Obsah dokumentu

Vydáno: 21. 5. 1993

 

Zákon č. 165/1993 Sb.

novela zákona ČNR o sociální potřebnosti


Schválený 21. 5. 1993 Účinný od 22. 6. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.; SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;

165/1993 Sb. ZÁKON ze dne 21. května 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 7 odst. 1 větě druhé se na konci připojují slova "za předpokladu, že žijí ve společné domácnosti". 2. V § 7 odst. 3 a 4 znějí: "(3) Při posuzování sociální potřebnosti občanů uvedených v odstavcích 1 a 2 se nezkoumá, zda si mohou zvýšit příjem vlastním přičiněním nebo zda mají vůči nim manžel (manželka) nebo děti vyživovací povinnost. (4) Občanu uvedenému v odstavcích 1 a 2 se poskytuje měsíčně peněžitý příspěvek ve výši rozdílu mezi jeho příjmem a částkou důchodu, který je jako jediný zdroj příjmu poskytován jednotlivci,7) zvýšeného o státní vyrovnávací příspěvek8) ve výši náležející poživateli důchodu, jestliže pečuje o jednu osobu; pečuje-li o dvě nebo více osob, poskytuje se měsíčně peněžitý příspěvek ve výši rozdílu mezi jeho příjmem a částkou důchodu, který je jako jediný zdroj příjmu poskytován manželské dvojici,7) zvýšeného o státní vyrovnávací příspěvek8) ve výši náležející poživateli důchodu.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.