Vydáno: 27. 7. 1992

 

Vyhláška č. 426/1992 Sb.

o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky


Schválený 27. 7. 1992 Účinný od 15. 9. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.; Náklady zdravotní péče.; Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;

426/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 27. července 1992 o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky Změna: 150/1994 Sb. Změna: 198/1995 Sb. Změna: 60/1996 Sb. Změna: 285/1996 Sb. Ministerstvo zdravotnictví České republiky v dohodě s ministerstvem financí České republiky po dohodovacím řízení s Českou lékárnickou komorou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a po projednání se zástupci smluvních zdravotnických zařízení a profesními organizacemi zřízenými zvláštním zákonem stanoví podle § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., a § 13 odst. 4 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění: § 1 Úvodní ustanovení (1) Výše úhrad léčiv a prostředků zdravotnické techniky příslušnou zdravotní pojišťovnou (dále jen "pojišťovna") vyplývá ze seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky. Úhrada léčivého přípravku odpovídá součinu úhrady jedné denní dávky léčivé látky včetně dalších látek obsažených v léčivém přípravku a počtu těchto dávek obsažených v léčivém přípravku. (2) Seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky se člení na: a) seznam léčiv obsahuje seznam léčivých látek charakterizovaných jejich anatomicko-terapeuticko-chemickým kódem, názvem, dávkami v jednotkách množství, úhradou jedné denní dávky léčivé látky včetně dalších látek obsažených v léčivém přípravku, způsobem podání tohoto léčivého přípravku, symboly vyjadřujícími způsob jeho úhrady, preskripčními a indikačními omezeními. Dále seznam léčiv obsahuje seznam indikačních omezení a seznam použitých zkratek a symbolů,b) seznam prostředků zdravotnické techniky, který obsahuje soubor prostředků zdravotnické techniky včetně stomatologických výrobků s uvedením jejich maximální výše úhrady. Seznam prostředků zdravotnické techniky je součástí samostatné přílohy Sbírky zákonů, vydané jako zvláštní příloha a. s. SEVT Praha.1) (3) Seznam léčiv a seznam prostředků zdravotnické techniky jsou uloženy k nahlédnutí u a) pojišťoven a jejich organizačních složek, b) okresních úřadů, c) Magistrátního úřadu hlavního města Prahy, magistrátů v územně členěných statutárních městech a úřadů ostatních statutárních měst. § 2 Zásady hrazení léčiv a prostředků zdravotnické techniky pojišťovnou (1) Pojišťovny hradí pouze léčiva a prostředky zdravotnické techniky uvedené v jejich seznamu v rozsahu jím stanoveném s výjimkami uvedenými v § 4 písm. d). (2) V plném rozsahu hradí pojišťovna pouze prostředky zdravotnické techniky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které pojištěnci funkčně plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti. (3) Pojišťovna nehradí a) léčiva, které osoba požaduje, aniž jsou z lékařského hlediska indikovány, pokud revizní lékař pojišťovny nerozhodne jinak, b) prostředky zdravotnické techniky, které osoba požaduje, aniž jsou z lékařského hlediska indikovány nebo v indikovaných případech překračují rámec základního provedení, pokud revizní lékař pojišťovny nerozhodne jinak. Hodnota základního provedení se v indikovaných případech odečítá, jestliže poskytnuté prostředky zdravotnické techniky překračují rámec základního provedení. (4) Jestliže příslušné cenové orgány3) stanoví novou cenu léčiv, popřípadě prostředků zdravotnické techniky hrazených plně pojišťovnou, hradí pojišťovna takto dotčená léčiva, popřípadě prostředky zdravotnické techniky ve výši nově stanovené ceny, a to od nabytí účinnosti příslušného výměru.3) Úhrada léčiv a prostředků zdravotnické techniky pojišťovnou ve zvláštních případech § 3 (1) Jestliže lékárna nemá předepsané léčivo k dispozici a nelze takové léčivo v době platnosti předloženého lékařského předpisu (výpisu) obstarat, popřípadě je-li nezbytné jeho okamžité vydání, nahradí je v souladu se zvláštním předpisem4) jiným léčivem hrazeným stejným způsobem. (2) V zařízeních ústavní péče poskytnutá léčiva a prostředky zdravotnické techniky osobám z řad a) pojištěnců5) hradí pojišťovna, která s tímto zdravotnickým zařízením uzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče pojištěncům, b) jiných osob než pojištěnců se hradí podle zvláštních předpisů.6) § 4 Pojišťovny rovněž hradí a) individuálně připravovaná léčiva, a to ve výši sjednaných cen mezi zařízením lékárenské péče a pojišťovnou podle zvláštních předpisů,7)b) náklady spojené s úpravou hromadně vyráběných radioaktivních léčiv (do jejich aplikační formy),c) krev a krevní deriváty zpracovávané a dodávané transfúzními stanicemi do výše sjednané ceny mezi jimi a pojišťovnou; u krevních derivátů, pro které nebyla ministerstvem financí České republiky a pojišťovnami stanovena jednotná úhrada, hradí cenu sjednanou podle zvláštních předpisů,7)d) prostředky zdravotnické techniky dovážené ze zahraničí, jestliže tuzemskými je nelze nahradit tak, aby odpovídaly zdravotnímu stavu osob, kterým byly předepsány, a to jen do výše ceny přiměřeného tuzemského prostředku v základním provedení,e) protetické náhrady v plném rozsahu, jestliže jsou zhotoveny ze standardních materiálů 1. osobám mladším 18 let, 2. osobám, u nichž je tato náhrada nutná v důsledku pracovního úrazu, 3. vojákům v základní službě, jestliže důvody k poskytnutí těchto náhrad souvisejí s výkonem vojenské základní služby,f) drahé dentální kovy použité v případech 1. rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,2. rekonstrukce klinické korunky zubů a vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání, 3. zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů, 4. zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí,a to ve výši 500 Kčs na jeden gram ryzího zlata obsaženého ve slitině. § 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1992. Ministr: MUDr. Lom CSc. v. r. Příl Seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky Pozn. ASPI: S přihlédnutím k ust. § 1 odst. 2 byla příloha vydána jako samostatná publikace v SEVT. Byla změněna vyhláškou č. 150/1994 Sb. a vyhláškou č. 198/1995 Sb. byl vypuštěn I. díl přílohy - "Seznam léčiv". Vyhláškou č. 60/1996 vyhláška znovu novelizována. Vyhláškou č. 285/1996 Sb. vydána nová příloha, která původní přílohu nahrazuje. 2) Seznam se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydán jako zvláštní publikace a. s. SEVT Praha). 3) Výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČR a ministerstva financí SR vydaný podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Výměr ministerstva financí ČR vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Výměr ministerstva financí SR vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona SNR č. 127/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky v oblasti cen. 4) § 8 odst. 7 vyhlášky č. 427/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami. 5) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 550/1991 Sb. 6) § 30 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. § 3 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb. 7) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Cenový výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČR a ministerstva financí SR č. 02/1992, část II.