Vydáno: 3. 6. 1994

 

Zákon č. 136/1994 Sb.

o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv


Schválený 3. 6. 1994 Účinný od 1. 7. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň z uhlovodíkových paliv a maziv.; Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.; Státní kontrola.; Pokuty. Blokové pokuty.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.; Daně spotřební obecně.; Daň z přidané hodnoty. DPH.; Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;

136/1994 Sb. ZÁKON ze dne 3. června 1994 o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, a o změně dalších zákonů Změna: 95/1996 Sb. Změna: 304/2000 Sb. Změna: 442/2003 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Změna: 291/2005 Sb. Změna: 575/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena § 1 zrušen § 2 zrušen § 3 zrušen § 4 zrušen nadpis vypuštěn § 5 zrušen § 6 zrušen § 6a zrušen nadpis vypuštěn § 7 zrušen § 7a zrušen § 8 zrušen nadpis vypuštěn § 9 zrušen § 10 zrušen § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen § 14 zrušen ČÁST DRUHÁ Doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů § 15 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje takto: 1. V § 58 odst. 1 se doplňuje nové písmeno e), které včetně poznámky č. 16) zní: "e) výrobce paliv a maziv, u nichž je stanovena zvláštním zákonem16) povinnost barvení a značkování, nesplní tuto povinnost, dovozce těchto paliv a maziv nezajistí, aby tato paliva a maziva byla dovážena pouze přes celní přechody stanovené zvláštním zákonem16) a aby tato paliva a maziva byla obarvena a označkována před zahájením celního řízení o propuštění do volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo přepracování pod celním dohledem,2) a to již při prvním porušení této povinnosti. 16) Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.". 2. Příloha č. 3 se doplňuje takto:
   1            2          3         4               5
------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Výroba a zpracování  a) vysokoškolské            Ministerstvo průmyslu   zákon č.136/1994 Sb., o barvení
paliv a maziv      vzdělání v oboru             a obchodu      a značkování některých
             chemie a 5 let praxe                      uhlovodíkových paliv a maziv
             v oboru                            a o opatřeních s tím
           b) středoškolské                         souvisejících, o doplnění
             vzdělání v oboru chemie                    zákona č. 455/1991 Sb.,
             zakončené maturitní                      o živnostenském podnikání
             zkouškou a 10 let praxe                    (živnostenský zákon), ve znění
             v oboru                            pozdějších předpisů, zákona ČNR
                                            č. 587/1992 Sb., o spotřebních
                                            daních, ve znění pozdějších
                                            předpisů, a o změně zákona ČNR
                                            č. 588/1992 Sb., o dani
                                            z přidané hodnoty, ve znění
                                            pozdějších předpisů

Nákup, prodej a skladování                  Ministerstvo průmyslu   zákon č. 136/1994 Sb.
paliv a maziv včetně jejich                     a obchodu
dovozu s výjimkou
výhradního nákupu, prodeje
a skladování paliv a maziv
ve spotřebitelském balení
do 50 kg na jeden kus balení

Provozování čerpacích                     Ministerstvo průmyslu   zákon č. 136/1994 Sb.
stanic s palivy a mazivy                       a obchodu

ČÁST TŘETÍ zrušena § 16 zrušen ČÁST ČTVRTÁ zrušena § 17 zrušen ČÁST PÁTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení § 18 V činnosti, která se stává tímto zákonem koncesovanou živností, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na základě dosavadního oprávnění; uplynutím této lhůty však taková oprávnění zanikají. § 19 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1994. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r. Příl zrušena