Obsah dokumentu

Vydáno: 8. 12. 1993

 

Zákon č. 306/1993 Sb.

Novela zákona o převodu majetku státu na jiné osoby


Schválený 8. 12. 1993 Účinný od 23. 12. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Privatizace národního majetku.; Převody vlastnictví a práva hospodaření.; Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;

306/1993 Sb. ZÁKON ze dne 8. prosince 1993, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., se mění takto: 1. V § 47 se v odstavci 4 slova "31. prosince 1993" nahrazují slovy "31. prosince 1994", slova "30. června 1994" nahrazují slovy "30. června 1995" a slova "31. prosince 1994" nahrazují slovy "31. prosince 1995". 2. V § 47b se v odstavci 1 slova "orgánu uvedeného v § 10 odst. 1" nahrazují slovem "ministerstva". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.