Vydáno: 17. 2. 1994

 

Zákon č. 47/1994 Sb.

, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969


Schválený 17. 2. 1994 Účinný od 21. 3. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Bezpečnost práce (obecně).; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;

47/1994 Sb. ZÁKON ze dne 17. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů Změna: 250/2021 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 166/1993 Sb. a zákona č. 285/1993 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 2 odst. 1 se vypouští bod 4. Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 4 až 7. 2. V § 9 se za slova "pracovněprávní vztahy," vkládají slova "bezpečnost práce,". Čl.II zrušen Čl.III zrušen Uhde v.r. Havel v.r. Klaus v.r. Příl zrušena