Obsah dokumentu

Vydáno: 11. 5. 1993

 

Vyhláška č. 155/1993 Sb.

novela vyhlášky o zdrav. péči poskyt. za úhradu


Schválený 11. 5. 1993 Účinný od 1. 6. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Náklady zdravotní péče.; Dětské domovy. Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní péče.; Jesle.; Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;

155/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví ze dne 11. května 1993, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb., v dohodě s ministerstvem financí a po projednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zástupci smluvních zdravotnických zařízení, Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a Českou lékárnickou komorou: Čl.I Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, se mění a doplňuje takto: 1. § 7 včetně poznámek pod čarou zní: "§ 7 (1) V dětském domově, kojeneckém ústavu a stacionáři7) se stanoví příplatek na zaopatření dětí a jiných osob v nich umístěných ve výši stravovací jednotky, není-li dále uvedeno jinak. (2) Jestliže příjem domácnosti, jejímiž členy jsou dítě, popřípadě jiná osoba, umístěné ve zvláštním dětském zařízení uvedeném v odstavci 1, a) se rovná životnímu minimu nebo je nižší než životní minimum, platí se příplatek na zaopatření ve výši 30 % stravovací jednotky,b) je vyšší než životní minimum, ale nepřesahuje 1,25 násobek životního minima, platí se příplatek na zaopatření ve výši 50 % stravovací jednotky,c) přesahuje 1,25 násobek životního minima, ale nepřesahuje dvojnásobek životního minima, platí se příplatek na zaopatření ve výši 75 % stravovací jednotky. Příjem domácnosti se zjišťuje podle zvláštních předpisů.8) (3) Jestliže podle posouzení odborného lékaře vyžaduje dítě umístěné ve zvláštním dětském zařízení uvedeném v odstavci 1 a) trvalou nebo dlouhodobou specializovanou ústavní péči zdravotní a ošetřovatelskou, platí se příplatek na zaopatření ve výši 50 % částky stanovené podle odstavce 1 nebo 2,b) přechodnou specializovanou ústavní péči zdravotní a ošetřovatelskou, platí se příplatek na zaopatření ve výši 75 % částky stanovené podle odstavce 1 nebo 2. (4) Příplatek na zaopatření a) se neplatí ode dne zahájení řízení o náhradní rodinné péči o dítě do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o náhradní rodinnou péči,b) neplatí průvodce dítěte, které bylo v dětském domově,kojeneckém ústavu nebo stacionáři umístěno ze zdravotních důvodů na základě posouzení odborného lékaře. (5) Vyplácení přídavků na děti, státního vyrovnávacího příspěvku a výchovného zvláštním dětským zařízením uvedeným v odstavci 1 je upraveno zvláštními předpisy.16)". 7) § 15 odst. 5 vyhlášky ministerstva zdravotnictví České republiky č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi. 8) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb. Nařízení vlády č. 81/1993 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima. 16) § 27 odst. 2 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. § 4 odst. 2 a § 5 odst. 5 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb.§ 71 odst. 7 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb. 2. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které znějí: "§ 7a (1) V jeslích se stanoví příplatek na zaopatření dětí v nich umístěných ve výši stravovací jednotky, není-li dále uvedeno jinak. (2) Jestliže příjem domácnosti, jejímž členem je dítě umístěné v jeslích, a) se rovná životnímu minimu nebo je nižší než životní minimum, platí se příplatek na zaopatření ve výši 50 % stravovací jednotky,b) je vyšší než životní minimum, ale nepřesahuje 1,25 násobek životního minima, platí se příplatek na zaopatření ve výši 75 % stravovací jednotky. Příjem domácnosti se zjišťuje podle zvláštních předpisů.8) § 7b Je-li více osob povinných výživou, platí se příplatek na zaopatření pouze jednou.". Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1993. Ministr: MUDr. Lom v. r.