Vydáno: 20. 11. 1992

 

Zákon č. 548/1992 Sb.

o zřízení Kanceláře prezidenta ČR


Schválený 20. 11. 1992 Účinný od 8. 12. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Kancelář prezidenta republiky.;

548/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky Změna: 114/1993 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I (1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky a) ministerstvo obrany,b) ministerstvo dopravy. (2) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází z ministerstva hospodářství ve věcech silniční a městské dopravy, drah zvláštního určení, pozemních komunikací, vnitrozemské plavby, vodních cest a civilního letectví na ministerstvo dopravy. (3) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 2 z ministerstva hospodářství na ministerstvo dopravy. (4) O přechodu práv a povinností podle odstavce 3 uzavřou ministerstva hospodářství a dopravy dohodu, kterou mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokol. Čl.II Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 1 bod 14 zní: "14. ministerstvo obrany,". 2. V § 1 se připojuje bod 17, který zní: "17. ministerstvo dopravy.". 3. V § 3 se vypouští odstavec 2. 4. § 11 odst. 2 zní: "(2) Ministerstvo spravedlnosti je rovněž orgánem pro vězeňství; řídí Vězeňskou službu.". 5. Na místo zrušeného § 16 se zařazuje nový § 16, který zní: "§ 16 Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro civilní ochranu obyvatelstva.". 6. Na místo zrušeného § 17 se zařazuje nový § 17, který zní: "§ 17 Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy s výjimkou výkonu státní správy a státního dozoru v námořní plavbě a letecké dopravě.". Čl.III zrušen Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou článku III, který nabývá účinnosti dnem zániku Kanceláře prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky. Uhde v.r. Klaus v.r.