Vydáno: 27. 1. 1993

 

Zákon č. 68/1993 Sb.

novela zákona o opatř. na úseku všeobecné vnitřní správy


Schválený 27. 1. 1993 Účinný od 15. 2. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Veřejné sbírky.; Hra, sázka, loterie, tombola. Hrací přístroje (automaty). Kasino.; VNITŘNÍ SPRÁVA.; Správa ve věcech sdružování. Spolkové právo.; Matrika. Matriční úřad. Rodný,oddací a úmrtní list. Prohlášení partnerství; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; NÁZEV STÁTU, STÁTNÍ SYMBOLY, HYMNA, STÁTNÍ ZNAK, STÁTNÍ VLAJKA, PEČEŤ.; POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ.; Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;

68/1993 Sb. ZÁKON ze dne 27. ledna 1993, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy Změna: 132/2000 Sb. Změna: 117/2001 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 352/2001 Sb. Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 2 odst. 3 se slova České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy České republiky". 2. V § 6 odst. 3 a 4 se slova České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy České republiky". 3. § 7 odst. 1 zní: "(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo"). Poznámka č. 2) se vypouští. 4. V § 8 odst. 5 se vypouštějí slova "jde-li o rozhodnutí ministerstva České republiky, a Nejvyšší soud Slovenské republiky, jde-li o rozhodnutí ministerstva Slovenské republiky". 5. V § 9 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vyvíjejících činnost na území České a Slovenské Federativní Republiky". 6. § 10 se vypouští. 7. V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova "a 10". 8. § 12 odst. 5 zní: "(5) Zánik strany a hnutí oznámí ministerstvo do sedmi dnů od výmazu Českému statistickému úřadu.". 9. V § 13 odst. 5 se vypouštějí slova "a působily-li strana a hnutí registrované ministerstvem České republiky i ve Slovenské republice, též jejímu ministerstvu a naopak". 10. V § 13 odst. 7 se slova "té republiky, v níž mají strana a hnutí své sídlo" nahrazují slovem "státu". 11. § 15 zní: "§ 15 O rozpuštění strany a hnutí [§ 13 odst. 1 písm. b)] a o pozastavení činnosti strany a hnutí (§ 14) rozhoduje Nejvyšší soud České republiky. Návrh podává prezident České republiky nebo vláda České republiky anebo generální prokurátor České republiky.". 12. V § 17 odst. 5 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky". 13. § 18 odst. 1 zní: "(1) Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční finanční zprávu.". 14. § 20 včetně poznámky č. 3 zní: "§ 20 Strana a hnutí mají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České republiky za podmínek stanovených zvláštním zákonem.3) 3) Zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 221/1990 Sb., zákona ČNR č. 435/1991 Sb. a zákona ČNR č. 94/1992 Sb. (úplné znění č. 120/1992 Sb.).". 15. Za § 21 se vkládá § 21a, který zní: "§ 21a Hodlají-li strany a hnutí působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podají návrh na registraci podle ustanovení tohoto zákona ve lhůtě do 30. června 1993. Pokud tak neučiní, jejich právo vyvíjet činnost na území České republiky zaniká.". Čl.III zrušen Čl.IV zrušen Čl.V zrušen Čl.VI zrušen Čl.VII Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v. r. Klaus v. r.