Vydáno: 15. 10. 1993

 

Zákon č. 273/1993 Sb.

o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl


Schválený 15. 10. 1993 Účinný od 11. 11. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pokuty. Blokové pokuty.; ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.; Fondy.; Film.; OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV.; OCHRANA VÝROBCŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL (VČ. ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ).;

273/1993 Sb. ZÁKON ze dne 15. října 1993 o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů Změna: 40/1995 Sb. Změna: 121/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 499/2004 Sb. Změna: 249/2006 Sb. Změna: 130/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Změna: 496/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I zrušena § 1 zrušen § 1a zrušen nadpis vypuštěn § 2 zrušen § 2a zrušen § 2b zrušen § 3 zrušen § 3a zrušen § 4 zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen § 7 zrušen § 7a zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen § 9a zrušen § 10 zrušen § 10a zrušen § 10b zrušen § 10c zrušen § 10d zrušen ČÁST II Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů § 11 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění takto: 1. V poznámce č. 1) k § 3 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova " § 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu". 2. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 9 se vypouštějí slova "filmových a jiných audiovizuálních". ČÁST III zrušena § 12 zrušen ČÁST IV Přechodná a závěrečná ustanovení § 13 zrušen § 14 Státní organizace Filmové studio Barrandov - Copyright a Filmového studio Zlín - Copyright, které vykonávají autorská práva výrobce kinematografických děl,19) se slučují dnem účinnosti tohoto zákona a Fondem; na Fond jako na právního nástupce přecházejí jejich práva a závazky z majetkových a jiných vztahů, včetně práv a závazků na úseku duševního vlastnictví. Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají. § 15 Zrušují se § 1, § 3 odst. 2 a § 4 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu. § 16 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v.r. Havel v.r. Klaus v.r. Vybraná ustanovení novel Čl.II zákona č. 249/2006 Sb. Přechodná ustanovení 1. Za porušení povinností, k nimž došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží pokuta podle dosavadních právních předpisů. 2. Řízení o uložení pokuty, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 1) § 62 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 1a) Autorský zákon. 2) § 4 autorského zákona. 3) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 3a) Živnostenský zákon. Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5) Živnostenský zákon. 6) § 64 autorského zákona. 7) § 7 autorského zákona. 8) § 67 autorského zákona. 8a) § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 9) § 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 10) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 10a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 10b) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 11) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. 13) § 9 odst. 1 zákona č. 241/1992 Sb. 15) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 17) Nařízení vlády ČSFR č. 429/1990 Sb., kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci čs. filmu. 18) § 6 a § 33 odst. 4 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb. 19) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.