Obsah dokumentu

Vydáno: 27. 4. 1994

 

Zákon č. 114/1994 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů


Schválený 27. 4. 1994 Účinný od 8. 6. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň z příjmů právnických osob.; Fondy.;

114/1994 Sb. ZÁKON ze dne 27. dubna 1994, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/ /1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje takto: 1. V § 18 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 18b) zní: "(7) U Pozemkového fondu České republiky jsou předmětem daně pouze příjmy uvedené ve zvláštním předpise.18b) 18b) § 15 odst. 4 zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb.". 2. V § 19 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: "f) příjmy Fondu dětí a mládeže,". Dosavadní písmena f), g), h) a ch) se označují jako písmena g), h), ch) a i). 3. V § 19 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno j), které zní: "j) příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z prodeje cenných papírů v majetku fondu.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.