Vydáno: 25. 3. 1993

 

Zákon č. 121/1993 Sb.

novela zákona ČNR o Hospodářské komoře ČR


Schválený 25. 3. 1993 Účinný od 1. 5. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA. AGRÁRNÍ KOMORA.; Působnost Hospodářské komory.; Působnost Agrární komory.;

121/1993 Sb. ZÁKON ze dne 25. března 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, se mění a doplňuje takto: 1. § 2 odst. 3 zní: "(3) Komory jsou sdruženími podnikatelů (právnických i fyzických osob)1) přijatých za jejich členy.". Poznámka č. 1) pod čarou zní: "1) § 2 odst. 2 písm. a), b), d) obchodního zákoníku.". 2. V § 3 odst. 5 se odkaz č. 1) na poznámku pod čarou u slova "zákona" označuje číslicí 2). Poznámka pod čarou č. 1) se označuje číslicí 2). 3. V § 4 odst. 1 písm. b) se odkaz č. 2 na poznámku pod čarou u slova "předpisů" označuje číslicí 3). Poznámka pod čarou č. 2 se označuje číslicí 3). 4. V § 5 odst. 1 se za slovem "komory" nahrazuje slovo "jsou" slovy "mohou být". Číslice "3)" v odkazu na poznámku pod čarou u slova "činnost" se nahrazuje číslicí "1)" a poznámka č. 3) pod čarou se vypouští. 5. V § 5 odst. 2 se za slovem "komory" nahrazuje slovo "jsou" slovy "mohou být". 6. § 5 odst. 3 zní: "(3) Členství podnikatelů v komoře je dobrovolné. Na základě písemné žádosti podnikatele rozhoduje o přijetí za člena představenstvo okresní komory nebo společenstva. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů.". 7. § 5 odst. 4 zní: "(4) Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů komor na základě a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,b) úmrtí,c) zániku právnické osoby,d) oznámení o vystoupení z komory,e) vyloučení z komory.". 8. § 5 odst. 5 až 8 se vypouštějí. 9. V § 8 odst. 3 se za písmeno h) vkládá písmeno i), které zní: "i) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena komory a o jeho vyloučení,". Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). 10. V § 9 odst. 4 písm. b) se vypouštějí slova "u členů komory podle § 5 odst. 6". 11. § 21 se vypouští. Čl.II Přechodné ustanovení Členství v Hospodářské komoře České republiky, které osobám uvedeným v § 5 odst. 1 zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, vzniklo dnem 1. července 1992, zaniká uplynutím tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tyto osoby k tomuto datu neoznámí představenstvu okresní komory, že zůstávají členy komory. Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1993. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.