Vydáno: 10. 7. 1993

 

Zákon č. 196/1993 Sb.

novela zákona ČNR o dani z přidané hodnoty


Schválený 10. 7. 1993 Účinný od 1. 8. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daně z příjmů obecně.; Daň z příjmů fyzických osob.; Daň z příjmů právnických osob.; Daň z přidané hodnoty. DPH.;

196/1993 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 4 odst. 1 se na konci písmena s) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno t), které včetně poznámky pod čarou č. 4d) zní: "t) úrokové výnosy ze státních dluhopisů.4d) 4d) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb.". 2. V § 19 odst. 1 se na konci písmena ch) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno i), které zní: "i) úrokové výnosy ze státních dluhopisů.4d)". 3. § 25 písm. f) včetně poznámky pod čarou č. 26a) zní: "f) placené penále a pokuty s výjimkou smluvních pokut, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění21) a sankční a regulační opatření ve mzdové oblasti.26a) 26a) Nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti.". Čl.III Od daně z příjmů jsou podle § 4 a 19 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozeny úrokové výnosy ze státních dluhopisů emitovaných po nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.IV zrušen Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993. Uhde v.r. Havel v.r. Klaus v.r.