Obsah dokumentu

Vydáno: 22. 6. 1994

 

Zákon č. 152/1994 Sb.

o volbách do zastupitelstev v obcích


Schválený 22. 6. 1994 Účinný od 20. 7. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Volby.; Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.; SOUDNÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ JINÝCH ORGÁNŮ.; Volby.;

152/1994 Sb. ZÁKON ze dne 22. června 1994 o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů Změna: 247/1995 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 491/2001 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena ODDÍL PRVNÍ zrušen § 1 zrušen § 2 zrušen § 3 zrušen § 4 zrušen nadpis zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen § 7 zrušen ODDÍL DRUHÝ zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen ODDÍL TŘETÍ zrušen § 10 zrušen § 11 zrušen ODDÍL ČTVRTÝ zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen nadpis zrušen § 14 zrušen § 15 zrušen nadpis zrušen § 16 zrušen § 17 zrušen nadpis zrušen § 18 zrušen § 19 zrušen nadpis zrušen § 20 zrušen § 21 zrušen nadpis zrušen § 22 zrušen § 23 zrušen ODDÍL PÁTÝ zrušen § 24 zrušen § 25 zrušen § 26 zrušen § 27 zrušen § 28 zrušen § 29 zrušen § 30 zrušen ODDÍL ŠESTÝ zrušen § 31 zrušen § 32 zrušen § 33 zrušen ODDÍL SEDMÝ zrušen § 34 zrušen § 35 zrušen § 36 zrušen § 37 zrušen § 38 zrušen § 39 zrušen § 40 zrušen ODDÍL OSMÝ zrušen § 41 zrušen § 42 zrušen § 43 zrušen § 44 zrušen § 45 zrušen § 46 zrušen § 47 zrušen § 48 zrušen § 49 zrušen § 50 zrušen § 51 zrušen § 52 zrušen § 53 zrušen § 54 zrušen § 55 zrušen § 56 zrušen § 57 zrušen ODDÍL DEVÁTÝ zrušen § 58 zrušen § 59 zrušen § 60 zrušen ČÁST DRUHÁ Doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů § 61 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb, zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se doplňuje takto: Za § 200i se připojují nové § 200j, 200k a 200l, které včetně poznámek č. 34b) a č. 34c) znějí: "§ 200j (1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu. (2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a obec. (3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů. (4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů do zastupitelstev v obcích je příslušný okresní soud. § 200k (1) Jestliže volební komise, příslušná podle zvláštního zákona34b) vydat konečné rozhodnutí, rozhodla o a) odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny, b) škrtnutí na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana, jakož i kandidát, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině. (2) Účastníkem řízení je navrhovatel a okresní, městská nebo Ústřední volební komise. (3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů. (4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky. § 200l (1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci34c) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do sedmi dnů. (2) Účastníkem řízení je navrhovatel. (3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky. 34b) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 34c) § 59 zákona č. 152/1994 Sb.". ČÁST TŘETÍ zrušena § 62 zrušen ČÁST ČTVRTÁ zrušena § 63 zrušen ČÁST PÁTÁ zrušena § 64 zrušen ČÁST ŠESTÁ zrušena § 65 zrušen § 66 zrušen § 67 zrušen § 68 zrušen § 69 zrušen § 70 zrušen § 71 zrušen § 72 zrušen § 73 zrušen § 74 zrušen § 75 zrušen § 76 zrušen Příl zrušena