Vydáno: 24. 3. 1993

 

Zákon č. 114/1993 Sb.

o Kanceláři prezidenta republiky


Schválený 24. 3. 1993 Účinný od 8. 4. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Kancelář prezidenta republiky.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; PREZIDENT REPUBLIKY.; Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.; Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.; PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;

114/1993 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1993 o Kanceláři prezidenta republiky Změna: 224/1999 Sb. Změna: 220/2000 Sb. Změna: 49/2004 Sb. Změna: 281/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 1 (1) Zřizuje se Kancelář prezidenta republiky (dále jen "Kancelář"). (2) Kancelář je rozpočtovou organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu České republiky. § 2 (1) Kancelář zajišťuje obstarávání věcí spojených a) s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony,b) s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky. (2) Kancelář ze svého rozpočtu vyplácí rentu a víceúčelovou paušální náhradu bývalému prezidentu republiky a zajišťuje vozidlo s řidičem i bez něho k osobní dispozici, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.1) § 3 (1) Kancelář vykonává právo hospodaření k nemovitému majetku České republiky tvořícímu areál Pražského hradu, k zámku Lány a k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční celek a pečuje o ně jako o sídlo prezidenta republiky; vykonává též právo hospodaření k movitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně anebo souvisejí s činností Kanceláře. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny zvláštní zákony o úpravě vlastnických vztahů.1a) (2) Kancelář si k plnění úkolů podle odstavce 1 může zřizovat příspěvkové organizace.2) § 4 (1) V čele Kanceláře je vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky. (2) Prezident stanoví vnitřní organizaci Kanceláře a okruh vedoucích pracovníků, které jmenuje a odvolává. (3) Plat a odměna za pracovní pohotovost zaměstnanců Kanceláře se řídí zvláštním právním předpisem2a) a Platovým řádem Kanceláře. (4) Platový řád Kanceláře vydává vedoucí Kanceláře po vyslovení souhlasu prezidentem republiky. § 5 Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky. Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky, jmenování a odvolávání náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a jeho pravomoci upravuje zvláštní právní předpis.3) § 6 (1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů Kanceláře prezidenta České republiky přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Kancelář. (2) Příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta České republiky podle čl. III odst. 2 zákona České národní rady č. 548/1992 Sb. se považují za příspěvkové organizace zřízené Kanceláří podle tohoto zákona. § 7 Zrušují se: 1. zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, 2. čl. III zákona ČNR č. 548/1992 Sb., o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky. § 8 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v.r. Havel v.r. Klaus v.r. 1) Zákon č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce. 1a) Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 2) § 31 a 32 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla). 2a) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.