Obsah dokumentu

Vydáno: 1. 7. 1970

 

Sdělení č. 80/1994 Sb.

o Dodatku č. 2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v


Schválený 1. 7. 1970 Účinný od 24. 4. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pracovní doba. Doba služby.; Řidiči motorových vozidel.; SILNIČNÍ DOPRAVA.; Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.; Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.; Mnohostranné mezinárodní smlouvy.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; Bezpečnost práce (obecně).;

80/1994 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedání Pracovní skupiny pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v roce 1990 byl vypracován návrh Dodatku č. 2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), sjednané v Ženevě dne 1. července 1970, vyhlášené pod č. 108/1976 Sb., ve znění Změn a doplňků ze dne 3. srpna 1983, vyhlášených pod č. 82/1984 Sb. V roce 1991 byl návrh Dodatku č. 2 v souladu s ustanovením článku 23 odst. 1 Evropské dohody AETR předložen generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů k přijetí. Dodatek č. 2 vstoupil v platnost na základě článku 23 odst. 6 Evropské dohody AETR dnem 24. dubna 1992 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku. Dne 2. června 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že Česká republika jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky se považuje za vázanou Evropskou dohodou o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) z 1. července 1970 s účinností od 1. ledna 1993. Český překlad Dodatku č. 2 se vyhlašuje současně. DODATEK č. 2 k EVROPSKÉ DOHODĚ o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) sjednané v Ženevě 1. července 1970 Článek 1 - Definice Upravit znění písmene g) následovně: "g) "silniční doprava" je veškerá doprava prováděná po veřejných pozemních komunikacích prázdnými nebo loženými silničními nákladními vozidly nebo autobusy;". Upravit znění písmene i) následovně: "i) "pravidelná přeprava cestujících" je přeprava osob v určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem stanovených zastávkách.

Pravidla upravující provoz nebo dokumenty, které je nahrazují, schválené příslušnými orgány smluvních stran a zveřejněné dopravcem před počátkem jejich používání definují podmínky přepravy, zvláště četnost spojů, jízdní řády, tarify a povinnost přijmout cestující k přepravě, pokud tyto podmínky nejsou stanoveny zákonem nebo předpisem.

Ať je organizátorem přepravy kdokoliv, za pravidelné jsou rovněž považovány takové spoje, které zajišťují přepravu stanovených skupin osob s vyloučením jiných cestujících tam, kde jsou tyto služby prováděny za podmínek určených v prvém odstavci této definice. Takové spoje, zejména ty, které zajišťují přepravu pracovníků na pracoviště a z něho nebo přepravu žáků do škol a z nich, jsou nazývány v dalším "zvláštní pravidelné spoje";".

Upravit znění písmene l) následovně: "l) "týdnem" se rozumí období mezi 0,00 hodin v pondělí a 24,00 hodinami v neděli;". Upravit znění písmene m) následovně: m) "odpočinkem" se rozumí každá nepřerušená doba nejméně jedné hodiny, během níž řidič může volně nakládat se svým časem.". Vypustit písmena n) a o).
Článek 2 - Oblast použití Upravit znění článku 2 odst. 2 písm. b) následovně: "b) pokud se smluvní strany, o jejichž území se jedná, nedohodnou jinak, tato dohoda se nevztahuje na mezinárodní silniční dopravu prováděnou 1. vozidly určenými pro přepravu nákladu, jejichž přípustná maximální celková hmotnost včetně celkové hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3,5 tuny; 2. vozidly pro přepravu cestujících, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určená pro přepravu nejvýše devíti osob včetně řidiče; 3. vozidly používanými pro přepravu cestujících na pravidelných linkách, kde délka tratě této linky nepřesahuje 50 km; 4. vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 30 km/h; 5. vozidly používanými nebo řízenými ozbrojenými silami, civilní obranou, požárními sbory a policií; 6. vozidly používanými pro zvláštní účely, tj. údržbu a opravy kanalizací, vody, plynu a elektřiny, údržbu a kontrolu silnic, odvoz a likvidaci odpadků, telegrafní a telefonní služby, přepravu poštovních balíků, rozhlasové a televizní vysílání a detekce rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů; 7. vozidly používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích; 8. specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely; 9. vozidly přepravujícími cirkus a lunapark;10. speciálními havarijními vozidly;11. vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby a novými nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu;12. vozidly používanými pro nekomerční přepravu nákladů pro osobní užití;13. vozidly používanými pro svoz mléka z farem a zpětnou přepravu kontejnerů na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení dobytka na farmy.". V článku 2 odst. 2 vypustit písmena c) a d). Článek 3 - Uplatnění některých ustanovení Dohody na silniční přepravy konané vozidly evidovanými ve státech, které nejsou smluvními stranami Změnit článek: "Článek 3 Používání některých ustanovení Dohody v silniční dopravě prováděné vozidly registrovanými ve státech, které nejsou smluvními stranami 1. Každá smluvní strana musí použít na svém území u mezinárodních silničních přeprav, prováděných jakýmkoli vozidlem registrovaným na území státu, který není smluvní stranou této dohody, ustanovení nejméně tak náročná, jako jsou ta, která jsou určena články 5, 6, 7, 8, 9 a 10 této dohody. 2. Každá smluvní strana smí povolit v případě vozidla registrovaného ve státě, který není smluvní stranou této dohody, používat namísto kontrolního přístroje podle specifikace v příloze této dohody pouze denní záznamové listy vyhotovené stejnou formou a se stejným obsahem, jaké jsou uvedeny v příloze k této dohodě. Článek 4 - Všeobecné zásady Změnit článek: "Článek 4 Všeobecné zásady Každá smluvní strana smí používat vyšší minimální hodnoty nebo nižší maximální hodnoty oproti těm, které jsou uváděny v článcích 5 až 8 včetně. Ustanovení této dohody zůstávají však platná v mezinárodní silniční dopravě pro řidiče vozidel registrovaných v jiném státě, který je nebo není smluvní stranou.". Článek 5 - Podmínky, jimž musí vyhovovat řidiči Změnit článek: "Článek 5 Osádky 1. Minimální věk řidičů mezinárodní silniční nákladní dopravy musí být: a) 18 let pro vozidla, jejichž přípustná maximální celková hmotnost včetně přívěsu a návěsu nepřesahuje 7,5 t; b) u ostatních vozidel 21 let nebo 18 let za podmínky, že řidič je držitelem osvědčení o odborných schopnostech uznaných jednou ze smluvních stran, které potvrzuje ukončení výcviku pro řidiče vozidel silniční nákladní dopravy. Smluvní strany se musí trvale informovat o minimální, státem předepsané úrovni výcviku požadované v jejich zemích a o ostatních příslušných podmínkách týkajících se řidičů mezinárodní nákladní dopravy podle ustanovení této dohody. 2. Řidiči autobusů musí mít věk nejméně 21 roků.

Řidiči autobusů na tratích přesahujících délku 50 km od místa obvyklého odstavení vozidel musí odpovídat rovněž jedné z následujících podmínek, že:

a) vykonávali po dobu nejméně jednoho roku činnost řidiče nákladní dopravy na vozidlech, jejichž přípustná maximální celková hmotnost je vyšší než 3,5 tuny; b) vykonávali po dobu nejméně jednoho roku činnost řidiče autobusu na tratích nepřesahujících délku 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla nebo pro jiné druhy přepravy cestujících, které nejsou předmětem této dohody, pokud příslušný orgán shledá, že tímto způsobem získali potřebné zkušenosti; c) jsou držiteli osvědčení o odborných schopnostech, potvrzujícím úspěšné absolvování odborného kurzu pro řidiče autobusů, které je uznáváno jednou ze smluvních stran.".
Článek 6 - Denní odpočinek Změnit článek: "Článek 6 Doba řízení 1. Celková doba řízení mezi dvěma odpočinky denními nebo jedním odpočinkem denním a jedním odpočinkem týdenním, v dalším nazývaná "denní doba řízení", nesmí přesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden může být prodloužena na 10 hodin.

Po nejvýše šesti denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek, jak je stanoven v článku 8 odst. 3.

Týdenní doba odpočinku smí být přesunuta na konec šestého dne, jestliže celková doba řízení po dobu šesti dnů nepřesahuje maximum odpovídající šesti denním dobám řízení.

V případě mezinárodní osobní dopravy neprobíhající na pravidelných linkách slova "šesti" a "šestého" uváděná v předchozím druhém a třetím odstavci musí být nahrazena slovy "dvanácti" a "dvanáctého".

2. Celková doba řízení nesmí překročit devadesát hodin v období dvou po sobě následujících týdnů.".
Článek 6-bis - Přerušení doby denního odpočinku při kombinovaných přepravách Vypustit článek. Článek 7 - Denní doba řízení, maximální týdenní a čtrnáctidenní doba řízení Změnit článek: "Článek 7 Přerušení 1. Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič přestávku nejméně čtyřicetpět minut, pokud nezapočne dobu odpočinku. 2. Tato přestávka smí být nahražena nejméně patnáctiminutovými přestávkami, zařazenými do doby řízení nebo okamžitě po této době tak, aby se vyhovělo ustanovení odstavce 1. 3. Během těchto přestávek nesmí řidič vykonávat žádnou jinou činnost. Pro účely tohoto článku doba čekání a doba nevěnovaná řízení strávená ve vozidle při jízdě na trajektu nebo ve vlaku se nepovažuje za "jinou činnost". 4. Přestávky podle tohoto článku nesmí být považovány za denní odpočinek.". Článek 8 - Maximální nepřetržitá doba řízení Změnit článek: "Článek 8 Doba odpočinku 1. V průběhu každých dvacetičtyř hodin musí mít řidič odpočinek nejméně jedenáct za sebou následujících hodin, který smí být zkrácen na nejméně devět za sebou následujících hodin nejvýše třikrát týdně za podmínky, že bude náhradou poskytnuta odpovídající doba odpočinku před koncem následujícího týdne.

Ve dnech, ve kterých odpočinek není zkrácen podle prvého odstavce, smí být čerpán ve dvou nebo třech oddělených částech během dvacetičtyř hodin, přičemž jedna z těchto částí musí trvat nejméně osm za sebou následujících hodin. V takovém případě se minimální trvání doby odpočinku musí prodloužit na dvanáct hodin.

2. Jsou-li ve vozidle nejméně dva řidiči, musí mít každý z nich denní odpočinek nejméně osm za sebou následujících hodin v průběhu každých třiceti hodin. 3. V každém týdnu musí být čerpána jedna z dob odpočinku uváděných v odstavcích 1 a 2 jako týdenní odpočinek v celkovém trvání čtyřicetpět hodin po sobě následujících. Tato doba odpočinku smí být zkrácena na minimum třicetišesti hodin po sobě následujících, je-li vybírána v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě pobytu řidiče, nebo na minimum dvacetičtyř po sobě následujících hodin, je-li vybírána mimo tato místa. Každé zkrácení musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu. 4. Týdenní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do týdne následujícího, smí být připojena k jednomu nebo ke druhému z těchto týdnů. 5. V případě osobní dopravy, na kterou se vztahuje čtvrtý pododstavec odstavce 1 článku 6, se smí čerpat doba týdenního odpočinku v týdnu následujícím po tom, v němž má být odpočinek čerpán, a připojit k týdennímu odpočinku tohoto druhého týdne. 6. Jakákoli doba odpočinku vybraná náhradou za zkrácení dob odpočinků denních a nebo týdenních musí být připojena k jinému odpočinku trvajícímu nejméně osm hodin a musí být zajištěna na žádost řidiče na parkovišti nebo v místě pobytu řidiče. 7. Řidič smí trávit denní odpočinek v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno lehátkem. 8. Nehledě na ustanovení odstavce 1, pokud řidič nákladní nebo osobní dopravy doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici, smí být denní odpočinek pouze jedenkrát přerušen, jsou-li splněny následující podmínky: - pro část denního odpočinku na zemi musí být možnost strávit ji před nebo po části denního odpočinku stráveného na palubě trajektu nebo ve vlaku, - doba mezi dvěma částmi denního odpočinku musí být co nejkratší a nemůže v žádném případě přesahovat jednu hodinu před naloděním nebo po vylodění, přičemž celní formality se započítávají do doby nalodění a vylodění, - během obou částí denního odpočinku musí mít řidič k dispozici lůžko nebo lehátko.

Takto přerušený odpočinek se prodlužuje o dvě hodiny.".

Článek 9 - Týdenní odpočinek Vypustit článek. Článek 10 - Složení osádky Vypustit článek. Článek 11 - Výjimečné případy Přečíslovat a změnit článek: "Článek 9 Odchylky Řidič se smí odchýlit od ustanovení této dohody v nezbytné míře nutné pro dojetí do vhodného místa zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla nebo jeho nákladu, pokud neohrozí bezpečnost silničního provozu. Řidič musí uvést druh a důvod odchylky na záznamovém listu kontrolního přístroje nebo ve svém denním záznamu.". Článek 12 - Osobní kontrolní knížka Vypustit článek. Článek 12-bis - Kontrolní zařízení Přečíslovat a změnit článek: "Článek 10 Kontrolní zařízení 1. Smluvní strany musí předepsat zabudování a používání kontrolního zařízení ve vozidlech registrovaných na jejich území podle následujících požadavků: a) Kontrolní přístroj musí odpovídat z hlediska konstrukce, instalace, použití a zkoušek požadavkům této dohody včetně její přílohy, která tvoří nedílnou součást této dohody. Kontrolní přístroj, který konstrukcí, instalací, užitím a zkouškami vyhovuje opatření Rady EHS č. 33821.85 z 20.12.1985, se považuje za vyhovující i z hlediska podmínek tohoto článku. b) Pokud není možno použít normálním a vhodným způsobem kontrolní zařízení instalované na vozidle, každý ze členů osádky musí zaznamenávat ručně pomocí vhodných grafických symbolů údaje týkající se časů jeho činností a odpočinku na svém záznamovém listu. c) Pokud pro vzdálení se od vozidla členové osádky nemohli použít kontrolní zařízení, musí ručně zaznamenat pomocí vhodných grafických symbolů na své záznamové listy časové úseky svých činností během doby, kdy byli od vozidla vzdáleni. d) Členové osádky musí mít vždy k dispozici a k předložení ke kontrole záznamové listy běžného týdne a posledního dne týdne předcházejícího, během něhož řídili. e) Členové osádky musí zajistit, aby kontrolní zařízení bylo zapojeno a používáno správně a aby v případě závady bylo co nejdříve opraveno. 2. Zaměstnavatel musí vydat řidičům dostatečný počet záznamových listů s ohledem na individuální charakter těchto listů, na dobu trvání přepravy a na nutnost nahradit listy pokažené nebo odebrané pracovníkem pověřeným kontrolou. Zaměstnavatel smí vydat řidičům jen listy schváleného vzoru, vhodné pro použití v zařízení zabudovaném ve vozidle. 3. Podniky musí uchovávat záznamové listy vyplněné podle ustanovení písmen b), c) a d) odstavce 1 tohoto článku po dobu nejméně dvanácti měsíců od data posledního zápisu a předložit je na vyžádání kontrolním orgánům.". Článek 13 - Kontrola prováděná podnikem Přečíslovat tento článek na článek 11 a vložit nový odstavec 3: "3. Je zakázáno odměňovat i prémiovým zvýhodněním nebo zlepšením platu řidiče za ujetou vzdálenost a nebo za objem přepraveného nákladu, pokud by tyto odměny mohly vyvolat principy ohrožení bezpečnosti silničního provozu.". Článek 14 - Opatření zajišťující provádění Dohody Přečíslovat a změnit článek: "Článek 12 Opatření zajišťující provádění Dohody 1. Každá smluvní strana učiní všechna vhodná opatření, aby bylo zajištěno dodržování ustanovení této dohody, zejména kontrolami v silničním provozu a v podnicích. Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o všeobecných opatřeních přijatých k tomuto účelu. 2. Smluvní strany si musí poskytnout vzájemnou pomoc při uplatňování této dohody a kontrole jejího dodržování. 3. V rámci této vzájemné pomoci příslušné orgány smluvních stran si budou pravidelně vzájemně zasílat všechny informace týkající se: - porušování této dohody řidiči vozidel registrovaných v jiných státech a všech pokut za taková porušení, - pokut uložených smluvní stranou řidičům vozidel registrovaných ve své zemi za taková porušení spáchaná na území druhých smluvních stran.

V případě vážných porušení taková informace musí obsahovat i uložené postihy.

4. Pokud výsledky silniční kontroly řidiče vozidla registrovaného na území druhé smluvní strany jsou důvodem se domnívat, že byla porušena ustanovení Dohody, která není možno při kontrole odhalit vzhledem k nedostatku chybějících potřebných údajů, příslušné orgány smluvních stran si poskytnou vzájemně pomoc pro vyjasnění tohoto případu. Pokud za tímto účelem příslušná smluvní strana provede kontrolu podniku, musí výsledky této kontroly sdělit druhé dotčené smluvní straně.".
Článek 15 - Přechodná ustanovení Přečíslovat a změnit článek: "Článek 13 Přechodná ustanovení Ustanovení nového článku 10 "Kontrolní zařízení" nejsou závazná pro smluvní strany Dohody do 24. dubna 1995. Do tohoto data dále platí ustanovení původního článku 12 "Osobní kontrolní knížka" a článku 12-bis "Kontrolní zařízení".". Přečíslovat články 16 až 18 závěrečných ustanovení na články 14 až 16. Článek 19 Přečíslovat článek na článek 17 a změnit v odstavci 2 odvolávku "může podle článku 17" na "může podle článku 15". Článek 20 Přečíslovat článek na článek 18. Článek 21 Přečíslovat článek na článek 19 a změnit první větu odstavce 1: "1. Každý stát může při podpisu, ratifikaci nebo přístupu k této dohodě prohlásit, že se necítí vázán odstavci 2 a 3 článku 18 této dohody.". Článek 22 Přečíslovat článek na článek 20 a změnit odstavec 3: "3. Generální tajemník musí přizvat na každou konferenci svolanou podle tohoto článku všechny státy uvedené v odstavci 1 článku 14 této dohody.". Článek 23 Přečíslovat tento článek na článek 21 a upravit poslední část odstavce 1 následovně: "1. .... uvedené v odstavci 1 článku 14 této dohody.". Vložit nový článek 22: "Článek 22 1. Dodatky 1 a 2 k příloze této dohody smějí být změněny postupem stanoveným v tomto článku. 2. Na žádost smluvní strany musí být každý návrh změny dodatků 1 a 2 k příloze této dohody projednán Pracovní skupinou pro silniční dopravu při Evropské hospodářské komisi. 3. Bude-li přijat většinou přítomných a hlasujících členů a jestliže tato většina představuje většinu smluvních stran přítomných a hlasujících, musí být tato změna oznámena generálním tajemníkem příslušným orgánům všech smluvních stran k přijetí. 4. Změna musí být přijata, pokud během šesti měsíců následujících po datu tohoto sdělení oznámí generálnímu tajemníkovi své námitky vůči změně méně než jedna třetina příslušných orgánů smluvních stran. 5. Každá přijatá změna musí být oznámena generálním tajemníkem všem smluvním stranám a vstoupí v platnost tři měsíce po datu tohoto oznámení.". Článek 24 Přečíslovat a změnit článek: "Článek 23 Kromě oznámení uvedených v článcích 20 a 21 této dohody musí generální tajemník Spojených národů oznámit státům uvedeným v odstavci 1 článku 14 této dohody a) ratifikace a přistoupení podle článku 14 této dohody, b) data, k nimž tato dohoda vstoupí v platnost podle článku 14 této dohody, c) odstoupení podle článku 15 této dohody, d) ukončení této dohody podle článku 16 této dohody, e) oznámení obdržená podle článku 17 této dohody, f) prohlášení a oznámení obdržená podle článku 19 této dohody, g) vstup v platnost každé změny podle článku 21 této dohody.". Článek 25 Přečíslovat tento článek na článek 24. Článek 26 Přečíslovat tento článek na článek 25 a změnit poslední část textu prvního odstavce následovně: " .... uvedených v odstavci 1 článku 14 této dohody.". Příloha - Osobní kontrolní knížka Nahradit tuto přílohu následujícím textem: "PŘÍLOHA - KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ I. SCHVÁLENÍ TYPU Článek 1 Každá žádost o schválení typu kontrolního zařízení nebo vzoru záznamového listu doložená vhodnou dokumentací musí být předložena výrobcem nebo jeho zmocněncem některé smluvní straně. Žádost pro každý typ kontrolního zařízení nebo vzoru záznamového listu smí být předložena jen jedné smluvní straně. Článek 2 Každá smluvní strana ručí za schválení každého kontrolního zařízení a každého vzoru záznamového listu, že odpovídají požadavkům dodatku 1 této přílohy a že je schopna kontrolovat vyráběné typy, aby byly v souladu se schváleným prototypem. Úpravy nebo doplňky ke schválenému provedení musí být dodatečně schváleny tou smluvní stranou, která schválila původní typ. Článek 3 Smluvní strany musí vydat žadateli schvalovací značku v provedení stanoveném v dodatku 2 ke každému typu kontrolního zařízení nebo vzoru záznamového listu, které schvalují podle článku 2. Článek 4 Příslušné orgány smluvní strany, jimž byla předložena žádost o schválení, musí zaslat orgánům ostatních smluvních stran během jednoho měsíce kopii osvědčení o schválení doplněnou kopií nutné dokumentace nebo jim případně sdělí odmítnutí schválení každého typu kontrolního zařízení nebo vzoru záznamového listu. V případě odmítnutí musí sdělit důvody takového rozhodnutí. Článek 5 1. Pokud smluvní strana, která zajistila schválení typu podle článku 2 zjistí, že kontrolní zařízení nebo záznamové listy nesoucí značku homologace, kterou tato smluvní strana přidělila neodpovídají prototypu, který schválila, musí učinit nutná opatření k tomu, aby byla zajištěna shodnost vyráběných vzorů se schváleným prototypem. V případě nutnosti smí odebrat osvědčení o schválení typu. 2. Smluvní strana, která schválila typ, toto schválení zruší, jestliže kontrolní zařízení nebo záznamový list, jež byly předmětem schválení, neodpovídají této příloze nebo jejím dodatkům, nebo vykazují-li při používání závadu všeobecné povahy a v důsledku toho nejsou vhodné pro zamýšlený účel. 3. Jestliže smluvní strana, která udělila homologaci, je informována jinou smluvní stranou o existenci jednoho z případů uvedených v odstavcích 1 a 2, musí rovněž učinit po konzultaci s touto stranou kroky, stanovené v těchto odstavcích kromě odstavce 5. 4. Smluvní strana, která zjistila některý z případů uvedených v odstavci 2, smí zastavit až do odvolání prodej a uvádění kontrolních zařízení nebo záznamových listů do provozu. Smí tak učinit rovněž v případech uvedených v odstavci 1 u kontrolních zařízení nebo záznamových listů, které byly vyjmuty z prvního prověření, jestliže výrobce je neuvede po upozornění do souladu se schváleným typem nebo s požadavky této přílohy.

V každém případě příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat do jednoho měsíce o odebrání osvědčení o schválení typu a o jiných opatřeních učiněných podle odstavců 1, 2 a 3 a musí uvést důvody takového postupu.

5. Jestliže smluvní strana, která schválila typ, popírá existenci případů uváděných v odstavcích 1 a 2, o nichž byla informována, musí se dotčené smluvní strany snažit o urovnání tohoto rozporu.
Článek 6 1. Žadatel o schválení typu záznamového listu musí ve své žádosti uvést typ nebo typy kontrolních zařízení, na kterých bude tento list používán, a musí dodat k provedení zkoušek listu vhodné zařízení takového typu nebo typů. 2. Příslušné orgány každé smluvní strany musí na osvědčení o schválení vyznačit pro vzor záznamového listu typ nebo typy kontrolních zařízení, na nichž list tohoto vzoru smí být používán. Článek 7 Žádná smluvní strana nesmí odmítnout registraci nebo zakázat distribuci nebo používání vozidel vybavených kontrolním zařízením z důvodů, které se vztahují k tomuto zařízení, jestliže je přístroj opatřen schvalovací značkou uvedenou v článku 3 a montážním štítkem uvedeným v článku 9. Článek 8 Každé rozhodnutí o odmítnutí nebo odebrání schválení homologace typu kontrolního zařízení nebo vzoru záznamového listu učiněné na základě této přílohy musí být podrobně zdůvodněno. Rozhodnutí bude sděleno příslušné straně zároveň s informací o opravných prostředcích, které může učinit podle právních předpisů smluvní strany, a o lhůtách pro tyto opravné prostředky.
II. MONTÁŽ A KONTROLA Článek 9 1. Zabudování a opravy kontrolních zařízení jsou oprávněni provádět pouze pracovníci nebo dílny pověřené k tomuto účelu příslušnými orgány smluvních stran poté, co vyslechli pokyny příslušných výrobců, pokud o ně požádali. 2. Pověřený pracovník nebo dílna musí připojit zvláštní značku na plombu. Příslušné orgány každé smluvní strany musí vést rejstřík používaných značek. 3. Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně vymění seznamy pověřených pracovníků nebo dílen a zašlou si kopii používaných značek. 4. Za účelem potvrzení toho, že zabudování kontrolního zařízení je v souladu s požadavky této přílohy, bude připevněn montážní štítek, jak je uvedeno v Dodatku č. 1. III. POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ Článek 10 Zaměstnavatel a řidiči odpovídají za správné fungování zařízení. Článek 11 1. Řidiči nesmí používat ušpiněné nebo poškozené záznamové listy. Listy musí být proto vhodným způsobem chráněny.

V případě poškození listu, který obsahuje záznamy, musí řidiči připojit poškozený list k listu rezervnímu použitému jako jeho náhrada

.
2. Řidiči musí používat záznamové listy každý den, kdy řídí, od okamžiku, kdy převezmou vozidlo. Záznamový list nesmí být vyjmut před koncem denní pracovní doby, pokud jeho vyjmutí není jinak povoleno. Žádný záznamový list nesmí být používán po dobu delší, než pro kterou je určen.

Když v důsledku svého vzdálení od vozidla řidič nemůže používat zařízení zabudované do vozidla, musí zapsat čitelně a bez zašpinění listů časové úseky ručně, automatickým záznamem nebo jinými prostředky.

Nachází-li se na vozidle více než jeden řidič, musí řidiči měnit záznamové listy tak, aby informace uvedené v Dodatku č. 1, oddíl II, body 1 až 3 byly zaznamenány na listu řidiče, který vozidlo skutečně řídil.

3. Zařízení musí být zkonstruováno tak, aby dovolilo osobám pověřeným kontrolou, po eventuálním otevření přístroje, číst záznamy týkající se devíti hodin předcházejících hodinu kontroly bez poškození nebo ušpinění listu.

Dále musí být zařízení zkonstruováno tak, aby bylo možno ověřovat bez otevření skříňky, že se provádí záznamy.

4. Řidič musí být schopen kdykoliv na žádost pověřeného kontrolora předložit záznamové listy z běžného týdne a v každém případě z posledního dne předcházejícího týdne, v němž řídil.
Dodatek č. 1 k příloze - Kontrolní zařízení POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, ZKOUŠENÍ, MONTÁŽ A KONTROLU I. DEFINICE V tomto dodatku se rozumí: a) "kontrolním zařízením" přístroj určený k zabudování do silničních vozidel pro automatickou nebo poloautomatickou indikaci a záznam údajů o provozu těchto vozidel a o některých pracovních časech jejich řidičů, b) "záznamovým listem" list určený k přijímání a zaznamenávání údajů, který se vkládá do kontrolního zařízení a na němž jeho zapisovací zařízení zapisují průběžně informace, které mají být zaznamenány, c) "konstantou kontrolního přístroje" číselný údaj, který udává hodnotu vstupního signálu pro indikaci a zaznamenání projeté vzdálenosti 1 km. Tato konstanta musí být vyjádřena buďto v otáčkách na kilometr (k = ..ot/km), nebo v impulzech na kilometr (k = ..imp/km), d) "charakteristickým koeficientem vozidla" číselná charakteristika udávající hodnotu výstupního signálu vyslaného součástí vozidla spojenou s kontrolním přístrojem (výstupní hřídel převodovky nebo náprava) po ujetí vzdálenosti 1 km vozidlem měřenou v normálních zkušebních podmínkách (viz kapitola VI odstavec 4 tohoto dodatku). Charakteristický koeficient se vyjadřuje buďto v otáčkách na kilometr (W = ..ot/km), nebo v impulzech na kilometr (W = ..imp/km), e) "účinným obvodem pneumatiky na kole" průměr ze vzdáleností projetých koly pohánějícími vozidlo (hnací kola), po jejich jednom úplném otočení. Měření těchto vzdáleností musí být provedeno za normálních zkušebních podmínek (viz kapitola VI odstavec 4 tohoto dodatku) a vyjadřuje se ve formě "l = ... mm". II. OBECNÉ VLASTNOSTI A FUNKCE KONTROLNÍHO PŘÍSTROJE Přístroj musí zaznamenávat tyto údaje: 1. vzdálenost ujetou vozidlem, 2. rychlost vozidla, 3. dobu řízení, 4. dobu ostatní práce nebo pracovní pohotovosti, 5. přerušení práce a denní doby odpočinku, 6. otevření skříňky obsahující záznamový list, 7. u elektronických přístrojů pracujících na základě signálů přenášených elektricky snímačem rychlosti a vzdálenosti každé přerušení dodávky proudu do přístroje delší než 100 milisekund (s výjimkou osvětlení), přerušení dodávky proudu do snímače vzdálenosti a rychlosti a každé přerušení přívodu signálu ke snímači rychlosti a vzdálenosti.

Kontrolní zařízení vozidel se dvěma řidiči musí zaznamenávat souběžně, ale odděleně na dvou samostatných záznamových listech údaje o dobách uvedených pod body 3, 4 a 5.

III. KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY NA KONTROLNÍ PŘÍSTROJ A. VŠEOBECNĚ 1. Kontrolní přístroj musí obsahovat tyto části: a) vizuální ukazatele - ujeté vzdálenosti- rychlosti (rychloměr)- času (hodiny) b) záznamové zařízení tvořené - zapisovačem ujeté vzdálenosti- zapisovačem rychlosti- jedním nebo více zapisovači času vyhovujících podmínkám stanoveným v oddílu III sekci C odstavci 4 c) zapisovací zařízení, které na záznamový list zaznamenává odděleně - každé otevření skříňky obsahující tento list- u elektronických přístrojů, které jsou definovány v bodu 7 kapitoly II, každé přerušení dodávky proudu delší než 100 milisekund (s výjimkou osvětlení) nejpozději v okamžiku obnovení dodávky- u elektronických přístrojů, které jsou definovány v bodu 7 kapitoly II, každé přerušení dodávky proudu delší než 100 milisekund u snímače vzdálenosti a rychlosti a každé přerušení přívodu signálu ke snímači vzdálenosti a rychlosti. 2. Jakékoliv dodatečné zařízení kontrolního přístroje, kromě vyjmenovaných vpředu, nesmí narušovat dobrou funkci povinných zařízení ani zhoršovat jejich čtení.

Přístroj musí být předložen ke schválení po vybavení takovýmito případnými dodatečnými zařízeními.

3. Materiály a) Všechny části kontrolního přístroje musí být provedeny z materiálů stabilních s dostatečnou mechanickou pevností a neměnnými elektrickými a magnetickými vlastnostmi. b) Každá změna základní části přístroje nebo povahy materiálů použitých pro jeho výrobu musí být před použitím ve výrobě schválena orgánem, který schválil tento typ. 4. Měření ujeté vzdálenosti

Ujeté vzdálenosti mohou být měřeny a zaznamenávány

- buďto za jízdy vpřed a jízdy vzad, - nebo pouze při jízdě vpřed.

Registrace jízdy vzad nesmí v žádném případě ovlivnit přehlednost a přesnost ostatních záznamů.

5. Měření rychlosti a) Rozsah měření rychlosti musí být stanoven osvědčením o homologaci. b) Vlastní frekvence a tlumení měřicího mechanizmu musí být takové, aby přístroje ukazující a zaznamenávající rychlosti mohly v rozsahu měření sledovat změnu až do 2 m/sec2 v rozsahu povolených tolerancí. 6. Měření času (hodiny) a) Ovládací zařízení k nastavení hodin se musí nacházet uvnitř skříňky obsahující záznamový list; každé otevření této skříňky je automaticky zaznamenáno na záznamový list. b) Je-li posunovací mechanizmus záznamového listu ovládán hodinami, doba jeho správné funkce po úplném natažení musí být delší nejméně o 10 % než doba záznamu odpovídající nejdelší době záznamu přístroje na list. 7. Osvětlení a ochrana a) Vizuální přístroje musí být opatřeny vhodným neoslňujícím osvětlením. b) Při normálních podmínkách použití všechny vnitřní součásti přístroje musí být chráněny proti vlhkosti a prachu. Dále musí být chráněny proti falšování zapečetitelnými schránkami.
B. VIZUÁLNÍ PŘÍSTROJE 1. Ukazatel ujeté vzdálenosti a) Hodnota nejnižšího členění na kontrolním přístroji ukazujícím ujetou vzdálenost musí být 0,1 km. Číslice vyjadřující stovky metrů musí být jasně odlišeny od těch, které ukazují celé kilometry. b) Číslice zapisovače vzdálenosti musí být jasně čitelné a musí mít výšku nejméně 4 mm. c) Zapisovač vzdálenosti musí být schopen zaznamenat vzdálenost nejméně do 99 999,9 km. 2. Ukazatel rychlosti (rychloměr) a) V rámci rozsahu měření musí být stupnice rychlosti jednotně odstupňována po 1, 2, 5 nebo 10 km/h. Hodnota dílku rychlosti (intervalu mezi dvěma následujícími značkami) nesmí přesáhnout 10 % nejvyšší rychlosti uvedené na stupnici. b) Oblast indikace za rozsahem měření nemusí být opatřena číslicemi. c) Délka intervalu na stupnici odpovídající rozdílu rychlosti 10 km/h nesmí být menší než 10 mm. d) U ukazatele s ručičkou vzdálenost mezi ručičkou a ciferníkem nesmí překročit 3 mm. 3. Ukazatel času (hodiny) Ukazatel času musí být viditelný z vnějšku přístroje a čtení musí být snadné, bezpečné a jednoznačné. C. ZAPISOVACÍ ZAŘÍZENÍ 1. Všeobecně a) V každém přístroji, ať je tvar záznamového listu jakýkoliv (pás nebo kotouč), musí být vyznačena značka umožňující vložení záznamového listu tak, aby byla zajištěna souvislost mezi hodinou ukazovanou hodinami a označením hodin na listu. b) Mechanizmus pohánějící záznamový list musí zaručovat, že list se pohybuje bez vůle a může být volně vložen a vyjmut. c) Zařízení posunu záznamového listu, má-li list tvar kotouče, bude poháněno hodinovým mechanizmem. V tomto případě rotační pohyb listu musí být trvalý a stejnoměrný s minimální rychlostí 7 mm/h měřeno na vnitřním okraji kruhového věnce omezujícího pásmo záznamu rychlosti.

V přístroji s provedením pro pás, kde je posuvné zařízení listů poháněno hodinovým mechanizmem, rychlost přímočarého posunu musí činit nejméně 10 mm/h.

d) Zaznamenávání ujeté vzdálenosti, rychlosti vozidla a otevření skříňky obsahující list nebo listy záznamu musí být automatické.
2. Záznam ujeté vzdálenosti a) Každý kilometr ujeté vzdálenosti musí být zobrazen v zápisu změnou nejméně 1 mm na odpovídající souřadnici. b) I při rychlosti u horní hranice rozsahu měření zápis ujeté vzdálenosti musí být jasně čitelný. 3. Záznam rychlosti a) Zapisovací pero rychlosti musí mít v zásadě pohyb přímočarý a kolmý ke směru posunu záznamového listu, ať je jeho tvar jakýkoli.

Křivočarý pohyb pera může být připuštěn, jsou-li splněny následující podmínky:

- stopa pera musí být kolmá ke střednímu obvodu (u listů ve tvaru kotouče) nebo k ose pásma vyhraženého pro záznam rychlosti (u listů v podobě pásu), - poměr mezi poloměrem křivosti stopy zapsané perem a šířkou pásma vyhraženého pro záznam rychlosti nesmí být menší než 2,4 : 1, ať je tvar listu jakýkoli, - čáry časové stupnice musí protínat pásmo záznamu podle křivky se stejným poloměrem, jako je stopa zapsaná perem. Vzdálenost mezi čarami na časové stupnici musí odpovídat nejvýše hodině.
b) Každá změna rychlosti o 10 km/h musí být zobrazena v zápisu změnou nejméně 1,5 mm na odpovídající souřadnici.
4. Záznam času a) Kontrolní přístroj musí být konstruován tak, aby vždy zaznamenával dobu řízení automaticky a aby bylo možné zaznamenávat pomocí přepínacího zařízení odděleně ostatní časové úseky:

Každá smluvní strana smí dovolit, aby na záznamových listech doby uvedené v bodech ii) a iii) výše byly zaznamenány pod značkou používanou ve vozidlech registrovaných na jejím území.

b) Vlastnosti záznamových stop, jejich vzájemná poloha a případně značky uvedené v odstavci 4 písm. a) musí dovolovat jasné rozlišení různých dob.

Druh různých časových úseků musí být zobrazen v zápisu různou tloušťkou stop k nim se vztahujících nebo jiným systémem s nejméně stejnou účinností, pokud jde o čitelnost a interpretaci záznamu.

c) U vozidel s osádkou složenou z několika řidičů záznamy dle odstavce 4 písm. a) musí být provedeny na dvou různých listech, z nichž každý je přidělen jednomu řidiči. V tomto případě posuv různých listů musí být zajištěn buďto jedním mechanizmem, nebo oddělenými mechanizmy synchronizovanými.
D. UZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ 1. Skříňka obsahující záznamový list nebo listy a ovládací zařízení k nastavení hodin musí být opatřena zámkem. 2. Každé otevření skříňky obsahující záznamový list nebo listy a ovládací zařízení k nastavení hodin musí být zaznamenáno automaticky na listu nebo listech. E. NÁPISY 1. Na ciferníku přístroje musí být umístěny následující nápisy: - v blízkosti údaje záznamu vzdálenosti jednotka měření vzdálenosti ve formě symbolu "km", - v blízkosti stupnice rychlosti označení "km/h", - měřicí rozsah tachometru ve formě "Vmin .... km/h, Vmax .... km/h". Toto označení není nutné, je-li uvedeno na popisném štítku přístroje.

Tyto požadavky se nevztahují na přístroje schválené před 10. srpnem 1970.

2. Popisný štítek musí být zabudován do přístroje a musí uvádět následující údaje, jež musí být viditelné na zabudovaném přístroji: - jméno a adresa výrobce přístroje, - výrobní číslo a rok výroby, - schvalovací značka typu přístroje, - konstanta přístroje ve formě "k = .... ot/km" nebo "k = ... imp/km", případně rozsah měření rychlosti ve formě uvedené v odstavci 1, - jestliže citlivost přístroje na úhel naklonění může mít vliv na údaje přístroje nad přípustné tolerance, přípustná úhlová orientace ve formě:

kde alfa představuje úhel měřený od horizontální polohy předního čela (obráceného nahoru) přístroje, na kterou je přístroj nastaven, beta a gama představují maximálně přípustné výchylky nahoru a dolů od úhlu nastavení alfa.

F. MAXIMÁLNÍ POVOLENÉ ODCHYLKY (VIZUÁLNÍ A ZAPISOVACÍ PŘÍSTROJE) 1. Na zkušební stolici před montáží: a) ujetá vzdálenost:

1 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km,

b) rychlost:

3 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti,

c) čas:

+ - 2 min. za den s maximem 10 min. za 7 dní v případě, kdy doba chodu hodin po natažení není kratší než tato doba.

2. Při montáži: a) ujetá vzdálenost:

2 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km,

b) rychlost:

4 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti,

c) čas:

+ - 2 min. za den nebo

+ - 10 min. za 7 dní.

3. V provozu: a) ujetá vzdálenost:

4 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km,

b) rychlost:

6 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti,

c) čas:

+ - 2 min. za den nebo

+ - 10 min. za 7 dní.

4. Maximální povolené odchylky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 jsou platné pro teploty v rozsahu 0 až 40