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů (k § 50 odst. 5 zákona) (1) Základem ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť. (2) Záchranným chovem se rozumí držení většího počtu jedinců zvláště chráněných živočichů za účelem jejich rozmnožování. Záchranný chov lze povolit jen v souladu se záchranným programem (§ 52 zákona) vypracovaným pro příslušný druh. U druhů, které jsou současně zvěří,10) projedná povolení záchranného chovu orgán ochrany přírody s orgánem státní správy myslivosti. Součástí povolení k záchrannému chovu je stanovení bližších podmínek záchranného chovu, zejména vedení přiměřené evidence a jiných údajů o průběhu chovu. (3) Chov živočichů v zoologických zahradách je chovem zvláštního určení. Hlavním posláním zoologických zahrad je zajišťování chovů ohrožených druhů živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, záchranných chovů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména kriticky ohrožených, a dále plnění významných vědecko-výzkumných, výchovných a estetických funkcí. Pro zajišťování záchranných chovů se zoologickým zahradám vydává povolení podle odstavce 2. (4) Pro zvláště chráněné živočichy neschopné v důsledku zranění nebo jiných okolností samostatné existence v přírodě, lze zřizovat stanice, ve kterých se jim poskytne potřebná péče. (5) Preparovat zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50 odst. 5 zákona) lze pouze na základě výjimky udělené orgánem ochrany přírody podle § 56 zákona. Orgán, který výjimku uděluje, v ní stanoví podmínky a dále rozsah nezbytných údajů včetně údajů o způsobu nabytí a dalšího využití zhotoveného preparátu chráněného živočicha apod. Tyto údaje se vedou formou knihy záznamů evidované a kontrolované orgánem ochrany přírody, který výjimku vydal. (6) Fotografovat zvláště chráněné druhy živočichů, ruší-li se tím v přirozeném vývoji (§ 50 odst. 2 zákona), lze jen na základě výjimky (§ 56 zákona). § 17 Postup při převodu práva hospodaření (k § 60 odst. 4 zákona) (1) Žádost příslušného orgánu ochrany přírody o převod práva hospodaření k nemovitosti ve státním vlastnictví podle § 60 odst. 3 zákona musí obsahovat její přesnou identifikaci, termín převodu a jeho zdůvodnění; je-li převod úplatný, musí obsahovat též návrh ceny. Žádost vždy obsahuje zdůvodnění, proč nelze účelu sledovaného ochrannými podmínkami dosáhnout jiným způsobem. (2) Pokud právnická osoba vyzvaná k převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s tímto převodem nesouhlasí, sdělí své stanovisko s podrobným zdůvodněním navrhovateli převodu nejpozději do 30 dnů od obdržení návrhu. V opačném případě uzavře smlouvu o převodu práva hospodaření ke dni uvedenému navrhovatelem. (3) Nedojde-li k dohodě o některé z náležitostí převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s výjimkou ceny, rozhodne na žádost navrhovatele o převodu ministerstvo životního prostředí České republiky po dohodě s příslušným ústředním orgánem státní správy. (4) Prokázané náklady spojené s vyklizením nemovitostí hradí navrhovatel převodu. (5) Právo hospodaření, které přejde na orgán ochrany přírody podle odstavců 1 až 4, lze dále převádět jen se souhlasem ministerstva životního prostředí České republiky. § 18 zrušen § 19 Podmínky poskytování příspěvku a náležitosti dohody (k § 69 odst. 3 zákona) (1) Finanční příspěvek podle § 69 odst. 1 zákona lze poskytnout na úhradu a) účetně či jinak prokázané újmy na pozemcích zemědělsky či lesnicky obhospodařovaných,b) věcných, materiálových a osobních výdajů spojených s výkonem prací v zájmu ochrany přírody. (2) Při poskytování příspěvku podle odstavce 1 písm. a) se vychází zpravidla z údajů účetní evidence o snížení výnosů z těchto pozemků nebo pozemků srovnatelných. Příspěvek lze vyplatit až do celkové výše prokázané újmy vzniklé snížením výnosů. (3) Materiálové a věcné náklady podle odstavce 1 písm. b), které jsou součástí příspěvku, se prokazují v pořizovací ceně na základě kupních či účetních dokladů (smluv, faktur, pokladních stvrzenek apod.). Osobní výdaje zahrnující odměnu za práci se hradí v dohodnuté částce, která nesmí být vyšší, než je za tyto práce obvyklé. Jiné osobní náklady se hradí jen v prokázané výši a pokud byly předem dohodnuty. (4) Písemná dohoda o poskytnutí příspěvku vymezuje konkrétní věcné a časové podmínky zajišťující zájmy ochrany přírody, které je povinen příjemce příspěvku dodržet. Výplata příspěvku se provádí po splnění dohodnutých podmínek. Při jejich nesplnění se příspěvek nevyplatí, při částečném splnění podmínek se příspěvek přiměřeně zkrátí. Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo jako opakované plnění po určitou dobu, zpravidla ne delší pěti let. Na příspěvek lze poskytnout zálohu. § 20 Organizace, úkoly a předpoklady pro výkon stráže přírody (k § 81 odst. 5 zákona) (1) Stráž přírody zajišťuje strážní, kontrolní, informační, výchovné, případně odborné činnosti v rámci území v působnosti orgánu ochrany přírody, který ji jmenoval (případně části tohoto území). Orgán ochrany přírody jmenuje pro území ve své působnosti, z vlastního podnětu, či na návrh organizační jednotky občanského sdružení, splňující podmínky dle § 70 odst. 2 zákona, strážce a zpravodaje (dále jen "členové stráže přírody"). (2) Orgán ochrany přírody vybaví strážce identifikovatelným úředním razítkem, které je strážce povinen vrátit při zániku své funkce. Podrobnosti provedení služebního odznaku, průkazu a úředního razítka jsou uvedeny v příloze č. IV. (3) K ověření znalosti práv a povinností strážců přírody podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona pořádá příslušný orgán ochrany přírody kvalifikační zkoušky. V rámci zkoušek musí uchazeč osvědčit znalost právních předpisů zejména na ochranu přírody a životního prostředí, podrobnější znalost přírody, místopisu a geografie území, v němž má strážní službu vykonávat. Znalost práv a povinností zpravodaje podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona ověřuje příslušný orgán ochrany přírody13) ústním pohovorem s uchazečem. (4) Strážní služba je vykonávána podle určení a požadavků příslušného orgánu ochrany přírody. Dobrovolným členům stráže přírody se poskytují náhrady výdajů, které jim v souvislosti s výkonem služby vznikly, za podmínek a ve výši stanovené zvláštními předpisy pro pracovníky.14) Orgán ochrany přírody vybaví členy stráže přírody pomůckami pro výkon strážní služby (mapové podklady, právní předpisy dotčených chráněných území atd.); může je podle svých možností přiměřeně vybavit terénním oblečením a dalšími pomůckami. (5) Orgán ochrany přírody dbá na průběžné vzdělávání a doškolování členů stráže. Přezkoušení strážců nařídí po pěti letech od složení příslušné kvalifikační zkoušky a dále každých pět let; může tak učinit v odůvodněných případech i v jiných lhůtách. (6) Člen stráže přírody může ve výjimečném případě vykonávat strážní službu na území v působnosti dvou či více sousedících orgánů ochrany přírody či jejich částí. Pro tento výkon postačí splnění podmínek uvedených v § 81 odst. 3 zákona, případně složení kvalifikační zkoušky strážce, jen u jednoho z nich; ostatní příslušné orgány ochrany přírody tuto skutečnost členovi stráže přírody vyznačí do průkazu. § 21 Zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody (k § 82 odst. 2 zákona) (1) Stejnokroj je šedozelené barvy, jednotného střihu, s tmavohnědými výložkami na klopách límce saka, rovněž vázanka je hnědé barvy. (2) Stejnokroj může přidělit pracovníkům orgán, k němuž jsou v pracovním poměru. (3) Odpadnou-li podmínky pro přidělení stejnokroje, je pracovník povinen vrátit přidělený stejnokroj, jeho součásti a označení. (4) Označení sestává ze služebního odznaku a služebního označení: a) služební odznak je oválného tvaru, zelené barvy, s velkým státním znakem České republiky a nápisem "Ochrana přírody a krajiny České republiky"; nosí se na levé náprsní kapse saka nebo bundokošile;b) pracovníci správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nosí na levém rukávu saka nebo bundokošile služební označení - tkaný odznak národního parku či chráněné krajinné oblasti. § 22 Kategorizace zvláště chráněných území (k § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona) (1) Převedení státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť, chráněných parků a zahrad, chráněných studijních ploch15), chráněných přírodních výtvorů i chráněných přírodních památek16) do kategorií národní přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní rezervace tvoří přílohu č. V této vyhlášky. (2) Státní přírodní rezervace, chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady, chráněné studijní plochy, chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky, které nejsou zařazeny do některé z kategorií uvedených v příloze č. V, jsou nadále chráněny v kategorii přírodní památka. § 23 Zrušovací ustanovení Zrušují se: 1. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú.l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany. 2. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 80/1965 Sb., o ochraně volně žijících živočichů. § 24 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: Dejmal v.r. Příl I zrušena Příl II Seznam zvláště chráněných druhů rostlin 1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:

bahenka psárkovitá      - Heleochloa alopecuroides
bahenka šášinovitá      - Heleochloa schoenoides
bařička přímořská      - Triglochin maritimum
bažanka vejčitá       - Mercurialis ovata
bělolist žlutavý       - Filago lutescens
bika klasnatá        - Luzula spicata
blatnice bahenní       - Scheuchzeria palustris
bledule letní        - Leucucojum aestivum
bradáček srdčitý       - Listera cordata
bublinatka běložlutá     - Utricularia ochroleuca
bublinatka obecná      - Uticularia vulgaris
bublinatka vícekvětá     - Utricularia bremii
bytel rozprostřený      - Kochia prostrata
cídivka (přeslička) peřestá - Hippochaete variegata
čilimník bílý        - Chamaecytisus albus
devaterníček skalní     - Rhodax rupifragus
devaterník velkokvětý pravý - Helianthemum
                grandiflorum subsp. grandiflorum
divizna ozdobná       - Verbascum speciosum
drobnokvět pobřežní     - Corrigiola litoralis
hadí mord maloúborný     - Scorzonera parviflora
hadinec nachový       - Echium russicum
hladýš andělikový      - Laserpitium archangelica
hlízovec Loeselův      - Liparis loeselii
hnědenec zvrhlý       - Limodorum abortivum
hořec tečkovaný       - Gentiana punctata
hořeček český        - Gentianella bohemica
hořeček drsný        - Gentianella aspera
hořeček ladní        - Gentianella campestris
hořepníček jarní       - Calathiana verna
hrachor bahenní       - Lathyrus palustris
hrachor hrachovitý      - Lathyrus pisiformis
hrachor panonský       - Lathyrus pannonicus
hrotnosemenka bílá      - Rhynchospora alba
hrotnosemenka hnědá     - Rhynchospora fusca
hruštička prostřední     - Pyrola media
huseník luční        - Arabis nemorensis
huseník sudetský       - Arabis sudetica
hvězdnice alpská       - Aster alpinus
hvězdnička panonská     - Tripolium pannonicum
hvozdík kartouzek sudetský  - Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus
hvozdík moravský       - Dianthus moravicus
hvozdík písečný       - Dianthus arenarius
chlupáček velkoúborný    - Pilosella macrantha
chrastavec rolní       - Knautia arvensis subsp.
krkonošský           pseudolongifolia
chrpa měkká         - Cyanus mollis
jazyk jelení         - Phyllitis scolopendrium
jazýček jadranský      - Himantoglossum adriaticum
jeřáb krkonošský       - Sorbus sudetica
jestřábník huňatý      - Hieracium villosum
jitrocel černavý       - Plantago atrata
jitrocel přímořský      - Plantago martima
kakost lesklý        - Geranium lucidum
kandík psí zub        - Erythronium dens-canis
kapraď hřebenitá       - Dryopteris cristata
kapradina hrálovitá     - Polystichum lonchitis
katrán tatarský       - Crambe tetaria
kavyl písečný        - Stipa borysthenica
kavyl olysalý        - Stipa glabrata
kohátka kalíškatá      - Tofieldia calyculata
kolenec pětimužný      - Spergula pentandra
koniklec jarní        - Pulsatilla vernalis
koniklec otevřený      - Pulsatilla patens
kontryhel rezeklaný     - Alchemilla fissa
kopyšník tmavý        - Hedysarum hedysaroides
kosatec skalní        - Iris humilis
kostřava ametystová     - Festuca amethystina
kostřava horská       - Festuca drymeia
kotvice plovoucí       - Trapa natans
kozinec písečný       - Astragalus arenarius
krtičník jarní        - Scrophularia vernalis
kruhatka Matthiolova     - Cortusa matthioli
kruštík ostrokvětý      - Epipactis leptochila
kuřička Gerardova      - Minuartia gerardii
kuřička jarní        - Minuartia verna
kuřinka obroubená      - Spergularia maritima
kuřinka solná        - Spergularia salina
kýchavice černá       - Veratrum nigrum
kyvor lékařský        - Ceterach officinarum
lakušník plihý        - Batrachium rionii
lakušník trojdílný      - Batrachium baudotii
len chlupatý         - Linum hirsutum
lipnice alpská        - Poa alpina
lipnice jesenická      - Poa riphaera
lněnka bezlistenná      - Thesium ebracteatum
lněnka rolní         - Thesium dollineri
lněnka zobánkatá       - Thesium rostratum
lýkovec vonný        - Daphne cneorum
maceška nejmenší       - Viola kitaibeliana
máčka plocholistá      - Eryngium planum
mandloň nízká        - Amygdalus nana
mařice pilovitá       - Cladium mariscus
masnice vodní        - Tillaea aquatica
mateřídouška karpatská    - Thymus carpaticus
matizna bahenní       - Oristecum palustre
mečík bahenní        - Gladiolus palustris
měkčilka jednolistá     - Malaxis monophyllos
měkkyně bahenní       - Hammarbya paludosa
mochna Crantzova       - Potentilla crantzii
mochna drobnokvětá      - Potentilla micrantha
mochna jahodníkokvětá    - Potentilla sterilis
mochna rozkladitá      - Potentilla patula
muk (jeřáb) český      - Sorbus bohemica
nehtovec přeslenitý     - Illecebrum verticillatum
nepukalka plovoucí      - Salvinia natans
odemka vodní         - Catabrosa aquatica
ostřice bílá         - Carex alba
ostřice Buxbaumova      - Carex buxbaumii
ostřice ječmenovitá     - Carex hordeistichos
ostřice pochvatá       - Carex vaginata
ostřice pozdní krkonošská  - Carex serotina subsp. pseudoscandinavica
ostřice skalní        - Carex rupestris
ostřice tmavá        - Carex atrata
ostřice vláskovitá      - Carex capillaris
ovsíř stepní         - Helictotrichon desertorum
pampeliška besarabská    - Taraxacum bessarabicum
pampeliška pozdní      - Taraxacum serotinum
pěchava slatinná       - Sesleria uliginosa
pelyněk Pančičův       - Artemisia pancicii
pětiprstka obecná      - Gymnadenia conopsea
hustokvětá           subsp. densiflora
pcháč žlutoostenný      - Cirsium brachycephalum
pískavice provensálská    - Trigonella monspeliaca
plamének celolistý      - Clematis integrifolia
plavín štítnatý       - Namphoides peltata
plavuník trojklasý      - Diphasiastrum tristachyum
plevnatec lesostepní     - Danthonia alpina
ploštičník evropský     - Cimicifuga europaea
pobřežnice jednokvětá    - Litorella uniflora
podmrvka hadcová       - Notholaena marantae
pochybek severní       - Androsace septentrionalis
polej obecná         - Pulegium vulgare
pomněnka úzkolistá      - Myosotis stenophylla
popelivka sibiřská      - Ligularia sibirica
potočnice malolistá     - Nasturtium microphyllum
prasetník lysý        - Hypochoeris glabra
prorostlík prutnatý     - Bupleurum affine
prorostlík nejtenčí     - Bupleurum tenuissimum
prstnatec plamatý      - Dactylorhiza maculata
prstnatec Traunsteinerův   - Dactylorhiza traunsteineri
prustka obecná        - Hippuris vulgaris
pryšec lesklý        - Tithymalus lucidus
pryšec vrbolistý       - Tithymalus salicifolius
psineček alpský       - Agrostis alpina
puchýřník sudetský      - Cystopteris sudetica
pupavík pampeliškový     - Colobium taraxacoides
puštička rozprostřená    - Lundernia procumbens
razitka smrdutá       - Aposeris foetida
rdest dlouholistý      - Potamogeton praelongus
rdest hrotitý        - Potamogeton friestii
rdestice hustolistá     - Groenlandia densa
rohohlavec rovnorohý     - Ceratocephala testiculata
rosnatka anglická      - Drosera anglica
rosnatka prostřední     - Drosera intermedia
roschodnice růžová      - Rhodiola rosea
roschodník pýřitý      - Sedum villosum
rozrazil chudobkovitý    - Veronica bellidioides
rozrazil slanistný      - Veronica scardica
rožec hadcový        - Cerastium alsinifolium
rožec Tenoreův        - Cerastium tenoreanum
ruměnice písečná       - Onosma arenarium
rýt velkokališní       - Reseda phyteuma
řečanečka menší       - Caulinia mimor
řeřišnice malokvětá     - Cardamine parviflora
řeřišnice Opizova      - Cardamine opizii
řeřišnice rýtolistá     - Cardamine resedifolia
řeřišničník skalní      - Cardaminopsis petraea
sinokvět chrpovitý      - Jurinea cyanoides
sítina hlavatá        - Juncus capitatus
sítina rybniční       - Juncus tengeia
sítina kulatoplodá      - Juncus sphaerocarpus
sítina slatinná       - Juncus subnodulosus
sítina tmavá         - Juncus atratus
sivěnka přímořská      - Glaux maritima
skalnatka (písečnice)    - Czernohorskya grandiflora
velkokvětá
sklenobýl bezlistý      - Epipogium aphyllum
skrytěnka bodlinatá     - Crypsis aculeata
sleziník černý        - Asplenium adianthumnigrum
sleziník klamný       - Aspenium adulterinum
smldník kmínolistý      - Peucedanum carvifolia
smrkovník plazivý      - Goodyera repens
snědovka kulatoplodá     - Loncomelos sphaerocarpus
solenka Valerandova     - Samolus valerandii
solnička panonská      - Suaeda pannonica
srpovník karbinocolistý   - Klasea lycopifolia
starček bažinný       - Senecio paludosus
starček skalní        - Senecio rupestris
starček zlatý        - Senecio doria
stařinec (starček)      - Tephroseris longifolia
dlouholistý
stařinec (starček) oranžový - Tephroseris aurantiaca
stulík malý         - Nuphar pumila
suchopýr štíhlý       - Eriophorum gracile
světlík slovenský      - Euphrasia slovaca
svízel sudetský       - Galium sudeticum
svízelka piemontská     - Cruciata pedemontana
šabřina tatarská       - Conioselinum tataricum
šalvěj vlnatá        - Salvia aethiopsis
šášina načernalá       - Schoenus negricans
šášina rezavá        - Schoenus ferrugineus
šídlatka jezerní       - Isoetes lacustris
šídlatka ostnovýtrusá    - Isoetes tenella
škarda panonská       - Crepis pannonica
škarda sibiřská       - Crepis sibirica
švihlík krutiklas      - Spiranthes spiralis
timoj trojlaločný      - Laser trilobum
tomkovice plazivá      - Hierochloe repens
tořič čmelákovitý      - Ophrys holosericea
tořič muchonosný       - Ophrys insectifera
tiřič včelonosný       - Ophrys apifera
toříček jednohlízný     - Herminium monorchis
trojřadka Micheliova     - Dichostylis micheliana
třtina nachová        - Calamagrostis purpurea
třtina tuhá         - Calamagrostis stricta
tučnice česká        - Pinguicula bohemica
tuřice (ostřice) dvoudomá  - Vignea dioica
tuřice (ostřice)       - Vignea chordorrhiza
šlahounovitá
tuřice (ostřice) úzkolistá  - Vignea stenophylla
úložník (rozrazil) pochybný - Pseudolysimachion spurium
úpor přeslenitý       - Elatine alsinastrum
včelník rakouský       - Dracocephalum austriacum
vikev horomilná       - Vicia oreophila
violka bílá         - Viola alba
violka vyšší         - Viola elatior
vítod douškolistý      - Polygala serpyllifolia
volovec vrbolistý      - Buphthalmum salicifolium
vranečkovec švýcarský    - Lycopodioides helveticum
vratička heřmánkolistá    - Botrychium matricariifolium
vratičkovec mnohoklaný    - Sceptridium multifidum
vrba borůvkovitá       - Salix myrtilloides
vrba bylinná         - Salix herbacea
vrba černající        - Salix myrsinifolia
vrba dvoubarvá        - Salix bicolor
vrba laponská        - Salix lapponum
vstavač řídkokvětý      - Orchis laxiflora
vstavač trojzubý       - Orchis tridentata
všivec krkonošský      - Pedicularis sudetica
všivec statný        - Pedicularis exaltata
všivec žezlovitý       - Pedicularis sceptrum-carolinum
zapalička veliká       - Tordylium maximum
zdrojovka prameništní    - Montia fontana
zeměžluč přímořská      - Centaurium litorale
zevar úzkolistý       - Sparganium angustifolium
zimozelen okolíkatý     - Chimaphila umbellata
zvonek český jesenický    - Campanula bohemica
                subsp. gelida
zvonek sudetský       - Campanula sudetica
zvonovec liliolistý     - Adenophora liliifolia
židovník německý       - Myricaria germanica
žluťucha jednoduchá     - Thalictrum simplex

Houby:

bolinka černohnědá      - Camarops tubulina
čirůvka hnědočervenavá    - Tricholoma inodermeum
čirůvka Josserandova     - Dermoloma josserandii
hlívička jedlová       - Hohenbuehelia abietinum
hlívovec ostnovýtrusný    - Rhodotus palmatus
hřib Fechtnerův       - Boletus fechtneri
hřib královský        - Boletus regius
hřib moravský        - Beletus (Xerocomus) moravicus
holubinka blaťácká      - Rusula helodes
hvězdovka Pouzarova     - Geastrum pouzarii
káčovka ploská        - Bisocogniauxia simplicitor
kuřinec subarktický     - Ramariopsis subarctica
květka písečná        - Montagnea arenaria
lanýž letní         - Tuber aestivum
lošáček statný        - Phellodon confluens
muchomůrka císařka      - Amanita caesarea
muchomůrka Vittadiniho    - Amanita vittadinii
náramkovitka žlutozelená   - Floccularia straminea
plstnatec různotvarý     - Spongipellis fractipes
polnička stepní       - Agrocybe stepposa
rudoušek tmavý        - Rhodocybe obscura
slizečka chlupatá      - Xerula melanotricha
šamonie modrající      - Chamonixia caespitosa
špička stepní        - Marasmiellus carneopallidus
ucháčkovec šumavský     - Pseudorhizina sphaeospora
václavka bažinná       - Armillaria ectypa
vláknice zašpičatělá     - Inocybe acutella
2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:
 
aldrovanda měchýřkatá    - Aldrovanda vesiculosa
bahnečka chodkvětá      - Eleocharis quinqueflora
bazanovec kytkokvětý     - Naumburgia thyrsiflora
běloprstka horská      - Leucorchis albida
bříza zakrslá        - Betula nana
bublinatka prostřední    - Utricularia intermedia
cídivka (přeslička)     - Hippochaeta hyemalis
přezimující
česnek hranatý        - Allium angulosum
česnek tuhý         - Allium strictum
čičorka pochvatá       - Coronilla vaginalis
devaterka rozprostřená    - Fumana procumbens
dvouřadec pozdní       - Cleistogenes serotina
hladýš pruský        - Laserpitium pruthenicum
hlavinka horská       - Trunsteinera globosa
hořec šumavský        - Gentiana pannonica
hořeček nahořklý       - Gentianella amarella
hořeček žlutavý       - Gentianella lutescens
hořepník luční        - Pneumonanthe vulgaris
hrachor různolistý      - Lathyrus heterophyllus
hvězdoš podzimní       - Callitriche harmaphroditica
hvozdík Lumnitzerův     - Dianthus lumnitzeri
hvozdík kartouzek      - Dianthus carthusianorum
úzkolistý           subsp. capilifrons
hvozdík pyšný        - Dianthus superbus
hvozdík sivý         - Dianthus gratianopolitanus
chrpa horská         - Cyanus montanus
chudina zední        - Draba muralis
jalovec obecný nízký     - Juniperus communis subsp. alpina
jednokvítek velekvětý    - Moneses uniflora
jestřábník alpský      - Hieracium alpinum
jinořadec kadeřavý      - Cryptogramma crispa
kapradina plevinatá     - Polystichum braunii
kapradina skalní       - Woodsia ilvensis
kavyl chlupatý        - Stipa dasyphylla
kavyl sličný         - Stipa pulcherrima
kavyl Smirnovův       - Stipa smirnovii
kavyl tenkolistý       - Stipa tirsa
koniklec luční        - Pulsatilla pratensis
koniklec velkokvětý     - Pulsatilla grandis
konitrud lékařský      - Gratiola officinalis
korálice trojklanná     - Corallorhiza trifida
kosatec bezlistý       - Iris aphylla
kosatec nízký        - Iris pumila
kosatec pestrý        - Iris variegata
kosatec sibiřský       - Iris sibrica
kosatec trávovitý      - Iris graminea
kostřava peřestá       - Festuca versicolor
kozinec bezlodyžný      - Astragalus excapus
kozinec rakouský       - Astragalus austriacus
kropenáč vytrvalý      - Swertia perennis
kruštík bahenní       - Epipactis palustris
kruštík drobnolistý     - Epipactis microphylla
kruštík polabský       - Epipactis albensis
kruštík růžkatý       - Epipactis muelleri
křivatec český        - Gagea bohemica
kuřička hadcová       - Minuartia smejkalii
ladoňka dvoulistá      - Scilla bifolia
leknín bělostný       - Nymphaea candida
leknín bílý         - Nymphaea alba
lilie cibulkonosná      - Lilium bulbiferum
lipnice plihá        - Poa laxa
lomikámen latnatý      - Saxifraga paniculata
lomikámen růžicovitý     - Saxifraga decipiens
lomikámen trojprstý     - Saxifraga tridactylites
lomikámen vstřícnolistý   - Saxifraga oppositifolia
mečík obecný         - Gladiolus imbricatus
medvědice lékařská      - Arctostaphylos uva-ursi
okrotice červená       - Cephalanthera rubra
oman německý         - Inula germanica
oměj jedhoj         - Aconitum anthora
oměj tuhý          - Aconitum firmum
ostružiník moruška      - Rubus chamaemorus
ostřice černoklasá      - Carex melanostachay
ostřice chudá        - Carex paupercula
ostřice lemovaná       - Carex hostiana
ostřice mokřadní       - Carex limosa
ostřice plstnatoplodá    - Carex lasiocarpa
ostřice ptačí nožka     - Carex ornithopoda
ostřice šupinoplodá     - Carex lepidocarpa
ostřice žitná        - Carex secalina
ožanka čpavá         - Teucrium scordium
ožanka horská        - Teucrium montanum
plavuník alpský       - Diphasiastrum alpinum
plavuník Isslerův      - Diphasiastrum issleri
plavuňka zaplavovaná     - Lycopodiella inundata
potočnice lékařská      - Nasturtium officinale
prstnatec bezový       - Dactylorhiza sambucina
prstnatec pleťový      - Datylorhiza incarnata
prvosenka nejmenší      - Primula minima
pryšec bahenní        - Tithymalus palustris
pryšec hranatý        - Tithymalus angulatus
pryskyřník ilyrský      - Ranunculus illyricus
pryskyřník veliký      - Ranunculus lingua
puchýřka útlá        - Coelanthus subtilis
rdest alpský         - Potamogeton alpinus
rosnatka okrouhlolistá    - Drosera rotundifolia
rudohlávek jehlancovitý   - Anacamptis pyramidalis
růžkatec potopený      - Ceratophyllum submersum
řezan pilolistý       - Stratiotes aloides
sesel pestrý         - Seseli varium
sinokvět měkký        - Jurinea mollis
sítina slanisková      - Juncus gerardii
sleziník hadcový       - Asplenium cuneifolium
smil písečný         - Helichrysum arenarium
starček poříční       - Senecio fluviatilis
starček roketolistý     - Senecio erucifolius
stařinec (starček) celolistý - Tephroseris integrifolia
stračka vyvýšená       - Delphinium elatum
střevíčník pantoflíček    - Cypripedium calceolus
suchopýrek alpský      - Baeothryon (Trichophorum) alpinum
šafrán bělokvětý       - Crocus albiflorus
šafrán karpatský       - Crocus heuffelianus
šater latnatý        - Gypsophila paniculata
šater svzčitý        - Gypsophila fastigiata
šicha černá         - Empetrum nigrum
šišák hrálolistý       - Scutellaria hastifolia
tis červený         - Taxus baccata
topolovka bledá       - Alcea biennis
třezalka sličná       - Hypericum elegans
třtina pestrá        - Calamagrostis varia
třtina pobřežní       - Calamagrostis pseudophragmites
tučnice obecná        - Pinguicula vulgaris
úrazník uzlovitý       - Sagina nodosa
vemeníček zelený       - Coeloglossum viride
větrnice (sasanka)      - Anemonastrum narcissiflorum
narcisokvětá
violka nízká         - Viola pumila
violka obojaká        - Viola ambigua
violka slatinná       - Viola stagnina
violka žlutá         - Viola lutea
vláskatec tajemný      - Trichomanes speciosum
vranaček brvitý       - Selaginella selaginoides
vrba velkolistá       - Salix appendiculata
vstavač bledý        - Orchis pallens
vstavač mužský        - Orchis mascula
vstavač nachový       - Orchis purpurea
vstavač obecný        - Orchis morio
vstavač osmahlý       - Orchis ustulata
vstavač vojenský       - Orchis militaris
všivec bahenní        - Pedicularis palustris
všivec mokřadní       - Pedicularis sylvatica
záraza síťnatá        - Orobanche reticulata
zběhovec jehlancovitý    - Ajuga pyramidalis
zdrojovka pobřežní      - Montia hallii
zevar nejmenší        - Sparganium minimum
zvonečník hlavatý      - Phyteuma orbiculare
zvonek český         - Campanula bohemica
zvonek hadincovitý      - Campanula cervicaria
zvonek vousatý        - Campanula barbata
žabníček vzplývavý      - Luronium natans
žluťucha slatinná      - Thalictrum flavum

Houby:

kalichovka luční       - Omphalina discorosea
klouzek žlutavý       - Suillus flavidus
kukmák dřevní        - Volvariella caesiotincta
mozkovka rosolovitá     - Ascotremella faginea
modralka laponská      - Amylocystis lapponica
ouško citronové       - Otidea concinna
pavučinec nancyský      - Cortinarius nanceinensis
pazoubek zelený       - Microglossum viride
plžatka smrková       - Hygrophorus piceae
strmělka suchomilná     - Clitocybe barbulatum
ušíčko jedlové        - Pseudoplectania vogesiaca
voskovka cihlová       - Hygrocybe sciophana
zvonovka Babingtonova    - Entoloma babingtonii
3. Za druhy ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:

aron plamatý         - Arum maculatum
bělozářka liliovitá     - Anthericum liliago
bledule jarní        - Leucojum vernum
brambořík nachový      - Cyclamen purpurascens
cídivka (přeslička)     - Hippochaeta ramosissima
větevnatá
černýš český         - Melampyrum bohemicum
česnek hadí         - Allium victorialis
divizna brunátná       - Verbascum phoeniceum
dřín obecný         - Cornus mas
dřípatka horská       - Soldanella montana
dub pýřitý (šípák)      - Quercus pubescens
dvojštítek měnlivý      - Biscutella varia
ďáblík bahenní        - Calla palustris
hadí mord nachový      - Scorzonera purpurea
hadilka obecná        - Ophioglossum vulgatum
hlaváček jarní        - Adonanthe vernalis
hořepník tolitovitý     - Pneumonanthe asclepiadea
hvězdice chlumní       - Aster amellus
hvozdík křovištní      - Dianthus seguieri
chrpa chlumní        - Cyanus triumfettii
kamzičník rakouský      - Doronicum austriacum
kapradiník bažinný      - Thelypteris palustris
kavyl Ivanův         - Stipa joannis
klikva bahenní        - Oxycoccus palustris
koniklec bílý        - Pulsatilla scherfelii
koprníček bezobalný     - Mutellina purpurea
koprník štětinolistý     - Meum athamanticum
kostival český        - Symphytum bohemicum
koulenka vyšší        - Globularia punctata
kozinec dánský        - Astragalus danicus
kozinec vičencovitý     - Astragalus onobrychis
kručinečka křídlatá     - Genistella sagittalis
kruštík modrofialový     - Epipactis purpurata
kruštík tmavočervený     - Epipactis atrorubens
kyhanka sivolistá      - Andromeda polifolia
kýchavice bílá        - Veratrum album
len tenkolistý        - Linum tenuifolium
len žlutý          - Linum flavum
lilie zlatohlávek      - Lilium martagon
lomikámen cibulkatý     - Saxifraga bulbifera
medovník velkokvětý     - Melittis melissophyllum
měsíčnice vytrvalá      - Lunaria rediviva
modravec tenkokvětý     - Leopoldia tenuiflora
mochna chlumní        - Potentilla collina
středočeská          subsp. lindackeri
mochna skalní        - Potentilla rupestris
mochna zlatokvětá      - Potentilla parviflora
duryňská            subsp. thuringiaca
okrotice bílá        - Cephalanthera damasonium
okrotice dlouholistá     - Cephalanthera longifolia
oman oko Kristovo      - Inula oculus-christi
oměj pestrý         - Aconitum variegatum
oměj šalamounek       - Aconitum callibotryon
oměj vlčí          - Aconitum vulparia
ostřice tlapkatá       - Carex pediformis
pampeliška bahenní      - Taraxacum palustre
pérovník pštrosí       - Matteucca struthiopteris
pětiprstka žežulník     - Gymnadenia conopsea
plamének přímý        - Clematis recta
plavuň pučivá        - Lycopodium annotinum
plavuník Zeilerův      - diphasiastrum zeileri
plavuník zploštělý      - Diphasiastrum complanatum
pleška stopkatá       - Calycocorsus stipitatus
prha chlumní         - Arnica montana
prostřelenec (hořec) křížatý - Tretorhiza cruciata
prstnatec májový       - Dactylorhiza majalis
prstnatec listenatý     - Dactylorhiza lonegebracteata
pryšec huňatý        - Tithymalus villosus
pupečník obecný       - Hydrocotyle vulgaris
rojovník bahenní       - Ledum palustre
sasankovka (sasanka) lesní  - Anemone sylvestris
sněženka předjarní      - Galanthus nivalis
šicha obojaká        - Empetrum hermaphroditum
tařice skalní        - Aurinia saxatilis
tolije bahenní        - Parnassia palustris
trávnička obecná hadcová   - Armeria vulgaris subsp.
                serpentini
třemdava bílá        - Dictamnus albus
tuřice (ostřice) blešní   - Vignea pulicaris
tuřice (ostřice) Davallova  - Vignea davalliana
upolín evropský       - Trollius altissimus
vachta trojlistá       - Menyanthes trifoliata
vemeník dvoulistý      - Platanthera bifolia
vemeník zelenavý       - Platanthera chlorantha
vranec jedlový        - Huperzia selago
vratička měsíční       - Bottrychium lunaria
vrba plazivá         - Salix repens
vřesovec pleťový       - Erica herbacea
zimostrázek nízký      - Polygaloides chamaebuxus
zlatovlásek obecný      - Crinittina linosyris
zvonek boloňský       - Campanula bononiensis
zvonek sibiřský       - Campanula sibirica
žebratka bahenní       - Hottonia palustris
žluťucha smrdutá       - Thalictrum foetidum

Houby:
holubinka olšinná      - Russula alnetorum
hvězdovka uherská      - Geastrum hungaricum
kržatka vrásčitá       - Tubaria confragosa
loupavka vápencová      - Hysterangium calcareum
prášivka bažinná       - Bovista paludosa
šupinovka Henningsova    - Pholiota henningsii
Příl III 1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:
Bezobratlí (Avertebrata)

bělásek východní       - Leptidea morsei
cikáda viničná        - Tibicen haematodes
hnědásek osikový       - Hypodryas maturna
chrobák           - Belbelasmus unicornis
chrobák pečlivý       - Copris lunaris
jasoň červenooký       - Parnassius apollo
jasoň dymnivkový       - Parnassius mnemosyne
listonoh jarní        - Lepidurus apus
listonoh letní        - Triops cancriformis
kobylka sága         - Saga pedo
krasec            - Capnodis tenebrionis
krasec            - Eurythyrea quercus
krasec            - Sphaenoptera antiqua
krasec uherský        - Anthaxia hungarica
kudlanka nábožná       - Mantis religiosa
modrásek černoskvrnný    - Maculinea arion
modrásek hořcový       - Maculinea alcon
okáč jílkový         - Lopinga achine
pakudlanka jižní       - Mantispa styriaca
perlorodka říční       - Margaritana margaritifera
pestrokřídlec podražcový   - Zerynthia polyxena
ploskoroh          - Libelloides spp.
potápník           - Graphoderus bilineatus
rak kamenáč         - Astacus torrentium
rak říční          - Astacus fluviatilis
roháček           - Ceruchus chrysomelinus
střevlík           - Carabus auratus
střevlík           - Carabus clathratus
střevlík           - Carabus hungaricus
střevlík           - Carabus menetriesi
střevlík           - Carabus nitens
svinutec tenký        - Anisus vorticulus
štír kýlnatý         - Euscorpius carpathicus
tesařík alpský        - Rosalia alpina
tesařík broskvoňový     - Purpuricenus kaehleri
tesařík           - Megopis scabricornis
velevrub malířský      - Unio pictorum
žábronožky          - Anostraca spp.

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
drsek menší         - Zingel streber
drsek větší         - Zingel zingel
hrouzek Kesslerův      - Gobio kessleri
mihule potoční        - Lampetra planeri
mihule ukrajinská      - Eudontomyzon mariae
sekavčík horský       - Sabanejewia aurata

Obojživelníci (Amphibia)
čolek dravý         - Triturus carnifex)
čolek hranatý        - Triturus helveticus
čolek karpatský       - Triturus montandoni
ropucha krátkonohá      - Bufo calamita
skokan ostronosý       - Rana arvalis
skokan skřehotavý      - Rana ridibunda

Plazi (Reptilia)
ještěrka zední        - Podarcis muralis
ještěrka zelená       - Lacerta viridis
užovka podplamatá      - Natrix tessellata
užovka stromová       - Elaphe longissima
zmije obecná         - Vipera berus
želva bahenní        - Emys orbicularis

Ptáci (Aves)
břehouš černoocasý      - Limosa limosa
bukač velký         - Botaurus stellaris
bukáček malý         - Ixobrychus minutus
drop velký          - Otis tarda
dytík úhorní         - Burhinus oedicnemus
chřástal malý        - Porzana parva
jeřáb popelavý        - Grus grus
koliha velká         - Numenius arquata
kolpík bílý         - Platalea leucorodia
kulík hnědý         - Endromias morinellus
luňák červený        - Milvus milvus
luňák hnědý         - Milvus migrans
mandelík hajní        - Caracias garrulus
morčák velký         - Mergus merganser
orel křiklavý        - Aquila pomarina
orel mořský         - Haliaeetus albicilla
orel skalní         - Aquila chrysaetos
orlovec říční        - Pandion haliaeetus
ostralka štíhlá       - Anas acuta
polák malý          - Aythya nyroca
poštolka rudonohá      - Falco vespertinus
puštík bělavý        - Strix uralensis
raroh velký         - Falco cherrug
rybák černý         - Chlidonias niger
skalník zpěvný        - Monticola saxatilis
slavík modráček tundrový   - Luscinia svecica svecica
sokol stěhovavý       - Falco peregrinus
strnad luční         - Miliaria calandra
strnad zahradní       - Emberiza hortulana
tenkozubec opačný      - Recurvirostra avosetta
tetřev hlušec        - Tetrao urogallus
vodouš rudonohý       - Tringa totanus
volavka červená       - Ardea purpurea
výreček malý         - Otus scops
zedníček skalní       - Tichodroma muraria

Savci (Mammalia)
kočka divoká         - Felis sivestris
medvěd hnědý         - Ursus arctos
netopýr brvitý        - Myotis emarginatus
netopýr černý        - Barbastella barbastellus
netopýr pobřežní       - Myotis dasycneme
netopýr velký        - Myotis myotis
plch zahradní        - Eliomys quercinus
sysel obecný         - Citellus citellus
tchoř stepní         - Mustela eversmanii
vlk             - Canis lupus
vrápenec malý        - Rhinolophus hipposideros
vrápenec velký        - Rhinolophus ferrumequinum
2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují:
Bezobratlí (Avertebrata)
babočka bílé l        - Nymphalis vau-album 
bourovec trnkový       - Eriogaster catax
chroust opýřený       - Anoxia pilosa
klínatka rohatá       - Ophiogomphus cecilia
klínatka žlutonohá      - Stylurus flavipes
kovařík           - Ludius ferrugineus
krajník           - Calosoma auropunctatum
lesák rumělkový       - Cucujus cinnaberinus
lišaj pupalkový       - Proserpinus proserpina
martináč hrušňový      - Saturnia pyri
modrásek bahenní       - Maculinea nausithous
modrásek očkovaný      - Maculinea teleius
modrásek stepní       - Polymmatus eroides
ohniváček černočárný     - Lycaena dispar
ohniváček rdesnový      - Lycaena helle
okáč hnědý          - Coenonympha hero
okáč skalní         - Hipparchia briseis
okáč sudetský        - Erebia sudetica
pačmelák cizopasný      - Psythirus rufipes
páchník hnědý        - Osmoderma eremita
Phryganophilus ruficollis
potápník široký       - Dytiscus latissimus
přástevník mařinkový     - Eucharia casta
přástevník svízelový     - Claetis maculosa
saranče           - Stenobothrus eurasius
střevlík           - Carabus scabriusculus
střevlík           - Carabus variolosus
stužkonoska vrbová      - Catocala electa
šídlatka kroužkovaná     - Sympecma braueri
škeble rybničná       - Anodonta cygnea
tesařík obrovský       - Cerambyx cerdo
tesařík zavalitý       - Ergates faber
tesařík           - Trafosoma depsarium
vážka běloústá        - Leucorrhinia albifrons 
vážka jasnoskvrnná      - Leucorrhinia pectoralis
vážka široká         - Leucorrhinia caudalis
velevrub tupý        - Unio crassus
zdobenec           - Gnorimus spp.
zlatohlávek chlupatý     - Tropinota hirta
zubokřídlec dubový      - Marumba quercus
žluťásek barvoměnný     - Colias myrnidone
žluťásek borůvkový      - Colias palaeno

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
ježdík dunajský       - Gymnocephalus baloni
ostrucha křivočará      - Pelecus cultratus
ouklejka pruhovaná      - Alburnoides bipunctatus
sekavec písečný       - Cobitis taenia

Obojživelníci (Amphibia)
blatnice skvrnitá      - Pelobates fuscus
čolek horský         - Triturus alpestris
čolek obecný         - Triturus vulgaris
čolek velký         - Triturus cristatus
kuňka ohnivá         - Bombina bombina 
kuňka žlutobřichá      - Bombina variegata
mlok skvrnitý        - Salamandra salamandra
ropucha zelená        - Bufo viridis
rosnička zelená       - Hyla arborea
skokan menší         - Rana lessonae
skokan štíhlý        - Rana dalmatina
skokan zelený        - Rana esculenta

Plazi (Reptilia)
ještěrka obecná       - Lacerta agilis
ještěrka živorodá      - Lacerta vivpara
slepýš křehký        - Anguis fragilis
užovka hladká        - Coronella austriaca
Ptáci (aves)

bekasina otavní       - Gallinago gallinago
bělořit šedý         - Oenanthe oenanthe
čáp černý          - Ciconia nigra
čírka modrá         - Anas querquedula
datlík tříprstý       - Picoides tridactylus
drozd cvrčala        - Turdus iliacus
dřemlík tundrový       - Falco columbarius
dudek chocholatý       - Upupa epops
hohol severní        - Bucephala clangula
holub doupňák        - Columba oenas
chřástal kropenatý      - Porzana porzana
chřástal polní        - Crex crex
chřástal vodní        - Rallus aquaticus
jeřábek lesní        - Tetrastes bonasia
kalous pustovka       - Asio flammeus
kavka obecná         - Corvus monedula
konipas luční        - Motacilla flava
kos horský          - Turdus torquatus
krahujec obecný       - Accipiter nisus
krutihlav obecný       - Jynx torquilla
křepelka polní        - Coturnix coturnix
kulíšek nejmenší       - Glaucidium passerinum
kvakoš noční         - Nycticorax nycticorax
ledňáček říční        - Alcedo atthis
lejsek malý         - Ficedula parva
lelek lesní         - Caprimulgus europaeus
linduška horská       - Anthus spinoletta
linduška úhorní       - Anthus campestris
lžičák pestrý        - Anas clypeata
moták lužní         - Circus pygargus
moták pilich         - Circus cyaneus
ostříž lesní         - Falco subbuteo
pěnice vlašská        - Sylvia nisoria
pěvuška podhorní       - Prunella collaris
pisík obecný         - Actitis hypoleucos
potápka rudokrká       - Podiceps grisegena
racek černohlavý       - Larus melanocephalus
rákosník velký        - Acrocephalus arundinaceus
rybák obecný         - Sterna hirundo
skřivan lesní        - Lullula arborea
slavík modráček       - Luscinia svecica cvanecula
středoevropský
slavík tmavý         - Luscinia luscinia
sova pálená         - Tyto alba
strakapoud bělohřbetý    - Dendrocopos leucotos
strakapoud jižní       - Dendrocopos syriacus
sýc rousný          - Aegolius funereus
sýček obecný         - Athene noctua
sýkořice vousatá       - Panurus biarmicus
tetřívek obecný       - Tetrao tetrix
ťuhýk menší         - Lanius minor
ťuhýk rudohlavý       - Lanius senator
včelojed lesní        - Pernis apivorus
vlha pestrá         - Merops apiaster
vodouš kropenatý       - Tringa ochropus
volavka bílá         - Egretta alba
volavka stříbřitá      - Egretta garzetta
zrzohlávka rudozobá     - Netta rufina
žluva hajní         - Oriolus oriolus

Savci (Mammalia)
bobr evropský        - Castor fiber)
křeček polní         - Cricetus cricetus
los evropský         - Alces alces
myšivka horská        - Sicista betulina
netopýr ostrouchý      - Myotis blythi oxygnatus
netopýři (ostatní druhy)   - Microchiroptera
plch lesní          - Dryomys nitedula
plšík lískový        - Muscardinus avellanarius
rejsek horský        - Sorex alpinus
rys ostrovid         - Lynx lynx
vydra říční         - Lutra lutra
3. Za druhy ohrožené se prohlašují
Bezobratlí (avertebrata)

batolec           - Apatura spp.
bělopásek          - Limenitis spp.
bělopásek          - Neptis spp.
číhalka pospolitá      - Atherix ibis
čmelák            - Bombus spp.
drabčík           - Emus hirtus
chrobák ozbrojený      - Odontaeus armiger
chrobák vrubounovitý     - Sisyphus schaefferi
chroust mlynařík       - Polyphylla fullo
kovařík           - Lacon spp.
kozlíček jilmový       - Saperda punctata
krajník hnědý        - Calosoma inquisitor
krajník pižmový       - Calosoma sycophanta
krasec měďák         - Chalcophora mariana
lišaj pryšcový        - Celerio euphorbiae
majka            - Meloe spp.
mravenec           - Formica spp.
můra             - Phragmatiphila nex
nosorožík kapucínek     - Oryctes nasicornis
otakárek fenyklový      - Papilio machaon
otakárek ovocný       - Iphiclides podalirius
perleťovec mokřadní     - Proclossiana cunomia
prskavec           - Brachinus spp.
rak bahenní         - Astacus leptodactylus
roháč obecný         - Lucanus cervus
střevlík           - Carabus arcensis
střevlík           - Carabus irregularis
střevlík           - Carabus obsoletus
střevlík           - Carabus problematicus
střevlík           - Carabus scheidleri
střevlík           - Carabus ullrichi
svižník           - Cicindela spp.
                (s výjimkou C. hybrida)
šídlo rašelinné       - Aeschna subarctica
zdobenec           - Trichius spp.
zlatohlávek skvostný     - Potosia aeruginosa
zlatohlávek         - Oxythyrea funesta

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
cejn perleťový        - Abramis sapa
jelec jesen         - Leuciscus idus
ježdík žlutý         - Gymnocephalus schraetser
kapr obecný (sazan)     - Cyprinus carpio
mník jednovousý       - Lota lota
piskoř pruhovaný       - Misgurnus fossilis
plotice lesklá        - Rutilus pigus
střevle potoční       - Phoxinus phoxinus
vranka obecná        - Cottus gobio
vranka pruhoploutvá     - Cottus poecilopus

Obojživelníci (Amphibia)
ropucha obecná        - Bufo bufo

Plazi (Reptilia)
užovka obojková       - Natrix matrix

Ptáci (Aves)
bekasina větší        - Gallinago media
bramborníček černohlavý   - Saxicola toquata
bramborníček hnědý      - Saxicola rubetra
brkoslav severní       - Bambycilla garrulus
břehule říční        - Riparia riparia
cvrčilka slavíková      - Locustella luscinioides
čáp bílý           - Ciconia ciconia
čírka obecná         - Anas crecca
hýl rudý           - Carpodacus erythrinus
chocholouš obecný      - Galerida cristata
jestřáb lesní        - Accipiter gentilis
kopřivka obecná       - Anas strepera
koroptev polní        - Perdix perdix
krkavec velký        - Corvus corax
lejsek šedý         - Muscicapa striata
moták pochop         - Circus aeruginosus
moudivláček lužní      - Remiz pendulinus
ořešník kropenatý      - Nucifraga caryocatactes
potápka černokrká      - Podiceps nigricollis
potápka malá         - Podiceps ruficollis
potápka roháč        - Podiceps cristatus
rorýs obecný         - Apus apus
slavík obecný        - Luscinia megarhynchos
sluka lesní         - Scolopax rusticola
strakapoud prostřední    - Dendrocopos medius
ťuhýk obecný         - Lanius collurio
ťuhýk šedý          - Lanius excubitor
vlaštovka obecná       - Hirundo rustica
výr velký          - Bubo bubo

Savci (Mammalia)
bělozubka bělobřichá     - Crocidura leucodon
plch velký          - Glis glis
veverka obecná        - Sciurus vulgaris 
Příl IV Vzor provedení služebního odznaku, razítka a průkazů Popis služebního odznaku. Služební odznak je oválného tvaru postaveného na výšku o rozměrech 6,5 x 5 cm, zelené barvy, se zlatým okrajem. Uprostřed oválu je velký státní znak České republiky. Po obvodu znaku je zlatý nápis "Ochrana přírody a krajiny České republiky". Odznak je kovový, smaltovaný. Popis úředního razítka strážce podle § 20 odst. 2 vyhlášky: Razítko má tvar obdélníku na šířku o rozměrech 7 x 2 cm s textem obsahujícím název orgánu, který stráž do funkce ustanovil, a dále s textem "stráž ochrany přírody a krajiny". Obsahem razítka je též jeho identifikační číslo. Typ I. Služební průkaz Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis "Ochrana přírody a krajiny České republiky". V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "Služební průkaz", pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmení jeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text: Držitel služebního průkazu má právo při výkonu své pracovní činnosti ve smyslu ustanovení § 62 a 85 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:- kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,- vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky, přitom provádět potřebná měření, sledování, dokumentaci a požadovat informace nezbytné ke zjištění stavu přírodního prostředí. Při výkonu této činnosti je držitel služebního průkazu povinen co nejvíce šetřit vstupem dotčené pozemky, jakož i všechna práva vlastníka. Vstup do prostorů a objektů užívaných ozbrojenými silami a ozbrojenými sbory se řídí zvláštními předpisy.
Typ II. Služební průkaz strážce Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis "Ochrana přírody a krajiny České republiky". V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "Služební průkaz strážce", pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmení jeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text: Držitel průkazu strážce je oprávněn ve smyslu ustanovení § 62 a 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:- kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,- zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,- ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích,- zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,- požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky. V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté zákona ČNR č. 114/1992 Sb. je strážce oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí územně příslušný orgán ochrany přírody, který je potvrdí, změní nebo zruší nejpozději do 15ti dnů od jeho vydání.
Typ III. Průkaz zpravodaje Přední strana průkazu zpravodaje obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis "Ochrana přírody a krajiny České republiky". V levé části průkazu je rostlinný motiv tvořený lipovými listy. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "Průkaz zpravodaje", pod kterým je uvedeno číslo průkazu, jméno a příjmení jeho držitele a číslo držitelova občanského průkazu. Dále je tam údaj o území, pro které je průkaz vydán a místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana průkazu zpravodaje obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel průkazu zpravodaje je členem stráže přírody ve smyslu ustanovení § 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posláním stráže přírody a je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Zpravodaj v územním obvodu vymezeném na přední straně tohoto průkazu provádí podle pokynů orgánu ochrany přírody a krajiny, který ho ustanovil, sledování stavu přírody. Při své práci používá jednoduché přístroje, fotografické aparáty, mapy a jinou dokumentaci. Všechny příslušné orgány, organizace a osoby se žádají, aby držiteli tohoto průkazu plnění funkce stráže přírody umožnily.
Příl V
   Do kategorie "Národní přírodní rezervace" se převádějí:

Název             Okres   Katastrální území       Zřízeno

Bořeň             TP, MO  Chouč, Bílina, Liběšice    Výnos MK ČSR č. 8.826/76 (10. 2. 1977)
Božídarské rašeliniště     KV    Boží Dar, Jáchymov, Ryžovna  xVýnos MŠK č. 38.070/65 (24. 9. 1965)
Brouskův mlýn         CB    Jílovice, Třebeč, Dvorec,   Vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)
                     Hluboká u Borovan
Břehyně-Pecopala        CL    Doksy, Hradčany        xVýnos MKI č. 11.934/67 (26. 9. 1967)
Bukačka            RK    Sedloňov           +Výnos MK č. 26.376/54 (5. 5. 1954)
Cahnov - Soutok        BV    Lanžhot            +Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)
Čantoria            FM    Nýdek             Vyhláška ONV Frýdek-Místek (20. 1. 1988)
Čertoryje           HO    Kněždub, Tvarožná Lhota,   Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
                     Hrubá Vrbka
Červené blato         CB    Byňov, Těšínov Hrdlořezy   Výnos MK ČSR č. 18.584/73 (29. 12. 1973)
Čtvrtě             NB    Mcely             Vyhláška ONV Nymburk (23. 6. 1989)
Děvín - Kotel - Soutěska    BV    Hor, Věstonice, Klentnice,  OSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)
                     Pavlov, Perná
Hůrka u Hranic         PR    Hranice            +Výnos MŠVU č. 39.336/52 (23. 7. 1952)
Chejlava            PJ    Měcholupy           +Výnos MK č. 17.510/55 (4. 7. 1956)
Chlumská stráň         RO    Chlum             Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Jazevčí            HO    Javorník, Nová Lhota u Veselí Vyhláška MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Jezerka            CV, MO  Jezeří, Kundratice, Podhůří  Výnos MK ČSR č. 13.359/68 (20. 1. 1969)
Jezevčí vrch          CL    Mařenice, Heřmanice      xVýnos MKI č. 13.902/67 (18. 11. 1967)
Kaluža             OP    Lesní Albrechtice,Žimrovice  Výnos MK ČSR č. 10.750/69 (29. 10. 1969)
Karlovské bučiny        LB    Machnín            Výnos MK ČSR č. 18.078/72 (29. 12. 1972)
Karlštejn           BE    Bubovice, Budňany, Hostim,  +Výnos MK č. 24.029/55 (26. 4. 1955)
                     Mořina, Srbsko, Sv. Jan p.
                     Skalou, Hlásná Třebáň
Kladské rašeliny        CH,SO   Lázně Kynžvart, Mariánské   Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
                     Lázně, Prameny, Vranov
Kněhyně-Čertův mlýn      FM,VS   Čeladná, Prostřední Bečva   Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Koda              BE    Korno, Srbsko, Tetín, Tobolka +Výnos MŠVU č. 32/946/52 (13. 3. 1952)
Kohoutov            RO    Ostrovec           xVýnos MŠK č. 19.882/66 (7. 5. 1966)
Králický Sněžník        UO, SU  Hor. Morava, Velká Morava   Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
                     Sklenné u M. Moravy, Stříbrnice
Křivé jezero          BV    Nové Mlýny, Milovice     Výnos MK ČSR č. 12.221/73 (9. 8. 1973)
                     u Mikulova
Lednické rybníky        BV    Hlohovec, Charvátská     +Výnos MŠVU č. 49.004/52 (9. 1. 1953)
                     Nová Ves, Lednice,
                     Sedlec u Mikulova
Libický luh          KO, NB  Velký Osek, Libice n. C.,   Vyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985 a
                     Oseček            vyhláška ONV Nymburk (5. 12. 1985)
Lichnice - Kaňkovy Hory    CR    Třemošnice, Závratec, Rudov, + Výnos MK č. 65.968/54 (26. 7. 1955) a
                     Javorka, Dolní Počátky,    vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)
                     Podhradí, Lhůty, Starý Dvůr,
                     Kubíkovy Duby, Počátky Horní
Lovoš             LT    Lhotka n.L., Oparno      +Vyhláška MŠVU č. 216.714/48 (16. 11. 1948)
Malý a Velký Štít       LN    Vinařice u Loun        Vyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)
Milešovka           LT    Milešov            +Výnos MŠVU č. 102.391/51 (25. 9. 1951)
Mionší             FM    Dol. Lomná, Hor. Lomná    +Výnos MK č. 12.849/54 (10. 3. 1954)
Mohelenská hadcová step    TR    Mohelno            +Výnos MŠVU č. 48.267/52 (11. 12. 1952)
Novodomské rašeliniště     CV    Načetín, Pohraniční      x Výnos MKI č. 13.901/67 (18. 11. 1967)
Oblík             LN    Mnichv, Raná         xVýnos MKI č. 13.904/67 (18. 11. 1967)
Pluhův Bor           SO    Louka             Výnos MK ČSR č.13.365/69 (28. 12. 1969)
Pochvalovská stráň       RA    Kozojedy           Vyhláška ONV Rakovník (24. 2. 1989)
Polabská černava        ME    Mělnická Vrutice       +Vyhláška MŠO č. 45.761/46 (26. 8. 1946)
Polanská niva         OV    Polanka nad Odrou       Vyhláška MěNV Ostrava (12. 6. 1985)
Porážky            UH, HO  Slavkov, Nová Lhota u Veselí Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Pouzdřanská step - Kolby    BV    Pouzdřany, Uherčice      + Výnos MK č. 3.075/56 (4. 7. 1956) a
                                    vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Praděd             BR, SU  Karlov, Malá Morávka,     Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
                     Železná pod Pradědem,
                     Rejhotice, Kouty n.Des.,
                     Domašov
Pulčín - Hradisko       VS    Pulčín            Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Radostínské rašeliniště    ZR    Radostín u Vojnova      Výnos MK ČSR č. 9.432/87 (17. 6. 1987)
                     Městce, Vojnův Městec
Radhošť            NJ    Trojanovice          Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Ramena řeky Moravy       OC    Horka n.Mor., Střeň, Lhota  Vyhláška ONV Olomouc (28. 2. 1990)
                     n.Mor., Náklo, Hynkov,
                     Unčovice, Rozvadovice,
                     Pňovice
Raná              LN    Raná             +Výnos MŠVU č. 93.653/51 (23. 5. 1951) 
Ranšpurk            BV    Lanžhot            +Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)
Rašeliniště Jizerky      JN    Jizerka            xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)
Rašeliniště Jizery       JN, LB  Jizerka, Lázně Libverda,   xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)
                     Bílý Potok
Rašeliniště Skřítek      SU, BR  Rudoltice, Žďárský Potok   Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Razula             VS    Velké Karlovice        +Vyhláška MŠVU č. 111.318/49 (8. 12. 1949)
Rejvíz             BR, SU  Rejvíz, Seč          Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb.
                                    (14. 12. 1990)
Růžák             DC    Růžová, Srbská Kamenice    Výnos MK ČSR č. 16.170/73 (29. 12. 1973)
Řežabinec a Řežabinecké tůně  PI    Lhota u Kestřan, Ražice,   +Vyhláška MŠVU č. 171.559/49 (19. 11. 1949) a
                     Putim             vyhláška ONV Písek (4. 12. 1985)
Salajka            FM    Bílá             +Výnos MŠK č. 18.276/55 (4. 6. 1956)
Sedlo             LT    Hor. Chobolice, Srdov     Výnos MKI č. 12.609/68 (10. 9. 1968)
Slanisko u Nesytu       BV    Sedlec u Mikulova       Vyhláška ONV Břeclav (4. 10. 1961)
Soos              CH    Dvorek, Nová Ves, Vonšov   xVýnos MŠK č. 45.160/64 (7. 11. 1964)
Stará řeka           JH    Holičky            +Výnos MK č. 1.604/56 (5. 3. 1956)
Strabišov - Oulehla      KM    Kunkovice, Lísky       +Výnos MK č. 70.847/54 (14. 1. 1956) a
                                    +výnos MŠO 155-1-1/5-53 (8. 5. 1953)
Šerák - Keprník        SU    Adolfovice, Hor, Lipová, Nové Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
                     Losiny, Ostružná
Špraněk            OC    Březina            +Výnos MŠVU č. 48.988/49 (5. 4. 1949)
Tabulová,           BV    Bavory, Klentnice,      Výnos MŠVU č. 97.095/51-IV/5 (25. 6. 1951)
Růžový vrch               Perná             a +výnos MŠO č. 101.109/53 (20. 5. 1953)
a Kočičí kámen
Trčkov             RK    Trčkov            Vyhláška ONV Rychnov n.Kn. (1. 7. 1982)
Týřov             BE, RA  Skryje, Broumy, Karlova Ves  Výnos MK ČSR č. 6.051/84 (28. 3. 1984)
Úhošť             CV    Pokutice, Uhošťany, Zásada,  Výnos MK ČSR č. 7.123/74 (17. 7. 1974)
                     Unhošť
Velká Pleš           RA    Branov            Výnos MK ČSR č. 6.049/84 (28. 3. 1984)
Velké jeřábí jezero      SO    Prebuz, Stříbrná       Vyhláška MZ č. 1.268-VIII/B - 1938 (4. 2. 1938)
Velký a Malý Tisý       JH    Lomnice n.L., Lužnice,Přeseka +Výnos MŠK č. 52.056/57 (17. 6. 1957)
Velký močál          SO    Rolava            Výnos MK ČSR č. 6.006/68 (10. 2. 1969)
Velký Špičák          JI    Třešť             xVýnos MŠK č. 45.171/64 (7. 11. 1964)
Větrníky            VY    Letonice           +Výnos MŠVU č. 99.260/51 (27. 6. 1951) a
                                    vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Větrušická rokle        PY    Větrušice           Výnos MK ČSR č. 13.363/68 (20. 1. 1969)
Voděradské bučiny       KO, PY  Černé Voděrady, Jevany,    +Výnos MK č. 13.600/55 (4. 3. 1955)
                     Vyžlovka, Louňovice
Vrapač             OC    Mladeč            Výnos MK ČSR č. 3.5000/89 (19. 1. 1989)
Vůznice           RA, BE, KL Sýkořice, Nižbor, Běleč    Výnos MK ČSR č. 6.052/84 (28. 3. 1984)
Vyšenské kopce         CK    Vyšný, Kladné,        +Vyhláška MŠVU č. 86.969/51 (6. 3. 1951) a
                     Kladné - Dobrkovice      vyhláška OÚ Český Krumlov (21. 4. 1992)
Zahrady po Hájem        HO    Velká nad Veličkou      Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Zástudánčí           PR    Tovačov, Lobodice       +Výnos MŠVU č. 46.340/52 (24. 2. 1953)
Zhejral            JI    Klatovec           Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Žákova hora          ZR    Cikháj            Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Žofinka            JH    Dvory n.L.          Výnos MK ČSR č. 15.732/74 (16. 1. 1975)
-----------------------------------
Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 14.200/88 z 29. 11. 1988
       x - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 17.094/87 z 21. 12. 1987

                 Do kategorie "Národní přírodní památka" se převádějí:

Název            Okres    Katastrální území         Zřízeno

Americká zahrada       KT     Chudenice           Výnos MK ČSR č. 13.369/69 (28. 12. 1969)
Babiččino údolí       NA     Ratibořice, Česká Skalice,  +Výnos MŠVU č. 35.789/52 (9. 6. 1952)
                     Slatina n. Úpou, Zlič, Žernov,
                     Malá Skalice, Červená Hora
Barrandovské skály      Pha 5    Hlubočepy, Malá Chuchle    Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Bílé stráně         LT     Pokratice           +Výnos MK č. 19.161/54 (30. 3. 1954)
Blanice           PT, CK   Horní Sněžná, Křištanov,   Vyhláška ONV v Prachaticích (24. 5. 1989),
                     Spálenec, Zbytiny, Koryto,  Vyhláška OÚ v Prachaticích č. 1/92 (3. 3. 1992)
                     Volary, Arnoštov, Jablonec,  a Vyhláška ONV v Českém Krumlově (15. 11. 1990)
                     Ondřejov, Uhlíkov 
Borečský vrch        LT     Boreč             +Výnos MŠVU č. 96.515/51 (23. 6. 1951)
Borový            SU     Žulová            Vyhláška ONV Šumperk (16. 6. 1987)
Březinské tisy        DC     Březiny, Chlum        Výnos MK ČSR č. 14.619/68 (10. 2. 1969)
Búrová            HO     Suchov            Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Ciboušov           CV     Vernéřov           Vyhláška ONV Chomutov (9. 9. 1983)
Cikánka I.          Pha 5    Radotín            Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Cikánský dolík        KL     Bílichov           Vyhláška ONV Kladno (29. 9. 1987)
Černá rokle         PZ, Pha 5  Kosoř, Radotín        Vyhláška Stč. KNV (22. 9. 1970)
Čertova zeď         LB     Kotel, Smržov         Vyhláška ONV Liberec (2. 3. 1964)
Červený kopec        BM     Bohunice           Vyhláška NV Brno (24. 11. 1970)
Dalejský profil       Pha 5    Řeporyje, Holyně, Stodůlky  Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Doupňák           CV     Klášterec n. O., Miřetice   Vyhláška ONV Chomutov (9. 9. 1983)
Dubí hora          LT     Konojedy           Vyhláška ONV Litoměřice (14. 10. 1966)
Dunajovické kopce      BV     Březí, Brod nad Dyjí,     Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)
                     Dobré Pole,
                     Dol. Dunajovice
Hojkovské rašeliniště    JI     Hojkov            Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Holý vrch          ME     Střemy            +Výnos MŠK č. 61.226/57 (14. 8. 1957)
Hrdibořické rybníky     PV     Hrdibořice          Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Chropyňský rybník      KM     Chropyně           +Výnos MK č. 35.431/54 (14. 5. 1954)
Jankovský potok       PE     Vyskytná, Mysletín, Zachonín, Vyhláška OÚ Pelhřimov (27. 2. 1992)
                     Jankov, Mladé Bříště, Staré
                     Bříště
Jánský vrch         MO     Korozluky           +Výnos MŠVU č. 102.256/51 (25. 9. 1951)
Jeskyně Pekárna       BO     Mokrá             Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Kamenná slunce        LO     Hnojnice           Vyhláška ONV Louny (10. 9. 1965)
Kaproun           JH     Kaproun            Vyhláška ONV Jindřichův (10. 12. 1987)
Kleneč            LT     Kleneč            Výnos MK ČSR č. 9.860/76 (1. 10. 1976)
Klonk            BE     Suchomasty          Vyhláška Stč. KNV (8. 2. 1977)
Komorní hůrka        CH     Skalka, Slatina        + Výnos MŠVU č. 100.585/51 (14. 8. 1951)
Kotýz            BE     Tmáň, Koněprusy        Vyhláška ONV Beroun (17. 4. 1986)
Kozákov           SM     Loktuše, Lestkov, Vesec    Vyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)
Křéby            KM     Prasklice           +Výnos MK č. 55.841/54 (4. 7. 1956)
Křížky            CH     Prameny            Vyhláška ONV Cheb (22. 12. 1962)
Landek            OV     Petřkovice, Koblov      Vyhláška ONV Opava (12. 8. 1966)
                                    a vyhláška NV města Ostravy (13. 12. 1989)
Lochkovský profil      Pha 5    Lochkov, Radotín       Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Luční            TA     Turovec            Vyhláška ONV Tábor (21. 1. 1988)
Lužní potok         CH     Trojmezí, Pastviny      Vyhláška ONV Cheb (14. 12. 1989)
Malhotky           VY     Nevojice           Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Medník            PZ     Hradišťko           Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Na Adamcích         HO     Želetice           Výnos MK ČSR č. 18.245/72 (29. 12. 1972)
Na požárech         TC     Jedlina            Vyhláška OÚ Tachov (26. 2. 1992)
Na skále           OC     Žerůvky, Hněvotín       Výnos MK ČSR č. 9.857/76 (10. 2. 1977)
Na Špičáku          SU     Supíkovice          Výnos MK ČSR č. 9.647/70 (10. 11. 1970)
Odkryv v Kravařích      OP     Kravaře            Vyhláška Sm KNV (24. 4. 1979)
Odlezelské jezero      PS     Odlezly, Potvorov       Vyhláška ONV Plzeň sever (7. 3. 1975)
Panská skála         CL     Kamenický Šenov        Výnos MK II-3-155.1-19/4-53 (18. 9. 1953),
                                    vyhláška ONV Česká Lípa (6. 9. 1963)
                                    a vyhláška ONV Česká Lípa (12. 1. 1989)
Park v Bílé Lhotě      OC     Bílá Lhota          Výnos MK ČSR č. 13.828/69 (28. 12. 1969)
Pastvisko u Lednice     BV     Lednice            Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)
Pastviště u Fínů       KT     Albrechtice          Vyhláška ONV Klatovy (30. 4. 1985)
Požáry            Pha 5    Řeporyje           Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Pravčická brána       DC     Hřensko            Vyhláška ONV Děčín (6. 12. 1963)
Ptačí hora          BR     Nové Heřmínovy        Výnos MK ČSR č. 14.4474/69 (2. 2. 1970)
Radouč            MB     Debř             Výnos MK č. 6.089/77 (5. 12. 1977)
Rendezvous          BV     Valtice            Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)
Rešovské vodopády      BR     Rešov, Ruda          Vyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)
Rovná            ST     Rovná             Výnos MK ČSR č. 18.768/72 (29. 12. 1972)
Rudlické propadání      BK     Rudice, Jedovnice       Vyhláška ONV Blansko (19. 4. 1990)
Růžičkův lom         PV     Čelechovice na Hané      Vyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)
Rybníček u Hořan       KH     Hořany            Vyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)
Skalky skřítků        KV     Hradiště u Karlových Var   Vyhláška ONV Karlovy Vary (20. 11. 1979)
Slatinná louka u Velenky   NB     Hradištko           Výnos MK ČSR č. 17.977/72 (29. 12. 1972)
Státní lom          PV     Čelechovice na Hané      Vyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)
Stránská skála        BM     Slatina            Vyhláška NV Brno (23. 3. 1978)
Strážník           SM     Petřimov           xVýnos MŠK č. 35.702/63 (24. 8. 1963)
Stročov           TA     Libenice           Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)
Suché skály         JN     Besedice           Výnos MŠK č. 65.972/54 (4. 7. 1956)
                                    a vyhláška ONV Jablonec nad N. (1. 10. 1965)
Šipka            NJ     Štramberk           +Vyhláška MŠK č. 35.013/59 (9. 1. 1960)
Švařec            ZR     Koroužné, Švařec       Vyhláška ONV Žďár (25. 7. 1985)
Terčino údolí        CB     Údolí u N. Hradů, Svébohy   +Vyhláška MŠVU č. 27.432/49 (19. 2. 1949)
Třesín            OC     Mladeč, Měník         Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
U hajnice          PT     Libotyně           Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
U Nového mlýna        Pha 5    Holyně, Hlubočepy       Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Upolínová louka pod Křížky  CH     Prameny            Vyhláška ONV Cheb (30. 8. 1990)
V jezírkách         KO     Velim             Vyhláška ONV Kolín (17. 12. 1987)
Váté písky          HO     Bzenec, Vracov        Vyhláška ONV Hodonín (25. 10. 1990)
Velký Roudný         BR     Roudno            Vyhláška ONV Bruntál (26. 4. 1966)
Velký vrch          LN     Vršovice           Vyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)
Venušiny misky        SU     Velká Kraš          Vyhláška ONV Šumperk (9. 12. 1971)
Vizír            JH     Hamr             Vyhláška ONV Jindřichův Hradec (10. 12. 1987)
Vosek            RO     Osek, Volduchy        Vyhláška ONV Rokycany (5. 9. 1989)
Vrkoč            UL     Vaňov             Vyhláška ONV Ústí n.L. (10. 6. 1966)
Zlatý Kůň          BE     Koněprusy           Výnos MK ČSR č. 17.864/72 (29. 12. 1972)
Zlatý vrch          DC     Líska             Vyhláška ONV Děčín (18. 2. 1964)
Železná hůrka        CH     Mýtina I           Vyhláška ONV Cheb (28. 4. 1961)
---------------------------------
Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 14.200/88 z 29. 11. 1988
       x - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 17.094/87 z 21. 12. 1987

     Do kategorie "Přírodní rezervace" se převádějí:

Název            Okres    Katastrální území          Zřízeno
Andělova zmola        PV     Čechy p. Kosířem          Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Baba - V bukách       ZR     Bohdalov, Chroustov         Vyhláška ONV Žďár n. S. (25. 10. 1990)
Babí lom           BO     Lelekovice             Vyhláška ONV Brno-venkov (11. 12. 1980)
Bayerova           BK     Křtiny               Výnos MK ČSR č. 16.984/74 (17. 4. 1975)
Bažantnice u Pracejovic   ST     Nové Strakonice           Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Bažantnice v Uhersku     PU     Uhersko               +Výnos MŠVU č. 31.046/52 (15. 3. 1952)
Běleč            KT     Malechov              +Výnos MK č. 68.737/54 (12. 4. 1955)
Bělyšov           KT     Slatina               +Výnos MK č. 59.578/54 (17. 3. 1955)
Bílé potoky         ZL     Val. Klobouky            Vyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Biskoupský kopec       BO     Biskoupky              Vyhláška ONV Brno-venkov (27. 12. 1979)
Blátka            PV     Určice, Vincencov, Vranovice    Vyhláška ONV Prostějov (31. 10. 1985)
Borek u Velhartic      KT     Velhartice             Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb.
                                       (14. 12. 1990)
Bořinka           CK     Holubov, Chlum           Vyhláška ONV Čes. Krumlov (15. 11. 1990)
Bosonožský hájek       BM     Bosonohy              Vyhláška ONV Brno-město (21. 12. 1985)
Brdatka           RA     Křivoklát              Výnos MK ČSR č. 6.044/84 (28. 3. 1984)
Břenčák           BM     Kníničky              Vyhláška MěNV Brno (10. 12. 1987)
Březina           LT, TP   Milešov, Kostomlaty         Výnos MK ČSR č. 13.364/68 (20. 1. 1969)
Březinka           BK     Březina               Výnos MK ČSR č. 18.583/73 (29. 12. 1973)
Bučina u Suché louky     PV     Buková               Vyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)
Bukové kopce         JH     Chlum u Třeboně           Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb.
                                       (14. 12. 1990)
Bukovec           FM     Bukovec               Vyhláška ONV Frýdek-Místek (20. 1. 1988)
Bukoveček          PR     Paršovice              xVýnos MŠK č. 32.047/62 (31. 7. 1962)
Buky u Vysokého Cvojna    PU     Bělečko, Vysoké Chvojno       +Výnos MK č. 54.131/54 (14. 3. 1955)
Bystřice           DO     Pec                 Výnos MK ČSR č. 9.296/69 (20. 11. 1969)
Coufavá           BO     Vranov               Výnos MK ČSR č. 7.033/76 (1. 6. 1976)
Čabel            DC     Bynovec               Výnos MK ČSR č. 16.634/73 (29. 12. 1973)
Černá hora          JN, LB   Bedřichov, Hejnice         xVýnos MŠK č- 41.347/65 (19. 10. 1965)
Černá jezírka        JN, LB   Jizerka, Bílý Potok         xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)
Čerňava           KM     Rajnochovice            Výnos MK ČSR č. 7.827/75 (28. 9. 1975)
Černínovsko         ME     Libiš                +Vyhláška MŠVU č. 146.992/50 (16. 3. 1950)
Černovický hájek       BM     Brněnské Ivanovice         Vyhláška MěNV Brno (28. 7. 1977)
Černý důl          RK     Hor. Rokytnice, Vrchní Orlice    +Výnos MK č. 45.962/54 (21.7. 1954)
Černý les u Šilhéřovic I-II OP     Šilhéřovice             Výnos MK ČSR č. 14.475 a 14.476/69
                                       (2. 2. 1970)
Čertova hora u Vráže     PI     Zlivice               Vyhláška ONV Písek (4. 12. 1985)
Čertova skála        RA     Hracholusky             +Vyhláška MŠVU č. 14.737/49 (27. 1. 1949)
Čertova stráň        PT     Včelná pod Boubínem         Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
Červený kříž         RA     Roztoky u Křivoklátu        Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Český Jílovec        CK     Hor. Jílovice            Výnos MŠANO č. 8.865/35 (8. 2. 1935)
Čičov            LN     Hořenec               +Výnos MŠVU č. 92.896/51 (23. 5. 1951)
Čihadlo           BO     Babice n. Svitavou         Výnos MK ČSR č. 7.037/76 (1. 10. 1976)
Čížov            BN     Týnec n.S.             Vyhláška ONV Benešov (15. 11. 1990)
Člupy            VY     Marefy               Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Čtyři palice         ZR, SY   Milovy, Březiny           Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb.
                                       (14. 12. 1990)
Dařenec           OP     Vřesina               Výnos MK ČSR č. 3.025/69 (10. 2. 1969)
Dědovické stráně       PI     Dědovice              Výnos MK ČSR č. 3.603/74 (22. 2. 1974)
Dětanský chlum        LN     Nepomyšl              xVýnos MKI č. 13.904/67 (18. 11. 1967)
Dívčí kámen         CK     Křemže               +Výnos MŠVU č. 35.933/52 (11. 7. 1952)
Divoká Šárka         Pha 6    Liboc                Vyhláška NVP (10. 11. 1964)
Dobročkovské hadce      PT     Dobročkov              Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
Dolejší rybník        ST     Tchořovice             Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Dolnoněmčanské louky     UH     Slavkov               Vyhláška ONV Uherské Hradiště
                                       (22. 7. 1982)
Dománovický les       KO     Dománovice, Radovesnice II     Vyhláška ONV Kolín (15.12.1988)
Doubek            PR     Zámrsky               Výnos MK ČSR č. 3.500/89
                                       (19. 1. 1989)
Drahotínský les       DO     Poběžovice, Drahotín, Hvožďany   Vyhláška ONV Domažlice (22.10.1987)
Drahy            UH     Horní Němčí             Vyhláška ONV Uherské Hradiště
                                       (22. 7. 1982)
Dřínová           BO     Babice nad Svitavou         Výnos MK ČSR č. 18.923/73
                                       (29. 12. 1973)
Dubcová           VS     Kateřinice             +Výnos MK č. 22.111/55 (14. 1. 1956)
Dubensko           PS     Chříč                xVýnos MŠK č. 34.697/65 (13. 8. 1965)
Dubno            NA     Čes. Skalice, Kleny, Zlič      +Výnos MK č. 44.761/55 (17. 2. 1956)
Dukovanský mlýn       TR     Dukovany              Vyhláška ONV Třebíč (20. 10. 1983)
Duny u Sváravy        PU     Labské Chrčice           Vyhláška ONV Pardubice (9. 7. 1980)
Dvorčák           PR     Paršovice              xVýnos MŠK č. 32.047/62 (31. 7. 1962)
Dvořiště           CB     Dolní Slověnice           Vyhláška ONV České Budějovice
                                       (24. 9. 1990)
Fabián            JH     Dolní Lhota             Výnos MK ČSR č.3.604/74 (22. 2. 1974)
Fajmanovy skály - Klenky   PJ     Chynín               Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14.12.1990)
Františkov          SU     Nové Losiny             +Výnos MK č. 27.497/54 (11. 6. 1954)
Getsemanka          PB     Hutě p. Třemešínem, Věšín      xVýnos MŠK č. 54.391/65 (13. 1. 1966)
Grünwaldské vřesoviště    TP     Nová Ves              Vyhláška ONV Teplice (12. 10. 1989)
Grybla            BN     Krhanice              Vyhláška ONV Benešov (6. 12. 1985)
Habrová seč         TR     Nové Syrovice            Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Hadí vrch          JH     Rajchléřov             Vyhláška ONV Jindř. Hradec (10. 12. 1987)
Hašky            VY     Nevojice              Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Háj             PS     Druztová              Výnos MK ČSR č. 13.366/69 (28. 12. 1969)
Herštýn           DO     Němčice               +Výnos MK č. 68.733/54 (12. 4. 1955)
Hněvošický háj        OP     Hněvošice              Výnos MK ČSR č. 3.909/69 (20. 11. 1969)
Holubovské hadce       ČK     Holubov, Křemže, Třísov       Výnos MK ČSR č. 18.767/72 (29. 12. 1972)
Holý vrch u Hlinné      LT     Hlinná               +Vyhláška MŠVU č. 76.905/49 (8. 7. 1949)
Homolka           Pha 5    Velká Chuchle            Vyhláška NVP (28. 1. 1982)
Horky            HO     Milotice              Vyhláška ONV Hodonín (1. 7. 1989)
Horní louky         UH     Suchá Loz              Vyhláška ONV Uherské Hradiště (222. 7. 1982)
Horusická blata       TA, CB   Horusice, Bošilec          Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990) a
                                       vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)
Hořina            OP     Tábor                +Vyhláška MŠVU č. 197.108/48 (5. 11. 1948)
Hoříněveská bažantnice    HK     Hoříněvec              Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Hovoranské louky       HO     Hovorany              Vyhláška OÚ Hodonín (28. 2. 1992)
Hradčanské rybníky      CL     Hradčany, Strážov          xVýnos MKI č. 11.034/67 (26. 9. 1967)
Hradec            PB     Dobříš               Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Hradišťanská louka      TP     Mukov                +Výnos MŠVU č. 108.067/51 (3. 1. 1952)
Hraniční louka        RK     Trčkov               Vyhláška ONV Rychnov n.Kn. (1. 7. 1982)
Hrádek            BV     Mokrůvky              Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Hrbáčkovy tůně        PY, NB   Sedlčánky, Káraný, Lysá n.L.,    Vyhláška ONV Praha-východ (24. 6. 1988) a
                     Přerov n.L.             vyhl. ONV Nymburk (23. 6. 1989)
Hrby             PI     Zlivice               Výnos MK ČSR č. 8.806/73 (9. 8. 1973)
Hutě             UH     Žitková               Vyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)
Hvozdnice          OP     Uhlířov, Štáblovice, Slavkov    Vyhláška ONV Opava (27. 9. 1988)
Chlum            KV     Chlum                +Výnos MŠO č. 16.637/47 (24. 2. 1947)
Choustník          TA     Choustník              +Výnos MŠVU č. 170.405/49 (19. 11. 1949)
Chropotínský háj       RK     Ledce                +Výnos MK č. 49.505/54 (14. 3. 1955)
Chuchelský háj        Pha 5    Malá Chuchle, Velká Chuchle     Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Chynínské buky        PJ     Chynín               Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Jalovcová stráň       ZL     Nedašov               Vyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Jaronínská bučina      CK     Jaronín               Výnos MK ČSR č. 12.894/73 (24. 10. 1973)
Javorůvky          ZL     Valašské Klobouky          Vyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Jelení bučina        BR     Ludvíkov              Vyhláška MŽP ČR č. 6/19961 Sb. (14. 12. 1990)
Jelení lázeň         RK     Deštné v Orl. horách        Vyhláška ONV Rychnov n.Kn. (1. 7. 1982)
Jelení skok         BO     Vranov               Výnos MK ČSR č. 7.034/76 (1. 6. 1976)
Jelení vrch         KT     Habartice              xVýnos MŠK č. 33.147/66 (16. 8. 1966)
Jelení žlíbek        BM     Bystrc               Vyhláška MěNV Brno (21. 4. 1979)
Jouglovka          BE     Broumy               Výnos MK ČSR č.6.041/84 (28. 3. 1984)
Kabečnice          RA     Sýkořice              Výnos MK ČSR č. 6.045/84 (28. 3. 184)
Kamenný vrch nad Myslivnou  BM     Nový Lískovec            Vyhláška MěNV Brno (23. 3. 1978)
Kamenný vrch u Kurdějova   BV     Kurdějov              +Vyhláška MŠK č. 815/56 (4. 7. 1956)
Karlické údolí        BE, PZ   Mořinka, Dobřichovice, Vonoklasy  Výnos MK ČSR č. 18.009/72 (29. 12. 1972)
Karlov            ZN     Šanov nad Jeviš.          Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Karlovice sever       BR     Karlovice              xVýnos MK ČSR č. 4.753/70 (3. 8. 1970)
Kladrubská hora       TA     Kladruby              Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)
Klapice           Pha 5    Radotín               Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Klánovický les - Cyrilov   Pha 9,   Újezd n. Lesy, Klánovice,      Vyhláška NVP (28. 1. 1982 a 4. 7. 1988) a
               PY     Horní Počernice, Jirny,       vyhláška ONV Praha-vých. (16. 2. 1990)
                     Šestajovice, Úvaly
Klečové louky        LB     Hejnice               xVýnos MŠK č. 41.351/65 (19. 10. 1965)
Kleť             CK     Chlum, Křenov            +Výnos MK č. 7.485/56 (10. 5. 1956)
Klíč             CL     Svor                xVýnos MKI č. 13.902/67 (18. 11. 1967)
Klíny            FM     Čeladná               Výnos MK ČSR č. 9.858/76 (10. 2. 1977)
Kloc             JI     Loučky               Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Klokočské skály       SM     Klokočí, Sekerovy Loučky,      Vyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)
                     Bělá u Turnova
Kněží hora          PV     Krumsín               Vyhláška ONV Prostějov (29. 6. 1989)
Kněží hora u Katovic     ST     Katovice              Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Kobylí draha         PZ     Hradišťko              Vyhláška ONV Praha-západ (13. 12. 1989)
Kocelovické pastviny     ST     Kocelovice             Vyhláška ONV Strakonice (19. 3. 1990)
Kokořínský důl        ME, CL   Bosyně, Dobřeň, Janova Ves,     +Výnos MK č. 4628/53 (7. 11. 1953)
                     Jestřebice, Kanina, Kokořín,
                     Nebužely, Olešno, Sedlech, Střemy,
                     Tubož, Vysoká, Mšeno
Kokšín            PJ     Hořehledy              Vyhláška MŽP ČR č. 6./1991 Sb. (14. 12. 1992)
Komáří vrch         RK     Černá Voda, Říčky          Výnos MK ČSR č. 8.904/73 (9. 8. 1973)
Kotvice           NJ     Nová Horka             Výnos MK ČSR č. 3.025/70 (10. 3. 1970)
Kralovické louky       PT     Kralovice              Vyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
Krašov            PS     Bohy                + Výnos MŠVU č. 108.068/51 (28. 1. 1952)
Krkanka           CR     Čes. Lhotice, Licibořice, Nasavrky Vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)
Krkavčina          PI     Dědovice              Výnos MK ČSR č. 3.606/74 (22. 2. 1974)
Krnovec           BM     Bystrc               Vyhláška MěNV Brno (10. 12. 1987)
Kuchyňka           PB     Pičín                Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Kulivá hora         PZ     Třebotov              Výnos MK ČSR č. 17. 978/72 (29. 12. 1972)
Kuřidlo           ST     Dražejov              Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Kutaný            VS     Halenkov              Výnos MK ČSR č. 3.023/69 (10. 2. 1969)
Kútky            HO     Radějov               Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Lazy             ZL     Bylnice               Vyhláška ONV Gottwaldov (12. 7. 1984)
Lhotecká stráň        KH     Nová Lhota             Vyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)
Libín            PT     Prachatice             Vyhláška ONV Prachatice (18. 2. 1988)
Lípa             RO     Ostrovec              Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Lipovské upolínové louky   PV     Lipová, Brodek           Vyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)
Lipská hora         LT     Mrsklesy              Výnos MK ČSR č. 9.854/76 (10. 12. 1976)
Lopata            PJ     Milínov               Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Loučky            JI     Loučky               Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Louky pod Kumstátem     BV     Krumvíř               +Výnos MK č. 66.827/54 (17. 3. 1954)
Louky v oboře Libeň     RA     Mšecké Žehrovice          Vyhláška ONV Rakovník (16. 6. 1989)
Loužek            LT     Doksany               Výnos MK ČSR č. 9.856/76 (10. 8. 1977)
Luh u Telče         JI     Telč                Vyhláška ONV Jihlava (3. 5. 1984)
Machová           HO     Javorník              Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Malé jeřabí jezero      KV     Jelení               Výnos MK ČSR č. 13.368/69 (28. 12. 1969)
Malužín           BO     Bílovice nad Svitavou        Výnos MK ČSR č. 7.036/76 (1. 6. 1976)
Míchov            ST     Mladějovice             Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Milá             MO     Milá                +Výnos MŠK č. 8.914/58 (25. 2. 1958)
Milčice           KT     Milčice               Vyhláška OÚ Klatovy (4. 2. 1992)
Milešický prales       PT     Milešice              Výnos MK ČSR č. 14.505/89 (21. 12. 1989)
Miletníky          PT     Křížovice              Vyhláška ONV Prachatice (24. 5. 1989)
Mokřiny u Vomáčků      CB     Zliv                Vyhláška OÚ České Budějovice (30. 12. 1991)
Moravské louky        HO     Moravany              Vyhláška ONV Hodonín (25. 10. 1990)
Mrhatina           JI     Řásná                xVýnos MŠK č. 45.159/64 (7. 11. 1964)
Mušenice           VY     Rašovice              Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Mydlovarský luh       NB     Kostomlaty, Ostrá          Vyhláška ONV Nymburk (23. 6. 1989)
Myslivna           LT     Poplze               Výnos MKI č. 12.607/68 (10. 9. 1968)
Mýto             Pha 10   Nedvězí               Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Na Babě           RA     Křivoklát              Výnos MK ČSR č. 6.046/84 (28. 3. 1984)
Na Černčí          LT     Rochov               Vyhláška ONV Litoměřice (1. 11. 1990)
Na Čihadle          LB     Hejnice               xVýnos MŠK č. 41.351/65 (19. 10. 1965)
Na hadci           SU     Raškov               Vyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)
Na hradech          PU     Žáravice              +Výnos MK č. 75.102/54 (4. 7. 1956)
Na hranicích         SM     Bukovina              +Výnos MK č. 15.472/53 (15. 12. 1953)
Na Kocourách         ZN     Dobelice, Vémyslice         +Vyhláška MŠVU č. 170.891/49 (3. 11. 1949)
Na loučkách         CL     Výsluní               Výnos MK ČSR č. 6.085/77 (1. 7. 1977)
Na Podlesích         TR     Hrutov               Vyhláška ONV Třebíč (28. 10. 1982)
Na skalách          PB     Věšín                xVýnos MŠK č. 49.945/65 (13. 1. 1966)
Na Volešku          KT     Soběšice, Náhořanky         Vyhláška ONV Klatovy (1. 12. 1988)
Nad řekami          BO     Hrubšice              Vyhláška ONV Brno-venkov (27. 12. 1979)
Nad Zavírkou         PT     Javorník, Úbyslav          Vyhláška ONV Prachatice (18. 2. 1988)
Netřeb            DO     Kanice               +Výnos MK č. 68.734/54 (12. 4. 1955)
Nezabudické skály      RA     Velká Buková            Vyhláška ONV Rakovník (1. 2. 1989)
Nosperk           BV     Němčičky              Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Nová louka          JN     Bedřichov              xVýnos MŠK č. 41.347/65 (9. 10. 1965)
Nové Těchanovice       OP     Nové Těchanovice          Výnos MK ČSR č. 9.294/69 (20. 11. 1969)
Obůrky-Třeštěnec       BO     Mor. Knínice            Vyhláška ONV Brno-venkov (3. 4. 1980)
Oceán            KV     Oldřichov, Pernink, Pstruží,    Výnos MK ČSR č. 15.141/68 (10. 2. 1969
                     Vysoká Štola
Olšina u Skleného      ZR     Sklené               Vyhláška ONV Žďár n.S. (27. 5. 1985)
Opatovské zákopy       TR     Opatov               Vyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)
Opolenec           PT     Bořanovice, Smrčná, Výškovice    Vyhláška ONV Prachatice (20. 9. 1985)
Oskovec           HO     Strážnice              +Výnos MK č. 76.486/54 (17. 2. 1956)
Oskovec II          HO     Petrov               Vyhláška OÚ Hodonín (1. 12. 1991)
Panské louky         BR     Detřichov n.B., Mor. Beroun     Výnos MK ČSR č. 3.026/70 (10. 3. 1970)
Pašijová dráha        KL     Libušín               Vyhláška ONV Kladno (29. 9. 1987)
Peliny            UO     Choceň               +Vyhláška MŠO č. 34.007/48 (4. 3. 1948)
Petrovka           PN, PS   Bolevec, Chotíkov          Vyhláška Zč KNV (3. 3. 1988)
Písečný přesyp u Vlkova   TA     Vlkov                +Výnos MK č. 36.314/54 (21. 5. 1954)
Písečný rybník        HO     Milotice              +Výnos MK č. 18.334/55 (5. 3. 1956)
Plačkův les a říčka Šatava  BV     Iváň                Vyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)
Planý vrch          CH     Mnichov               xVýnos MŠK č. 19.881/66 (7. 5. 1966)
Ploščiny           ZL     Poteč                Vyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Pod jelení studánkou     BR     Žďárský potok, Karlov        Vyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)
Pod Popelní horou      PT     Stachy               Vyhláška ONV Prachatice (20. 9. 1985)
Pod Slunečnou strání     SU     Nové Losiny             Vyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)
Pod Švancarkou        PV     Horní Štěpánov           Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Pod Vrchmezím        RK     Olešnice              +Výnos MŠK č. 26.707/60 (8. 7. 1960)
Pod Žitkovským vrchem    UH     Žitková               Vyhláška ONV Uher. Hradiště (22. 7. 1982)
Podhoří           Pha 7,   Bohnice, Troja           Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
               Pha 8
Podhrázský rybník      BN     Tomice II              +Vyhláška MŠVU č. 146.757/50 (16. 3. 1950)
Polanský les         OV     Poruba - jih            Výnos MK ČSR č. 3.027/70 (10. 3. 1970)
Podňana           FM     Bílá                Výnos MK č. 18.127/55 (bez data)
Postřekovské rybníky     DO     Postřekov, Klenčí pod Čerchovem,  Vyhláška ONV Domažlice (25. 9. 1990)
                     Ždanov
Prales Jizera        LB     Hejnice               xVýnos MŠK č. 41.355/65 (19. 10. 1965)
Prokopské údolí       Pha 5    Hlubočepy, Jinonice         Výnos MK ČSR č. 25.533/78 (28. 12. 1978)
Průchodnice         PV     Ludmírov              Vyhláška ONV Prostějov (31. 10. 1985)
Přesypy u Rokytna      PU     Rokytno               Vyhláška ONV Pardubice (12. 5. 1982)
Pstruží potok        BR     Stará Ves              Vyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)
Ptačí kupy          LB     Hejnice               xVýnos MŠK č. 41.353/65 (19. 10. 1965)
Pučanka           KT     Hejná                +Vyhláška MŠO č. 204.457/48 (23. 10. 1948)
Rabštejn           SU     Bedřichov              Vyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)
Rač             UL     Lochočice              + Vyhláška MŠO č. D-II-3-155-1-1/17-53
                                       (9. 7. 1953)
Radim            BR     Krasov               Výnos MK ČSR č. 10.751/69 (29. 10. 1969)
Radomilická mokřina     CB     Záblatí               Vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)
Radotínské údolí       Pha 5, PZ  Zad. Kopanina, Kosoř        Výnos MK ČSR č. 8.200/75 (17. 9. 1975)
Rakovec           BK     Jedovnice              Výnos MK ČSR č. 18.463/73 (29. 12. 1973)
Ralsko            CL     Hvězdov, Noviny pod Ralskem     xVýnos MKI č. 11.033/67 (26. 9. 1967)
Ranská jezírka        HB     Havlíčkova Borová          Vyhláška ONV Havl. Brod (17. 9. 1990)
Rašeliniště Bažantka     JI     Doupě, Řídelov           Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Rašeliniště Kačerov     RK     Kačerov               Vyhláška ONV Rychnov nad Kn. (5. 7. 1984)
Rašeliniště Kaliště     JI     Jihlávka              Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Rašeliniště Loučky      JI     Loučky               Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Rašeliniště Vidlák      SM     Hrubá Skála             Vyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)
Rašovický zlom        VY     Rašovice              Vyhláška ONV Vyškov (28. 6. 1990)
Rod             TA     Val                 Vyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)
Roštýnská obora       JI     Doupě                Výnos MK ČSR č. 6.093/77 (5. 12. 1977)
Roviny            BV     Diváky               Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Roztocký háj - Tiché údolí  Pha 6, PZ  Roztoky, Sedlec           Výnos MŠVU č. 100.988/51 (9. 9. 1951)
                                       +výnos MŠVU č. IX-357-2-51 (10. 8. 1951)
Ruda u Kojákovic       CB     Kojákovice             Vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)
Rudka            PV     Ponikev, Ludmírov          Vyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Rybník Březina        JI     Dudín                Vyhláška ONV Jihlava (15. 10. 1990)
Rybníky           FM     Kozlovice              Vyhláška ONV Frýdek-Místek (27. 2. 1990)
Rybí loučky         JN     Jizerka               xVyhláška MŠK č. 41.349/65 (19. 10. 1965)
Řeka             HB     Staré Ransko            Vyhláška ONV Havlíčkův Brod (17. 9. 1990)
Sedlická obora        ST     Holušice              Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Sedloňovský vrch       RK     Sedloňov v Orlic. horách      +Výnos MK č. 26.375/54 (6. 7. 1954)
Selský les          UO     Herbortice             +Výnos MK č. 34.172/54 (8. 5. 1954)
Sidonie           ZL     Sidonie               Vyhláška ONV Gottwaldov (12. 7. 1984)
Skalecký háj         RK     Podbřezí              Vyhláška ONV Rachnov nad Kn. (5. 7. 1984)
Skalské rašeliniště     BR     Skály                Výnos MK ČSR č. 11.079/70 (3. 9. 1970)
Skařiny           HO     Mikulčice              +Výnos MK č. 18.280/55 (4. 7. 1956)
Skály            PV     Protivanov             Vyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)
Skelná Huť          PV     Protivanov             Vyhláška ONV Prostějov (7. 7. 1988)
Skočický hrad        ST     Skočice               Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Skučák            KI     Rychvald              Výnos MK ČSR č. 10.752/69 (29. 10. 1969)
Slatinná louka u Liblic   ME     Liblice               Vyhláška ONV Mělník (19. 12. 1986)
Slavičí údolí        Pha 5    Lochkov, Radotín          Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Sluneční stráň        UL     Brná                Výnos MKI č. 12.610/68 (10. 9. 1968)
Slunná            BO     Lažánky               Vyhláška ONV Brno-venkov (28. 6. 1985)
Sokolí skála         ZR     Doubravník, Borač          +Vyhláška MŠVU č. 251.976/48 (5. 1. 1949)
Staňkovka          Pha 5    Radotín               Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Stepní stráň u Komořan    VY     Komořany              +Vyhláška MŠVU č. 17.595/48 (3. 3. 1948)
Stráň u Chroustova      KO     Radim                +Výnos MŠVU č. 156.109/51 (1. 2. 1951)
Stráně u splavu       KO     Vrbčany               +Výnos MŠVU č. 85.704/51 (1. 2. 1951)
Střela            PS     Hluboká, Kalec, Kotaneč, Černá   Výnos MK ČSR č. 6.710/76 (28. 4. 1976)
                     Hať, Vysočany, Rabštejn
Stříbrný luh         RA     Újezd nad Zbečnem          Výnos MK ČSR č. 6.047/84 (28. 3. 1984)
Suchá Dora          NJ     Dobešov               Výnos MK ČSR č. 3.024/69 (10. 2. 1969)
Suchý vrch          BR     Železná               Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Sutice            UO     Verměřovice             +Vyhláška MŠVU č. 173.523/49 (24. 2. 1950)
Svatá Alžběta        RA     Městečko              +Vyhláška MŠVU č. 28. 709/49 (1. 3. 1949)
Šance            Pha 5    Cholupice, Zbraslav         Vyhláška NVP (28. 1. 1982)
Šévy             VY     Mouřínov              +Vyhláška MŠVU č. 153.516/50 (24. 10. 1950)
                                       a vyhláška ONV VYškov (8. 11. 1990)
Šibeničník          BV     Mikulov               Vyhláška OSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)
Škrabalka          PR     Lipník n.B.             +Výnos MK 11.694/55 (4. 7. 1956)
Špice            BO     Újezd u Brno            +Výnos MK č. 20.112/55 (17. 2. 1956)
Štamberk a kamenné moře   JI     Lhotka, Řásná            Vyhláška ONV Jihlava (15. 11. 1990)
Štíří důl          HB, ZR   Hluboká, Křížová, Vojnův Městec   Vyhláška ONV Havl. Brod (12. 12. 1988) a
                                       vyhláška ONV Žďár n.S. (14. 4. 1988)
Tetínské skály        BE     Tetín                Výnos MK ČSR č. 3.400/74 (22. 2. 1974)
Tonice - Bezedná       KO     Velký Osek             Vyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985)
trotina           HK     Lochenice              Vyhláška ONV Hradec Králové (23. 8. 1983)
Třímanské skály       RO     Hřešihlavy, Třímany         Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Týnecké Mokřady       KO     Týnec nad Labem           Vyhláška ONV Kolín (17. 12. 1987)
U Brněnky          BO     Kanice               Výnos MK ČSR č. 18.462/73 (29. 12. 1973)
U Eremita          RA     Branov               Výnos MK ČSR č. 6.048/84 (28. 3. 1984)
U hájenky          TR     Čáslavice              Vyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)
U Leskoveckého chodníka   OP     Skřípov               Výnos MK ČSR č. 9.293/69 (20. 11. 1969)
U Nového hradu        BK     Olomučany              Výnos MK ČSR č. 7.830/75 (29. 4. 1975)
U parku           PU     Vysoké Chvojno           +Výnos MK č. 54.132/54 (14. 3. 1955)
U výpustku          BK     Březina               Výnos MK ČSR č. 6.084/77 (11. 7. 1977)
Údolí Doubravy        HB     Bílek, Chotěboř, Malochyně,     Vyhláška ONV Havl. Brod (28. 4. 1986)
                     Horní Sokolovec
Údolí Chlébského potoka   ZR     Chlébské              +Výnos MK č. 1.314/53 (30. 9. 1953)
Údolí Jizery u Semil a    SM     Bítouchov, Chuchelná        +Výnos MŠVU č. 94.458/51 (2. 6. 1951)
Bítouchova
Údolí Oslavy a Chvojnice   TR, BO   Náměšť n.O., Vícenice, Znátky,   Vyhláška ONV Třebíč (11. 4. 1974) a
                     Kralice, Březník, Sudice, Kuroslepy,vyhláška ONV Brno-venkov (22. 5. 1975)
                     Mohelno, Senorady, Sedlec,Kladeruby,
                     Čučice, Ketkovice
Údolí Teplé         CH, SO, KV Mnichov, Louka, Tisová,       Vyhláška OU Cheb (24. 2. 1992), vyhláška
                     Poutnov, Bohuslav          OÚ Sokolov (27. 2. 1992, vyhláška
                                       OÚ Karlovy Vary (27. 2. 1992)
Údolí Únětického potoka   Pha 6    Suchdol               Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
Uhliska           PV     Horní Štěpánov           Vyhláška ONV Prostějov (7. 7. 1988)
Úpor             ME     Kly, Vrbno             +Výnos MŠK č. 61.225/57 (14. 8. 1957)
V dole            UO     Cotkytle, Herbortice        +Výnos MK č. 56.914/54 (14. 3. 1955)
V horách           RO     Terešov               xVýnos MŠK č. 33.146/66 (16. 8. 1966)
V Jedlích          TR     Příštpo               Vyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)
V Morávkách         KT     Loužná               Vyhláška ONV Klatovy (21. 4. 1988)
V pískovně          Pha 9    Dolní POčernice, Hostavice     Vyhláška NVP (4. 7. 1988)
V Podolánkách        FM     Čeladná               Výnos MK č. 18.127/55 (bez data)
V rašelinách         SO     Studenec              Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Valach            OP     Lesní Albrechtice, Jelenice     Výnos MK ČSR č. 9.292/69 (20. 11. 1969)
Ve slatinské stráni     RK     Slatina n. Zdobnicí         +Výnos MŠK č. 75.100/54 (4. 7. 1956)
Ve Vlčí           UH     Vyškovec              Vyhláška ONV Uher. Hradiště (22. 7. 1982)
Ve Žlebcách         VY     Pavlovice              Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Velká a Malá Olšina     HB, KH   Dobrnice, Chlum, Tunochody     Vyhláška ONV Hav. Brod (25. 3. 1982) a
                                       vyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)
Velká Kobylanka-Malá     PR     Hranice               Výnos MŠVU č. 42.678/52 a 42.934/52
Kobylanka                                  (24. 9. 1952)
Velká Kuš          ST     Lnářský Málkov           Vyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Velké doly          KI, FM   Český Puncov, Konská        Vyhláška ONV Karviná (3. 9. 1990) a
                                       vyhláška ONV Fýdek-Místek (27. 2. 1990)
Velký a Malý kamýk      CB     Všeteč               Vyhláška ONV Čes. Budějovice (24. 9. 1990)
                                       a vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)
Velký Kuntínov        BV     Boleradice             Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Velký Pařezitý rybník    JI     Řásná                Vyhláška ONV Jihlava (3. 5. 1984)
Veltrubský luh        KO     Veltruby, Nová Ves I        Vyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985)
Vinořský park        Pha 9    Vinoř                Vyhláška NVP (27. 5. 1982)
Visengrunty         VY     Bošovice              Vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Vitčický lis         PV     Vitčice               Vyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)
Vílanecké rašeliniště    JI     Vílanec               Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Vladař            KV     Záhořice              Výnos MK ČSR č. 5.376/69 (23. 4. 1969)
Vlček            CH     Prameny, Sítiny           xVýnos MŠK č. 19.880/66 (7. 5. 1966)
Vlčí důl           TP     Hrad Osek              Vyhláška ONV Teplice (12. 10. 1989)
Voškov            BE     Běleč, Poučník           Výnos MK ČSR č. 18.357/72 (29. 12. 1972)
Vrbenské rybníky       CB     České Vrbné, Haklovy Dvory     Vyhláška ONV České Budějovice (15. 3. 1990)
Vrch Baba u Kosmonos     MB     Hor. Stakory, Chudoplesy,      +Vyhláška MŠVU č. 149.728/50 (11. 10. 1950
                     Kosmonosy
Vrť             NB     Ostrá, Semice            Výnos MK ČSR č. 18.716/72 (29. 12. 1972)
Vřesová stráň        FM     Mosty u Jablunkova         Vyhláška ONV Frýdek-Místek (27. 2. 1990)
Vřešťovská bažantnice    TU     Velký Vřešťov            +Vyhláška MŠVU č. 111.322/49 (19. 9. 1949)
Všetatská černava      ME     Všetaty, Chrást u Tišic       Vyhláška ONV Mělník (19. 12. 1986)
Vymyšlenská pěšina      PB     Prostředné Lhota          Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Výří skály u Oslova     PI     Tuklety               Vyhláška ONV Písek (4. 12. 1985)
Vysoká Běta         CB     Lipanovice             Vyhláška ONV České Budějovice (23. 3. 1989)
Vysoký Tok          RA     Branov               Výnos MK ČSR č. 6.050/84 (28. 3. 1984)
Zadní Hády          BO     Kanice               Výnos MK ČSR č. 18.922/73 (29. 12. 1973)
Zaječí skok         JI     Horní Kosov             Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Zámělský Borek        RK     Záměl                +Výnos MŠO č. 36.383/46 (28. 6. 1946)
Záplavy           KL     Kamenné Žehrovice, Srby, Tuchlovice Vyhláška ONV Kladno (15. 1. 1985)
Zátoňská Hora        PT     Lenora               Výnos MK ČSR č. 14.505/89 (21. 12. 1989)
Zázmoníky          BV     Bořetice              Vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Zemská brána         UO, RK   Bartošovice, Klášterec n. Orlicí  Vyhláška ONV Ústí n.O. (18. 6. 1987)
Zvolská homole        PZ     Zvole                Vyhláška ONV Pha-západ (13. 12. 1989)
Zvoníčkovna         RO     Kornatice              +Výnos MK č. 17.506/55 (4. 7. 1956)
Zubří            CR     Trhová Kamenice           Vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)
Žlíbky            PI     Borečnice             Výnos MK ČSR č. 15.084/73 (14. 12. 1973)
-------------------------------------
Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 14.200/88 z 29. 11. 1988
       x - přehlášeno výnosem MK ČSR č.j. 17.094/87 z 21. 12. 1987
1) Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 2) Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství. 3) Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti. 4) § 8 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 5) Např. § 10 a § 36 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon). 6) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. 7) Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 24/1990 Sb. 8) § 26 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 9) Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, příloha č. 1 - Seznam škůdců vnitřní karantény a příloha č. 2 - Seznam škůdců nekaranténních. 10)Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 20/1988 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti. 11) § 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb. 12) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech. 13) § 77 a 78 zákona č. 114/1992 Sb. 14) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. 15) § 4 a 5 zákona č. 40/1956 Sb. 16) § 6 zákona č. 40/1956 Sb.