Vydáno: 3. 12. 1993

 

Zákon č. 324/1993 Sb.

novela zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdrav. pojištění


Schválený 3. 12. 1993 Účinný od 1. 1. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;

324/1993 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 295/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 296/1993 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a v úplném znění č. 296/1993 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 3 odst. 1 se na konci doplňuje tečka za slovem "pojištění" a vypouštějí se slova "(zabezpečení), s výjimkou nezapočitatelných příjmů, jimiž jsou" a vkládají se nové věty, které znějí: "Do vyměřovacího základu se zahrnují i příjmy zúčtované po skončení tohoto zaměstnání. Do vyměřovacího základu se nezahrnují tyto příjmy:". 2. Poznámka pod čarou č. 5) zní: "5) Např. § 131 zákoníku práce.". 3. § 3 odst. 1 písm. f) zní: "f) naturální požitky a jiná obdobná nepeněžní plnění, popřípadě finanční náhrady za ně,". 4. V § 3 odst. 1 se za písmeno g) připojuje nové písmeno h), které zní: "h) příjmy, které byly zaměstnanci poskytnuty za dobu před vznikem jeho zdravotního pojištění.". 5. V § 3 odst. 6 se číslo "77" nahrazuje číslem 65". 6. V § 4 odst. 3 větě druhé se slova "výpisu z daňového přiznání" nahrazují slovy "přehledu podle § 24 odst. 2". 7. § 7 odst. 2 zní: "(2) Osoba samostatně výdělečně činná platí zálohy na pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, od osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž byla osoba samostatně výdělečně činná uznána po celý kalendářní měsíc neschopnou práce, nebo jí byla nařízena karanténa podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem.". 8. V § 8 odst. 1 se připojuje tato věta: "Pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí formou doplatku podle odstavce 4.". 9. V § 8 odst. 3 ve větě první se slova "v období aspoň" nahrazují slovy "v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období" a vypouštějí se slova "v kalendářním roce, ve kterém se platí zálohy na pojistné". 10. V § 9 odst. 4 ve větě první se slova "v období aspoň" nahrazují slovy "v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období" a vypouštějí se slova "v kalendářním roce, ve kterém se platí zálohy na pojistné". 11. V § 14 odst. 3 se slovo "Polovina" nahrazuje slovy "60 %". 12. § 15 včetně nadpisu zní: "§ 15 Úhrada dlužného pojistného (1) Dlužné pojistné jsou osoby uvedené v předchozích ustanoveních povinny doplatit. Doplatek je splatný na účet té zdravotní pojišťovny, u které byla osoba pojištěna v období, za něž dluží pojistné. Pokud byla osoba pojištěna u několika zdravotních pojišťoven, je doplatek pojistného stanoven poměrně podle doby pojištění u každé zdravotní pojišťovny a je splatný na účet každé takové pojišťovny. (2) Má-li plátce pojistného splatný závazek vůči příslušné zdravotní pojišťovně, je povinen ho splácet v tomto pořadí: a) pokuty, b) penále, c) přirážka k pojistnému, d) nejstarší nedoplatky pojistného.

Jednotlivé dlužné částky podle písmen a) až d) je plátce pojistného povinen odvádět samostatně na příslušné účty zdravotní pojišťovny.".

13. V § 21 odst. 1 se slova "jedné poloviny" nahrazují slovy "60 %", v odstavci 2 se slova "dva podíly" nahrazují slovy "tři podíly", v odstavci 3 se slova "ze součtu poloviny" nahrazují slovy "ze součtu 60 %" a na konci odstavce se slovo "dvakrát" nahrazuje slovem "třikrát", v odstavci 4 se slovo "polovina" nahrazuje slovy "60 %" a v odstavci 5 se slovo "polovina" nahrazuje slovy "60 %". 14. Za § 28a se vkládá nový § 28b, který zní: "§ 28b (1) Zálohu na pojistné, kterou zaplatil zaměstnavatel do 20. ledna 1993, vrátí zdravotní pojišťovna, která zálohu přijala, ve dvou splátkách splatných do 15. března 1994 a do 15. června 1994. K tomu sdělí zaměstnavatel zdravotní pojišťovně výši zaplacené zálohy, číslo účtu, na který byla zaplacena, a den jejího zaplacení. (2) Pohledávku za zdravotní pojišťovnou podle odstavce 1 nesmí zaměstnavatel započíst proti pohledávce zdravotní pojišťovny na pojistné. Ustanovení § 14 se nepoužije.".
Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.